төмөнкү

Биринчи бет

Мээримдүү
Орчундуу 3
Сен же…
5 Баскычтын
Кош көңүлдүк
Кызыгуу
10 Осуятын
Ынануу
Тобо кылуу
Демек…?
Өз эркиң…
Өз сөзүң…
Төрт негизи…
Өзгөрүүлөр…
Биздин…
Кошумча…

Кат жеберүгө!

флаг бет

  эмки
   
Михей 7.1811 Жакып 2.1021 Римдиктерге 8.16
Жакан 14.612 2 Корунттуктар 7.1022 1 Петир 2.2
Жакан 17.313 Лука 13.323 Жакан 14.15
Жакан 3.3614 Матай 10.37-39, Лука 9.57-6224 2 Тиметейге 2.19
Марк 12.3415 Лука 14.2625 2 Петир 3.9
Римдиктерге 5.816 Элчилердин иштери 16.31 
Жеремия 29.1317 Римдиктерге 5.1 
Матай 19.17-1918 1 Жакан 5.13 
Римдиктерге 3.2019 Эфестиктерге 1.7 
10 Мисирден чыргуу 20.1-1720 Колостуктарга 2.6