Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

31

  Ĉapitro
Words of the king Lemuel, instruction which his mother gave to him.  1  Vortoj de la reĝo Lemuel, instruo, kiun donis al li lia patrino.
O my son, o son of my belly! 
O son of my promises! 
2  Ho mia filo, ho filo de mia ventro!
  Ho filo de miaj promesoj!
Neither give to the women your strength, 
Nor your acts to the ones-that-destroy kings. 
3  Ne donu al la virinoj vian forton,
  Nek viajn agojn al la pereigantoj de reĝoj.
Neither to the kings, o Lemuel, 
neither to the kings to meet to drink wine,ג 
Nor for the princes to desire liquor.ב 
4  Ne al la reĝoj, ho Lemuel,
  ne al la reĝoj konvenas trinki vinon, 
  Nek al la princoj deziri ebriigaĵojn. 
Because after they have drunk to excess,א 
they are able to forget the laws, 
And they will make wrong judgment of every oppression.
 
א Lit, “was drinking to excess -ly.”
5  Ĉar drinkinte, 
  ili povas forgesi la leĝojn,
  Kaj ili malĝustigos la juĝon de ĉiuj prematoj.
  
Give liquor to the perishing-one, 
And wine to that-one, which-one has a suffering soul. 
ב H7941 שֵׁכָר (ŝekar, ♂): strong drink, beer
ג H3196 יָיִן (ja-jin, ♂): wine, same word as Psalmo civ.15
6  Donu ebriigaĵon al la pereanto, 
  Kaj vinon al tiu, kiu havas suferantan animon. 
 

 
[Comfort him with,] “Drink, and forget your poverty,ד 
And, “No more remember your unhappiness.” 

ד Odd construction: third person pronoun plus imperative verb. 
7  Li trinku,ה kaj forgesu sian malriĉecon, 
  Kaj li ne plu rememoru sian malfeliĉon.

  ה H8354 שָׁתָה (ŝata, verb): imbibe, drink adult beverages
Open your mouth a voiceless-one, 
For the defense of all the forgotten. 
8  Malfermu vian buŝon por senvoĉulo,
  Por la defendo de ĉiuj forlasitaj.
Open your mouth in order to judge justly, 
In order to defend a pauper and a have-not. 
9  Malfermu vian buŝon, por juĝi juste,
  Por defendi malriĉulon kaj senhavulon.
If someone found a capable wife, 
  Her value is greater than pearls. 

ו Other translations: noble character, diligent, valour, excellent, virtuous, worthy. 
 
10  Se iu trovis kapablan edzinon,
  Ŝia valoro estas pli granda ol perloj.ח

  ז H2428 חָיִל (ĥa-jil, ♂), valor, elite force, excellence, wealthy, worthy, capable, powerful
  ח H6443 פְּניִניִם (peninim, ⚣), jewels, pearls, rubies, valuables
The heart of her husband trusts her, 
And an estate will have no lack. 
11  Fidas ŝin la koro de ŝia edzo,
  Kaj havo ne mankos.
She gives again good to him, but not evil, 
In the duration of her entire life. 
12  Ŝi redonas al li bonon, sed ne malbonon,
  En la daŭro de ŝia tuta vivo.
She searches for wool and linen, 
And willingly works by her-own hands. 
13  Ŝi serĉas lanon kaj linon,
  Kaj volonte laboras per siaj manoj.
She is like the merchant-marine; 
From afar she brings her-own bread. 
14  Ŝi estas kiel ŝipo de komercisto;
  De malproksime ŝi alportas sian panon.
She gets up while it is yet night, 
And she distributes food to her household 
And portions to her servant-girls; 
15  Ŝi leviĝas, kiam estas ankoraŭ nokto,
  Kaj ŝi disdonas manĝon al sia domanaro
  Kaj porciojn al siaj servantinoj;
She thinks about a field, and buys it; 
By the receipts of her hand she plants a vineyard. 
16  Ŝi pensas pri kampo, kaj aĉetas ĝin;
  Per la enspezoj de sia mano ŝi plantas vinberĝardenon.
She girds her loins with strength 
And fortifies her arms. 
17  Ŝi zonas siajn lumbojn per forto
  Kaj fortikigas siajn brakojn.
She understands that her trade is good; 
Her lamp does not go out at night. 
18  Ŝi komprenas, ke ŝia komercado estas bona;
  Ŝia lumilo ne estingiĝas en la nokto.
She extends her hand to the spindle, 
And her fingers grasp the spinning-wheel. 
19  Ŝi etendas sian manon al la ŝpinilo,
  Kaj ŝiaj fingroj tenas la ŝpinturnilon.
She opens her hand to the poor 
And extends her hands to the have-not. 
20  Ŝi malfermas sian manon al la malriĉulo
  Kaj etendas siajn manojn al la senhavulo.
She fears no snow for her house, 
Because all in her household are clothed with red cloth. 
21  Ŝi ne timas la neĝon por sia domo,
  Ĉar ŝia tuta domanaro estas vestita per ruĝa teksaĵo.
She makes herself covers; 
Fine linen and purple are her clothes. 
22  Ŝi faras al si kovrojn;
  Delikata tolo kaj purpuro estas ŝiaj vestoj.
Her husband is known at the gate 
Where he sits together with the elders of the land. 
23  Ŝia edzo estas konata ĉe la pordego,
  Kie li sidas kune kun la maljunuloj de la lando.
She makes textiles and sells, 
And girdles she gives to her business. 
24  Ŝi faras teksaĵon kaj vendas,
  Kaj zonojn ŝi donas al la komercisto.
Strong and beautiful is her clothing, 
And she laughs at the coming day. 
25  Fortika kaj bela estas ŝia vesto,
  Kaj ŝi ridas pri la venonta tago.
Her mouth she opens with wisdom; 
Kind instruction is on her tongue. 
26  Sian buŝon ŝi malfermas kun saĝo;
  Bonkora instruo estas sur ŝia lango.
She controlls the path of the matters of her house, 
And she does not eat the bread of idleness. 
27  Ŝi kontrolas la iradon de aferoj en sia domo,
  Kaj ŝi ne manĝas panon en senlaboreco.
Her sons rise and congratulate her; 
Her husband praises her, saying: 
28  Leviĝas ŝiaj filoj kaj ŝin gratulas;
  Ŝia edzo ŝin laŭdegas, dirante:
  Many daughters are worthy, 
But you surpass everyone. 

  
29  Multaj filinoj estas bravaj,ט
  Sed vi superas ĉiujn.

  ט cf H2428, xxxi.10
Charm is deceptive, and beauty is frivolous, 
A woman who fears the Eternal-one will be praised. 
30  Ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo;
  Virino, kiu timas la Eternulon, estos glorata.
Give to her according to the fruit of her hands; 
And her deeds will be praised at the gates. 
31  Donu al ŝi laŭ la fruktoj de ŝiaj manoj;
  Kaj ŝiaj faroj ŝin gloros ĉe la pordegoj.
go to top iru supron