Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

25

  Ĉapitro
Also these are proverbs of Solomon, 
  which the men of Hezekiah, king of Judah, collected. 

  
1  Ankaŭ ĉi tio estas sentencoj de Salomono,
  kiujn kolektis la viroj de Ĥizkija,א reĝo de Judujo. 

  א H2396 חזקיה (♂): strengthened by Ja
Honor of God is to hide a matter; 
But honor of kings is to investigate a matter. 
2  Honoro de Dio estas kaŝi aferon;
  Sed honoro de reĝoj estas esplori aferon.
The heaven is high, the earth is deep, 
And the heart of kings is unexplorable. 
3  La ĉielo estas alta, la tero estas profunda,
  Kaj la koro de reĝoj estas neesplorebla.
Remove the dross from silver, 
And the one-purifying will receive a vessel. 
ב Lit, “to-mixture.” The Hebrew is plural. 
4  Forigu de arĝento la almiksaĵon, 
  Kaj la puriganto ricevos vazon.

  
Remove wicked-ones from the king, 
And his throne will become fortified with justice. 
5  Forigu malvirtulon de la reĝo,
  Kaj lia trono fortikiĝos en justeco.
Don't show yourself important before the king, 
And at the palace don't put-yourself-forward 

ג Lit, “place of eminent-ones.”
ד Lit, imperative form of “become standing.”
6  Ne montru vin granda antaŭ la reĝo,
  Kaj sur la loko de eminentuloj ne stariĝu;
 
  
  
Because better is, if they will say to you: Come up here, 
Than if they will demote you before an eminent-one. 
One-which your eyes saw. 
7  Ĉar pli bone estas, se oni diros al vi: Leviĝu ĉi tien,
  Ol se oni malaltigos vin antaŭ eminentulo,
  Kiun vidis viaj okuloj.
Don't begin to argue immediately; 
Because what will you do later, 
when your neighbor will put you to shame? 
8  Ne komencu tuj disputi;
  Ĉar kion vi faros poste,
  kiam via proksimulo vin hontigos?
Make a dispute with your neighbor himself, 
But a secret of another disclose not; 
9  Faru disputon kun via proksimulo mem,
  Sed sekreton de aliulo ne malkaŝu;
Because another listener will rebuke you, 
And your chatter you already may never take-again. 
10  Ĉar alie aŭdanto vin riproĉos,
  Kaj vian babilon vi jam ne povos repreni.
A word spoken in right time 
Are like gold apples on a silver matrix. 
11  Vorto dirita en ĝusta tempo
  Estas kiel oraj pomoj sur retaĵo arĝenta.
Like a gold earring and a valuable necklace, 
Such is a wise admonishment for a listening ear. 
12  Kiel ora orelringo kaj multekosta kolringo,
  Tiel estas saĝa admonanto por aŭskultanta orelo.
Like coolness of snow in the time of harvest, 
That is a faithful messenger by means of his-own senders:  
He revives-ה the soul of his-own master. 

ה re-vigl-ig-as, again-alert-cause-[present-tense-verb] 
13  Kiel malvarmo de neĝo en la tempo de rikolto,
  Tiel estas fidela sendito por siaj sendintoj:
  Li revigligas la animon de sia sinjoro.
 
  
  Like clouds and wind without rain, 
Is the one who boasts about a gift not done. 

  
14  Kiel nuboj kaj vento sen pluvo,ו
  Tiel estas homo, kiu fanfaronas per dono, kiun li ne faras.

  ו cf Judas 12
By patience one attracts to oneself a powerful-one, 
And soft speech breaks a bone. 

ז GWT, persuades 
15  Per pacienco oni altiras al si potenculon, 
  Kaj mola parolo rompas oston.

  
When you have found honey, eat [only] as much as you require, 
So that you don't become overly full and don't vomit it all. 
16  Kiam vi trovis mielon, manĝu, kiom vi bezonas,
  Por ke vi ne fariĝu tro sata kaj ne elvomu ĝin.
Restrain your foot from the home of your neighbor; 
Because otherwise you might bore him and he might hate you. 
17  Detenu vian piedon de la domo de via proksimulo;
  Ĉar alie vi tedus lin kaj li vin malamus.
Like a hammer and sword and a sharp arrow 
Is that one which speaks false testimony about one's-own neighbor. 

ח N.B. sago = arrow, saĝo = wisdom. 
18  Kiel martelo kaj glavo kaj akra sago 
  Estas tiu homo, kiu parolas pri sia proksimulo malveran ateston.

  
Like a rotten tooth and weak foot 
Is untrustworthy hope in a day of misery. 
19  Kiel putra dento kaj malforta piedo
  Estas nefidinda espero en tago de mizero.
Like removal of clothing in cold season, 
  like vinegar on soda, 
Is continual singing of songs to a suffering heart. 

  
20  Kiel demeto de vesto en tempo de malvarmo,
  kiel vinagro sur natro,ט
  Tiel estas kantado de kantoj al koro suferanta.

  ט H5427 נָתֶר (neter, ♂), soda, lye
If your enemy is hungry, feed him bread; 
And if he is thirsty, [pour] him water to drink; 
21  Se via malamanto estas malsata, manĝigu al li panon;
  Kaj se li estas soifa, trinkigu al li akvon;
Because you will collect hot coals on his head, 
And the Eternal-one will repay you. 
22  Ĉar fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo,
  Kaj la Eternulo vin rekompencos.
A North wind causes rain, 
And bothered face [causes] secret speech. 
23  Norda vento kaŭzas pluvon,
  Kaj ĉagrenita vizaĝo kaŝatan parolon.
Better is to live on a corner of a roof, 
Than with a quarrelsome wife in a common home. 

י See notes at Sentencoj xix.13, xxi.9, 19; xxvii.15. 
24  Pli bone estas loĝi sur angulo de tegmento,
  Ol kun malpacema edzino en komuna domo.
 
  
Like cool water to one-suffering from thirst, 
Is good news from a faraway land. 
25  Kiel malvarma akvo por suferanto de soifo,
  Tiel estas bona sciigo el lando malproksima.
  A virtuous one which falls before an unrighteous-one, 
Is a polluted spring and a foul well. 

 
26  Virtulo, kiu falas antaŭ malvirtulo,
  Estas malklara fonto kaj malbonigita puto.

  כ H4131 מוֹט (mot, verb), to be moved, shaken, diverted, slip, totter
It is not good to eat too much honey; 
And it is not glory to seek one's-own glory. 
27  Ne bone estas manĝi tro multe da mielo;
  Kaj ne glore estas serĉi sian gloron.
One who is not able to rule one's own spirit, 
Is a destroyed city, which has no wall. 
28  Homo, kiu ne povas regi sian spiriton,
  Estas urbo detruita, kiu ne havas muron.
go to top iru supron