Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

9

  Ĉapitro
Wisdom built its house, 
  Carved its 7 columns. 

א Neuter from later context; no gender evident in this verse. 
   
1  La saĝo konstruis sian domon, 
  Ĉarpentis ĝiajn sep kolonojn.

  ב saĝo– wisdom, H2454 חכמות (ĥokmot, ♀): wisdom
  ג H7651 שֶׁבַע (ŝeba, ♂): seven
It butchered its brute, poured its wine, 
And prepared its table. 
2  Ĝi buĉis sian bruton, verŝis sian vinon,
  Kaj pretigis sian tablon.
It sent its maidservants, 
In order to announce at the pinnacles of the city: 

ד cf viii.2. 
3  Ĝi sendis siajn servantinojn,
  Por anonci sur la pintoj de la altaĵoj de la urbo:
 
  ה H1610 גַּף (gaf, ♂): alone, top 
  “Whoever is naive, turn yourself in here!” 
to the witless it said: 
 
4  Kiu estas naiva,ו tiu sin turnu ĉi tien!
  Al la senspritulo ĝi diris:

  ו H6612 פֶּתִי (peti, ♀): simple, innocent, naive, open-minded
Come, eat of my bread, 
And drink from the wine, which I poured in. 
5  Venu, manĝu de mia pano,
  Kaj trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
Forsake your foolishness, and live; 
And come along the way of the prudence. 
6  Forlasu la malsaĝaĵon, kaj vivu;
  Kaj iru laŭ la vojo de la prudento.
One-which instructs blasphemy, 
that-one takes upon himself dishonor; 
And one-which attempts to justify sanctimonious-ones, 
that-one is a mocker. 
7  Kiu instruas blasfemanton,
  tiu prenas sur sin malhonoron;
  Kaj kiu penas ĝustigi malpiulon,
  tiu estas mokata.
Don't try to correct a blasphemer, that he will not hate you: 
Try to correct a wise-one, and he will love you. 
8  Ne penu ĝustigi blasfemanton, ke li vin ne malamu:
  Penu ĝustigi saĝulon, kaj li vin amos.
Give to a wise-one, and he will become still wiser; 
Instruct a righteous-one, and he will learn more. 
9  Donu al saĝulo, kaj li ankoraŭ pli saĝiĝos;
  Instruu justulon, kaj li lernos pli.
  The beginning of the wisdom is fear in-front-of the Eternal-one; 
  And a rudiment concerning the Holy-one is prudence. 
 
 
 
 
10  La komenco de la saĝo estas timo antaŭ la Eternulo;
  Kaj ekkono pri la Sanktulo estas prudento.י

  ז H2451 חָכְמָה (ĥakma, ♀): wisdom, personified in chapter viii.
  ח H3374 יִרְאָה (jira, ♀): great fear, reverence
  ט H1847 דָּעַת (da-at, ♀): knowledge (including obedience), skill, discernment
  י H998 בִּינָה (bina, ♀): understanding
Because by me your days will become many-more, 
And will add to you years of life. 
11  Ĉar per mi plimultiĝos viaj tagoj,
  Kaj aldoniĝos al vi jaroj da vivo.
If you became wise, you became wise for you; 
And if you blaspheme, you alone will suffer. 
12  Se vi saĝiĝis, vi saĝiĝis por vi;
  Kaj se vi blasfemas, vi sola suferos.
A foolish woman, a noise-maker, 
Witless, and knowing nothing, 
13  Virino malsaĝa, bruema,
  Sensprita, kaj nenion scianta,
Sits at the gate of her home, 
On a seat at a high-point of the city, 
14  Sidas ĉe la pordo de sia domo,
  Sur seĝo sur altaĵo de la urbo,
In order to call the passers-by, 
Who come on their righteous path: 
15  Por voki la pasantojn,
  Kiuj iras sian ĝustan vojon:
“One-who is naive, that-one turn here!” 
And to the witless-one she said: 
16  Kiu estas naiva, tiu sin turnu ĉi tien!
  Kaj al la senspritulo ŝi diris:
“Stolen waters are sweet, 
And secret bread is pleasant.” 
17  Akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj,
  Kaj pano kaŝita estas agrabla.
And he knows not, that there are dead-ones 
  And that her invitation is to the depths of Hell. 
  
18  Kaj li ne scias, ke tie estas mortintoj
  Kaj ke ŝiaj invititoj estas en la profundoj de Ŝeol.כ

  כ H7585 שְׁאוֹל (♀): underworld, grave, pit
go to top iru supron