Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

8

  Ĉapitro
Isn't the wisdom calling? 
And isn't the prudence causing to hear its-own voice? 
1  Ĉu ne vokas la saĝo?
  Kaj ĉu la prudento ne aŭdigas sian voĉon?
It stands at the pinnacle,α 
Near the path, at the cross-road-edges. 

α Lit, “the point/tip/peak of the substance (-aĵ-) of altitudes/heights.” 
Perhaps, “the mother of all altitudes.” 
2  Ĝi staras sur la pinto de altaĵoj,γ
  Apud la vojo, ĉe la vojkruĉiĝoj.

  β H7218 רֹאשׁ (roŝ, ♂): lit head, fig mountain peak
  γ H4791 מָרוֹם (marom, ♂): height
Near the big-gates, at the entrance to the city, 
At the entract through the doors, it sings: 
3  Apud la pordegoj, ĉe la eniro en la urbon,
  Ĉe la eniro tra la pordoj, ĝi kantas:
To you, oh man, i call; 
And my voice applies to the peoples: 

δ See “turni sin al” in dictionary. 
4  Al vi, ho viroj, mi vokas;
  Kaj mia voĉo sin turnas al la homoj: 
  
Understand, naive-ones, my prudence, 
And witless-ones take into the heart. 
5  Komprenu, naivuloj, la prudenton,
  Kaj sensprituloj prenu en la koron.
Listen, because i will speak importance, 
And justice will come from my mouth. 
6  Aŭskultu, ĉar mi parolos gravaĵon,
  Kaj ĝustaĵo eliros el mia buŝo.
Because my tongue will speak truth, 
And my lips loathe wickedness.ε 

  ε Lit, not-piety-substance. 
7  Ĉar mia lango parolos veron,
  Kaj malpiaĵon abomenas miaj lipoj.

  ζ H7562 רֶשַׁע (reŝa, ♂): evil, wickedness, guilty
Righteous are all speeches of my mouth; 
They include no falsehood nor malice. 
8  Justaj estas ĉiuj paroloj de mia buŝo;
  Ili ne enhavas falson kaj malicon.
Everyone of them is just to those that understand them, 
And just to them that acquired knowledge. 
9  Ĉiuj ili estas ĝustaj por tiu, kiu ilin komprenas,
  Kaj justaj por tiuj, kiuj akiris scion.
Take my instruction, and not silver; 
And regard knowledge more than very pure gold. 
10  Prenu mian instruon, kaj ne arĝenton;
  Kaj la scion ŝatu pli, ol plej puran oron.
Because wisdom is better than expensive stones; 
And nothing that you are able to desire, is able to be equal to it. 
11  Ĉar saĝo estas pli bona ol multekostaj ŝtonoj;
  Kaj nenio, kion oni povas deziri, povas esti egala al ĝi.
I, Wisdom, dwell with Prudence, 
And I find prudent counsel. 
12  Mi, saĝo, loĝas kun la prudento,
  Kaj mi trovas prudentajn konsilojn.
Fear before the Eternal-one hates evil, 
Pride,θ not-humility,ι and an evil path; 
an insincere mouth I hate. 

η H3068, the Tetragrammaton. 
θ H1347 גאון (gavn, ♂): pride: majesty, pomp, swelling 
ι H1344 גאה (ga, ♀): pride, arrogance 
13  Timo antaŭ la Eternulo malamas malbonon, 
  Fieron, malhumilon, kaj malbonan vojon; 
  Malsinceran buŝon mi malamas.
 
 
 
From me come counsel and good-arrangement;κ 
I am prudence; strength belongs to me. 

κ H8454 ותושיה (va-tu-ŝi-ja, ♀): 
deliverance, abiding success, helpful insight, efficient wisdom 
14  De mi venas konsilo kaj bonaranĝo;
  Mi estas prudento; al mi apartenas forto.

  
 
By me kings reign, 
And bosses give laws from justice. 
15  Per mi reĝas la reĝoj,
  Kaj la estroj donas leĝojn de justeco.
By me princes rule 
And powerful-ones and all judges on the earth. 
16  Per mi regas la princoj
  Kaj la potenculoj kaj ĉiuj juĝantoj sur la tero.
I love my admirers;λ 
  And my [diligent] searchers will find me. 

  λ Hebrew, “I am love to them that love me…” 
 
17  Mi amas miajn amantojn;μ
  Kaj miaj serĉantoj min trovos.

  μ H157 אָהַב (aheb, verb): friend, lover, beloved
  ν H7836 שָׁחַר (ŝaĥar, verb): seek early, seek diligently
Wealth and glory are with me, 
Enduring inventory and justice. 
18  Riĉo kaj gloro estas ĉe mi,
  Daŭra havo kaj justo.
My fruit is better than gold and much pure gold; 
And the harvest from me is better than choice silver. 
19  Mia frukto estas pli bona ol oro kaj ol plej pura oro;
  Kaj la rikolto de mi estas pli bona ol elektita arĝento.
According to the way of truth I go, 
According to the way-stroke of justice; 
20  Laŭ la vojo de vero mi iras,
  Laŭ la vojstreko de la justo;
In order to bequeath essential good to those who love me, 
And to fill their treasuries. 
21  Por heredigi al miaj amantoj esencan bonon,
  Kaj plenigi iliajn trezorejojn.
The Eternal-one formed me in the beginning of His-own way, 
Before His-own created-things, in antiquity. 
22  La Eternulo min formis en la komenco de Sia vojo,
  Antaŭ Siaj kreitaĵoj, tre antikve.
Before eternity I was firmly established, in the beginning, 
Before the creation of the earth. 
23  Antaŭ eterno mi estis firme fondita, en la komenco,
  Antaŭ la kreo de la tero.
When yet the abyss did not exist, I was already born, 
When yet springs did not exist, gushing water. 
24  Kiam ankoraŭ ne ekzistis la abismoj, mi estis jam naskita,
  Kiam ankoraŭ ne ekzistis fontoj, ŝprucigantaj akvon.
Before the mountains were built, 
Before the heights I was created; 
25  Antaŭ ol la montoj estis starigitaj,
  Antaŭ la altaĵoj mi estis kreita;
When the earth was not yet done, neither the fields, 
Neither the first dusty-items of the world. 
26  Kiam la tero ankoraŭ ne estis farita, nek la kampoj,
  Nek la komencaj polveroj de la mondo.
While He formed the heavens, I was already there; 
While He designed borders on the heights of the abyss, 
27  Dum Li firmigis la ĉielojn, mi jam estis tie;
  Dum Li desegnis limojn sur la supraĵo de la abismo,
While He strengthened the clouds above, 
While He formed the fountains of the abyss, 
28  Dum Li fortikigis la nubojn supre,
  Dum Li firmigis la fontojn de la abismo,
While He gave His laws to the sea, 
In order that the waters not cross their borders, 
And while He defined the foundations of the earth: 
29  Dum Li donis Sian leĝon al la maro,
  Por ke la akvoj ne transpaŝu siajn bordojn,
  Kaj dum Li difinis la fundamentojn de la tero:
Then I was with Him like a builder; 
I was His joy every day, 
Playing before Him always. 
30  Tiam mi estis ĉe Li kiel konstruanto;
  Mi estis la ĝojo de ĉiuj tagoj,
  Ludante antaŭ Li ĉiutempe.
I play on His earth-world; 
And my joy is among the children of men. 
31  Mi ludas sur Lia mondo-tero;
  Kaj mia ĝojo estas inter la homidoj.
And now, children, hear me; 
And happy will be those who go according to my paths. 
32  Kaj nun, infanoj, aŭskultu min;
  Kaj feliĉaj estos tiuj, kiuj iras laŭ miaj vojoj.
Hear instruction and become wise, 
And don't throw it away. 
33  Aŭskultu instruon kaj saĝiĝu,
  Kaj ne forĵetu ĝin.
Happy is the man who listens to me, 
One who watches daily at my doors, 
One who stands guard at the stanchions of my gates. 
34  Feliĉa estas la homo, kiu min aŭskultas,
  Kiu maldormas ĉiutage ĉe miaj pordoj,
  Kiu staras garde ĉe la fostoj de miaj pordegoj.
Because one-who found me, that-one found life, 
And will acquire favor of the Eternal-one. 
35  Ĉar kiu min trovis, tiu trovis vivon,
  Kaj akiros favoron de la Eternulo.
But one-who misses me, that-one injures one's soul; 
All who hate me, love death. 
36  Sed kiu maltrafas min, tiu difektas sian animon;
  Ĉiuj, kiuj min malamas, amas la morton.
go to top iru supron