Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

5

  Ĉapitro
My son! pay-attention to my wisdom; 
To my prudence bend your ear, 
1  Mia filo! atentu mian saĝon;
  Al mia prudento klinu vian orelon,
In order that you conserve prudence 
And your mouth hangs-onto knowledge. 
2  Por ke vi konservu prudenton
  Kaj via buŝo tenu scion.
Because the mouth of an unchaste-female pours out honey, 
And her throat is smoother than oil. 
3  Ĉar la buŝo de malĉastulino elverŝas mielon,
  Kaj ŝia gorĝo estas pli glata ol oleo.
  But her follow-up is bitter as absinth, 
Sharp like a two-edged sword. 

א Lit, “both-slice”
4  Sed ŝia sekvaĵo estas maldolĉa kiel absinto,ב
  Akra kiel ambaŭtranĉa glavo. 

  ב “wormwood” and “vermouth” and “absinth” are all related.
Her feet go down to death; 
Her steps reach Sheol. 
5  Ŝiaj piedoj iras malsupren al la morto;
  Ŝiaj paŝoj atingas Ŝeolon.
She goes not straight, along the path of life; 
Her steps waver, but she knows this not. 
6  Ŝi ne iras rekte laŭ la vojo de vivo;
  Ŝiaj paŝoj ŝanceliĝas, sed tion ŝi ne scias.
And now, child, hear me, 
And incline-away not from the words of my mouth. 
7  Kaj nun, infanoj, aŭskultu min,
  Kaj ne forkliniĝu de la vortoj de mia buŝo.
Distance your path from her, 
And don't near to the door of her house, 
8  Malproksimigu de ŝi vian vojon,
  Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo,
In order that you give not your honor to others 
And your years to the cruel one, 
9  Por ke vi ne fordonu al aliaj vian honoron
  Kaj viajn jarojn al la kruelulo,
In order that strangers don't become satisfied from your inventory, 
And your labors are not in a strange house, 
10  Por ke fremduloj ne satiĝu de via havo,
  Kaj viaj laboroj ne estu en fremda domo,
Until you will groan in the end, 
When your flesh and your body will become consumed, 
11  Ĝis vi ĝemos en la fino,
  Kiam konsumiĝos via karno kaj via korpo,
And you wil say: O, how I hated instruction, 
And my heart despised lessons-in-morality! 
12  Kaj vi diros: Ho, kiel mi malamis instruon,
  Kaj mia koro malŝatis moraligon!
And I didn't hear the voice of my instructors, 
And I didn't incline my ear to my teachers. 
13  Kaj mi ne aŭskultis la voĉon de miaj instruantoj,
  Kaj mi ne klinis mian orelon al miaj lernigantoj.
I was nearly in every-kind-of evil 
In the middle of the assembly and society. 
14  Mi estis preskaŭ en ĉia malbono
  Meze de kunveno kaj societo.
Drink water from your cistern, 
And flowing from your well. 
15  Trinku akvon el via cisterno,
  Kaj fluantan el via puto.
Flow-out your fountains outside, 
Water torrents in the streets. 
16  Viaj fontoj disfluu eksteren,
  Akvaj torentoj en la stratojn.
They belong to you alone, 
But not to others with you. 
17  Ili apartenu al vi sola,
  Sed ne al aliaj kun vi.
Your fountain be a blessed; 
And have joy in the wife of your youth. 
18  Via fonto estu benata;
  Kaj havu ĝojon de la edzino de via juneco.
She is like charming like a doe, 
and loving like a hind, 
her caresses cause you joy for all time, 
her love always gives you pleasure. 
19  Ŝi estas ĉarma kiel cervino,
  Kaj aminda kiel ibeksino;
  Ŝiaj karesoj ĝuigu vin en ĉiu tempo,
  Ŝia amo ĉiam donu al vi plezuron.
   וְיעֲלַת ־
ŭajalat – H3280
אֲהָבִים
ahabim – H158
אַיֶּלֶת 
ajelet – H365 
   cervinoj amantoj ibeksinoj
בְכָל־עֵת
bekal-et – H3605+H6256
יְרַוֻּךָ
jeravuka – H7301
דַּדֶּיהָ
dadeha – H1717
חֵן 
hen – H2580 
   plezuro mamoj saturegu ĉiam
  תָמִיד
tamid – H8548
תִּשְׁגֶּה
tiŝge – H7686
בְּאַהֲבָתָהּ 
beahebata – H160 
   amo ebriiĝu ĉiam
And why, my son, 
do you wish to search for pleasure to you near a strange woman 
And embrace one-not-belonging to you? 
ג Lit, "to-become-in-arm." 
20  Kaj kial, mia filo,
  vi volas serĉi al vi plezuron ĉe fremda virino
  Kaj enbrakigi ne apartenantan al vi? 
  
Because in front of the eyes of the Eternal-One 
are the ways of man, 
And their every goings He thinks-about. 
21  Ĉar antaŭ la okuloj de la Eternulo
  estas la vojoj de homo,
  Kaj ĉiujn liajn irojn Li pripensas.
His own evil-doings will ensnare the not-pious-one, 
And the cords of his sin will bind him. 
22  Liaj propraj malbonfaroj enkaptos la malpiulon,
  Kaj la ŝnuroj de lia peko lin tenos.
He will die because of a lack of education; 
And the multitude of his lack-of-prudence will derail him. 

ד Lit, “to cause from-way.” 
23  Li mortos pro manko de eduko;ה
  Kaj la multo de lia senprudenteco lin devojigos. 

  ה H4148 מוסר (musar, ♂): discipline, chastening, correction, punishment
go to top iru supron