Sankta Biblio

Biblio  eliru

Sen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Sentencoj De Salomono


Chapter

4

  Ĉapitro
Listen, children, to the instruction of your father, 
And pay attention in order to learn prudence; 
1  Aŭskultu, infanoj, la instruon de la patro,
  Kaj atentu, por lerni prudenton;
Because good instruction I gave to you, 
My law forget not. 
2  Ĉar bonan instruon mi donis al vi;
  Mian leĝon ne forlasu.
Because I was a son of my father, 
  Pampered-one and alone of my mother. 
 
3  Ĉar mi estis filo de mia patro,
  Dorlotata kaj sola de mia patrino.

  α H7390 רַך (rak, adj): tender
And he taught me, and said to me: 
Your heart accept my words; 
Observe my commands, and you will live.
4  Kaj li instruis min, kaj diris al mi:
  Via koro akceptu miajn vortojn;
  Observu miajn ordonojn, kaj vi vivos.
Acquire wisdom, acquire prudence; 
Forget not, and stray not from the speech of my mouth. 
5  Akiru saĝon, akiru prudenton;
  Ne forgesu, kaj ne deflankiĝu de la paroloj de mia buŝo.
Forget it not, and it will guard you; 
Love it and it will care for you. 
6  Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;
  Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi.
The beginning of wisdom is: acquire wisdom; 
And for your entire belongings acquire prudence. 
7  La komenco de saĝo estas: akiru saĝon;
  Kaj por via tuta havo akiru prudenton.
Esteem it highly, and it will elevate you; 
And it will give to you honor, if you embrace it. 
8  Ŝatu ĝin alte, kaj ĝi vin altigos;
  Kaj ĝi donos al vi honoron, se vi ĝin enbrakigos.
It will give a charming ornament on your head; 
A beautiful crown it will present to you. 
9  Ĝi donos ĉarman ornamon al via kapo;
  Belan kronon ĝi donacos al vi.
Hear, my son, and accept my words; 
And the years of your life will cause to multiply. 
10  Aŭskultu, mia filo, kaj akceptu miajn vortojn;
  Kaj multiĝos la jaroj de via vivo.
I will lead you according to the way of wisdom; 
  I will come to you on a straight mapline. 

 
11  Mi kondukos vin laŭ la vojo de saĝo;
  Mi irigos vin sur rekta vojstreko.

  β H3476 ישֶׁר (joŝer, ♂): correct, honest, integrity, upright
When you will come, your coming will not be difficult; 
And when you run, you will not be pushed down. 
12  Kiam vi iros, via irado ne estos malfaciligata;
  Kaj kiam vi kuros, vi ne falpuŝiĝos.
Hold on tenaciously to your instruction, don't forget it; 
Preserve it, because it is your life. 
13  Tenu forte la instruon, ne forlasu ĝin;
  Konservu ĝin, ĉar ĝi estas via vivo.
Don't go [on] the track of unrighteous-ones, 
Nor set-out on the way of evil-ones; 

γ Lit, “way-stroke.” “track” from Wells, 433. 
δ Lit, “begin to step,” imperative
14  La vojstrekon de malpiuloj ne iru, 
  Kaj ne ekpaŝu sur la vojo de malbonuloj; 
  
  
Avoid it, pass not through it; 
Turn aside from it, and pass it by. 

ε H7847, שָׂטָה (sata, verb): go astray, turn aside. 
15  Evitu ĝin, ne trapasu ĝin;
  Flankiĝu de ĝi, kaj preterpasu. 
  
Because they don't begin-to-sleep, if they don't do evil; 
And they lose their sleeping rest, if they have not sinned; 
16  Ĉar ili ne ekdormas, se ili ne faris malbonon;
  Kaj ili perdas la dorman ripozon, se ili ne pekigis;
  Because they eat bread of sanctimony 
  And drink wine of crime. 
  
 
17  Ĉar ili manĝas panon de malpio
  Kaj trinkas vinon de krimo.η

  ζ H7562, רֶשַׁע (reŝa, ♂): evil, wickedness
  η H2555 חָמָס (ĥamas, ♂): violence, malice, wrong
And the way of the pious is like dawning light, 
One-which ever more lights until the fullness of day. 
18  Kaj la vojo de piuloj estas kiel lumo leviĝanta,
  Kiu ĉiam pli lumas ĝis plena tagiĝo.
The way of sanctimonious-ones is like darkness; 
They know not on what they will stumble.θ 

θ Lit, fall + run into + [future tense]
 
19  La vojo de malpiuloj estas kiel mallumo;
  Ili ne scias, je kio ili falpuŝiĝos. 
  
My son, pay attention to my words; 
Incline your ear to my speech. 
20  Mia filo, atentu miajn vortojn;
  Klinu vian orelon al miaj paroloj.
They don't go away from your eyes; 
Guard them in your heart. 
21  Ili ne foriĝu de viaj okuloj;
  Gardu ilin en via koro.
Because they are life for those who found them, 
And cause health for their entire body. 
22  Ĉar ili estas vivo por tiuj, kiuj ilin trovis,
  Kaj sanigaj por ilia tuta korpo.
More than everything to guard, guard your heart; 
Because out of it flows your life. 
23  Pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron;
  Ĉar el ĝi eliras la vivo.
Drive-away falsehood from you from your mouth, 
And malice from your lips make far from you. 
24  Forigu de vi falsemon de la buŝo,
  Kaj malicon de la lipoj malproksimigu de vi.
Your eyes consider correctly, 
And your eyebrows lead correctly ahead. 
25  Viaj okuloj rigardu rekte,
  Kaj viaj palpebroj direktiĝu rekte antaŭen.
Giving strength in the direction of your feet, 
And your every path be firm. 
26  Fortikigu la direkton de viaj piedoj,
  Kaj ĉiuj viaj vojoj estu firmaj.
Don't totter right or left; 
Drive-away your foot from evil. 
27  Ne ŝanceliĝu dekstren, nek maldekstren;
  Forigu de malbono vian piedon.
go to top iru supron