Sankta Biblio

Biblio  eliru

patrika prapreĝo

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

patrick rune prayer cry deer faedh fiada cerva krio patriko patrick rune prayer cry deer faedh fiada cerva krio patriko

2019.137

Sankta Biblio

Patrick’s Rune — Faedh Fiada — patrika prapreĝo

Also called,
“The Lorica of St. Patrick,” and
“St. Patrick's Breastplate”
α Ankaŭ nomis,
“La Surbrustaĵo de S’o. Patriko,” kaj
“S’o–Patrika Brustakiraso”
…Gaelic, translates as “The Cry of the Deer,” from multiple sources. Best guess, it is pronounced,β “fe FEE-ta.” As adapted-γ by Madeleine l'Engle: “Faedh Fiada,” …gaela, tradukitis kiel “La Cerva Krio,” el multaj citaĵoj. Plej bona konjekto, prononcu,β “fe FI-ta.” Kiel adaptitis-γ de Madelajn Lengel:
In this fateful hour  1 En ĉi tia destina horo
All Heaven with its power  2 Tuta Ĉielo kun sia potenco
And the sun with its brightness  3 Kaj la suno kun sia heleco
And the snow with its whiteness  4 Kal la neĝo kun sia blankeco
And the fire with all the strength it hath  5 Kaj la fajro kun sia tuta forteco
And the lightning with its rapid wrath  6 Kaj la fulmo kun sia rapida kolereco
And the winds with their swiftness  7 Kaj la ventoj kun sia rapideco
And the sea with its deepness  8 Kaj la maro kun sia profundeco
And the rocks with their steepness  9 Kaj la rokoj kun sia kruteco
And the earth with its starkness  10 Kaj la tero kun sia malkomforteco
All these I place  11 Ĉiaj tiojn metas mi
By God’s almighty help and grace  δ per Dia ĉiopova helpo kaj graco
Between myself and the powers of darkness  12 Inter mi kaj la potencoj mallumecaj

[This] sacred poem in Irish… is said to have been composed by Patrick as he approached [the seat of Irish royalty,] Tara. King Laoghaire's-ε men, sent to ambush and murder him, saw only a herd of deer in the hills, with a fawn following them, and mistook the chanting of the hymn for the call of the fawn after its mother.

ς

Ĉi tia sankta irlanda poemo laŭdire verkitis per Patriko, kiam li aliris la sidlokon de irlanda reĝeco, “Tara.” Viroj de Rego Leariej,ε komanditu embuski kaj murdi lin, vidis nur cervaro en la montetoj, kun cervido postiras ilin, kaj miskomprenis la himna kantado kvazaŭ la krio de la cervido por ĝia patrino.
I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity
Through belief in the Threeness
Through confession of the Oneness
Towards the creator.
 
ζ
Mi leviĝas hodiaŭ
Per fortego, la alvoko de la Triunuo
Per kredo en la Trieco
Per konfeso de la Unueco
Al la Kreinton.
I arise today
Through the strength of Christ with his baptism
Through the strength of his crucifixion with his burial
Through the strength of his resurrection with his ascension
Through the strength of his descent for the judgment of doom.
Mi leviĝas hodiaŭ
Per la forto de Kristo kun lia bapto
Per la forto de lia krucumo kun lia enterigo
Per la forto de lia releviĝo kun lia leviĝo
Per la forto de lia malsupro por juĝo de kondamno.
I arise today
Through the strength of the love of cherubim
In obedience to the angels
In the service of the archangels
In hope of resurrection to meet with reward
In prayers of patriarchs
In predictions of prophets
In preaching of apostles
In faiths of confessors
In innocence of holy virgins
In deeds of righteous men.
Mi leviĝas hodiaŭ
Per la forto de la amo de keruboj
En obeemo de la anĝeloj
En la servo de la ĉefanĝeloj
En espero de releviĝo rendevui kun rekompenco
En preĝoj de patriarkoj
En antaŭdiroj de of profetoj
En prediko de apostoloj
En fidoj de konfesuloj
En senkulpeco de sanktaj virgulinoj
En agoj de justuloj.
I arise today
Through the strength of heaven:
Light of sun
Brilliance of moon
Splendor of fire
Speed of lightning
Swiftness of wind
Depth of sea
Stability of earth
Firmness of rock.
Mi leviĝas hodiaŭ
Per la forto de ĉielo:
Lumo de suno
Brilo de luno
Grandiozo del fajro
Akceleco de fulmo
Rapido de vento
Profundo de maro
Stabileco de tero
Firmo de roko.
I arise today
Through God’s strength to pilot me:
God’s might to uphold me
God’s wisdom to guide me
God’s eye to look before me
God’s ear to hear me
God’s word to speak for me
God’s hand to guard me
God’s way to lie before me
God’s host to secure me
against snares of devils
against temptations of vices
against inclinations of nature
against everyone who shall wish me ill
afar and anear
alone and in a crowd.
Mi leviĝas hodiaŭ
Per Dia forto piloti min:
Dia ĉiopovo subteni min
Dia saĝo gvidi min
Dia okulo vidi antaŭ mi
Dia orelo aŭdi min
Dia vorto diri pro mi
Dia mano gardi min
Dia pado alesti antaŭ mi
Dia forteco sekuri mi
kontraŭ insidoj de diabloj
kontraŭ tentoj de malvirtoj
kontraŭ inklinoj de karatero
kontraŭ ĉies malbondeziroj en min
malproksime kaj proksime
sole kaj homamase.
I summon today all these powers between me and these evils
Against every cruel and merciless power
that may oppose my body and my soul
Against incantations of false prophets
Against black laws of heathenry
Against false laws of heretics
Against craft of idolatry
Against spells of women and smiths and druids
Against every knowledge that endangers man’s body and soul.
Mi alvokas hodiaŭ ĉiom ĉi tiaj potencoj inter mi kaj ĉi tiaj malbonegoj
Kontraŭ ĉia kruela kaj malafabla potenco
kiuj kontraŭas mia korpo kaj mia animo
Kontraŭ ensorĝigas de malveraj profetoj
Kontraŭ nigraj leĝoj de paganeco
Kontraŭ malveraj leĝoj de herezuloj
Kontraŭ meto de idoleco
Kontraŭ sorĝoj de virinoj kaj istoj kaj druidoj
Kontraŭ ĉia sciado kiu endanĝerigas oni korpo kaj animo.
Christ to protect me today
against poison, against burning
against drowning, against wounding
so that there may come abundance of reward.
Kristo protekti min hodiaŭ
kontraŭ veneno, kontraŭ bruli
kontraŭ droni, kontraŭ vundi
por efektiviĝi bonfara rekompenco
Christ with me, Christ before me, Christ behind me
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me
Christ on my right, Christ on my left
Christ where I lie, Christ where I sit, Christ where I arise
Christ in the heart of every man who thinks of me
Christ in the mouth of every man who speaks of me
Christ in every eye that sees me
Christ in every ear that hears me.
Kristo kun mi, Kristo antaŭ mi, Kristo malantaŭ mi
Kristo en mi, Kristo sube mi, Kristo supre mi
Kristo dekstre, Kristo maldekstre
Kristo kie mi kuŝas, Kristo kie mi sidi, Kristo kie mi leviĝas
Kristo en la koro de ĉiu kiu pensas min
Kristo en la buŝo de ĉiu kiu parolas min
Kristo en ĉia okulo kiu vidas min
Kristo en ĉia orelo kiu aŭdas min
I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity
Through belief in the thrones
Through confession of the Oneness
Towards the Creator.
Mi leviĝas hodiaŭ
Per fortego, la alvoko de la Triunuo
Per kredo en la tronoj
Per konfeso de la Unueco
Al la Kreinton.
Salvation is of the Lord
Salvation is of the Lord
Salvation is of Christ
May thy salvation, O Lord, be ever with us.
Savo estas de la Eternulo
Savo estas de la Eternulo
Savo estas de Kristo
Estu via savo, ho Eternulo, ĉiam kun ni.
 
Notes
  
Steletoj
Frank Villon, “St. Patrick— Earliest Christian Poet” (youvebeentold circa 2018.iii; archive on 2019.ii.14). α Frank Velen, "S’o. Patriko— Plej frua kristana poeto” (angle: youvebeentold ĉirkaŭ 2018.iii; arkivo sur 2019.ii.14).
Derived from “The Unofficial Guide to Pronouncing Gaelic,” Mark Jackson (Cambridge, UK: Cambridge University Hillwalking Club, undated; link verified 2019.i.25) β Devenis el “La Neoficiala Gvido Pri Gaela Prononco,” Mark ĝaksen (Kejmbreĝo, Britio: Kejmbreĝa Universitata Montetapromenula Klubo, nedatitis; ligilo vizitis 2019.i.26)
Madeleine l’Engle, A Swiftly Tilting Planet (New York: Square Fish, 1978), 21-22. Numerals indicate book chapters. γ Madelajn Lengel, Rapida Kliniĝa Planedo (Nov-Jorko: Orta Fiŝo, 1978), 21-22. Ciferoj indikas libraj ĉapitroj.
Not found in l’Engel, but here, “Walk Around Britain,” verified 2018.iii.14.  δ Ne trovis en Lengel, sed ĉe “Promenado Serpentume Britio,” vizitis 2018.iii.14.
Best guess, pronounced, “Le-a-ree-ay,” cf note β.  ε Plej bona konjekto, prononcu, “Le-a-ri-ej,” vidu steleto β.
Katharine Scherman, The Flowering Of Ireland: Saints, Scholars And Kings (New York: Barnes & Noble, 1996; worldcat), 99. ς Kataren Ŝerman, La Floriĝo De Irlando: Sanktuloj, Kleruloj Kaj Reĝoj (Novjorko: Barns kaj Nobel, 1996; munda-katalogo), 99.
Ibid., note α. ζ Vidu steleton α.