Sankta Biblio

Biblio  eliru

Αγαπη

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Love – Αγαπη – Amo

I Corinthians xiii  reiru  I Korintanoj xiii
If I speak the tongues of men and of angels,
but have not love,
I would become sounding copper or a tinkling cymbal.
1 Se mi parolus la lingvojn de homoj kaj anĝeloj,
sed ne havus amon,
mi fariĝus sonanta kupro aŭ tintanta cimbalo.
And if I possess the prophet-ability,
and know all mysteries and all knowledge;
and if I have all faith, so as to remove mountains,
but have not love, I am nothing.
2 Kaj se mi posedus la profetpovon,
kaj komprenus ĉiujn misterojn kaj ĉian scion;
kaj se mi havus ĉian fidon, tiel ke mi povus formovi montojn,
sed ne havus amon, mi estus nenio.
And if I distribute all I have to feed the poor,
and if I give my body to be burned,
but have not love, it profits me nothing.
3 Kaj se mi disdonus mian tutan havon por nutri la malsatulojn,
kaj se mi lasus mian korpon por forbrulo,
sed ne havus amon, per tio mi neniom profitus.
Love longly suffers, and does well;
love envies not;
love fanfares not, swells itself not,
4 Amo longe suferas, kaj bonfaras;
amo ne envias;
amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,
behaves not unseemly,
aims not for itself,
becomes not angry,
reflects not on evil;
5 ne kondutas nedece,
ne celas por si mem,
ne koleriĝas,
ne pripensas malbonon,
rejoices not in unrighteousness,
but rejoices with the truth;
6 ne ĝojas pri maljusteco,
sed kunĝojas kun vereco;
tolerates all things,
believes all things,
hopes all things,
endures all things.
7 ĉion toleras,
ĉion kredas,
ĉion esperas,
ĉion eltenas.
Love never perishes:
but if there are prophecies, they shall become nothing;
if there are tongues, they shall cease;
if there is knowledge, it shall become nothing.
8 Amo neniam pereas;
sed, ĉu estas profetadoj, ili neniiĝos;
ĉu lingvoj, ili ĉesiĝos;
ĉu estas scio, ĝi neniiĝos.
Because we know partly,
and we prophesy partly;
9 Ĉar ni scias laŭparte,
kaj ni profetadas laŭparte;
but when perfection will come,
then that will become nothing which is in part.
10 sed kiam venos perfektaĵo,
tiam neniiĝos tio, kio estas laŭparta.
When I was a child,
I spoke as a child,
I felt as a child,
I thought as a child:
now that I have become a full-grown-one,
I have already put away childish things.
11 Kiam mi estis infano,
kiel infano mi parolis,
kiel infano mi sentis,
kiel infano mi pensis;
nun fariĝinte plenaĝulo,
mi jam forigis la infanaĵojn.
For now we see in a mirror, darkly;
but then eye-to eye;
now I know in part;
but then shall I know fully even as also I am fully known.
12 Ĉar nun ni vidas per spegulo, malhele;
sed tiam okulon ĉe okulo;
nun mi konas laŭparte;
sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaŭ mi estas konita.
But now faith, hope, love remain, these three;
and the greatest of these is love.
13 Restas do nun fido, espero, amo, tiuj tri;
kaj la plej granda el ili estas amo.