Sankta Biblio

Biblio  eliru

Jud

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

La Epistolo Ĝenerala De Judas


[ ne ĉapitroj ] ø

1 Judas, servisto de Jesuo Kristo kaj frato de Jakobo, al la alvokitoj,α amataj en Dio, la Patro, kaj konservitajβ por Jesuo Kristo: 2 Kompatoγ al vi kaj paco kaj amo pligrandiĝu.δ

3 Amataj, kiam mi faris ĉian diligentecon, por skribi al vi pri nia komuna savo, mi deviĝis skribi al vi, por kuraĝigi vin batali por la kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj. 4 Ĉar enŝteliĝis iuj homoj, jam antaŭ longe destinitaj por ĉi tiu kondamno, malpiuloj, ŝanĝante la gracon de Dio en diboĉecon,ε kaj malkonfesante la solan Estronς kaj nian Sinjoron Jesuo Kristo.

5 Mi do volas rememorigi vin, kvankam vi jam per unu fojo sciiĝis pri ĉio, ke la Sinjoro, savinte popolon el la Egipta lando, poste pereigis la nekredantojn.ζ 6 Kaj anĝelojn, kiuj ne konservisη sian regadon, sed forlasis sian propran loĝejon, Li rezervis sub mallumo en katenoj ĉiamaj ĝis la juĝo en la granda tago. 7 Kiel ankaŭ Sodom kaj Gomora kaj la ĉirkaŭaj urboj tiel same, kiel ĉi tiuj, malĉastiĝinteθ kaj foririnte post fremdan karnon, estas elmontritaj kiel ekzemplo, suferante la punon de eterna fajro. 8 Tamen tiel same ankaŭ ĉi tiuj en siaj sonĝadoj malpurigasι la karnon, malestimas aŭtoritaton, kaj insultas honorojn. 9 Sed Miĥael,ια la ĉefanĝelo,ιβ kiam en kontraŭstaroιγ al la diablo li disputis pri la korpo de Moseo, ne kuraĝis lin akuzi insulte, sed diris:

La Sinjoro vin riproĉu.

10 Sed tiuj insultas ja ĉion, kion ili ne scias; sed kion ili per naturo komprenas, kiel la bestoj senprudentaj, en tio ili malvirtiĝas.ιδ 11 Ve al ili! ĉar ili iris sur la vojo de Kain,ιε kaj forĵetis sin en la eraron de Bileamις por dungopago,ιζ kaj pereis en la kontraŭdiradoιη de Koraĥ.ιθ 12 Ili estas la subakvaj rokoj en viaj agapoj,κ kun vi kunfestenante, sentime sin paŝtante;κα nuboj senakvaj,κβ per vento disportataj;κγ aŭtunajκδ arboj senfruktaj, dufoje mortintaj, elradikigitaj;κε 13 sovaĝaj marondoj,κς elŝaŭmantajκζ siajn hontindaĵojn; steloj vagantaj,κη por kiuj la nigreco de mallumo por eterne estas rezervata. 14 Kaj al ili ankaŭ Ĥanoĥ, la sepa post Adam, profetis, dirante:

Jen la Sinjoro venis kun Siaj sanktaj miriadoj,κθ 15 por fari juĝon kontraŭ ĉiuj, kaj por kondamni ĉiujn malpiulojn pri ĉiuj malpiaĵoj, kiujn ili malpie faris, kaj pri ĉiuj obstinaj paroloj, kiujn malpiaj pekuloj parolis kontraŭ Li.

16 Ili estas murmuremuloj,λ plendemuloj,λα irantaj laŭ siaj voluptoj (dum ilia buŝo parolas fanfaronaĵojn) kaj favorantaj personojn pro profito. 17 Sed vi, amataj, memoru la dirojn antaŭe parolitajn de la apostoloj de nia Sinjoro Jesuo Kristo; 18 nome, ke ili diris al vi:

En la lasta tempo estos mokemuloj,λβ irantaj laŭ siaj propraj voluptoj malpiaj.

19 Tiuj estas la apartigantoj,λγ laŭsentaj,λδ ne havantaj la Spiriton. 20 Sed vi, amataj, konstruante vin sur via plej sankta fido, preĝante en la Sankta Spirito, 21 konservu vin en la amo al Dio, atendante la kompaton de nia Sinjoro Jesuo Kristo por eterna vivo. 22 Kaj unujn,λε kiuj ŝanceliĝas,λς indulgu;λζ 23 kaj unujn savu, eltiranteλη ilin el la fajro; kaj aliajn kompatu kun timo; malamante eĉ la veston makulitanλθ de la karno. 24 Kaj al Tiu, kiu povas vin gardi senfalaj, kaj starigi vin senriproĉaj antaŭ Sia gloro en granda ĝojo, 25 al la sola Dio, nia Savanto, per Jesuo Kristo, nia Sinjoro, estu gloro, majesto, potenco, kaj aŭtoritato, antaŭ ĉiu mondaĝo,μ kaj nun, kaj ĝis la eterneco. Amen.

ø(v. ø) notes designated in Greek numeric order.
α(v. 1) called to ones
β preserved ones
γ(v. 2) compassion
δ become larger
ε(v. 4) debauchery
ς G1203 δεσποτης (despotes): Lord, master (several translations use “Lord God”)
ζ(v. 5) unbelievers
η(v. 6) keep
θ(v. 7) immorally

ι(v. 8) defile
ια(v. 9) cf Apokalipso xii.7
ιβ G743 αρχαγγελος (arĥangelos): first angel, ruling angel
ιγ(v. 9) opposition, literally “standing against”
ιδ(v. 10) corrupt, become immoral
ιε(v. 11) Kain– G2535 Καιν from H7014 קין (♂): spear (Adam’s son)
ις(v. 11) cf Nombroj xxxi, II Petro ii.15, Apokalipso ii.14
ιζ pay-for-hire, profit
ιη rebellion, literally “continual speaking against”
ιθ Koraĥ– G2879 Κορε (Kore) from H7141 קרח (♂): ice, bald

κ(v. 12) love-feast; G26 αγαπη (agape): (singular:) love, charity, (plural) love-feast
κα feeding
κβ cf Sentencoj xxv.14
κγ aimless ones, literally “carried about ones,” or “carried along ones”
κδ autumnal
κε eradicated ones
κς(v. 13) ocean waves
κζ foaming from
κη wandering, wayward
κθ(v. 14) myriads
λ(v. 16) murmurers, grumblers
λα complainers
λβ(v. 18) scoffers
λγ(v. 19) divisive ones
λδ according to feelings
λε ones, those
λς(v. 22) waver
λζ be lenient
λη(v. 23) drawing from, pulling from
λθ stained, spotted

μ(v. 25) epoch, era, literally “world-age”