Sankta Biblio

Biblio  eliru

Mat
5 10 15 20 25 28

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

2019.183

Sankta Biblio

La Evangelio Laŭ Sankta Mateo


Ĉapitro i – ø

1 La genealogia registro de Jesuoא׳ Kristo,ב׳ filo de David,ג׳ filo de Abraham.ד׳

2 Al Abraham naskiĝis Isaak,ה׳
kaj al Isaak naskiĝis Jakob,ו׳
kaj al Jakob naskiĝis Jehudaז׳ kaj liaj fratoj,
3 kaj al Jehuda naskiĝis Perecח׳ kaj Zeraĥט׳ el Tamar,י׳
kaj al Perec naskiĝis Ĥecron,י״א
kaj al Ĥecron naskiĝis Ram,י״ב
4 kaj al Ram naskiĝis Aminadab,י״ג
kaj al Aminadab naskiĝis Naĥŝon,י״ד
kaj al Naĥŝon naskiĝis Salma,ט״ו
5 kaj al Salma naskiĝis Boazט״ז el Raĥab,י״ז
kaj al Boaz naskiĝis Obedי״ח el Rut,י״ט
kaj al Obed naskiĝis Jiŝaj,כ׳
6 kaj al Jiŝaj naskiĝis David, la reĝo.

Kaj al David naskiĝis Salomonoכ״א el la edzino de Urija,כ״ב
7 kaj al Salomono naskiĝis Reĥabeam,כ״ג
kaj al Reĥabeam naskiĝis Abija,כ״ד
kaj al Abija naskiĝis Asa,כ״ה
8 kaj al Asa naskiĝis Jehoŝafat,כ״ו
kaj al Jehoŝafat naskiĝis Joram,כ״ז
kaj al Joram naskiĝis Uzija,כ״ח
9 kaj al Uzija naskiĝis Jotam,כ״ט
kaj al Jotam naskiĝis Aĥaz,ל׳
kaj al Aĥaz naskiĝis Ĥizkija,ל״א
10 kaj al Ĥizkija naskiĝis Manase,ל״ב
kaj al Manase naskiĝis Amon,ל״ג
kaj al Amon naskiĝis Joŝija,ל״ד
11 kaj al Joŝija naskiĝis Jeĥonjaל״ה kaj liaj fratoj, je la tempo de la transloĝiĝo en Babelon.ל״ו

12 Kaj post la transloĝiĝo en Babelon,

al Jeĥonja naskiĝis Ŝealtiel,ל״ז
kaj al Ŝealtiel naskiĝis Zerubabel,ל״ח
13 kaj al Zerubabel naskiĝis Abiud,ל״ט
kaj al Abiud naskiĝis Eljakim,מ׳
kaj al Eljakim naskiĝis Azor,מ״א
14 kaj al Azor naskiĝis Cadok,מ״ב
kaj al Cadok naskiĝis Aĥim,מ״ג
kaj al Aĥim naskiĝis Eliud,מ״ד
15 kaj al Eliud naskiĝis Eleazar,מ״ה
kaj al Eleazar naskiĝis Mattan,מ״ו
kaj al Mattan naskiĝis Jakob,
16 kaj al Jakob naskiĝis Jozef,מ״ז edzo de Maria,מ״ח el kiu estis naskita Jesuo, kiu estas nomata Kristo.

17 Tial ĉiuj generacioj de Abraham ĝis David estas 14 generacioj, kaj de David ĝis la transloĝiĝo en Babelon 14 generacioj, kaj de la transloĝiĝo en Babelon ĝis la Kristo 14 generacioj.

18 Kaj la naskiĝo de Jesuo Kristo estis tiamaniere: kiam lia patrino Maria estis fianĉinigita al Jozef, antaŭ ol ili kunvenis, ŝi troviĝis graveda per la Sankta Spirito. 19 Kaj ŝia edzo Jozef, estante justulo, kaj ne volante meti ŝin al publika malhonoro, volis ŝin sekrete forsendi. 20 Sed kiam li pripensis tion, jen anĝelo de la Eternulo aperis al li en sonĝo, dirante:

Jozef, filo de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria; ĉar tio, kio naskiĝos de ŝi, estas per la Sankta Spirito. 21 Kaj ŝi naskos filon; kaj vi nomos lin Jesuo;מ״ט ĉar li savos sian popolon de ĝiaj pekoj.

22 Kaj ĉio tio okazis, por ke plenumiĝu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:נ׳

23 Jen virgulino gravediĝos kaj naskos filon,
Kaj oni donos al li la nomon Emanuel;נ״א
tio estas, Dio kun ni. 24 Kaj Jozef, leviĝinte el sia dormo, faris, kiel ordonis al li la anĝelo de la Eternulo, kaj prenis al si sian edzinon; 25 kaj li ne ekkonis ŝin, ĝis ŝi naskis filon; kaj li donis al li la nomon Jesuo.נ״ב

ø(v. ø) Notes in Hebrew numeric order.
א׳(v. 1) Jesuo– G2424 Ιεσους (Jeso-us, ♂): Ja is salvation, transliteration of H3442 ישׁוּע (jeŝua, ♂).
ב׳ Kristo– G5547 Χριστος (Ĥristos, ♂): Anointed One, Messiah
ג׳ David– G1138 Δαυιδ (Dabid, ø): from H1732 דּויד (david, ♂): beloved one
ד׳ Abraham– G11 Αβρααμ (Abraam, ø): from H85 אברהם (abraham, ♂): exalted father
ה׳(v. 2) Isaak– G2464 Ισαακ, from H3446 ישׂחק (jisĥak): he laughs
ו׳ Jakobo– G2385 Ιακωβος (Jakobos, ♂) from H3290 יעקב (jakob, ♂): lit heel-catcher, fig supplanter, deceiver
ז׳ Jehuda– G2445 Ιουδας (iudas, ♂), from H3063 יְהוּדָה (jehuda, ♂): praise
ח׳(v. 3) Perec– G5329 Φαρες (Fares, ø), H6557 פּרץ (♂): break out, breach, grow, increase (many uses, fig. and lit.)
ט׳ Zeraĥ– G2196 Ζαρα (Zera, ø) from H2226 זרח (♂): dawning, shining

י׳ Tamar– G2283 Θαμαρ (θamar, ø) from H8559 תּמר (♂): palm tree, date palm
י״א Ĥecron– G2074 Εσρωμ (Esrom, ø), H2696 חצרון (ĥecron, ♂): a yard or a village (i.e. something surrounded by a wall or fence)
י״ב Ram– G689 Αραμ (Aram, ø), H7410 רם (♂): high, raise, lift
י״ג(v. 4) Aminadab– G284 Αμιναδαβ (ø), H5992 עמּינדב (♂): a generous people, my kinsman is noble
י״ד Naĥŝon– G3476 Ναασσων (Naasson, ø), from H5177 נחשׁון (♂): enchanter
ט״ו Salma– G4533 Σαλμων (Salmon, ø) from H8012 שׁלמון (Salmon, ♂): garments
ט״ז(v. 5) Boaz– G1003 Βοοζ (ø) from H1162 בּעז (♂): speed
י״ז Raĥab– G4477 Ραχαβ (ø) from H7343 רחב (♀): lit broad, wide, fig proud, arrogant
י״ח Obed– G5601 Ωβηδ (ø) from H5744 עוֹבֵד (♂): worshipper
י״ט Rut– G4503 Ρουθ (Ruθ, ø) from H7327 רוּת (♀): friend, ~ly, ~ship

כ׳ Jiŝaj– G2421 Ιεσσαι (Iessai, ø), from H3448 יִשַׁי (jiŝa-i, ♂): extant, survivor, “there is…” (Hearkens to the Great “I Am,” the Eternally Existent One.)
כ״א(v. 6) Salomono– G4672 Σολομων (Solomon, ♂) from H8010 שׁלמה (ŝelomo, ♂): peaceful
כ״ב Urija– G5601 Ουριας (Urias, ♂) from H223 אוּריה (♂): flame of Ja
כ״ג(v. 7) Reĥabeam– G4497 Ροβοαμ (Roboam, ø) from H7346 רחבעם (reĥabam, ♂): a people are enlarged
כ״ד Abija– G7 Αβια (Abia, ø) from H29 אביה (♂): Ja my father
כ״ה Asa– G760 Ασα (ø) from H609 אסא (♂): healer
כ״ו(v. 8) Jehoŝafat– G2498 Ιωσαφατ (Iosafat, ø) from H3092 יהושׁפט (♂): Ja has judged
כ״ז Joram– G2496 Ιωραμ (Ioram, ø) from H3141 יורם (♂): Ja is exalted
כ״ח Uzija– G3604 Οζιας (Ozias, ♂) from H5818 עזיה (♂): Ja is my strength
כ״ט(v. 9) Jotam– G2488 Ιωαθαμ (Ioaθam, ø) from H3141 יותם (♂): Ja is perfect

ל׳ Aĥaz– G881 Αχαζ (ø) from H271 אחז (♂): he has grasped, possessor
ל״א Ĥizkija– G1478 Εζεκιας (Edzekias, ♂) from H2396 חזקיה (♂): Ja has strengthed
ל״ב(v. 10) Manase– G3128 Μανασσης (Manases, ♂) from H4519 מנשׁה (♂): causing to forget
ל״ג Amon– G301 Αμως (Amos, ø) from H531 אמוץ (Amoc, ♂): strong, courageous
ל״ד Joŝija– G2502 Ιωσιας (Iosias, ♂) from H2977 יאשׁיה (♂): Ja supports
ל״ה(v. 11) Jeĥonja– G2423 Ιεχονιας (Ieĥonias, ♂) from H3204 יכניה (♂): Ja establishes
ל״ו Babelon– G897 Βαβυλων ()♀), from H894 בּבל (Babel, ♀): confusion, gate of gods (capital city of Chaldea)
ל״ז(v. 12) Ŝealtiel– G4528 Σαλαθιηλ (Salaθiel, ø), H7597 שׁאלתּיאל (♂): I have asked God.
ל״ח Zerubabel– G4528 Ζοροβαβελ (Zorobabel, ø), from H2216 זרבּבל (♂): begotten in confusion (Babel)
ל״ט(v. 13) Abiud– G10 Αβιουδ (ø) from H31 אביהוּד (♂): my father is majestic, famous father

מ׳ Eljakim– G1662 Ελιακειμ (Eliakim, ø), from H471 אליקים (♂): God arises, God establishes
מ״א Azor– G107 Αζωρ (ø), from H5809 עזּוּר (♂): helper
מ״ב(v. 14) Cadok– G4524 Σαδωκ (ø), from H6659 צדוק (♂): just, righteous
מ״ג Aĥim– G885 Αχειμ (ø) from H3137 יוקם (♂): (short for “Jakim” or “Jehoakim,” Ja…) raises up, establishes
מ״ד Eliud– G1664 Ελιουδ (ø) from H410 + H1935 אל היד (♂): God is majestic, splendorous God
מ״ה(v. 15) Eleazar– G1648 Ελεαζαρ (ø) from H499 אלעזת (elazar, ♂): God is help
מ״ו Mattan– G3157 Ματθαν (Matθan, ø) from H4977 מתּם (♂): a gift
מ״ז(v. 16) Jozef– G2501 Ιωσηφ (Iosejf, ø) from H3130 יוסף (jo-sejf, ♂): he increases
מ״ח Maria– G3137 Μαρια (♀) from H4813 מרים (mirjam, ♀): rebellion
מ״ט(v. 21): CAPITALS in original Esperanto. No such emphasis in Greek.

נ׳(v. 23) cf Jesaja vii.14
נ״א Emanuel– G1694 Εμμανουηλ (ø): from H6005 עמּנוּאל (♂).
נ״ב(v. 25) Same as note מ״ט v. 21.

Ĉapitro ii

1 Kaj kiam Jesuo estis naskita en Bet-Leĥemα de Judujo en la tempo de la reĝo Herodo,β jen saĝuloj el la oriento venis al Jerusalem, dirante:

2 Kie estas tiu, kiu estas naskita Reĝo de la Judoj? ĉar ni vidis lian stelon en la oriento, kaj venis, por adorkliniĝi al li.

3 Kaj kiam la reĝo Herodo tion aŭdis, li maltrankviliĝis, kaj la tuta Jerusalem kun li. 4 Kaj kunveniginte ĉiujn ĉefpastrojn kaj skribistojn de la popolo, li demandis al ili, kie la Kristo devas naskiĝi. 5 Kaj ili diris al li:

En Bet-Leĥem de Judujo, ĉar per la profeto estas skribite jene:

6 Kaj vi, ho Bet-Leĥem, lando de Judujo,
Neniel estas plej malgranda inter la regantoj de Judujo;
Ĉar el vi venos reganto,
Kiu paŝtos Mian popolon Izrael.γ
7 Tiam Herodo sekrete venigis la saĝulojn, kaj precize sciiĝis de ili pri la tempo, kiam aperis la stelo. 8 Kaj li sendis ilin al Bet-Leĥem, dirante:

Iru kaj elserĉu zorge pri la knabeto; kaj kiam vi lin trovos, sciigu al mi, por ke mi ankaŭ venu kaj adorkliniĝu al li.

9 Kaj aŭdinte la reĝon, ili ekvojiris; kaj jen la stelo, kiun ili vidis en la oriento, antaŭiris ilin, ĝis ĝi venis kaj staris super la loko, kie estis la juna knabeto. 10 Kaj vidante la stelon, ili ĝojis kun tre granda ĝojo. 11 Kaj veninte en la domon, ili vidis la knabeton kun lia patrino Maria, kaj adorkliniĝis al li; kaj malferminte siajn trezorojn, ili faligis sin kaj prezentis al li donacojn: oron kaj olibanon kaj mirhon. 12 Kaj avertite de Dio en sonĝo, ke ili ne iru returne al Herodo, ili foriris per alia vojo al sia lando. 13 Kaj post ilia foriro jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef, dirante:

Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, ĝis mi parolos al vi; ĉar Herodo serĉos la knabeton, por lin pereigi.

14 Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte, kaj migris en Egiptujon, 15 kaj restis tie ĝis la morto de Herodo; por ke plenumiĝu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:

El Egiptujo Mi vokis Mian filon.δ

16 Tiam Herodo, ekvidinte, ke li estas trompita de la saĝuloj, tre koleris; kaj sendinte, li mortigis ĉiujn knabojn en Bet-Leĥem kaj en ĉiuj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj, havantajn du jarojn aŭ malpli, laŭ la tempo, pri kiu li precize sciiĝis de la saĝuloj. 17 Tiam plenumiĝis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:

18 Voĉo estas aŭdita en Rama,
Ĝemado kaj maldolĉa plorado,
Raĥel priploras siajn infanojn,
Kaj ŝi ne volas konsoliĝi, ĉar ili forestas.ε
19 Sed kiam Herodo mortis, jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef en Egiptujo, dirante:

20 Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj iru en la landon de Izrael; ĉar mortis tiuj, kiuj atencis la vivon de la knabeto.

21 Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon, kaj venis en la landon de Izrael. 22 Sed kiam li aŭdis, ke Arĥelaoζ reĝas en Judujo anstataŭ sia patro Herodo, li timis iri tien; kaj avertite de Dio en sonĝo, li fortiris sin en la regionojn de Galileo,η 23 kaj venis al kaj loĝis en urbo nomata Nazaret,θ por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profetoj, ke li estos nomata Nazaretano.ι

α(v. 1) Bet-Leĥem– G965 Βηθλεεμ (ø) from H1035 בּית לחם (bet leĥem): house of bread
β Herodo– G2264 Ηρωδης (Hejrodejs, ♂): hero, son of a hero
γ(v. 6) cf Miĥa v.2, 4
δ(v. 15) cf Hoŝea xi.1
ε(v. 18) cf Jeremia xxxi.15
ζ(v. 22) Arĥelao– G745 Αρχελαος (Arĥelaos, ♂): people ruling
η Galileo– G1056 Γαλιλαια (Galilaia, ♀): from H1551 גּליל (galil, ⊗): circle, circuit
θ Nazaret– G3478 Ναζαρετ (ø): þ, but The People’s New Testament, 1891 says derived from Nazarite, cf H5342, below.
ι(v. 23) ISV: “The Gk. Nazoraios may be a word play between Heb. netser, meaning branch… and the name Nazareth.” H5342 נצר (necer): branch, cf Jesaja xi.1, Jeremia xxiii.15, Zeĥarja iii.8, vi.12. H5139 נזיר (nazir, ♂): one consecrated, devoted; untrimmed branch/vine, cf III Moseo xxv. 5, 11, IV Moseo vi, Juĝistoj xiii.

Ĉapitro iii

1 En tiuj tagoj venis Johano,א la Baptisto,ב predikante en la dezerto de Judujo, 2 kaj dirante:

Pentu, ĉar alproksimiĝis la regno de la ĉielo.

3 Ĉar li estas tiu, pri kiu estis dirite per la profeto Jesaja:ג

Voĉo de krianto en la dezerto:
Pretigu la vojon de la Eternulo,
Rektigu Liajn irejojn.ד
4 Kaj tiu Johano havis sian vestaĵon el kamelaj haroj, kaj ledan zonon ĉirkaŭ siaj lumboj, kaj lia nutraĵo estis akridoj kaj sovaĝa mielo. 5 Tiam eliris al li Jerusalem kaj la tuta Judujo kaj la tuta ĉirkaŭaĵo de הJordan; 6 kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn. 7 Kaj vidante multajn el la Fariseojו kaj Sadukeojז venantajn al lia baptado, li diris al ili:

Ho vipuridoj!ח kiu vin avertis forkuri de la venonta טkolero? 8 Donu do fruktojn taŭgajn por pento; 9 kaj ne pensu diri en vi:

Ni havas Abrahamon kiel patron;
ĉar mi diras al vi, ke Dio povas el ĉi tiuj ŝtonojי starigi idojn al Abraham. 10 Kaj jam la hakilo kuŝas ĉe la radiko de la arboj; tial ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj ĵetata en fajron. 11 Mi ja vin baptas per akvo por pento; sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi; liajn ŝuojn mi ne estas inda porti; li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro; 12 lia ventumilo estas en lia mano, kaj li elpurigos sian draŝejon, kaj li kolektos sian tritikon en la grenejon; sed la grenventumaĵon li bruligos per fajro neestingebla.

13 Tiam venis Jesuo el Galileo al Jordan al Johano, por esti baptata de li. 14 Sed tiu lin malakceptis, dirante:

Mi bezonas esti baptata de vi, kaj ĉu vi venas al mi?

15 Sed Jesuo responde diris al li:

Lasu do, ĉar tiel decas al ni plenumi ĉian justecon.

Tiam li lasis lin. 16 Kaj Jesuo, baptite, supreniris tuj el la akvo; kaj jen la ĉielo malfermiĝis, kaj li vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan kiel kolombo, kaj venantan sur lin; 17 kaj jen voĉo el la ĉielo, dirante:

Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.

א(v. 1) Johano– G2491 Ιωαννης (Ioanas, ♂): from H3110 יוחנן (joĥanan, ♂): Ja has been gracious
ב Baptisto– G910 βαπτιστης (baptistes, ♂): a baptizer, one who performs rites of baptism
ג(v. 3) Jesaja– G2268 Ησαιας (Hejsaies, ♂): from H3470 ישׁעיה (jeŝaja, ♂): salvation of Ja
דcf Jesaja xl.3, Johano i.23
ה(v. 5) Jordan– G2446 Ιορδανης (Iordanes, ♂) from H3383 ירדּן (jardejn, ⊗): descender
ו(v. 7) Fariseoj– G5330 Φαρισαιος (Farisa-jos, ♂) from H6567 פּרשׁ (paraŝ, verb): scatter, separate (from sin)
ז Sadukeoj– G4523 Σαδδουκαιος (Saduka-jos, ♂) cf G4524 & H6659, Mateo i.14, note מ״ב
ח vipuridoj– (John was not being polite!) G1081 + G2191, G1081 γεννημα (genema, ⚲): fruit, offspring; G2191 εχιδνα (eĥidna, ♀): lit viper, poisonous snake, fig specifically venom/blasphemy that turns bitter to sweet, light to dark, true to lie
ט kolero– anger, G3709 οργη (orgej, ♀): swelling wrath, unavoidable vengeance
י(v. 9) ŝtonoj…Abraham– cf Ĥabakuk ii.11, Luko iii.8, xix.40

Ĉapitro iv

1 Tiam Jesuo estis kondukita supren de la Spirito en la dezerton, por esti tentata de la diablo.α 2 Kaj fastinte kvardek tagojn kaj kvardek noktojn, li poste malsatis. 3 Kaj la tentantoβ venis, kaj diris al li:

Se vi estas Filo de Dio, ordonu, ke tiuj ŝtonoj fariĝu panoj.

4 Sed responde li diris:

Estas skribite: Ne per la pano sole vivas homo, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio.γ

5 Poste la diablo portis lin en la sanktan urbon, kaj starigis lin sur la tegmentaδ pinto de la templo, 6 kaj diris al li:

Se vi estas Filo de Dio, ĵetu vin malsupren, ĉar estas skribite:

Al Siaj anĝeloj Li ordonos pri vi,
Kaj sur la manoj ili vin portos,
Por ke vi ne falpuŝiĝu sur ŝtono per via piedo.ε
7 Jesuo diris al li:

Ankaŭ estas skribite: Ne provu la Eternulon, vian Dion.ζ

8 Denove la diablo portis lin al monto tre alta, kaj montris al li ĉiujn regnojn de la mondo kaj ilian gloron, 9 kaj diris al li:

Ĉion tion mi donos al vi, se vi faligos vin kaj adorkliniĝos al mi.

10 Tiam Jesuo diris al li:

Foriru, Satano!η ĉar estas skribite: Al la Eternulo, via Dio, vi adorkliniĝu, kaj al Li sola vi servu.θ

11 Tiam la diablo forlasis lin, kaj jen anĝeloj venis kaj servadis al li. 12 Kaj aŭdinte, ke Johano estas arestita, li foriris en Galileon; 13 kaj lasinte Nazareton, li venis al kaj loĝis en Kapernaumι apudmara, en la limoj de Zebulun kaj Naftali; 14 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:

15 Lando de Zebulun kaj lando de Naftali,
Laŭvoje de la maro, transe de Jordan,
Galileo de la nacioj,
16 La popolo, sidanta en mallumo,
Ekvidis grandan lumon,
Kaj al homoj, sidantaj en lando de ombra morto, ekbrilis lumo.κ
17 De tiam Jesuo komencis prediki, kaj diri:

Pentu, ĉar la regno de la ĉielo alproksimiĝis.

18 Kaj piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratojn, Simonon,λ kiu estis nomata Petro,μ kaj Andreon,ν lian fraton, ĵetantajn reton en la maron, ĉar ili estis fiŝkaptistoj. 19 Kaj li diris al ili:

Venu post mi, kaj mi faros vin kaptistoj de homoj.

20 Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj sekvis lin. 21 Kaj antaŭenirinte de tie, li vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo,ξ kaj Johanon, lian fraton, en la ŝipeto kun ilia patro Zebedeo, riparantajn siajn retojn; kaj li vokis ilin. 22 Kaj ili tuj forlasis la ŝipeton kaj sian patron, kaj sekvis lin. 23 Kaj Jesuo trairis tra la tuta Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj kuracante ĉian malsanon kaj ĉian malfortaĵon inter la popolo. 24 Kaj lia famo disvastiĝis en la tuta Sirio; kaj oni alkondukis al li ĉiujn malsanulojn, malfortigitajn de diversaj malsanoj kaj turmentoj, demonhavantojn, epilepsiulojn, kaj paralizulojn, kaj li resanigis ilin. 25 Kaj grandaj homamasoj lin sekvis el Galileo kaj Dekapolisο kaj Jerusalem kaj Judujo kaj el trans Jordan.

α(v. 1) diablo– G1228 διαβολος (diabolos, adj): backbiter, accuser, slanderer (“Satan is used by God in this plan — as a predictable wind-up toy, playing out his evil nature.” cf v. 10 note η
β(v. 3) tentanto– one who tempts, G3985 πειραζω (periazo, verb): (positive) examine, test, (negative) tempt
γ(v. 4) cf V Moseo viii.3, Luko iv.3
δ(v. 5) tegmenta– roof
ε(v. 6) cf Psalmo xci.11, 12, Luko iv.10, 11
ζ(v. 7) V Moseo vi.16, Luko iv.12
η(v. 10) Satano– G4567 Σατανας: (Satanas, ♂), from H7854 סטן (satan, ♂): adversary, Satan
θ V Moseo vi.13, Luko iv.8
ι(v. 13) Kapernaum– G2584 Καπερναουμ (ø): comfortable village, village of sorrow from H3723 + H5162 כּפר נחם (kafar naĥem)
κ(v. 16) Jesaja ix.1, 2
λ(v. 18) Simonon– G4613 Σιμων (Simon, ♂) from H8095 שׁמעון (ŝimon, ♂): hearing
μ Petro– G4074 Πετρος (Petros, ♂): stone, rock
ν Andreon– G406 Ανδρεας (Andreas, ♂): manly
ξ(v. 21) Zebedeo– G2199 Ζεβεδαιος (Zebedios, ♂) from H2069 זבדיה (zebedja, ♂): Ja has bestowed, Ja has given
ο(v. 25) Dekapolis– G1179 Δεκαπολις (Dekapolis, ♀): ten cities

Ĉapitro v

1 Kaj vidinte la homamasojn, li supreniris sur la monton, kaj kiam li sidiĝis, liaj disĉiploj venis al li; 2 kaj malferminte la buŝon, li instruis ilin, dirante:

3 Feliĉajא estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.

4 Feliĉaj estas la plorantaj, ĉar ili konsoliĝos.

5 Feliĉaj estas la humilaj, ĉar ili heredos la teron.

6 Feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos.

7 Feliĉaj estas la kompatemaj, ĉar ili ricevos kompaton.

8 Feliĉaj estas la kore puraj, ĉar ili vidos Dion.

9 Feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nomataj.

10 Feliĉaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo. 11 Feliĉaj estas vi, kiam oni vin riproĉos kaj persekutos kaj false vin kalumnios pro mi. 12 Ĝoju kaj raviĝu, ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo; ĉar tiel oni persekutis la profetojn, kiuj estis antaŭ vi.

13 Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustiĝis, per kio ĝi estos salita? ĝi jam taŭgas por nenio, krom por esti elĵetita kaj piedpremita de homoj. 14 Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti kaŝita. 15 Kiam oni bruligas lampon, oni metas ĝin ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj ĝi lumas sur ĉiujn, kiuj estas en la domo. 16 Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo.

17 Ne pensu, ke mi venis, por detrui la leĝon aŭ la profetojn; mi venis, ne por detrui, sed por plenumi. 18 Vere mi diras al vi: Ĝis la ĉielo kaj la tero forpasos, nek unu jotoב nek unu streketoג forpasos de la leĝo, ĝis ĉio plenumiĝos. 19 Tial, kiu malobservos unu el ĉi tiuj plej malgrandaj ordonoj kaj tiel instruos homojn, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la ĉielo; sed kiu faros ilin kaj instruos, tiu estos nomata granda en la regno de la ĉielo. 20 Ĉar mi diras al vi, ke se via justeco ne superos la justecon de la skribistoj kaj la Fariseoj, vi tute ne eniros en la regnon de la ĉielo.

21 Vi aŭdis, ke estas dirite al la antikvuloj:ד

Ne mortigu, kaj kiu mortigos, tiu estos en danĝero de juĝado;ה
22 sed mi diras al vi, ke kiu koleras kontraŭ sia frato, tiu estos en danĝero de juĝado; kaj kiu diros al sia frato:
Sentaŭga,ו
tiu estos en danĝero antaŭ la tribunaloj;ז kaj kiu diros:
Malsaĝulo,ח
tiu estos en danĝero de Gehenaט de fajro. 23 Tial, se vi prezentas vian oferon ĉe la altaro, kaj tie memoras, ke via frato havas ion kontraŭ vi, 24 lasu tie vian oferon antaŭ la altaro, kaj foriru, unue paciĝu kun via frato, kaj poste venu kaj prezentu vian oferon. 25 Konsentu rapide kun via kontraŭulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontraŭulo ne transdonu vin al la juĝisto, kaj la juĝisto al la subulo, kaj por ke vi ne estu ĵetita en malliberejon. 26 Vere mi diras al vi, ke vi neniel eliros el tie, ĝis vi pagos la lastan eton.י

27 Vi aŭdis, ke estas dirite:

Ne adultu;כ
28 sed mi diras al vi, ke ĉiu, kiu rigardas virinon, por deziri ŝin, jam adultis je ŝi en sia koro. 29 Kaj se via dekstra okulo faligas vin, elŝiru kaj forĵetu ĝin; ĉar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo estus ĵetita en Gehenan. 30 Kaj se via dekstra mano faligas vin, detranĉu kaj forĵetu ĝin; ĉar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo irus en Gehenan. 31 Estas ankaŭ dirite:
Kiu forsendos sian edzinon, tiu donu al ŝi eksedzigan leteron;ל
32 sed mi diras al vi, ke ĉiu, kiu forsendas sian edzinon, krom pro malĉasteco, igas ŝin adulti; kaj kiu edziĝos kun forsenditino, tiu adultas. 33 Plue, vi aŭdis, ke estas dirite al la antikvuloj:
Ne rompu ĵurojn, sed plenumu viajn ĵurojn antaŭ la Eternulo;מ
34 sed mi diras al vi: Tute ne ĵuru; nek per la ĉielo, ĉar ĝi estas la trono de Dio; 35 nek per la tero, ĉar ĝi estas la benketo de Liaj piedoj; nek per Jerusalem, ĉar ĝi estas urbo de la granda Reĝo. 36 Nek ĵuru per via kapo, ĉar vi ne povas fari eĉ unu haron blanka aŭ nigra. 37 Sed via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; ĉio ekster tio estas el malbono. 38 Vi aŭdis, ke estas dirite:
Okulon pro okulo, kaj denton pro dento;נ
39 sed mi diras al vi: Ne rezistu al malbono; sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian. 40 Kaj se iu deziras procesi kontraŭ vi, por forpreni vian tunikon, lasu lin preni ankaŭ vian mantelon. 41 Kaj se iu devigas vin iri unu mejlon,ס iru kun li du. 42 Donu al tiu, kiu petas de vi; kaj ne deturnu vin de tiu, kiu deziras prunti de vi. 43 Vi aŭdis, ke estas dirite:
Amu vian proksimulon, kaj malamu viajn malamikojn;ע
44 sed mi diras al vi: Amu viajn malamikojn, kaj preĝu por viaj persekutantoj; 45 por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la ĉielo; ĉar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn. 46 Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havas? ĉu ne tion saman faras eĉ la impostistoj? 47 Kaj se vi salutas nur sole viajn fratojn, kion ekstranפ vi faras? ĉu ne tion saman faras eĉ la nacianoj? 48 Estu do perfektaj,צ kiel ankaŭ via ĉiela Patro estas perfekta.

א(v. 3) Feliĉaj– G3107 μακαριος (makarios, adj): happy, blessed, to be envied because God has extended His benefits to…
ב(v. 18) joto– G2503 ιωτα, Greek letter ι, Hebrew י, fig smallest part
ג streketo– lit little stroke, G2762 κεραια apostrophe, “little horn,” e.g. difference between Hebrew letters ה (he) and ח (ĥet), Latin titulus, English tittle, cf Luke xvi.17.
ד(v. 21) antikvuloj– ancient ones
ה cf II Moseo xx.13, V Moseo v.17

ו(v. 22) Sentaŭga– good-for-nothing; In original Esperanto: Raka, G4469 ρακα (ø): lit “empty”, fig empty-headed, “numbskull,” from H7385 ריק (rik, ♂) lit empty, fig worthless
ז tribunaloj– courts; in original Esperanto, “sinedrio,” the Sanhedrin acting in their civil capacity. Apparently “raka” was punishable by law at the time, but “fool” was a much milder comment not activating suits at libel.
ח Malsaĝulo– fool, G3474 μωρος (moros, adj): moron, moronic, dull, slow of mind
ט Gehena– G1067 γεεννα (♀) from H1516 + H2011, גּיא הנּם (gai hinom, ⊗): valley of wailing (2d term meaning uncertain; name of the valley SW of Jersalem where the trash was always burning, eventually coming to be a euphemism for Hell, proper.)
י(v. 26) eton– farthing (1/4 penny), G2835 κοδραντης (kodrantes, ♂): , small Roman copper coin, equivalent to a farthing, cf Marko xii.42 (original Esperanto transliteration of same, “kodranton”)

כ(v. 27) cf II Moseo xx.14, V Moseo v.18
ל(v. 31) cf V Moseo xxiv.1
מ(v. 33) cf IV Moseo xxx.2, Psalmo xv.4
נ(v. 38) cf II Moseo xxi.24; III Moseo xxiv.20; V Moseo xix.21
ס(v. 31) mejlon– mile, G3400 μιλιον (milion, ⚲): a Roman mile ≈ 1618 yards ≈ 11/2 km

ע(v. 43) III Moseo xix.18
פ(v. 47) ekstran– extraordinary, G4053 περισσος (perissos, adj): abundant, exceeding expectations, excessive
צ(v. 48) perfektaj– perfect, G5046 τελειος (telios, adj): lit complete, full grown, fig perfect

Ĉapitro vi

1 Gardu vin, ke vi ne faru vian justaĵon antaŭ homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon ĉe via Patro, kiu estas en la ĉielo.

2 Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaŭ vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron ĉe homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon. 3 Sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra; 4 por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.

5 Kaj kiam vi preĝas, ne estu kiel la hipokrituloj; ĉar ili amas preĝi, starante en la sinagogoj kaj ĉe la anguloj de la stratoj, por montri sin al homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon. 6 Sed vi, kiam vi preĝas, eniru en vian ĉambreton, kaj ŝlosinte vian pordon, preĝu al via Patro, kiu estas en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos. 7 Kaj dum via preĝado ne vante ripetadu, kiel la nacianoj; ĉar ili supozas, ke ili estos aŭskultitaj pro sia multvorteco. 8 Ne estu similaj al ili; ĉar via Patro scias, kion vi bezonas, antaŭ ol vi petas de Li. 9 Vi do preĝu jene:

Patro nia,α kiu estas en la ĉielo,
Via nomo estu sanktigita.
10 Venu Via regno,
plenumiĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
11 Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
12 Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
13 Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.β

14 Ĉar se vi pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro ĉiela ankaŭ pardonos al vi. 15 Sed se vi ne pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro ankaŭ ne pardonos viajn kulpojn.

16 Kaj kiam vi fastas, ne estu kiel la hipokrituloj, kun malĝoja mieno;γ ĉar ili malbeligas sian vizaĝon, por ke al homoj ili ŝajnu fasti. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon. 17 Sed fastante, vi oleu vian kapon kaj lavu vian vizaĝon; 18 por ke vi ne al homoj ŝajnu fasti, sed al via Patro en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.

19 Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj trafosas kaj ŝtelas; 20 sed provizu al vi trezorojn en la ĉielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj nek trafosas nek ŝtelas; 21 ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro.

22 La lampo de la korpo estas la okulo; se do via okulo estas sendifekta, via tuta korpo estos luma. 23 Sed se via okulo estas malbona, via tuta korpo estos malluma. Se do la lumo en vi estas mallumo, kiel densa estas la mallumo!

24 Neniu povas esti sklavo por du sinjoroj; ĉar aŭ li malamos unu kaj amos la alian, aŭ li aliĝos al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj al δ-Mamono!

25 Tial mi diras al vi: Ne zorgu pri via vivo, kion vi manĝu, aŭ kion vi trinku; nek pri via korpo, kion vi surmetu. Ĉu la vivo ne estas pli ol nutraĵo, kaj la korpo pli ol vestaĵo? 26 Rigardu la birdojn de la ĉielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro ĉiela ilin nutras. Ĉu vi ne multe pli valoras ol ili? 27 Kaj kiu el vi per zorgado povas aldoni unu ulnon al sia staturo?

28 Kaj kial vi zorgas pri vestaĵo? Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas: ili ne laboras, nek ŝpinas; 29 tamen mi diras al vi, ke eĉ Salomono en sia tuta gloro ne estis ornamita, kiel unu el ĉi tiuj. 30 Sed se Dio tiel vestas la kampan herbaĵon, kiu ekzistas hodiaŭ, kaj morgaŭ estos ĵetata en fornon, kiom pli certe Li vestos vin, ho malgrandfiduloj?

31 Tial ne zorgu, dirante: Kion ni manĝu? aŭ: Kion ni trinku? aŭ: Kion ni surmetu? 32 Ĉar pri ĉio tio serĉas la nacianoj; ĉar via Patro ĉiela scias, ke vi bezonas ĉion tion. 33 Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj ĉio tio estos aldonita al vi.

34 Tial ne zorgu pri la morgaŭa tago, ĉar la morgaŭa tago zorgos pri si mem. Sufiĉa por la tago estas ĝia propra malbono.ζ

α(v. 9) Click here for “Patro Nia” angle/esperante.
β(v. 13) BSB: “For yours is the kingdom and the power and the glory, forever. Amen.”
γ(v. 16) mieno– look, expression
δ(v. 24) Mamono– G3126 μαμωνας (mamonas, ♂) from Aramaic H539 אמן (aman, verb): confirm, support, trust; came to mean wealth, personified and avarice, deified. cf Luke xvi.13
ε(v. 27) ulnon– ell, cubit; BSB cubit ≈ 18" ≈ 45 cm
ζ(v. 34) malbono– G2549 κακια (kakia, ♀): malice, wickedness

Ĉapitro vii

1 Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj. 2 Ĉar per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi. 3 Kaj kial vi rigardas la ligneretonא en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabonב en via okulo? 4 Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo? 5 Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato.

6 Ne donu sanktaĵon al la hundoj, nek ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, disŝiru vin.

7 Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; 8 ĉar ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite. 9 Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li ŝtonon; 10 aŭ se li petos fiŝon, donos al li גserpenton? 11 Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la ĉielo, donos bonaĵojn al tiuj, kiuj petas de Li? 12 Ĉion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili; ĉar ĉi tio estas la leĝo kaj la profetoj.

13 Eniru tra la mallarĝa pordo, ĉar larĝa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo,ד kaj multaj tra ĝi eniras. 14 Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj ĝin trovas.

15 Gardu vin kontraŭ la falsaj profetoj, kiuj venas al vi en ŝafaj feloj, sed interne estas rabemaj lupoj. 16 Per iliaj fruktoj vi konos ilin. Ĉu el dornarbetoj oni kolektas vinberojn, aŭ el kardoj figojn? 17 Tiel ĉiu bona arbo donas bonajn fruktojn, sed putra arbo donas malbonajn fruktojn. 18 Bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo doni bonajn fruktojn. 19 Ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata kaj ĵetata en fajron. 20 Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin. 21 Ne ĉiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la ĉielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 22 Multaj diros al mi en tiu tago:

Sinjoro, Sinjoro, ĉu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencaĵojn?
23 Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; foriĝu de mi, vi farantoj de maljusteco. 24 Tial ĉiu, kiu aŭdas ĉi tiujn miajn parolojn kaj plenumas ilin, estos komparata al saĝa viro, kiu konstruis sian domon sur roko; 25 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj albatis tiun domon, kaj ĝi ne falis; ĉar ĝi estis fondita sur roko. 26 Kaj ĉiu, kiu aŭdas ĉi tiujn miajn parolojn kaj ne plenumas ilin, estos komparata al viro malsaĝa, kiu konstruis sian domon sur la sablo; 27 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj sin ĵetis sur tiun domon, kaj ĝi falis; kaj granda estis ĝia falo.

28 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parolojn, la homamasoj miregis pri lia instruado; 29 ĉar li instruis ilin, kiel havanta aŭtoritaton, kaj ne kiel iliaj skribistoj.

א(v. 3) lignereton– wood | particle | little | acc. noun; G2595 καρφος (karfos, ⚲): lit withered thing, small dry stalk, fig speck, wood chip
ב trabon– beam, girder
ג(v. 10) serpenton– snake, serpent; G3789 οφις (ofis, ♂): lit snake, fig devil, Satan, “crafty hypocrites”
ד(v. 13) vojo… pereo– cf Sentencoj ii.12
ה(v. 16) kardoj– thistles

Ĉapitro viii

1 Kaj kiam li malsupreniris de la monto, lin sekvis grandaj homamasoj. 2 Kaj jen venis al li leprulo kaj adorkliniĝis al li, dirante:

Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi.

3 Kaj li etendis la manon kaj tuŝis lin, dirante:

Mi volas; estu purigita.

Kaj tuj lia lepro estis purigita. 4 Kaj Jesuo diris al li:

Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu la donon, kiun Moseo ordonis,α por atesto al ili.

5 Kaj kiam li eniris en Kapernaumon, venis al li centestro, petante lin, 6 kaj dirante:

Sinjoro, mia knabo kuŝas paralizulo en la domo, kaj terure suferas.

7 Kaj li diris al li:

Mi venos, kaj sanigos lin.

8 Kaj la centestro responde diris:

Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo saniĝos. 9 Ĉar mi ankaŭ estas homo sub aŭtoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras la ĉi tiu: Iru; kaj li iras; kaj al alia: Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru ĉi tion; kaj li ĝin faras.

10 Kaj kiam Jesuo tion aŭdis, li miris, kaj diris al la sekvantoj:

Vere mi diras al vi, ke ĉe neniu en Izrael mi trovis tiom da fido. 11 Kaj mi diras al vi, ke multaj venos el la oriento kaj la okcidento, kaj sidiĝos kun Abraham kaj Isaak kaj Jakob en la regno de la ĉielo; 12 sed la filoj de la regno estos elĵetitaj en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.

13 Kaj Jesuo diris al la centestro:

Iru; kiel vi kredis, tiel estu farite al vi.

Kaj lia knabo saniĝis en tiu sama horo. 14 Kaj kiam Jesuo venis en la domon de Petro, li vidis lian bopatrinon kuŝanta, malsana de febro. 15 Kaj li tuŝis ŝian manon, kaj la febro forlasis ŝin; kaj ŝi leviĝis kaj servis al li. 16 Kaj kiam vesperiĝis, oni venigis al li multajn demonhavantojn; kaj li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis ĉiujn malsanulojn; 17 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:

Li mem prenis niajn malfortaĵojn
kaj portis niajn malsanojn.β
18 Kaj kiam Jesuo vidis ĉirkaŭ si grandan homamason, li ordonis transiri al la alia bordo. 19 Kaj venis unu skribisto, kaj diris al li:

Majstro, mi vin sekvos, kien ajn vi iros.

20 Kaj Jesuo diris al li:

La vulpoj havas kavojn, kaj la birdoj de la ĉielo havas ripozejojn; sed la Filo de homo ne havas, kie kuŝigi sian kapon.

21 Kaj alia el la disĉiploj diris al li:

Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj enterigi mian patron.

22 Sed Jesuo diris al li:

Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn.

23 Kaj kiam li eniris en ŝipeton, liaj disĉiploj lin sekvis. 24 Kaj jen okazis granda malserenoγ sur la maro, tiel ke la ŝipeto estis kovrita de la ondoj; sed li dormadis. 25 Kaj ili venis, kaj vekis lin, dirante:

Sinjoro, savu; ni pereas.

26 Kaj li diris al ili:

Kial vi estas timemaj, ho malgrandfiduloj?

Tiam li leviĝis, kaj admonis la ventojn kaj la maron; kaj fariĝis granda sereno. 27 Kaj la homoj miregis, dirante:

Kia estas ĉi tiu, ke eĉ la ventoj kaj la maro lin obeas?

28 Kaj kiam li venis al la alia bordo, en la landon de la Gadaranoj,δ lin renkontis du demonhavantoj, elvenante el inter la tomboj, tre furiozaj, tiel, ke neniu povis preterpasi per tiu vojo. 29 Kaj jen ili kriis, dirante:

Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo de Dio? ĉu vi venis ĉi tien, por turmenti nin antaŭ la tempo?

30 Kaj malproksime de ili estis granda grego da porkoj, paŝtiĝantaj tie. 31 Kaj la demonoj petegis lin, dirante:

Se vi elpelos nin, forsendu nin en la gregon da porkoj.

32 Kaj li diris al ili:

Iru.

Kaj elirinte, ili foriris en la porkojn; kaj jen kuris la tuta grego malsupren de la krutaĵoε en la maron, kaj pereis en la akvoj. 33 Kaj la paŝtistoj forkuris kaj iris en la urbon, kaj rakontis ĉion, kaj pri la demonhavintoj. 34 Kaj jen la tuta urbo elvenis renkonte al Jesuo; kaj vidinte lin, ili petegis, ke li transiru el iliaj limoj.

α(v. 4) cf III Moseo xiv.1-32
β(v. 17) cf Jesaja liii.4
γ(v. 24) malsereno– unrest, G4578 σεισμος (sajsmos, ♂): earthquake, gale, storm
δ(v. 28) Gadaranoj– G1046 Γαδαρηνος (Gadarenos, adj): þ (one of the towns of the Decapolis)
ε(v. 32) krutaĵa– steep-thing

Ĉapitro ix

1 Kaj enirinte en ŝipeton, li transiris, kaj venis en sian propran urbon. 2 Kaj jen oni alportis al li paralizulon, kuŝantan sur lito; kaj Jesuo, vidinte ilian fidon, diris al la paralizulo:

Kuraĝu, filo, viaj pekoj estas pardonitaj.

3 Kaj jen iuj el la skribistoj diris en si:

Ĉi tiu blasfemas.

4 Kaj Jesuo, eksciante iliajn pensojn, diris:

Kial vi pensas malbonon en viaj koroj? 5 Ĉar kio estas pli facila, diri: Viaj pekoj estas pardonitaj; aŭ diri: Leviĝu kaj piediru? 6 Sed por ke vi sciu, ke la Filo de homo havas aŭtoritaton sur la tero pardoni pekojn—

tiam li diris al la paralizulo:

Leviĝu, prenu vian liton, kaj iru al via domo.

7 Kaj li leviĝis, kaj iris al sia domo. 8 Kaj vidinte tion, la homamasoj timis, kaj gloris Dion, kiu donis tian aŭtoritaton al homoj. 9 Kaj Jesuo, forpasante de tie, vidis viron nomatan Mateo,א sidantan ĉe la impostejo; kaj li diris al li:

Sekvu min.

Kaj li stariĝis, kaj sekvis lin. 10 Kaj dum li sidis ĉe manĝo en la domo, jen multaj impostistoj kaj pekuloj venis kaj sidiĝis tie kun Jesuo kaj liaj disĉiploj. 11 Kaj vidinte tion, la Fariseoj diris al liaj disĉiploj:

Kial via instruisto manĝas kun impostistoj kaj pekuloj?

12 Kaj aŭdinte tion, li diris:

Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj. 13 Sed iru, kaj lernu, kion signifas ĉi tio:

Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon;ב
ĉar mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn.

14 Tiam alvenis al li la disĉiploj de Johano, dirante:

Kial ni kaj la Fariseoj fastas ofte, sed viaj disĉiploj ne fastas?

15 Kaj Jesuo diris al ili:

Ĉu la filoj de la edziĝejo povas malĝoji, dum la fianĉo estas kun ili? Sed venos tagoj, kiam la fianĉo estos prenita for de ili, kaj tiam ili fastos. 16 Kaj neniu alkudrasג flikaĵonד el nefulitaה drapoו sur malnovan veston, ĉar la plenigaĵo forprenas de la vesto, kaj pli malbona ŝiraĵo fariĝas. 17 Ankaŭ oni ne enverŝas novan vinon en malnovajn felsakojn; alie la felsakoj krevos,ז kaj la vino elfluos, kaj la felsakoj detruiĝos; sed oni enverŝas novan vinon en novajn felsakojn, kaj ambaŭ konserviĝas.

18 Dum li tion parolis al ili, jen unu estro, alveninte, adorkliniĝis al li, dirante:

Mia filino ĵus mortis; sed venu kaj metu vian manon sur ŝin, kaj ŝi vivos.

19 Kaj Jesuo leviĝis, kaj sekvis lin, kaj ankaŭ liaj disĉiploj. 20 Kaj jen virino, kiu jam dek du jarojn havis sangofluon, venis malantaŭ lin kaj tuŝis la randon de lia mantelo; 21 ĉar ŝi diris en si:

Se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigita.

22 Kaj Jesuo, sin turninte kaj vidinte ŝin, diris:

Kuraĝu, filino; via fido vin savis.

Kaj en tiu sama horo la virino resaniĝis. 23 Kaj Jesuo, veninte en la domon de la estro kaj vidinte la flutistojn kaj la homamason bruantajn, 24 diris:

Foriru; ĉar la knabineto ne mortis, sed dormas.

Kaj ili mokridis lin. 25 Sed kiam la homamaso estis elpelita, li eniris, kaj prenis ŝian manon; kaj la knabineto leviĝis. 26 Kaj disiris tiu famo en tiun tutan regionon. 27 Kaj kiam Jesuo foriris de tie, du blinduloj sekvis lin, kriante kaj dirante:

Kompatu nin, ho filo de David.

28 Kaj kiam li venis en la domon, la blinduloj alvenis al li, kaj Jesuo diris al ili:

Ĉu vi kredas, ke mi povas fari ĉi tion?

Ili diris al li:

Jes, Sinjoro.

29 Tiam li tuŝis iliajn okulojn, dirante:

Estu al vi laŭ via fido.

30 Kaj iliaj okuloj malfermiĝis. Kaj Jesuo severe ordonis al ili:

Gardu vin, ke neniu tion sciu.

31 Sed elirinte, ili disvastigis lian famon en tiu tuta regiono. 32 Kaj dum ili eliris, jen oni alportis al li mutan demonhavanton. 33 Kaj kiam la demono estis elpelita, la mutulo parolis; kaj la homamasoj miris, dirante:

Neniam tia afero estas vidita en Izrael.

34 Sed la Fariseoj diris:

Per la estroח de la demonoj li elpelas demonojn.

35 Kaj Jesuo trairis ĉiujn urbojn kaj vilaĝojn, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj sanigante ĉian malsanon kaj ĉian malfortaĵon. 36 Kaj vidante la homamasojn, li estis kortuŝita pri ili, ĉar ili estis mizerigitaj kaj disigitaj, kiel ŝafoj ne havantaj paŝtiston. 37 Tiam li diris al siaj disĉiploj:

La rikolto ja estas abunda, sed la laborantoj estas malmultaj. 38 Petu do la Sinjoron de la rikolto, ke Li sendu laborantojn en Sian rikolton.

א(v. 9) Mateo– G3156 Ματθαιος (Matθa-jos, ♂) from H4993 מַתִּתְיָה (mat-tit-ja, ♂): gift of Ja
ב(v. 12) cf Hoŝea vi.6
ג(v. 16) alkudras– sews on, sews to
ד flikaĵon– patch-thing
ה nefulita– not-full; G46 αγναφος (agnafos, adj): uncarded, undressed, unshrunk
ו drapo– woolen cloth
ז(v. 17) krevos– will burst
ח(v. 34) estro– boss, chief; G758 αρχων (arĥon, ♂): “first,” leader, prince, ruler; cf xii.24

Ĉapitro x

1 Kaj li alvokis al si la dek du disĉiplojn, kaj donis al ili aŭtoritaton super malpuraj spiritoj, por elpeli ilin, kaj por sanigi ĉian malsanon kaj ĉian malfortaĵon. 2 Kaj la nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj: la unua, Simon, kiu estis nomata Petro, kaj lia frato Andreo, Jakobo, filo de Zebedeo, kaj lia frato Johano, 3 Filipo kaj Bartolomeo,γ Tomaso,δ kaj Mateo, impostisto, Jakobo, filo de Alfeo,ε kaj Tadeo,ζ 4 Simon, la Fervorulo,η kaj Judas Iskariota,θ kiu ankaŭ perfidis lin. 5 Ĉi tiujn dek du Jesuo forsendis, kaj ordonis al ili, dirante:

Ne iru vojon de nacianoj, kaj ne eniru en urbon de Samarianoj;κ 6 sed iru prefere al la perditaj ŝafoj de la domo de Izrael. 7 Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la ĉielo alproksimiĝis. 8 Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu: donace vi ricevis, donace donu. 9 Ne provizu oron nek arĝenton nek kupron en viajn zonojn, 10 nek saketon por vojaĝo, nek du tunikojn, nek ŝuojn, nek bastonon; ĉar la laboranto meritas sian nutraĵon. 11 Kaj en iu ajn urbo aŭ vilaĝo, en kiun vi eniros, demandu, kiu tie estas inda; kaj loĝu tie, ĝis vi foriros. 12 Kaj venante en la domon, salutu ĝin. 13 Kaj se la domo estas inda, via paco venu sur ĝin; sed se ĝi ne estas inda, via paco revenu al vi. 14 Kaj se iu ne akceptos vin, nek aŭskultos viajn vortojn, tiam forirante el tiu domo aŭ tiu urbo, deskuu la polvon de viaj piedoj. 15 Vere mi diras al vi: Pli elporteble estos por la lando de Sodom kaj Gomora en la tago de juĝado,ν ol por tiu urbo.

16 Jen mi forsendas vin kiel ŝafojn meze de lupoj; estu do prudentaj kiel serpentoj,ξ kaj simplaj kiel kolomboj. 17 Sed gardu vin kontraŭ la homoj; ĉar ili transdonos vin al sinedrioj, kaj en siaj sinagogoj ili vin skurĝos; 18 kaj antaŭ provincestrojn kaj reĝojn vi estos kondukitaj pro mi, por atesto al ili kaj al la nacianoj. 19 Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel aŭ kion vi parolos; ĉar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos. 20 Ĉar parolas ne vi, sed la Spirito de via Patro parolas en vi.ο 21 Kaj frato transdonos fraton al morto, kaj patro filon; kaj infanoj ribelos kontraŭ gepatroj kaj mortigos ilin. 22 Kaj vi estos malamataj de ĉiuj pro mia nomo; sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita. 23 Kaj kiam oni vin persekutos en unu urbo, forkuru en alian; ĉar vere mi diras al vi: Vi ne trairos la urbojn de Izrael, antaŭ ol venos la Filo de homo.

24 Disĉiplo ne estas super sia instruanto, nek sklavo super sia sinjoro. 25 Sufiĉas por la disĉiplo, ke li estu kiel lia instruanto, kaj la sklavo, kiel lia sinjoro. Se oni nomis la dommastron Baal-Zebub,π kiom pli ankaŭ liajn domanojn! 26 Tial ne timu ilin, ĉar nenio estas kovrita, kio ne estos elmontrita, kaj nenio kaŝita, kio ne estos konigita. 27 Kion mi diras al vi en la mallumo, tion parolu en la lumo; kaj kion vi aŭdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj. 28 Kaj ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed ne povas mortigi la animon; sed prefere timu Tiun, kiu povas pereigi kaj animon kaj korpon en Gehena.

29 Ĉu oni ne vendas du paserojn por eto? tamen unu el ili ne falos teren sen via Patro; 30 sed eĉ la haroj de via kapo estas ĉiuj kalkulitaj. 31 Tial ne timu; vi valoras pli, ol multaj paseroj.

32 Ĉiun do, kiu konfesos mian antaŭ homoj, mi ankaŭ konfesos antaŭ mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 33 Sed kiu malkonfesos min antaŭ homoj, tiun mi ankaŭ malkonfesos antaŭ mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 34 Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon. 35 Ĉar mi venis,

por kontraŭmeti viron kontraŭ lian patron,
kaj filinon kontraŭ ŝian patrinon,
kaj bofilinon kontraŭ ŝian bopatrinon;
36 kaj la domanoj de homo estos liaj malamikoj.τ
37 Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon aŭ filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi. 38 Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi. 39 Kiu trovas sian vivon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu ĝin trovos.

40 Kiu vin akceptas, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis. 41 Kiu akceptas profeton en la nomo de profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu akceptas justulon en la nomo de justulo, tiu ricevos rekompencon de justulo. 42 Kaj kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo al unu el ĉi tiuj malgranduloj en la nomo de disĉiplo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon.

α(v. 2) dek du apostoloj
β(v. 3) Filipo– G5376 Φιλιππος (Filipos, ♂): horse-loving
γ Bartolomeo– G918 Βαρθολομαιος (Barθoloma-jos, ♂): son of “Tolmeos,”, from H8526 תּלמי (talmai, ♂): plowman (this one’s firstname, “Nathanel”)
δ Tomaso– G2381 Θωμας (Θomas, ♂): twin, from H8380 תאם (taom, ⚣): (lit, to make a…) twin, fig duplicate, architecture jointed
ε Alfeo– G256 Αλφαιος (Alfaios, ♂) from H2501 חלף (ĥelef, verb): change, exchange, instead

ζ Tadeo– G2280 Θαδδαιος (Θada-jos, ♂): large-hearted, courageous (uncertain, perhaps from H? תּדּי, “tadi”)
η(v. 4) Fervorulo– G2581 Κανανιτης (Kananitas, ♂) from H7067 קנּא (kana, adj): jealous
θ Iskariota– G2469 Ισκαριωτης (Iskariotas, ♂) from H377 + H7149, “city-man,” H377 אישׁ (iŝ, verb): act manly; H7149 קריא (kirjot, ⚢) cities
ι perfidis– betrayed, G3860 παραδιδωμι (paradidomi, verb): (+) entrust, hand over, deliver, (-) betray, deliver
κ(v. 5) Samarianoj– G4541 Σαμαρειτης (Samaritas, ♂): one from Samaria, from H8111 שׁמרון (ŝamron, ♂): watch-station (became the name of the regional capital)

λ(v. 15) Sodom– G4670 Σοδομα (Sodoma, ⚲): from H5467 סדם (sedom, ⊗): burnt, scorched, volcanic
μ Gomora– G1116 Γομορρα (♀) from H6017 עמרה (amar, ♂): lit bind sheaves, fig tyranny, violence
ν jugado– cf I Moseo xix.24
ξ(v. 16) serpentoj– cf Mateo vii.10
ο(v. 19-20) SFLB, precedent cf II Moseo iv.12

π(v. 25) Baal-Zebub– G954 Βεελζεβουλ, Dung God, play on H1176 בּעל זבוב (bael zebul, ø), Lord of the Flies; cf xii.24; Marko iii.22; Luko xi.15.
ρ(v. 29) paserojn– sparrows
σ eto– farthing, cf Mateo v.26, Luko xii.6; original Esperanto, asaro, G787 ασσαριον (assarion, ⚲): small copper Roman coin
τ(v. 36) cf Miĥa vii.6
υ(v. 42) perdos– will lose

Ĉapitro xi

1 Kaj kiam Jesuo finis siajn ordonojn al siaj dek du disĉiploj, li foriris de tie, por instrui kaj prediki en iliaj urboj. 2 Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj, 3 por diri al li:

Ĉu vi estas la venonto,א aŭ ĉu ni atendu alian?

4 Kaj Jesuo responde diris al ili:

Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas: 5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata. 6 Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.

7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano:

Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? ĉu junkon skuatan de la vento? 8 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj. 9 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton. 10 Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite:

Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo,
Kaj li preparos antaŭ vi vian vojon.ד
11 Vere mi diras al vi: Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgrandaה en la regno de la ĉielo, estas pli granda ol li. 12 Kaj de post la tagoj de Johano, la Baptisto, ĝis nun, la regno de la ĉielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas ĝin. 13 Ĉar ĉiuj profetoj kaj la leĝo profetis ĝis Johano. 14 Kaj se vi volas tion ricevi, tiu estas Elija,ו kiu estis venonta. 15 Kiu havas orelon por aŭdi, tiu aŭdu. 16 Sed al kio mi komparu ĉi tiun generacion? Ĝi similas al infanoj, kiuj sidas sur la placoj, kaj vokas al la ceteraj, 17 dirante:
Ni flutis al vi, kaj vi ne dancis;
ni lamentis, kaj vi ne ploris.ז
18 Ĉar venis Johano, nek manĝante nek trinkante, kaj ili diras:
Li havas demonon.
19 La Filo de homo venis, manĝante kaj trinkante, kaj ili diras:
Jen manĝegulo kaj vindrinkulo,ט amiko de impostistoj kaj pekuloj!
Kaj la saĝeco estas pravigita de siaj faroj.

20 Tiam li komenci riproĉi la urbojn, en kiuj estis faritaj la plej multaj el liaj potencaj faroj; ĉar ili ne pentis.

21 Ve al vi, Ĥorazin! Ve al vi, Betsaida! Ĉar se en Tiro kaj Cidon estus faritaj tiuj potencaĵoj, kiuj estas faritaj en vi, antaŭ longe ili jam pentus en sakaĵo kaj cindro. 22 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por Tiro kaj Cidon en la tago de juĝado, ol por vi. 23 Kaj vi, Kapernaum! ĉu vi estos altigita ĝis la ĉielo? vi malsupreniĝos ĝis Hades;ס ĉar se en Sodom estus faritaj tiuj potencaĵoj, kiuj estas faritaj en vi, ĝi restus ĝis hodiaŭ. 24 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom en la tago de juĝado, ol por vi.

25 En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj diris:

Mi Vin gloras, ho Patro, Sinjoro de la ĉielo kaj la tero, ke tion Vi kaŝis for de saĝuloj kaj prudentuloj, kaj malkaŝis al infanoj; 26 jes, Patro, ĉar tiel estis bone antaŭ Vi. 27 Ĉio estas transdonita al mi de mia Patro, kaj neniu konas la Filon krom la Patro, nek iu konas la Patron krom la Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas malkaŝi Lin. 28 Venu al mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj mi vin ripozigos. 29 Metu sur vin mian jugon, kaj lernu ĉe mi, ĉar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj פ-animoj. 30 Ĉar mia jugo estas facila,צ kaj mia ŝarĝo estas malpeza.ר

א(v. 3) venonto– come | one who willnoun, G2064 ερχομαι (erĥomai, verb): coming
ב(v. 6) feliĉa– cf Mateo v.3, note א
ג(v. 7) junkon– (botany) reed, rush
ד(v. 10) cf II Moseo xxiii.20, Malaĥi iii.1, Luko vii.27
ה(v. 11) nur malgranda– only small, G3398 μικροτερος (mikroteros, adj): smallest, least
ו(v. 14) Elia– G2243 Ηλιας (Hejlias, ♂) from H452 אליה (ejlija, ♂): Ja is God, prophet, cf I Reĝoj xvii.1 et al, Malaĥi iv.5
ז(v. 17) cf Luko vii.32
ח(v. 19) manĝegulo– eat | -huge- | one, G5314 φαγος (fagos, ♂): glutton
ט vindrinkulo– wine | drink | one, G3630 οινοποτης (ojnopotes, ♂): wine-drinker
י saĝeco– G4678 σοφια (sofia, ♀): wisdom

כ pravigita– true | to cause | happens to | adj, G1344 δικαιοω (dika-jou, verb): shown righteous, justified, acquit
ל(v. 21) Ĥorazin– G5523 Χοραζιν (ø): þ
מ Betsaida– G966 Βηθσαιδα (Beθsaida, ø) from H1004 + H6719 בּית צידים (bet cajad): house of fish, house of hunters
נ Tiro– G5184 Τυρος (Turos, ♀) from H6865 צר (cor, ♂): rock
ס Cidon– G4605 Σιδων (Sidon, ♀) from H6721 צידום (cidon, ♂): fishery, fisherman
ע(v. 23) Hades– G86 αδης (♂): unseen, grave, Hell
פ(v. 29) cf Jeremia vi.16
צ(v. 30) facila– easy, G5543 χρηστως (ĥrestos, adj): serviceable, good, well-fitted, pleasant, “We have no adjective in English that conveys this blend of being kind and good at the same time… Xrestus… was a common slave-name…” pronounced the same as Christos…
ק ŝarĝo– burden, load, G5413 φορτιον (fortion, ⚲): lit invoice, obligation, nontransferable liability, fig burden, cargo, task
ר malpeza– not heavy, G1645 ελαφρος (elafros, adj): not burdensome

Ĉapitro xii

1 En tiu tempo Jesuo iris en sabato tra la grenkampoj, kaj liaj disĉiploj malsatis, kaj komencis deŝiri spikojn, kaj manĝi.γ 2 Sed la Fariseoj, vidinte, diris al li:

Jen viaj disĉiploj faras tion, kio ne estas permesata en sabato.

3 Sed li diris al ili:

Ĉu vi ne legis, kion faris David, kiam malsatis li kaj liaj kunuloj?ε 4 ke li eniris en la domon de Dio, kaj manĝis la panojn de propono,ζ kiujn manĝi ne estis permesate al li, nek al liaj kunuloj, sed nur al la pastroj? 5 Kaj ĉu vi ne legis en la leĝo, kiel en sabato la pastroj en la templo profanas la sabaton kaj estas senkulpaj? 6 Sed mi diras al vi, ke alestas ĉi tie io pli granda ol la templo. 7 Sed se vi komprenus, kion signifas ĉi tio:

Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon;η
vi ne kondamnus la senkulpajn. 8 Ĉar la Filo de homo estas sinjoro de la sabato.θ

9 Kaj li foriris de tie, kaj eniris en ilian sinagogon; 10 kaj jen viro, havanta manon velkintan.ι Kaj oni demandis al li, dirante:

Ĉu estas permesate sanigi en sabato?

por ke ili povu lin akuzi. 11 Kaj li diris al ili:

Kiu el vi, havanta unu ŝafon, se ĝi falos en fosaĵon en sabato, ne ekprenos kaj levos ĝin? 12 Kiom do viro superas ŝafon! Tial estas permesate bonfari en sabato.

13 Tiam li diris al la viro:

Etendu vian manon.

Kaj ĉi tiu etendis ĝin, kaj ĝi tute resaniĝis kiel la alia. 14 Sed la Fariseoj eliris, kaj konsiliĝis kontraŭ li, kiamaniere lin pereigi. 15 Kaj Jesuo, eksciante, foriris de tie, kaj multaj lin sekvis; kaj li sanigis ilin ĉiujn, 16 kaj admonis ilin, ke ili ne konatigu lin; 17 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:

18 Jen estas Mia servanto, kiun Mi elektis,
Mia amata, en kiu Mia animo havas plezuron.
Mi metos Mian Spiriton sur lin;
Kaj li proklamos justecon al la nacioj.
19 Li ne disputados, nek laŭte krios;
Kaj oni ne aŭdos sur la stratoj lian voĉon.
20 Kanon rompetitan li ne rompos,
Kaj meĉon senfajriĝantan li ne estingos,
Ĝis li elsendos juĝon por venko.
21 Kaj al lia nomo esperos la nacioj.κ
22 Tiam oni kondukis al li demonhavanton, blindan kaj mutan; kaj li sanigis lin, tiel ke la mutulo parolis kaj vidis. 23 Kaj miris ĉiuj homamasoj, kaj diris:

Ĉu ĉi tiu estas la filo de David?

24 Sed la Fariseoj, aŭdinte, diris:

Ĉi tiu ne elpelas demonojn krom per Baal-Zebub, estro de la demonoj.λ

25 Kaj sciante iliajn pensojn, li diris al ili:

Ĉiu regno dividita kontraŭ si dezertiĝas, kaj ĉiu urbo aŭ domo dividita kontraŭ si ne starados; 26 kaj se Satano elpelas Satanon, li estas dividita kontraŭ si; kiel do staros lia regno? 27 Kaj se mi per Baal-Zebub elpelas demonojn, per kiu viaj filoj elpelas ilin? tial ili estos viaj juĝantoj. 28 Sed se mi per la Spirito de Dio elpelas demonojn, tiam la regno de Dio estas veninta sur vin. 29 Kaj kiel oni povas eniri en la domon de la fortulo kaj trarabi liajn posedaĵojn, se unue li ne ligos la fortulon? kaj poste li trarabos lian domon. 30 Kiu ne estas kun mi, tiu estas kontraŭ mi; kaj kiu ne kolektas kun mi, tiu disĵetas. 31 Tial mi diras al vi: Ĉia peko kaj ĉia blasfemo estos pardonita el homoj; sed la blasfemo kontraŭ la Spirito ne estos pardonita. 32 Kaj al iu, kiu parolos vorton kontraŭ la Filo de homo, tio estos pardonita; sed al iu, kiu parolos kontraŭ la Sankta Spirito, tio ne estos pardonita en ĉi tiu mondo, nek en la venonta. 33 Aŭ faru la arbon bona kaj ĝian frukton bona, aŭ faru la arbon malbona kaj ĝian frukton malbona; ĉar la arbo estas konata per la frukto. 34 Ho vipuridoj! kiel vi povas paroli bonaĵojn, estante malbonaj? ĉar el la abundo de la koro la buŝo parolas. 35 La bona homo el sia bona trezoro elmetas bonaĵojn; kaj la malbona homo el sia malbona trezoro elmetas malbonaĵojn. 36 Kaj mi diras al vi, ke pro ĉiu senutila vorto, kiun homoj parolos, ili donos respondon en la tago de juĝado. 37 Ĉar laŭ viaj vortoj vi estos pravigitaj, kaj laŭ viaj vortoj vi estos kondamnitaj.

38 Tiam iuj el la skribistoj kaj Fariseoj respondis al li, dirante:

Majstro, ni deziras vidi signon de vi.

39 Sed li respondis kaj diris al ili:

Malbona kaj adultema generacio serĉas signon; kaj neniu signo estos donita al ĝi krom la signo de la profeto Jona;μ 40 ĉar kiel Jona estis tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro de la marmonstro,ν tiel la Filo de homo estos tri tagojn kaj tri noktojn en la koro de la tero.ξ 41 Viroj Nineveanoj-ο staros en la juĝado kun ĉi tiu generacio, kaj kondamnos ĝin; ĉar ili pentis pro la predikado de Jona; kaj jen iu pli granda ol Jona estas ĉi tie. 42 La reĝino de la sudo leviĝos en la juĝado kun ĉi tiu generacio, kaj kondamnos ĝin; ĉar ŝi venis el la finoj de la tero, por aŭskulti la saĝon de Salomono; kaj jen iu pli granda ol Salomono estas ĉi tie. 43 Sed kiam la malpura spirito eliras el homo, ĝi trairas tra senakvaj lokoj,ρ serĉante ripozon, sed ne trovas ĝin. 44 Tiam ĝi diras:

Mi reiros al mia domo, el kie mi eliris.
Kaj alveninte, ĝi trovas ĝin vakanta, balaita,σ kaj ornamita. 45 Tiam ĝi iras, kaj kunprenas al si sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol ĝi mem, kaj ili eniras kaj loĝas tie; kaj la fina stato de tiu homo fariĝas pli malbona, ol la unua. Tiel estos ankaŭ al ĉi tiu malbona generacio.

46 Dum li ankoraŭ parolis al la homamasoj, jen lia patrino kaj liaj fratoj staris ekstere, dezirantaj paroli kun li. 47 Kaj iu diris al li:

Jen via patrino kaj viaj fratoj staras ekstere, dezirantaj paroli kun vi.

48 Sed li responde diris al tiu, kiu parolis al li:

Kiu estas mia patrino? kaj kiuj estas miaj fratoj?

49 Kaj etendinte la manon al siaj disĉiploj, li diris:

Jen mia patrino kaj miaj fratoj! 50 Ĉar kiu ajn faros la volon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo, tiu estas mia frato kaj mia fratino kaj mia patrino.

α(v. 1) sabato– Saturday, G4521 σαββατον (sabbaton, ⚲) from H7673 שׁבת (ŝabat, verb): lit cease, rest, celebrate, fig 7th day of the week, to destroy, to fail
βdeŝiri– pick, tear off
γ(v. 1) cf V Moseo xxiii.25; Marko ii.23; Luko vi.1
δ(v. 2) permesata– permitted, allowed | passive present-tense participle | adj, G1832 εξεστιν (eksesti, verb): lit exists, public, [think English, “exists”] fig lawful, possible
ε(v. 3) I Samuel xxi.3-6
ζ(v. 4) III Moseo xxiv.5-9
η(v. 7) cf Hoŝea vi.6
θ(v. 8) sinjoro de la sabato– SFLB: “In claiming to be greater than the temple [v. 6, “pli granda ol la templo”] and Lord even of the Sabbath, Jesus was actually claiming deity.”
ι(v. 10) velkintan– withered, faded
κ(v. 21) cf Jesaja xlii.1-4

λ(v. 24) cf x.25, et al
μ(v. 39) Jona– G2495 Ιωνας (Ionas, ♂) from H3124 יונה (♀): dove, pigeon
ν(v. 40) marmonstro– sea monster, G2785 κητος (kejtos, ⚲): huge fish, whale, sea monster
ξ cf Mateo xvi.4, Luko xi.29-30
ο(v. 41) Nineveanoj– G3536 Νινευιτης (Ninjuitas, ♂): inhabitant of Ninevah, from H5210 נינוה (ninivej, ⊗): þ
π(v. 42) reĝino de la sudo– G938 + G3558; G938 βασιλισσα (basilissa, ♀): queen; G3558 νοτος (notos, ♂): south wind; cf I Reĝoj x.1-13, Luko xi.31.
ρ(v. 43) per NKJV, cf Ijob i.7, I Petro v.8
σ(v. 44) balaita– swept
τ(v. 46) ankoraŭ– still, yet

Ĉapitro xiii

1 En tiu tago Jesuo eliris el la domo kaj sidiĝis apud la maro. 2 Kaj kolektiĝis al li grandaj homamasoj, tiel ke li eniris en ŝipeton, kaj sidis; kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo. 3 Kaj li multe parolis al ili per paraboloj,א dirante:

Jen semisto eliris, por semi; 4 kaj dum li semis, iuj semoj falis apud la vojo, kaj la birdoj venis kaj formanĝis ilin; 5 kaj aliaj falis sur ŝtonajn lokojn, kie ili ne havis multe da tero; kaj tuj ili ekkreskis, ĉar ili ne havis profundecon de tero; 6 kaj kiam la suno leviĝis, ili brulsekiĝis, kaj ĉar ili ne havis radikon, ili forvelkis. 7 Kaj aliaj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin; 8 kaj aliaj falis sur la bonan teron, kaj donis frukton, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble. 9 Kiu havas orelojn, tiu aŭdu.

10 Kaj la disĉiploj venis, kaj diris al li:

Kial vi parolas al ili per paraboloj?

11 Kaj li respondis kaj diris al ili:

Al vi estas donite scii la misterojn de la regno de la ĉielo, sed al ili ne estas donite. 12 Ĉar kiu ajn havas, al tiu estos donite, kaj li havos abundon; sed kiu ajn ne havas, for de tiu estos prenita eĉ tio, kion li havas. 13 Tial mi parolas al ili per paraboloj;

ĉar vidante, ili ne rimarkas,
kaj aŭdante, ili ne aŭdas nek komprenas.ג
14 Kaj por ili plenumiĝis tiu profetaĵo de Jesaja, kiu diras:
Aŭdante, vi aŭdos, sed ne komprenos;
Kaj vidante, vi vidos, sed ne rimarkos;
15 Ĉar la koro de tiu popolo grasiĝis,
Kaj iliaj oreloj aŭdas malklare,
Kaj siajn okulojn ili fermis;
Por ke ili ne vidu per siaj okuloj,
Kaj ne aŭdu per siaj oreloj,
Kaj ne komprenu per sia koro,
Kaj ne rekonvertiĝu,ד
Kaj ke Mi ne sanigu ilin.ה
16 Sed feliĉaj estas viaj okuloj, ĉar ili vidas; kaj viaj oreloj, ĉar ili aŭdas. 17 Vere mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ili ne vidis; kaj aŭdi tion, kion vi aŭdas, sed ili ne aŭdis. 18 Vi do aŭdu la parabolon de la semisto. 19 Kiam iu aŭdas la vorton de la regno kaj ne komprenas ĝin, tiam venas la malbonulo, kaj forprenas tion, kio estas semita en lia koro. Ĉi tiu estas la ricevinta semon apud la vojo. 20 Kaj tiu, kiu ricevis semon sur la ŝtonaj lokoj, estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj tuj kun ĝojo akceptas ĝin; 21 sed li ne havas radikon en si, sed restas nur portempe, kaj kiam venas sufero aŭ persekuto pro la vorto, tuj li falpuŝiĝas. 22 Kaj kiu ricevis semon inter la dornoj, estas tiu, kiu aŭdas la vorton; sed la zorgoj de la mondo kaj la trompo de riĉo sufokas la vorton, kaj li fariĝas senfrukta. 23 Kaj kiu ricevis semon sur la bona tero, estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj komprenas ĝin; kaj tiu ja portas frukton, kaj donas, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble.

24 Alian parabolon li proponis al ili, dirante:

La regno de la ĉielo similas al homo, kiu semis bonan semon en sia kampo; 25 sed dum homoj dormis, lia malamiko venis kaj semis lolon meze de la tritiko, kaj foriris. 26 Kaj kiam la trunketo kreskis kaj donis frukton, tiam aperis ankaŭ la lolo. 27 Kaj la sklavoj de la dommastro venis, kaj diris al li:

Sinjoro, ĉu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie do ĝi havas lolon?
28 Kaj li diris al ili:
Iu malamiko faris tion.
Kaj la sklavoj diris al li:
Ĉu vi do volas, ke ni iru kaj kolektu ĝin?
29 Sed li diris:
Ne; por ke, kolektante la lolon, vi ne elradikigu ankaŭ la tritikon. 30 Lasu al ambaŭ kreski kune ĝis la rikolto; kaj en la tempo de la rikolto mi diros al la rikoltistoj: Kolektu unue la lolon, kaj ligu ĝin en faskojn, por bruligi ĝin; sed kolektu la tritikon en mian grenejon.
31 Alian parabolon li proponis al ili, dirante:

La regno de la ĉielo similas al sinapa semeto, kiun viro prenis kaj semis en sia kampo; 32 ĝi vere estas pli malgranda ol ĉiuj semoj, sed kreskinte, ĝi estas pli granda ol la legomoj, kaj fariĝas arbo, tiel ke venas la birdoj de la ĉielo kaj loĝas en ĝiaj branĉoj.

33 Alian parabolon li parolis al ili:

La regno de la ĉielo similas al fermentaĵo,ח kiun virino prenis kaj kaŝis en tri mezurojn da faruno, ĝis la tuto fermentis.

34 Ĉion tion parolis Jesuo per paraboloj al la homamasoj, kaj sen parabolo li parolis nenion al ili; 35 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto, nome:

Mi malfermos per sentenco mian buŝon;
Mi eldiros enigmojn el tempo antikva.י
36 Tiam forsendinte la homamasojn, li venis en la domon; kaj liaj disĉiploj venis al li, dirante:

Klarigu al ni la parabolon pri la lolo de la kampo.

37 Kaj responde li diris:

Tiu, kiu semas la bonan semon, estas la Filo de homo; 38 kaj la kampo estas la mondo; kaj la bonaj semoj estas la filoj de la regno; kaj la lolo estas la filoj de la malbonulo; 39 kaj la malamiko, kiu ilin semis, estas la diablo; kaj la rikolto estas la fino de la mondaĝo; kaj la rikoltistoj estas anĝeloj. 40 Kiel do la lolo estas kolektita kaj bruligita per fajro, tiel estos ĉe la fino de la mondaĝo. 41 La Filo de homo elsendos siajn anĝelojn, kaj ili kolektos el lia regno ĉiun falpuŝilon,כ kaj ĉiujn, kiuj faras maljustecon, 42 kaj ĵetos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj. 43 Tiam la justuloj brilos kiel la suno en la regno de sia Patro. Kiu havas orelojn, tiu aŭdu.

44 La regno de la ĉielo similas al kaŝita en kampo trezoro, kiun viro trovis kaj kaŝis, kaj pro ĝojo li iras kaj vendas ĉion, kion li posedas, kaj aĉetas tiun kampon.

45 Cetere, la regno de la ĉielo similas al komercisto, serĉanta belajn perlojn; 46 kaj trovinte unu multevaloran perlon, li iris kaj vendis ĉion, kion li posedis, kaj aĉetis ĝin.

47 Plue, la regno de la ĉielo similas al reto, kiu estis ĵetita en la maron kaj kolektis el ĉiu speco, 48 kaj kiun, kiam ĝi pleniĝis, oni suprentiris al la marbordo; kaj sidiĝinte, ili kolektis la bonajn en ujojn,ל sed la malbonajn ili ĵetis eksteren. 49 Tiel estos en la fino de la mondaĝo: la anĝeloj eliros, kaj apartigos la malbonulojn el inter la justuloj, 50 kaj ĵetos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.

51 Ĉu vi komprenis ĉion tion?

Ili diris al li:

Jes.

52 Kaj li diris al ili:

Tial ĉiu skribisto, disĉipligita en la regnon de la ĉielo, similas al dommastro, kiu elportas el sia trezorejo objektojn novajn kaj malnovajn.

53 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parabolojn, li foriris de tie. 54 Kaj veninte en sian patrujon,מ li instruis ilin en ilia sinagogo, tiel ke ili miris, kaj diris:

De kie ĉi tiu viro havas tian saĝecon kaj la potencaĵojn? 55 Ĉu ĉi tiu ne estas la filo de la ĉarpentisto? ĉu lia patrino ne estas nomata Maria? kaj liaj fratoj Jakobo kaj Joses kaj Simon kaj Judas? 56 Kaj ĉu liaj fratinoj ne estas ĉiuj ĉe ni? De kie do li ĉion tion havas?

57 Kaj ili ofendiĝis pro li. Sed Jesuo diris al ili:

Profeto ne estas sen honoro, krom en sia patrujo kaj en sia domo.

58 Kaj pro ilia nekredemo li faris tie ne multajn potencaĵojn.

א(v. 3) paraboloj– parable, G3850 παραβολη (parabolej, ♀): lit to cast close beside, “teaching aide alongside the truth”, juxtaposition, fig adage, analogy, comparison, proverb
ב(v. 11) misterojn– mysteries, G3466 μυστηριον (mustej-rion, ⚲): mystery, secret, counsels of God, “once hidden but now revealted in the Gospel… confided only to the initiated and not… to ordinary mortals”
ג(v. 13) cf Jeremia v.21, Marko iv.12, Luko viii.10, Agoj xxviii.26
ד(v. 15) rekonvertiĝu– again | convert | become | imperative, G1994 επιστρεφω (epistrefo, verb): turn, return
ה cf Jesaja vi.9, 10
ו(v. 25) lolon– tare, vetch (weeds, mildly toxic beans)
ז(v. 26) trunketo– little trunk, shoot
ח(v. 33) fermentaĵo– leaven, yeast; “commonly, as in the Passover ritual, the symbol of malice and wickedness… here becomes… blessings and not curses…” Ellicott.
ט tri mezurojn– NIV ≈ 27 kg [≈ 60#]
י(v. 35) NIV Psalmo lxxviii.2

כ(v. 41) falpuŝilon– fall | push | tool | accusative noun, G4625 σκανδαλον (skandalon, ⚲): lit trigger of a trap, fig offense, snare
ל(v. 48) ujojn– containers, G30 αγγειον (angaj-on, ⚲): vessel, can
מ(v. 54) patrujon– father-place, G3968 πατρις (patris, ♀): fatherland, hometown
נ(v. 55) Joses– G2500 Ιωσης (Iosejs, ♂) probably same as G2501 Ιωσηφ (Iosejf, ø) from H3130 יוטף (josejf, ♂): he increases
ס(v. 58) nekredemo– incredulity, G570 απιστια (apistia, ♀): un-belief, un-faithful, un-trust

Ĉapitro xiv

1 En tiu tempo la kvaronestro Herodo aŭdis la famon pri Jesuo, 2 kaj diris al siaj servantoj:

Tiu estas Johano, la Baptisto; li leviĝis el la mortintoj, kaj tial tiuj potencaĵoj energias en li.

3 Ĉar Herodo jam arestis Johanon kaj ligis lin kaj metis lin en malliberejon pro Herodias,β kiu estis edzino de lia frato Filipo. 4 Ĉar Johano diris al li:

Ne decas, ke vi havu ŝin.

5 Kaj dezirante mortigi lin, li timis la popolon, ĉar oni opiniis lin profeto. 6 Sed kiam venis la naskotaga festo de Herodo, la filino de Herodias dancis en la mezo, kaj plaĉis al Herodo. 7 Tiam li ĵure promesis doni al ŝi ion ajn, kion ŝi petos. 8 Kaj ŝi, instigite de sia patrino, diris:

Donu al mi ĉi tie sur plado la kapon de Johano, la Baptisto.

9 Kaj la reĝo malĝojis; tamen pro siaj ĵuroj kaj pro la kunmanĝantoj li ordonis doni ĝin; 10 kaj sendinte, li senkapigis Johanon en la malliberejo. 11 Kaj oni alportis lian kapon sur plado, kaj donis ĝin al la knabino, kaj ŝi alportis ĝin al sia patrino. 12 Kaj liaj disĉiploj venis kaj forportis la korpon kaj enterigis ĝin, kaj ili iris kaj rakontis tion al Jesuo. 13 Kaj Jesuo, aŭdinte, foriris de tie en ŝipeto al dezerta loko aparte; kaj la homamasoj, aŭdinte, sekvis lin, piedirante el la urboj. 14 Kaj li elvenis, kaj vidis grandan homamason, kaj li kortuŝiĝis pri ili, kaj sanigis iliajn malsanulojn. 15 Kaj kiam venis la vespero, liaj disĉiploj venis al li, dirante:

La loko estas dezerta, kaj la horo jam pasis; forsendu la homamason, por ke ili iru en la vilaĝojn kaj aĉetu por si manĝaĵon.

16 Sed Jesuo diris al ili:

Ili ne bezonas foriri; vi donu al ili manĝi.

17 Kaj ili diris al li:

Ni nenion havas ĉi tie, krom kvin panoj kaj du fiŝoj.

18 Kaj li diris:

Alportu ilin ĉi tien al mi.

19 Kaj li ordonis al la homamasoj sidiĝi sur la herbo; kaj li prenis la kvin panojn kaj la du fiŝojn, kaj suprenrigardinte al la ĉielo, li benis kaj dispecigis la panojn, kaj donis al la disĉiploj, kaj la disĉiploj al la homamasoj. 20 Kaj ĉiuj manĝis kaj satiĝis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj dek du plenajn korbojn. 21 Kaj la manĝantoj estis ĉirkaŭ kvin mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.

22 Kaj tuj li devigis la disĉiplojn eniri en la ŝipeton kaj iri antaŭ li al la alia bordo, ĝis li forsendos la homamason. 23 Kaj forsendinte la homamason, li supreniris sur la monton sola, por preĝi; kaj kiam vesperiĝis, li estis tie sola. 24 Sed la ŝipeto jam estis meze de la maro, turmentata de la ondoj; ĉar la vento estis kontraŭa. 25 Kaj en la kvara gardoparto de la nokto li venis al ili, irante sur la maro. 26 Sed la disĉiploj, vidante lin iranta sur la maro, maltrankviliĝis, dirante:

Jen fantomo;δ

kaj ili ekkriis pro timo. 27 Sed tuj Jesuo parolis al ili, dirante:

Kuraĝu; ĝi estas mi; ne timu.

28 Kaj responde al li Petro diris:

Sinjoro, se ĝi estas vi, ordonu min veni al vi sur la akvo.

29 Kaj li diris:

Venu.

Kaj Petro, malsuprenirinte el la ŝipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo. 30 Sed vidante la venton, li timis, kaj komencante subakviĝi, li ekkriis, dirante:

Sinjoro, savu min.

31 Kaj tuj Jesuo etendis la manon kaj ektenis lin, dirante al li:

Ho malgrandfidulo, kial vi dubis?

32 Kaj kiam ili supreniris en la ŝipeton, la vento ĉesiĝis. 33 Kaj tiuj, kiuj estis en la ŝipeto, adorkliniĝis al li, dirante:

Vere vi estas Filo de Dio.

34 Kaj transirinte, ili alvenis teren ĉe Genesaret. 35 Kaj kiam la viroj de tiu loko ekkonis lin, ili sendis en la tutan ĉirkaŭaĵon, kaj venigis al li ĉiujn malsanulojn; 36 kaj ili petis lin, ke ili nur tuŝu la randon de lia mantelo; kaj ĉiuj, kiuj tuŝis, estis tute resanigitaj.

α(v. 1) kvaronestro– tetrarĥo in original Esperanto, G5076 τετραρχης (tetrarĥejs, ♂): lit first over fourth, fig provincial governor
β(v. 3) Herodias– G2266 Ηρωδιας (Hejrodias, ♀): heroine
γ(v. 25) kvara gardoparto– 4th watch, SFLB, between 3 & 6 a.m.
δ(v. 26) fantomo– vision, ghost, G5326 φαντασμα (fantasma, ): lit show, fantasy, fig ghost, spirit


Ĉapitro xv

1 Tiam alvenis al Jesuo el Jerusalem Fariseoj kaj skribistoj, dirante:

2 Kial viaj disĉiploj transpaŝas la tradicion de la antaŭuloj? ĉar ili ne lavas siajn manojn, kiam ili manĝas panon.

3 Kaj li responde diris al ili:

Kial vi ankaŭ transpaŝas la ordonon de Dio per via tradicio? 4 Ĉar Dio diris:

Respektu vian patron kaj vian patrinon;א
kaj:
Kiu malbenas sian patron aŭ sian patrinon, tiu nepre mortu.ב
5 Sed vi diras:
Se iu diros al sia patro aŭ al sia patrino: Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi, 6 tiu ne devas respekti sian patron aŭ sian patrinon.
Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio. 7 Ho hipokrituloj, bone profetis Jesaja pri vi, dirante:
8 Ĉi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj,
Sed ilia koro estas malproksime de Mi.
9 Sed vane ili Min adoras,
Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj.ג
10 Kaj alvokinte al si la homamason, li diris al ili:

Aŭskultu kaj komprenu: 11 Ne tio, kio eniras en la buŝon, profanas la homon; sed kio eliras el la buŝo, tio profanas la homon.

12 Tiam veninte, la disĉiploj diris al li:

Ĉu vi scias, ke la Fariseoj ofendiĝis, kiam ili aŭdis tiun diron?

13 Sed li responde diris:

Ĉiu kreskaĵo, kiun mia ĉiela Patro ne plantis, estos elradikigita. 14 Lasu ilin; ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj. Kaj se blindulo kondukas blindulon, ambaŭ falos en fosaĵon.

15 Kaj Petro responde diris al li:

Klarigu al ni tiun parabolon.

16 Kaj li diris:

Ĉu vi ankaŭ estas eĉ ankoraŭ sen kompreno? 17 Ĉu vi ne konscias, ke ĉio, eniranta en la buŝon, pasas en la ventron kaj estas elĵetata en ד-apartan lokon? 18 Sed tio, kio eliras el la buŝo, elvenas el la koro, kaj profanas la homon. 19 Ĉar el la koro eliras malvirtaj pensoj, mortigoj, adultoj, malĉastaĵoj, ŝteloj, falsatestoj, blasfemoj: 20 jen tio, kio profanas la homon, sed manĝi kun manoj nelavitaj ne profanas la homon.

21 Kaj elirinte de tie, Jesuo foriris en la regionojn apud Tiro kaj Cidon. 22 Kaj jen virino Kanaana,ה veninte el tiuj limlandoj,ו kriis, dirante:

Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono.

23 Sed li ne respondis al ŝi eĉ unu vorton. Kaj alveninte, liaj disĉiploj petis lin, dirante:

Forsendu ŝin, ĉar ŝi krias post ni.

24 Kaj li responde diris:

Mi ne estas sendita, krom al la perditaj ŝafoj el la domo de Izrael.

25 Sed ŝi venis kaj adorkliniĝis al li, dirante:

Sinjoro, helpu min.

26 Sed li responde diris:

Ne decas preni la panon de la infanoj kaj ĵeti ĝin al la hundetoj.

27 Sed ŝi diris:

Jes, Sinjoro; ĉar eĉ la hundetoj manĝas el la panpecetoj, kiuj falas de la tablo de iliaj sinjoroj.

28 Tiam responde Jesuo diris al ŝi:

Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas.

Kaj ŝia filino estis sanigita de post tiu horo. 29 Kaj transirinte de tie, Jesuo venis apud la maron de Galileo; kaj suprenirinte sur la monton, li sidiĝis tie. 30 Kaj alvenis al li grandaj homamasoj, havante kun si homojn lamajn, blindajn, mutajn, kriplajn, kun multaj aliaj, kaj metis ilin apud liajn piedojn; kaj li sanigis ilin; 31 tiel ke la homamaso miris, vidante mutulojn parolantaj, kriplulojn sanaj, kaj lamulojn piedirantaj, kaj blindulojn vidantaj; kaj ili gloris la Dion de Izrael. 32 Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn disĉiplojn, diris:

Mi kortuŝiĝas pro la homamaso, ĉar jam tri tagojn ili restas ĉe mi, kaj nenion havas manĝi; kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj, por ke ili ne laciĝu sur la vojo.

33 Kaj la disĉiploj diris al li:

De kie ni povas ricevi en la dezerto tiom da panoj, por satigi tiom da homoj?

34 Kaj Jesuo diris al ili:

Kiom da panoj vi havas?

Kaj ili diris:

Sep, kaj kelkajn malgrandajn fiŝojn.

35 Kaj li ordonis al la homamaso sidiĝi sur la tero; 36 kaj li prenis la sep panojn kaj la fiŝojn; kaj doninte dankon, li dispecigis ilin, kaj donis al la disĉiploj, kaj la disĉiploj al la homamasoj. 37 Kaj ĉiuj manĝis kaj satiĝis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj sep korbegojn plenajn. 38 Kaj la manĝantoj estis kvar mil viroj, krom virinoj kaj infanoj. 39 Kaj forsendinte la homamasojn, li eniris en la ŝipeton, kaj venis en la regionojn de Magadan.ז

א(v. 4) cf V Moseo v.16
ב cf II Moseo xxi.17
ג(v. 9) cf Jesaja xxix.13
ד(v. 17) apartan lokon– special place, G856 αφεδρων (afedron, ♂): lit sitting apart, fig drain, latrin, toilet
ה(v. 22) Kanaana– G5478 Χανααναιος (Kanaanios, adj) from H3667 כּנען (Kanan, ⊗): humiliated
ו limlandoj– borderlands
ז(v. 38) Magadan– G3093 Μαγδαλα (Magdala) from H4026 מגדלה (migdala, ♀): tower

Ĉapitro xvi

1 Kaj alvenis la Fariseoj kaj la Sadukeoj, kaj por provi lin postulis, ke li montru al ili signon el la ĉielo. 2 Kaj responde li diris al ili:

Kiam vesperiĝas, vi diras: Estos bona vetero, ĉar la ĉielo ruĝiĝas; 3 kaj frumatene: Estos hodiaŭ malbona vetero, ĉar la ĉielo ruĝiĝas kolere. La vizaĝon de la ĉielo vi povas juĝi, sed la signojn de la tempo vi ne povas. 4 Generacio malbona kaj adultema serĉas signon; kaj signo ne estos donita al ĝi, krom la signo de Jona.

Kaj lasinte ilin, li foriris. 5 Kaj la disĉiploj, transirinte al la alia bordo, forgesis preni panojn. 6 Sed Jesuo diris al ili:

Zorgu, kaj gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj Sadukeoj.

7 Kaj ili diskutis inter si, dirante:

Ĉar ni ne prenis panojn.

8 Sed Jesuo, eksciante tion, diris:

Kial vi diskutas inter vi, ho malgrandfiduloj, pro tio, ke vi ne prenis panojn? 9 Ĉu vi ankoraŭ ne konscias, nek memoras la kvin panojn de la kvin mil, kaj kiom da korboj vi kolektis? 10 Nek la sep panojn de la kvar mil, kaj kiom da korbegoj vi kolektis? 11 Kial vi ne komprenas, ke ne pri panoj mi diris al vi: Gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj Sadukeoj?

12 Tiam ili ekkomprenis, ke li admonis ilin sin gardi ne kontraŭ la fermentaĵo de panoj, sed kontraŭ la instruado de la Fariseoj kaj Sadukeoj. 13 Kaj Jesuo, veninte en la regionojn de Cezareaβ Filipi, demandis siajn disĉiplojn, dirante:

Kiu, diras la homoj, ke mi, la Filo de homo, estas?

14 Kaj ili diris:

Laŭ iuj: Johano, la Baptisto; laŭ aliaj: Elija; kaj laŭ aliaj: Jeremia, aŭ unu el la profetoj.

15 Li diris al ili:

Sed vi, kiu vi diras, ke mi estas?

16 Kaj responde Simon Petro diris:

Vi estas la Kristo, la Filo de la vivanta Dio.

17 Kaj Jesuo responde diris al li:

Feliĉa vi estas, Simon Bar-Jona;γ ĉar ne karno kaj sango tion malkaŝis al vi, sed mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 18 Kaj mi diras al vi, ke vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de Hades ne superfortos ĝin. 19 Mi donos al vi la ŝlosilojn de la regno de la ĉielo; kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio estos ligita en la ĉielo; kaj kion ajn vi malligos sur la tero, tio estos malligita en la ĉielo.

20 Tiam li admonis la disĉiplojn, ke ili diru al neniu, ke li estas la Kristo. 21 De post tiu tempo Jesuo komencis montri al siaj disĉiploj, ke li devas iri al Jerusalem, kaj multe suferi ĉe la pliaĝuloj kaj ĉefpastroj kaj skribistoj, kaj esti mortigita, kaj la trian tagon releviĝi. 22 Kaj Petro prenis lin, kaj komencis admoni lin, dirante:

Kompaton al vi, Sinjoro! tio ne estu al vi!

23 Sed turninte sin, li diris al Petro:

Iru malantaŭ min, Satano; vi estas faligilo por mi, ĉar vi havas pensojn ne laŭ Dio, sed laŭ homoj.

24 Tiam Jesuo diris al siaj disĉiploj:

Se iu volas veni post mi, li malkonfesu sin, kaj levu sian krucon, kaj sekvu min; 25 ĉar kiu volos savi sian animon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdos sian animon pro mi, tiu ĝin trovos. 26 Ĉar kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj perdus sian animon? Aŭ kion homo donu interŝanĝe por sia animo? 27 Ĉar la Filo de homo venos en la gloro de sia Patro kun siaj anĝeloj, kaj tiam li redonos al ĉiu laŭ liaj faroj. 28 Vere mi diras al vi: Inter la ĉi tie starantaj estas iuj, kiuj neniel gustumos morton, antaŭ ol ili vidos la Filon de homo venantan en sia regno.

α(v. 4) cf Mateo xii.39-40, Luko xi.29-30
β(v. 13) Cezarea– G2542 Καισαρεα (Kaisaria, ♀): Caesar’s
γ(v. 17) Bar-Jona– G920 Βαριωνας (Barionas, ø) from H1247 + H3124, בּר (♂), transliterated Aramaic, son of, H3124 Jona, cf xii.39. [H1121 בּן (ben, ♂): transliterated Hebrew, son of…]
δ(v. 22) Kompaton– compassion, pity | be done to | accusative noun, G2436 ιλεως (hileos, adj): God be appeased, forgiving, merciful. English versions: God forbid, be it far, this will never happen…
ε(v. 23) faligilo– fall-cause-tool, cf G4625

ζ(v. 24) malkonfesu– deny, G533 απαρνεομαι (aparneomahi, verb): deny, disown, disregard; [“malkonfesu” substituted for “abnegaciu” in original Esperanto, from Portuguese, only used here and Marko viii.34, Luko ix.23]
η(v. 26) interŝanĝe– exchange

Ĉapitro xvii

1 Kaj post ses tagoj Jesuo prenis kun si Petron, kaj Jakobon, kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte; 2 kaj li estis aliformita antaŭ ili, kaj lia vizaĝo lumis kiel la suno, kaj liaj vestoj fariĝis blankaj kiel la lumo. 3 Kaj jen aperis al ili Moseo kaj Elija, parolantaj kun li. 4 Kaj Petro responde diris al Jesuo:

Sinjoro, estas bone por ni esti ĉi tie. Se vi volas, mi faros ĉi tie tri laŭbojn:א unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija.

5 Dum li ankoraŭ parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen voĉo el la nubo, dirante:

Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin.

6 Kaj aŭdinte tion, la disĉiploj falis sur sian vizaĝon, kaj tre timis. 7 Kaj Jesuo alvenis kaj ektuŝis ilin, kaj diris:

Leviĝu, kaj ne timu.

8 Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo sola. 9 Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Jesuo ordonis al ili, dirante:

Rakontu al neniu la vizion, ĝis la Filo de homo releviĝos el la mortintoj.

10 Kaj liaj disĉiploj demandis lin, dirante:

Kial do diras la skribistoj, ke Elija devas veni antaŭe?

11 Kaj li responde diris:

Vere Elija venas antaŭe, kaj restarigos ĉion; 12 sed mi diras al vi, ke Elija jam venis, kaj oni ne konis lin, sed faris al li ĉion, kion ili volis. Tiel ankaŭ la Filo de homo estas suferonta sub ili.

13 Tiam la disĉiploj komprenis, ke li parolis al ili pri Johano, la Baptisto. 14 Kaj kiam li venis al la homamaso, venis al li viro, genuante antaŭ li, kaj dirante:

15 Sinjoro, kompatu mian filon, ĉar li frenezas kaj forte suferas; ĉar ofte li falas en la fajron kaj ofte en la akvon. 16 Kaj mi venigis lin al viaj disĉiploj, kaj ili ne povis lin sanigi.

17 Kaj Jesuo responde diris:ג

Ho senfida kaj perversa generacio, ĝis kiam mi estos kun vi? ĝis kiam mi toleros vin? venigu lin al mi ĉi tien.

18 Kaj Jesuo severe admonis lin; kaj la demono eliris el li, kaj la knabo resaniĝis en tiu sama horo. 19 Tiam la disĉiploj, veninte al Jesuo aparte, diris:

Pro kio ni ne povis elpeli ĝin?

20 Kaj li respondis al ili:

Pro la malgrandeco de via fido; ĉar vere mi diras al vi: Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo,ד vi diros al ĉi tiu monto: Translokiĝu tien de ĉi tie, kaj ĝi translokiĝos; kaj nenio estos neebla por vi. 21 Sed ĉi tiu speco ne eliras, krom per preĝado kaj fastado.ה

22 Kaj kiam ili kolektiĝis en Galileo, Jesuo diris al ili:

La Filo de homo estos transdonita en la manojn de homoj; 23 kaj ili mortigos lin, kaj la trian tagon li leviĝos.

Kaj ili tre malĝojis. 24 Kaj kiam ili venis en Kapernaumon, venis al Petro la ricevistoj de la kapimposto,ו kaj diris:

Ĉu via majstro pagas la kapimposton?

25 Li respondis:

Jes.

Kaj kiam li venis en la domon, Jesuo unue parolis al li, dirante:

Kiel ŝajnas al vi, Simon? de kiuj prenas la reĝoj de la tero imposton aŭ tributon? de siaj filoj aŭ de la fremduloj?

26 Kaj kiam li diris:

De la fremduloj;

Jesuo diris:

Sekve la filoj estas liberaj. 27 Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru al la maro kaj ĵetu hoketon, kaj prenu la fiŝon unue venintan, kaj malferminte ĝian buŝon, vi trovos siklo.ח Prenu ĝin, kaj donu al ili por mi kaj vi.

א(v. 4) laŭbojn– arbors, bowers
ב(v. 14) genuante– kneeling
ג(v. 17) cf Marko ix.19, Luko ix.41
ד(v. 20) sinapo– mustard
ה(v. 21) cf Marko ix.29
ו(v. 24) kapimposto– original Esperanto, du draĥmoj, G1323 διδραχμον (didraĥmon, ⚲): lit double-drachma, fig temple-tax, cf II Moseo xxx.13, xxxviii.26; ½ shekel.
ז(v. 27) ofendu– offend, same root as falpuŝilon, cf xiii.41
ח siklo– shekel, original Esperanto, stateron, G4715 στατηρ (stater, ♂): a silver coin ≈ shekel

Ĉapitro xviii

1 En tiu horo la disĉiploj venis al Jesuo, dirante:

Kiu do estas la plej granda en la regno de la ĉielo?

2 Kaj alvokinte al si infanon, li starigis ĝin meze de ili, 3 kaj diris:

Vere mi diras al vi: Se vi ne turniĝos kaj ne fariĝos kiel infanoj, vi neniel eniros en la regnon de la ĉielo. 4 Kiu do humiligos sin, kiel ĉi tiu infano, tiu estas la plej granda en la regno de la ĉielo. 5 Kaj kiu akceptos unu tian infanon en mia nomo, tiu akceptas min; 6 sed kiu igos fali unu el ĉi tiuj malgranduloj, kiuj kredas al mi, estus pli bone por tiu, se granda muelŝtono estus pendigita ĉirkaŭ lia kolo, kaj se li estus subakvigita en la profundon de la maro.β 7 Ve al la mondo pro faliloj! ĉar estas necese, ke venu faliloj, sed ve al tiu homo, per kiu la falilo venas! 8 Kaj se via mano aŭ via piedo faligas vin, detranĉu ĝin kaj forĵetu ĝin de vi: estas bone por vi eniri en vivon kripla aŭ lama prefere ol, havante du manojn aŭ du piedojn, esti enĵetita en la eternan fajron. 9 Kaj se via okulo faligas vin, elŝiru ĝin kaj forĵetu ĝin de vi; estas bone por vi eniri en vivon unuokula prefere ol, havante du okulojn, esti enĵetita en Gehenan de fajro. 10 Gardu vin, ke vi ne malestimu unu el tiuj malgranduloj; ĉar mi diras al vi, ke iliaj anĝeloj en la ĉielo ĉiam rigardas la vizaĝon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 11 Ĉar la Filo de homo venis, por savi tion, kio estis perdita.δ

12 Kiel vi pensas? Se viro havas cent ŝafojn, kaj unu el ili erarvagis, ĉu li ne lasas la naŭdek naŭ, kaj iras al la montoj, kaj serĉas tiun, kiu erarvagis? 13 Kaj se okazas, ke li trovas ĝin, vere mi diras al vi, li plimulte ĝojas pri ĝi, ol pri la naŭdek naŭ, kiuj ne erarvagis. 14 Tiel same ne estas la volo de via Patro, kiu estas en la ĉielo, ke unu el ĉi tiuj malgranduloj pereu.

15 Kaj se via frato pekos kontraŭ vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li aŭskultos vin, vi gajnos vian fraton. 16 Sed se li ne aŭskultos, prenu ankaŭ unu aŭ du kun vi, por ke per la buŝo de du aŭ tri atestantoj ĉiu vorto estu konfirmita. 17 Kaj se li rifuzos aŭskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankaŭ rifuzos aŭskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto. 18 Vere mi diras al vi, ke ĉio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la ĉielo; kaj ĉio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la ĉielo. 19 Cetere mi diras al vi, ke se du el vi konsentos sur la tero pri ia pripetota afero, ĝi estos farita al ili de mia Patro, kiu estas en la ĉielo. 20 Ĉar kie du aŭ tri kunvenas en mia nomo, tie mi estas meze de ili.

21 Tiam Petro venis kaj diris al li:

Sinjoro, kiomfoje povu peki mia frato kontraŭ mi, kaj mi pardonu lin? ĝis sep fojoj?

22 Jesuo diris al li:

Mi ne diras al vi: Ĝis sep fojoj; sed: Ĝis sepdekoble sep fojoj. 23 Tial la regno de la ĉielo similas al reĝo, kiu volis fari kalkulon kun siaj servistoj. 24 Kaj kiam li komencis la kunkalkuladon, oni alkondukis al li unu, kiu estis ŝuldanto por dek mil talantoj.ζ 25 Sed ĉar li ne havis, per kio pagi, lia sinjoro ordonis, ke estu venditaj li kaj lia edzino kaj liaj infanoj, kaj ĉio, kion li posedis, kaj ke estu pago. 26 Tiam la servisto, falinte, kliniĝis antaŭ li, dirante:

Sinjoro, paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi ĉion.
27 Kaj la sinjoro de tiu servisto, kortuŝite, liberigis lin kaj pardonis al li la ŝuldon. 28 Sed elirinte, tiu servisto trovis kunserviston, kiu ŝuldis al li cent tagasalajrojn;η kaj li kaptis kaj eksufokis lin, dirante:
Pagu tion, kion vi ŝuldas.
29 Kaj falinte antaŭ li, la kunservisto petegis lin, dirante:
Paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi.
30 Sed li ne volis; sed foriris kaj ĵetis lin en malliberejon, ĝis li pagos tion, kio estas ŝuldata. 31 Tiam liaj kunservistoj, vidinte tion, kio okazis, tre ĉagreniĝis; kaj veninte, rakontis al sia sinjoro ĉion, kio okazis. 32 Tiam lia sinjoro, alvokinte lin, diris:
Vi malbona servisto, mi pardonis al vi tiun tutan ŝuldon, ĉar vi petegis min; 33 ĉu vi ankaŭ ne devis kompati vian kunserviston, kiel mi kompatis vin?
34 Kaj lia sinjoro koleris, kaj transdonis lin al la turmentistoj,θ ĝis li pagos ĉion al li ŝuldatan. 35 Tiel same mia ĉiela Patro faros al vi, se vi ne pardonas el viaj koroj, ĉiu al sia frato.

α(v. 1) plej granda– greatest, G3173 μεγας (megas, adj): great, big, huge… in the Greek text, μειζων (meizon).
β(v. 6) cf Marko ix.42, Luko xvii.2
γ(v. 7) faliloj– fall-tools, cf G4625
δ(v. 11) cf Luko xix.10
ε(v. 19) pripetota– about | ask | will be done | adj, will ask about
ζ(v. 24) dek mil talantoj– BSB “A talent was worth about twenty years' wages for a laborer” G5007 ταυλαντον (talanton, ⚲): lit a weight, fit a certain amount of money; 75# ≈ 34 kg ≈ 3000 shekels…
η(v. 38) cent tagasalajrojn– lit 100 day-wages, original Esperanto 100 denarojn, BSB, “A denarius was customarily a day’s wage for a laborer…” G1220 δηναριον (denarion, ⚲): a silver Roman coin, 53g ≈ 1.7 oz. ≈ $30 in a.D. 2017, so 100 denari ≈ $300.
θ(v. 34) turmentistoj– G930 βασανιστης (basanistes, ♂): jailor, tormentor, “one who elicits the truth by the use of the rack…”

Ĉapitro xix

1 Kaj kiam Jesuo finis ĉi tiujn parolojn, li foriris el Galileo, kaj venis en la limojn de Judujo trans Jordan; 2 kaj grandaj homamasoj lin sekvis, kaj li sanigis ilin tie. 3 Kaj venis al li Fariseoj, provante lin, kaj dirante:

Ĉu estas permesate forsendi sian edzinon pro ĉia kaŭzo?

4 Kaj responde li diris:

Ĉu vi ne legis, ke en la komenco la Kreinto

faris ilin vira kaj virina,א
5 kaj diris:
Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aliĝos al sia edzino; kaj ili estos unu karno?
6 Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.

7 Ili diris al li:

Kial do Moseo ordonis doni eksedzigan leteron, kaj forsendi ŝin?

8 Li diris al ili:

Moseo, pro la malmoleco de via koro, permesis al vi forsendi viajn edzinojn; sed ne estis tiel de la komenco. 9 Sed mi diras al vi: Kiu forsendos sian edzinon krom pro malĉasteco, kaj edziĝos kun alia, tiu adultas; kaj kiu edziĝas kun la forsenditino, tiu adultas.

10 La disĉiploj diris al li:

Se tia estas la rilato de viro al virino, ne estas oportune edziĝi.

11 Sed li diris al ili:

Ne ĉiuj homoj akceptas ĉi tiun diron, sed nur tiuj, al kiuj tio estas donita. 12 Ĉar estas eŭnukoj, kiuj estas naskitaj tiaj el la patrina ventro; kaj estas eŭnukoj, kiuj estis eŭnukigitaj de homoj; kaj estas eŭnukoj, kiuj eŭnukigis sin pro la regno de la ĉielo. Kiu povas tion akcepti, tiu akceptu.

13 Tiam oni venigis al li infanojn, por ke li metu la manojn sur ilin kaj preĝu; kaj la disĉiploj admonis ilin. 14 Sed Jesuo diris:

Lasu la infanojn, kaj ne malhelpu ilin, veni al mi; ĉar el tiaj estas la regno de la ĉielo.

15 Kaj metinte la manojn sur ilin, li foriris de tie. 16 Kaj jen unu viro, veninte al li, diris:

Majstro, kian bonon mi faru, por ke mi ricevu eternan vivon?

17 Li diris al li:

Kial vi min demandas pri bono? Ekzistas Unu, kiu estas bona; sed se vi deziras eniri en la vivon, observu la ordonojn.

18 Li diris al li:

Kiujn?

Kaj Jesuo diris:

Ne mortigu;
Ne adultu;
Ne ŝtelu;
Ne parolu malveran ateston;
19 Respektu vian patron kaj vian patrinon;ד
kaj:
Amu vian proksimulon kiel vin mem.ה
20 La junulo diris al li:

Ĉion tion mi observis; kio ankoraŭ mankas al mi?

21 Jesuo diris al li:

Se vi deziras esti perfekta, iru, vendu viajn posedaĵojn, kaj donu al malriĉuloj, kaj vi havos trezoron en la ĉielo; kaj venu, sekvu min.

22 Sed aŭdinte tiun diron, la junulo foriris malĝoja, ĉar li havis multajn posedaĵojn. 23 Kaj Jesuo diris al siaj disĉiploj:

Vere mi diras al vi: Malfacile riĉulo eniros en la regnon de la ĉielo. 24 Kaj cetere mi diras al vi: Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio.

25 Kiam la disĉiploj tion aŭdis, ili forte miregis, dirante:

Kiu do povas esti savita?

26 Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris al ili:

Ĉe homoj tio estas neebla, sed ĉe Dio ĉio estas ebla.

27 Tiam Petro responde diris al li:

Jen ni ĉion forlasis, kaj vin sekvis; kion do ni havos?

28 Jesuo diris al ili:

Vere mi diras al vi, ke vi, kiuj min sekvis, en la renaskado,ו kiam la Filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, vi ankaŭ sidos sur dek du tronoj, juĝante la dek du tribojn de Izrael. 29 Kaj ĉiu, kiu forlasis domojn aŭ fratojn aŭ fratinojn aŭ patron aŭ patrinon aŭ infanojn aŭ kampojn pro mia nomo, ricevos multoble kaj heredos eternan vivon. 30 Sed multaj unuaj estos lastaj, kaj lastaj estos unuaj.

א(v. 4) cf I Moseo i.27
ב(v. 5) cf I Moseo ii.24
ג(v. 7) cf V Moseo xxiv.1, 3; Mateo v.31, Marko x.4
ד(v. 18 & 19) cf II Moseo xx.12-16; V Moseo v.16-20
ה(v. 19) cf III Moseo xix.18
ו(v. 28) renaskado– renewal, born again, G3824 παλιγγενεσια (paliggenesia, ♀): regeneration, renewal, cf Titus iii.5


Ĉapitro xx

1 Ĉar la regno de la ĉielo similas al domomastro, kiu eliris frumatene, por dungi laboristojn por sia vinberĝardeno. 2 Kaj kontraktinte kun la laboristoj po unu tagasalajro por la tago, li ilin sendis en sian vinberejon. 3 Kaj elirinte ĉirkaŭ la tria horo, li vidis aliajn starantajn senokupe sur la placo; 4 kaj li diris al ili:

Vi ankaŭ iru en la vinberejon, kaj kiom estas justa, tiom mi donos al vi.
Kaj ili iris. 5 Denove elirinte ĉirkaŭ la sesa horo kaj la naŭa, li agis simile. 6 Kaj elirinte ĉirkaŭ la dek-unua horo, li trovis aliajn starantajn; kaj li diris al ili:
Kial vi staras ĉi tie senokupe la tutan tagon?
7 Ili diris al li:
Ĉar neniu nin dungis.
Li diris al ili:
Vi ankaŭ iru en la vinberejon.
8 Kaj kiam vesperiĝis, la sinjoro de la vinberejo diris al sia administranto:
Alvoku la laboristojn, kaj donu al ili la salajron, komencante de la lastaj ĝis la unuaj.
9 Kaj venis tiuj, kiuj estis dungitaj ĉirkaŭ la dek-unua horo, kaj ili ricevis po unu tagasalajro. 10 Kaj kiam la unuaj venis, ili supozis, ke ili ricevos pli; kaj ili ankaŭ ricevis po unu tagasalajro. 11 Kaj tion ricevinte, ili murmuris kontraŭ la domomastro, 12 dirante:
Tiuj lastaj laboris nur unu horon, kaj vi faris ilin egalaj kun ni, kiuj elportis la ŝarĝon de la tago kaj la varmegon.
13 Sed li responde diris al unu el ili:
Amiko, mi ne faras al vi maljustaĵon; ĉu vi ne kontraktis kun mi por unu tagasalajro? 14 Prenu do la vian kaj foriru; mi volas doni al ĉi tiu lasta tiel same, kiel al vi. 15 Ĉu ne estas permesate al mi, fari kun la mia tion, kion mi volas? aŭ ĉu via okulo estas malbona tial, ke mi estas bona?
16 Tiel la lastaj estos unuaj, kaj la unuaj estos lastaj.

17 Kaj suprenirante al Jerusalem, Jesuo prenis la dek du disĉiplojn aparte, kaj sur la vojo li diris al ili:

18 Jen ni supreniras al Jerusalem; kaj la Filo de homo estos transdonita al la ĉefpastroj kaj skribistoj; kaj ili kondamnos lin al morto, 19 kaj transdonos lin al la nacianoj, por moki kaj skurĝi kaj krucumi; kaj la trian tagon li releviĝos.

20 Tiam venis al li la patrino de la filoj de Zebedeo, kun siaj filoj, adorkliniĝante kaj farante al li peton. 21 Li diris al ŝi:

Kion vi volas?

Ŝi diris al li:

Ordonu, ke ĉi tiuj miaj du filoj povu sidi, unu dekstre de vi kaj la dua maldekstre, en via regno.

22 Sed Jesuo responde diris:

Vi ne scias, kion vi petas. Ĉu vi povas trinki la kalikon, kiun mi trinkos?

Ili diris al li:

Ni povas.

23 Li diris al ili:

Mian kalikon vi ja trinkos; sed sidi dekstre de mi kaj maldekstre, tion doni ne apartenas al mi, sed ĝi estas por tiuj, por kiuj ĝi estas preparita de mia Patro.

24 Kaj aŭdinte, la dek indignis kontraŭ la du fratoj. 25 Sed Jesuo, alvokinte ilin al si, diris:

Vi scias, ke la regantoj de la nacioj kondutas kiel sinjoroj super ili, kaj iliaj granduloj ekzercas aŭtoritaton super ili. 26 Ne tiel estos inter vi; sed kiu volas esti granda inter vi, tiu estu via servanto; 27 kaj kiu volas esti la unua inter vi, tiu estu via servisto; 28 same kiel la Filo de homo venis, ne por esti servata, sed por servi, kaj por doni sian vivon kiel elaĉeton por multaj.

29 Kaj kiam ili eliris el Jeriĥo, granda homamaso lin sekvis. 30 Kaj jen du blinduloj, sidantaj apud la vojo, aŭdinte, ke Jesuo preterpasas, ekkriis, dirante:

Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.

31 Kaj la homamaso admonis ilin, ke ili silentu, sed ili plimulte kriis, dirante:

Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.

32 Kaj Jesuo, haltinte, alvokis ilin, kaj diris:

Kion vi volas, ke mi faru al vi?

33 Ili diris al li:

Sinjoro, ke niaj okuloj estu malfermitaj.

34 Kaj Jesuo, kortuŝite,γ tuŝis iliajn okulojn; kaj tuj ili ricevis vidpovon, kaj sekvis lin.

α(v. 15) malbona– G4190 πονηρος (poneros, adj): bad, envious, wicked, vicious
β bona– good, G18 αγαθος (agaθos, adj): good, kind; several English versions, generous
γ(v. 34) kortuŝite– lit heart | touch | was done to someone | adverb, fig moved, touched, G4698 σπλαγχνιζομαι (splagĥnidzomahi, verb): lit bowels yearning, fig having compassion

Ĉapitro xxi

1 Kaj kiam ili alproksimiĝis al Jerusalem, kaj venis al Betfage,א al la monto Olivarba, tiam Jesuo sendis du disĉiplojn, 2 dirante al ili:

Iru en la vilaĝon, kiu estas kontraŭ vi, kaj vi tuj trovos azeninon ligitan, kaj azenidon kun ĝi. Ilin malligu kaj alkonduku al mi. 3 Kaj se iu diros ion al vi, respondu: La Sinjoro bezonas ilin; kaj tuj li sendos ilin.

4 Kaj ĉi tio okazis, por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto, nome:

5 Diru al la filino de Cion:
Jen via Reĝo iras al vi,ב
Humila kaj rajdanta sur azeno,
Kaj azenido, filo de ŝarĝobesto.ג
6 Kaj la disĉiploj iris, kaj faris, kiel Jesuo ordonis al ili, 7 kaj alkondukis la azeninon kaj la azenidon, kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; kaj li sidis sur tion. 8 Kaj la pli granda parto de la homamaso sternis siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj detranĉis branĉojn de la arboj, kaj dismetis ilin sur la vojon. 9 Kaj la homamaso, kiu iris antaŭ li, kaj kiu sekvis lin, kriis, dirante:

Hosana al la Filo de David!
Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo;
Hosana en la supera alto!

10 Kaj li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta urbo malkvietiĝis, dirante:

Kiu estas ĉi tiu?

11 Kaj la homamasoj diris:

Ĉi tiu estas la profeto, Jesuo el Nazaret en Galileo.

12 Kaj Jesuo eniris en la templon de Dio, kaj elpelis ĉiujn vendantojn kaj aĉetantojn en la templo, kaj renversis la tablojn de la monŝanĝistoj, kaj la seĝojn de la vendantoj de kolomboj; 13 kaj li diris al ili:

Estas skribite:

Mia domo estas nomata domo de preĝo;ז
sed vi faris ĝin kaverno de rabistoj.ח

14 Kaj blinduloj kaj lamuloj venis al li en la templo, kaj li sanigis ilin. 15 Sed la ĉefpastroj kaj skribistoj, vidinte la mirindaĵojn, kiujn li faris, kaj la knabojn kriantajn en la templo, kaj dirantajn:

Hosana al la Filo de David,

indignis, 16 kaj diris al li:

Ĉu vi aŭdas, kion ĉi tiuj diras?

Kaj Jesuo diris al ili:

Jes; ĉu vi neniam legis:

El la buŝo de junaj infanoj kaj suĉinfanoj Vi perfektigis laŭdon?
17 Kaj lasinte ilin, li eliris el la urbo al Betania, kaj tie loĝis. 18 Kaj matene, dum li revenis al la urbo, li malsatis. 19 Kaj vidante figarbon apud la vojo, li iris al ĝi, kaj trovis sur ĝi nenion krom folioj; kaj li diris al ĝi:

Ne plu estu frukto sur vi por eterne.

Kaj tuj la figarbo forvelkis. 20 Kaj kiam la disĉiploj vidis, ili miris, dirante:

Kiel rapide la figarbo forvelkis!

21 Kaj Jesuo responde diris al ili:

Vere mi diras al vi: Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed eĉ se vi diros al ĉi tiu monto: Estu formovita kaj ĵetita en la maron; tio plenumiĝos. 22 Kaj ĉion, kion vi petos per preĝado, kredante, vi ricevos.

23 Kaj kiam li jam venis en la templon, la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj de la popolo venis al li, dum li instruis, kaj ili diris:

Laŭ kia aŭtoritato vi faras ĉi tion? kaj kiu donis al vi tian aŭtoritaton?

24 Kaj Jesuo responde diris al ili:

Mi ankaŭ faros al vi unu demandon; kaj se vi tion diros al mi, mi ankaŭ diros al vi, laŭ kia aŭtoritato mi faras ĉi tion. 25 La baptado de Johano, de kie ĝi estis? El la ĉielo, aŭ el homoj?

Kaj ili diskutis inter si, dirante:

Se ni diros: El la ĉielo, li diros al ni: Kial do vi ne kredis al li? 26 Sed se ni diros: El homoj, ni timas la popolon, ĉar ĉiuj opinias Johanon profeto.

27 Kaj ili responde diris al Jesuo:

Ni ne scias.

Li ankaŭ diris al ili:

Kaj mi ne diras al vi, laŭ kia aŭtoritato mi faras ĉi tion. 28 Kiel ŝajnas al vi? Unu viro havis du filojn; kaj li venis al la unua, kaj diris:

Filo, iru hodiaŭ kaj laboru en la vinberĝardeno.
29 Kaj li respondis kaj diris:
Mi ne volas;
sed poste li pentis kaj iris. 30 Kaj li venis al la dua, kaj diris tion saman. Kaj li responde diris:
Mi iros, sinjoro;
kaj ne iris. 31 Kiu el la du plenumis la volon de la patro?

Ili diris:

La unua.

Jesuo diris al ili:

Vere mi diras al vi, ke la impostistoj kaj malĉastistinoj iras antaŭ vi en la regnon de Dio. 32 Ĉar Johano venis al vi en vojo de justeco, kaj vi ne kredis al li; sed la impostistoj kaj malĉastistinoj kredis al li. Kaj vi, kiam vi vidis, eĉ ne pentis poste, por kredi al li.

33 Aŭskultu alian parabolon: Estis viro dommastro, kiu plantis vinberĝardenon, kaj ĉirkaŭmetis plektobarilon, kaj fosis en ĝi vinpremejon, kaj konstruis turon, kaj luigis ĝin al kultivistoj, kaj forvojaĝis. 34 Kaj kiam alproksimiĝis la sezono de fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn. 35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn sklavojn, skurĝis unu, kaj mortigis alian, kaj ŝtonbatis alian. 36 Li sendis ankoraŭ aliajn sklavojn, pli multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili tiel same. 37 Sed poste li sendis al ili sian filon, dirante:

Ili respektos mian filon.
38 Sed la kultivistoj, vidante la filon, diris inter si:
Ĉi tiu estas la heredonto; venu, ni lin mortigu, kaj prenu lian heredaĵon.
39 Kaj ili kaptis lin, elĵetis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin. 40 Kiam do venos la sinjoro de la vinberejo, kion li faros al tiuj kultivistoj?

41 Ili diris al li:

Tiujn malbonulojn li mizere pereigos, kaj li luigos la vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj donos al li la fruktojn en iliaj sezonoj.

42 Jesuo diris al ili:

Ĉu vi neniam legis en la Skriboj:

Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj,
Fariĝis ŝtono bazangula:
De la Eternulo ĉi tio fariĝis,
Kaj ĝi estas miraklo en niaj okuloj?
43 Tial mi diras al vi: La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros ĝiajn fruktojn. 44 Kaj kiu falas sur tiun ŝtonon, tiu rompiĝos; sed sur kiun ĝi falos, ĝi tiun polvigos.

45 Kaj la ĉefpastroj kaj la Fariseoj, aŭdinte liajn parabolojn, komprenis, ke li parolas pri ili. 46 Kaj celante kapti lin, ili timis la popolon, ĉar oni opiniis lin profeto.

א(v. 1) Betfage– G967 Βηθφαγη (Betfagej, ø): house of unripe/green figs
ב(v. 5) cf Jesaja lxii.11
ג cf Zecharja ix.9
ד(v. 8) sternis– spread out
ה(v. 9) cf Psalmo cxviii.25-26, cxlviii.1
ו(v. 12) seĝojn– chairs
ז(v. 13) cf Jesaja lvi.7
ח cf Jeremia vii.11
ט(v. 16) cf Psalmo viii.2
י(v. 17) Betania– G963 Βηθανια (♀): house of dates, house of affliction

כ(v. 19) cf Jeremia xxiv
לluigos– will cause to rent out
מ(v. 42) cf Psalmo cxviii.22-23

Ĉapitro xxii

1 Kaj respondante, Jesuo denove parolis al ili parabole, dirante:

2 La regno de la ĉielo similas al unu reĝo, kiu faris edziĝan feston por sia filo, 3 kaj sendis siajn sklavojn, por voki la invititojn al la edziĝa festo; kaj ili ne volis veni. 4 Poste li sendis aliajn sklavojn, dirante:

Diru al la invititoj: Jen mi preparis la manĝon; miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj estas buĉitaj, kaj ĉio estas preta; venu al la edziĝa festo.
5 Sed ili malatentis, kaj foriris, unu al sia bieno,α alia al sia komercado; 6 kaj la ceteraj, kaptinte liajn sklavojn, perfortis kaj mortigis ilin. 7 Kaj la reĝo koleris; kaj sendinte siajn armeojn, li pereigis tiujn mortigintojn kaj bruligis ilian urbon. 8 Tiam li diris al siaj sklavoj:
La edziĝa festo estas preta, sed la invititoj ne estis indaj. 9 Iru do al la disirejoj de la vojoj, kaj ĉiujn, kiujn vi trovos, invitu al la edziĝa festo.
10 Kaj tiuj sklavoj, elirinte sur la vojojn, kunvenigis ĉiujn, kiujn ili trovis, malbonajn kaj bonajn; kaj la edziĝa festo pleniĝis de gastoj. 11 Sed la reĝo, enveninte por rigardi la gastojn, tie vidis viron, kiu ne havis sur si edziĝofestan veston; 12 kaj li diris al li:
Amiko, kiel vi envenis ĉi tien, ne havante edziĝofestan veston?
Kaj li silentadis. 13 Tiam la reĝo diris al siaj servantoj:
Ligu lin mane kaj piede, kaj elĵetu lin en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
14 Ĉar multaj estas vokitaj,β sed malmultaj estas elektitaj.γ

15 Tiam iris la Fariseoj, kaj konsiliĝis, kiel ili povos impliki lin per interparolado.ε 16 Kaj ili sendis al li siajn disĉiplojn kun la Herodanoj,ζ por diri:

Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas laŭ vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; ĉar vi ne favoras la personon de homoj. 17 Diru do al ni, kiel ŝajnas al vi? ĉu konvenas doni tributon al Cezaro,η aŭ ne?

18 Sed Jesuo, sciante ilian ruzecon, diris:

Kial vi min provas, hipokrituloj? 19 Montru al mi la tributan moneron.

Kaj ili alportis al li tagasalajron.

20 Kaj li diris al ili:

Kies estas ĉi tiu bildo kaj la surskribaĵo?

21 Ili diris al li:

De Cezaro.

Tiam li diris al ili:

Redonu do al Cezaro la propraĵon de Cezaro, kaj al Dio la propraĵon de Dio.

22 Kaj aŭdinte, ili miris, kaj lin lasis kaj foriris. 23 En tiu sama tago alvenis al li Sadukeoj, kiuj diras, ke ne estas releviĝo; kaj ili demandis lin, dirante:

24 Majstro, Moseo diris:

Se iu mortas, ne havante infanojn, lia frato edziĝu kun lia edzino kaj naskigu idaron al sia frato.θ
25 Estis ĉe ni sep fratoj; kaj la unua edziĝis kaj mortis, kaj ne havante idaron, lasis sian edzinon al sia frato; 26 tiel same ankaŭ la dua, kaj la tria, ĝis la sepa. 27 Kaj post ĉiuj la virino mortis. 28 En la releviĝo do, por kiu el la sep ŝi estos edzino? ĉar ĉiuj ŝin havis.

29 Sed Jesuo responde diris:

Vi eraras, ne sciante la Skribojn, nek la potencon de Dio. 30 Ĉar en la releviĝo oni nek edziĝas nek edziniĝas, sed estas kiel anĝeloj en la ĉielo. 31 Sed pri la releviĝo el la mortintoj, ĉu vi ne legis tion, kio estis dirita al vi de Dio, nome:

32 Mi estas la Dio de Abraham kaj la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob?
Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj.

33 Kaj kiam la homamaso tion aŭdis, ili miregis pro lia instruado. 34 Sed la Fariseoj, aŭdinte, ke li silentigis la Sadukeojn, kune kolektiĝis. 35 Kaj unu el ili, leĝisto, demandis lin, provante lin:

36 Majstro, kiu estas la granda ordono en la leĝo?

37 Kaj li diris al li:

Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.κ
38 Ĉi tiu estas la granda kaj la unua ordono. 39 Kaj dua estas simila al ĝi:
Amu vian proksimulon kiel vin mem.λ
40 De ĉi tiuj du ordonoj dependas la tuta leĝo kaj la profetoj.

41 Kaj kiam la Fariseoj jam kunvenis, Jesuo ilin demandis, 42 dirante:

Kion vi pensas pri la Kristo? kies filo li estas?

Ili diris al li:

De David.

43 Li diris al ili:

Kial do David, en la Spirito, lin nomas Sinjoro, dirante:

44 La Eternulo diris al mia Sinjoro:
Sidu dekstre de Mi,
Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?ν
45 Se do David nomas lin Sinjoro, kiel li estas lia filo?

46 Kaj neniu povis respondi unu vorton al li, nek iu post tiu tago plu kuraĝis fari al li demandon.

α(v. 5) bieno– ranch, estate, G68 αγρος (agros, ♂): field, farm
β(v. 14) vokitaj– called, G2822 κλητος (klejtos, adj): called, invited, summoned
γ elektitaj– chosen, G1588 εκλεκτος (elektos, adj): chose, chosen, elect, select (grammar can support both, “chosen by God,” and “choose God in response to the invitation.” In other words, the Greek may also be translated, “elektintaj.”)
δ(v. 15) impliki– implicate, entangle, G3802 παγιδευω (pagidjuo, verb): ensnare, entrap
ε interparolado– conversation
ζ(v. 16) Herodanoj– G2265 Ηρωδιανοι (Hejrodianoj, ♂): partisans of Herod (Like David used the sword of his enemies to murder Uriah, let’s get the Romans to kill Jesus…”)
η(v. 17) Cezaro– G2541 Καισαρ (Kaisar, ♂): Latin, Caesar, Julius' surname that became synonomous with the Emperor, all these meanings have been suggested: to cut, born by Caesarean section (“cutting”), elephant, blue-eyed, bald, divine-born
θ(v. 24) V Moseo xxv.5, Marko xii.19, Luko xx.28
ι(v. 32) cf II Moseo iii.6, iv.5; Mark xii.26, Luko xx.37
κ(v. 37) cf V Moseo vi.5, Marko xii.30, Luko x.27. “kaj per via tuta menso” (and by means of your entire mind) is not in the O.T. passage.

λ(v. 39) III Moseo xix.18, Mateo v.43, xix.19; Marko xii.31, Luko x.27 [again], Romanoj xiii.9.
μ(v. 40) dependas– de | pend = depends, lit hangs on, G2910 κρεμαννυμι (kremannumi, verb): hangs
ν(v. 44) cf Psalmo cx.1, Marko xiv.62, Luko xx.42, Hebreoj i.13.

Ĉapitro xxiii

1 Tiam parolis Jesuo al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj, dirante:

2 La skribistoj kaj la Fariseoj א-administras mosean aŭtoritaton: 3 ĉion do, kion ili ordonas al vi, faru kaj observu; sed ne agu laŭ iliaj faroj, ĉar ili ordonas, sed ne faras. 4 Ili ligas pezajn ŝarĝojn malfacile porteblajn, kaj metas ilin sur la ŝultrojn de homoj; sed ili mem ne volas movi ilin per sia fingro. 5 Sed ĉiujn siajn agojn ili faras, por esti rigardataj de homoj; ĉar ili larĝigas siajn filakteriojn kaj grandigas la franĝojn de siaj vestoj, 6 kaj amas la ĉeflokojn ĉe festenoj, kaj la ĉefseĝojn en la sinagogoj, 7 kaj salutojn sur la placoj, kaj esti nomataj de homoj ד-Rabeno. 8 Sed vi ne estu nomataj Rabeno; ĉar unu estas via instruanto,ה kaj vi ĉiuj estas fratoj. 9 Kaj nomu neniun sur la tero via patro; ĉar Unu, kiu estas en la ĉielo, estas via Patro. 10 Kaj ne estu nomataj edukantoj; ĉar unu, la Kristo, estas via edukanto. 11 Sed la pli granda el vi estos via servanto. 12 Kaj kiu sin plialtigos, tiu estos humiligita; kaj kiu sin humiligos, tiu estos plialtigita.

13 Sed ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi ŝlosas la regnon de la ĉielo kontraŭ la homoj; ĉar vi mem ne eniras, nek lasas al la enirantoj eniri.

14 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi formanĝas domojn de vidvinoj, kaj por preteksto vi longe preĝas; tial vi ricevos pli severan kondamnon.

15 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi ĉirkaŭiras maron kaj teron, por varbi unu prozeliton;ו kaj kiam li tia fariĝis, vi lin faras filo de Gehena, duoble kiom vi mem.

16 Ve al vi, blindaj gvidantoj! kiuj diras:

Se iu ĵuras per la sanktejo, tio estas nenio; sed kiu ĵuras per la oro de la sanktejo, tiu estas ŝuldanto.
17 Vi malsaĝaj kaj blindaj! ĉar kio estas pli granda, la oro, aŭ la sanktejo, kiu sanktigas la oron? 18 Kaj:
Se iu ĵuras per la altaro, tio estas nenio; sed kiu ĵuras per la ofero, kuŝanta sur ĝi, tiu estas ŝuldanto.
19 Vi blinduloj! ĉar kio estas pli granda, la ofero, aŭ la altaro, kiu sanktigas la oferon? 20 Tiu do, kiu ĵuras per la altaro, ĵuras per ĝi, kaj per ĉio, kuŝanta sur ĝi. 21 Kaj tiu, kiu ĵuras per la sanktejo, ĵuras per ĝi, kaj per Tiu, kiu loĝas en ĝi. 22 Kaj tiu, kiu ĵuras per la ĉielo, ĵuras per la trono de Dio, kaj per Tiu, kiu sidas sur ĝi.

23 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi pagas dekonaĵojn de mentoז kaj de anizoח kaj de kumino,ט kaj forlasis la pli gravajn aferojn de la leĝo: juĝon kaj kompaton kaj fidon.י Sed ĉi tiujn vi devus fari, kaj la aliajn ne preterlasi. 24 Vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon kaj glutas la kamelon.

25 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi purigas la eksteron de la kaliko kaj de la plado; sed interne ili estas plenaj de rabado kaj נ-malmodereco. 26 Vi blinda Fariseo! purigu unue la internon de la kaliko kaj de la plado, por ke ilia ekstero ankaŭ fariĝu pura.

27 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi similas al tomboj blankigitaj, kiuj ekstere ŝajnas belaj, sed interne estas plenaj de ostoj de mortintoj kaj de ĉia malpureco. 28 Tiel ankaŭ vi ekstere ŝajnas justaj antaŭ homoj, sed interne vi estas plenaj de hipokriteco kaj maljusteco.

29 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi konstruas la tombojn de la profetoj kaj ornamas la monumentojn de la justuloj, kaj diras:

30 Se ni vivus en la tagoj de niaj patroj, ni ne partoprenus kun ili en la sango de la profetoj.
31 Tial vi atestas pri vi mem, ke vi estas filoj de tiuj, kiuj mortigis la profetojn. 32 Vi do plenigu la mezuron de viaj patroj. 33 Serpentoj,ס vipuridoj! kiel vi povos eviti la juĝon de Gehena? 34 Jen do mi sendas al vi profetojn kaj saĝulojn kaj skribistojn; iujn el ili vi mortigos kaj krucumos, kaj aliajn el ili vi skurĝos en viaj sinagogoj kaj persekutos de urbo al urbo; 35 por ke venu sur vin la tuta justa sango elverŝita sur la teron, de la sango de la justulo Habel ĝis la sango de Zeĥarja,צ filo de Bereĥja,ק kiun vi mortigis inter la sanktejo kaj la altaro. 36 Vere mi diras al vi: Ĉio tio venos sur ĉi tiun generacion.

37 Ho Jerusalem, Jerusalem, kiu mortigas la profetojn, kaj priĵetas per ŝtonoj tiujn, kiuj estas senditaj al ĝi! kiom ofte mi volis kolekti viajn infanojn, kiel kokino kolektas sian idaron sub la flugilojn, kaj vi ne volis. 38 Jen via domo estas lasita al vi dezerta. 39 Ĉar mi diras al vi: De nun vi ne vidos min, ĝis vi diros:

Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo.
א(v. 2) ISV “administer the authority of Moses,” original Esperanto, and lit. Hebrew, “sidas sur la seĝo de Moseo.”
ב(v. 5) filakteriojn– G5440 φυλακτεριον (filakterion, ⚲): a small box with Scripture portions inside, worn on headbands or armbands, cf II Moseo xiii.16, V Moseo vi.8, xi.18
ג franĝojn– fringes, cf IV Moseo xv.38-40
ד(v. 7) Rabeno– G4461 ραββι from H7227 רב (rab, adj): great, abundant, fig teacher, master, prince; “Doctor of Divinity now. There were three degrees, Rab, Rabbi, and Rabboni. The last is the greatest, and means, literally, ‘My great teacher.’” The People’s New Testament, quoted in Bible Analyzer.
ה(v. 8) instruanto– teacher, instructor, G2519 καθηγητης (kaθagates, ♂): lit guide, fig teacher, master
ו(v. 15) cf Sentencoj xi.30
ז(v. 23) mento– mint
ח anizo– anise
ט kumino– cumin
י fidon– faith, trust, G4102 πιστις (pistis, ♀): faith, fidelity, assurance, truth

כ(v. 24) elkribras– strain out, sieve out
ל kulon– gnat
מ(v. 25) rabado– robbery (greed)
נ malmodereco– gluttony
ס(v. 33) Serpentoj– serpents, G3789 οφις (ofis, ♂): lit snake, fig schemer, maliciously clever
ע vipuridoj– children of vipers, G1081 + G2191; G1081 γεννημα (geñema, ⚲): offspring, fruit, harvest; G2191 εχιδνα (eĥidna, ♀): viper, adder
פ(v. 35) Habel– G6 Αβηλ (Abel, ø) from H1893 הבל (♂): lit breath, fig transitory, unsatisfactory, vanity, cf I Moseo iv.8
צ Zeĥarja– G2197 Ζαχαριας (Zaĥarias, ♂) from זכריה (♂): Ja has remembered, cf II Kroniko xxiv.20-21
ק Bereĥja– G914 Βαραχιας (Baraĥias, ♂) from H1296 בּרכיה (baraĥija, ♂): Ja has blessed, knee of Ja

Ĉapitro xxiv

1 Kaj Jesuo, elirinte, ekforiris de la templo; kaj liaj disĉiploj venis al li, por montri al li la konstruaĵojn de la templo. 2 Sed li responde diris al ili:

Ĉu vi ne vidas ĉion tion? vere mi diras al vi: Ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono, kiu ne estos deĵetita.

3 Kaj dum ili sidis sur la monto Olivarba, la disĉiploj venis aparte al li, dirante:

Diru al ni, kiam tio estos? Kaj kio estos la signo de via alesto kaj de la maturiĝo de la mondaĝo?

4 Kaj Jesuo, respondante, diris al ili:

Gardu vin, ke neniu vin forlogu. 5 Ĉar multaj venos en mia nomo, dirante:

Mi estas la Kristo;
kaj ili forlogos multajn. 6 Kaj vi aŭdos pri militoj kaj famoj de militoj. Zorgu, ke vi ne maltrankviliĝu; ĉar tio devas okazi; sed ankoraŭ ne estas la fino. 7 Ĉar leviĝos nacio kontraŭ nacion, kaj regno kontraŭ regnon; kaj estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj. 8 Sed ĉio tio estas komenco de suferoj. 9 Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de ĉiuj nacioj pro mia nomo. 10 Tiam multaj ofendiĝos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian. 11 Kaj multaj falsaj profetoj leviĝos, kaj forlogos multajn. 12 Kaj pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmiĝos. 13 Sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita. 14 Kaj ĉi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino. 15 Kiam do vi vidos la abomenindaĵon de dezerteco,δ pri kiu estas dirite de la profeto Daniel, starantan sur la sankta loko (la leganto komprenu), 16 tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, forkuru al la montoj; 17 kiu estas sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, por preni ion el sia domo; 18 kaj kiu estas sur la kampo, tiu ne revenu, por preni sian mantelon. 19 Sed ve al la gravedulinoj kaj al la suĉigantinoj en tiuj tagoj! 20 Kaj preĝu, ke via forkurado ne estu en vintro nek en sabato; 21 ĉar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo ĝis nun, nek iam estos. 22 Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu karno estus savita; sed pro la elektitoj tiuj tagoj estos mallongigitaj. 23 Tiam se iu diros al vi:
Jen ĉi tie la Kristo,
aŭ:
Tie;
ne kredu; 24 ĉar leviĝos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn signojn kaj miraklojn, tiel ke ili forlogus, se eble, eĉ la elektitojn. 25 Jen mi antaŭdiris al vi. 26 Se oni do diros al vi:
Jen li estas en la dezerto;
ne eliru; aŭ:
Jen li estas en sekretaj ĉambroj;
ne kredu. 27 Ĉar kiel la fulmo venas el la oriento kaj montriĝas ĝis la okcidento, tiel ankaŭ estos la alesto de la Filo de homo. 28 Kie ajn estos la kadavro, tien kolektiĝos la agloj.

29 Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj

la suno mallumiĝos,
kaj la luno ne donos sian lumon,
kaj la steloj falos el la ĉielo,
kaj la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos;ζ
30 kaj tiam aperos sur la ĉielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros ĉiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro.η 31 Kaj li elsendos siajn anĝelojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo ĝis limo de la ĉielo.

32 De la figarbo lernu ĝian parabolon: kiam ĝia branĉo jam moliĝis kaj aperigas foliojn, tiam vi scias, ke la somero estas proksima; 33 tiel same vi, kiam vi vidos ĉion tion, tiam sciu, ke li estas proksima, ĉe la pordoj. 34 Vere mi diras al vi: Ĉi tiu generacio ne forpasos, ĝis ĉio tio plenumiĝos. 35 La ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos. 36 Sed pri tiu tago kaj la horo scias neniu, eĉ ne la anĝeloj de la ĉielo, nek la Filo, sed la Patro sola. 37 Sed kiel la tagoj de Noa,θ tiel estos la alesto de la Filo de homo. 38 Ĉar kiel dum la tagoj, kiuj estis antaŭ la diluvo, oni manĝis kaj trinkis, edziĝis kaj edziniĝis, ĝis la tago, kiam Noa eniris en la arkeon, 39 kaj oni ne eksciis, ĝis la diluvo venis kaj forprenis ĉiujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo. 40 Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita; 41 du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita. 42 Tial viglu; ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos. 43 Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la ŝtelisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosiĝi. 44 Tial vi ankaŭ estu pretaj; ĉar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas. 45 Kiu do estas la fidela kaj prudenta servisto, kiun la sinjoro starigis super siajn domanojn, por doni al ili nutraĵon ĝustatempe? 46 Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro, veninte, trovos tiel faranta. 47 Vere mi diras al vi, ke super sian tutan havon li starigos lin. 48 Sed se tiu malbona servisto diros en sia koro:

Mia sinjoro malfruas;
49 kaj komencos bati siajn kunservistojn, kaj manĝi kaj trinki kun la drinkuloj, 50 la sinjoro de tiu servisto venos en tago, kiam li ne atendas, kaj en horo, kiam li ne scias, 51 kaj distranĉos lin, kaj difinos lian parton kun la hipokrituloj; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.

α(v. 3) alesto– be there, be present
β maturiĝo– ripening, G4930 συντελεια (sunteleia, ♀): intended conclusion, consumation
γ(v. 12) multobligo– multiplication, mimeo, copy-process
δ(v. 15) cf Daniel ix.27, xi.31, xii.11
ε(v. 27) fulmo– lightning
ζ(v. 29) cf Jesaja xiii.10, Joel ii.10
η(v. 30) cf Daniel vii.13-14
θ(v. 37) Noa– G3575 Νωε (ø) from H5146 נח (noaĥ, ♂): rest

Ĉapitro xxv

1 Tiam la regno de la ĉielo estos komparata al dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianĉo. 2 Kaj kvin el ili estis malprudentaj, kaj kvin estis prudentaj. 3 La malprudentaj, prenante la lampojn, ne prenis oleon kun si; 4 sed la prudentaj prenis oleon en la vazoj kun siaj lampoj. 5 Kaj kiam la fianĉo malfruis, ili ĉiuj malviglis kaj dormis. 6 Sed je la noktomezo estis ekkrio:

Jen la fianĉo! eliru al li renkonte.
7 Tiam ĉiuj tiuj virgulinoj leviĝis, kaj ordigis siajn lampojn. 8 Kaj la malprudentaj diris al la prudentaj:
Donu al ni el via oleo, ĉar niaj lampoj estingiĝas.
9 Sed la prudentaj respondis, dirante:
Eble ne estos sufiĉe por ni kaj vi; iru prefere al la vendistoj, kaj aĉetu por vi mem.
10 Kaj dum ili iris, por aĉeti, alvenis la fianĉo; kaj tiuj, kiuj estis pretaj, eniris kun li al la edziĝa festo, kaj la pordo estis fermita. 11 Poste venis ankaŭ la ceteraj virgulinoj, dirante:
Sinjoro, sinjoro, malfermu al ni.
12 Sed li responde diris:
Vere mi diras al vi: Mi vin ne konas.
13 Tial viglu, ĉar vi ne scias la tagon nek la horon. 14 Ĉar tiel estas, kvazaŭ viro, forvojaĝonte, alvokis siajn servistojn, kaj komisiis al ili siajn posedaĵojn. 15 Kaj al unu li donis kvin talantojn, al alia du, al alia unu; al ĉiu laŭ lia kapableco; kaj li tuj forvojaĝis. 16 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, iris kaj negocadis per ili, kaj gajnis pluajn kvin talantojn. 17 Tiel same ankaŭ tiu, kiu ricevis la du, gajnis pluajn du. 18 Sed tiu, kiu ricevis la unu, foriris kaj fosis en la tero, kaj kaŝis la monon de sia sinjoro. 19 Kaj post longa tempo la sinjoro de tiuj servistoj venis, kaj faris kun ili kalkulon. 20 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, venis kaj alportis pluajn kvin talantojn, dirante:
Sinjoro, vi komisiis al mi kvin talantojn; jen mi gajnis pluajn kvin talantojn.
21 Lia sinjoro diris al li:
Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la ĝojon de via sinjoro.
22 Kaj venis ankaŭ tiu, kiu ricevis la du talantojn, kaj diris:
Sinjoro, vi komisiis al mi du talantojn; jen mi gajnis pluajn du talantojn.
23 Lia sinjoro diris al li:
Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la ĝojon de via sinjoro.
24 Kaj venis ankaŭ tiu, kiu ricevis la unu talanton, kaj diris:
Sinjoro, mi sciis, ke vi estas severa homo, rikoltanta, kie vi ne semis, kaj kolektanta, kie vi ne disŝutis; 25 kaj mi timis, kaj foriris, kaj kaŝis vian talanton en la tero; jen vi havas vian propraĵon.
26 Sed lia sinjoro responde diris al li:
Vi malbona kaj mallaborema servisto,ג vi sciis, ke mi rikoltas, kie mi ne semis, kaj kolektas, kie mi ne disŝutis; 27 pro tio vi devus doni mian monon al la bankistoj, kaj veninte, mi ricevus mian propraĵon kun procento. 28 Forprenu de li do la talanton, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek talantojn. 29 Ĉar al ĉiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos abundegon; sed for de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos prenita. 30 Kaj elĵetu la senutilan serviston en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
31 Sed kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj ĉiuj anĝeloj kun li, tiam li sidos sur la trono de sia gloro; 32 kaj antaŭ li kolektiĝos ĉiuj nacioj, kaj li apartigos ilin unu de alia, kiel paŝtisto apartigas la ŝafojn for de la kaproj; 33 kaj li starigos la ŝafojn dekstre de li, kaj la kaprojn maldesktre. 34 Tiam diros la Reĝo al tiuj, kiuj staras dekstre de li:
Venu, vi benataj de mia Patro, heredu la regnon preparitan por vi de post la komenco de la mondo; 35 ĉar mi malsatis, kaj vi donis al mi manĝi; mi soifis, kaj vi donis al mi trinki; mi estis fremda, kaj vi gastigis min; 36 nuda, kaj vi vestis min; mi malsanis, kaj vi vizitis min; mi estis en malliberejo, kaj vi venis al mi.
37 Tiam respondos al li la justuloj, dirante:
Sinjoro, kiam ni vin vidis malsata, kaj vin satigis? aŭ soifanta, kaj trinkigis vin? 38 Kaj kiam ni vidis vin fremda kaj gastigis vin? aŭ nuda, kaj vin vestis? 39 Kaj kiam ni vidis vin malsana aŭ en malliberejo, kaj venis al vi?
40 Kaj la Reĝo respondos kaj diros al ili:
Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi.
41 Tiam li diros al tiuj, kiuj staras maldekstre:
For de mi, vi malbenitaj, en la eternan fajron, kiu estas preparita por la diablo kaj liaj anĝeloj; 42 ĉar mi malsatis, kaj vi ne donis al mi manĝi; mi soifis, kaj vi ne donis al mi trinki; 43 mi estis fremda, kaj vi ne gastigis min; nuda, kaj vi ne vestis min; malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne vizitis min.
44 Tiam ili ankaŭ respondos, dirante:
Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata, aŭ soifanta, aŭ fremda, aŭ nuda, aŭ malsana, aŭ en malliberejo, kaj ne servis al vi?
45 Tiam li respondos al ili, dirante:
Vere mi diras al vi: Kiom vi ne faris al unu el ĉi tiuj la plej malgrandaj, tiom vi ne faris al mi.
46 Kaj ĉi tiuj foriros en eternan punon, sed la justuloj en eternan vivon.

א(v. 14) kvazaŭ– as if, in a way; cf Luko xix.11 et seq.
ב(v. 20) komisiis– commisioned, entrusted
ג(v. 26) cf Luko xix.22, “El via propra bu┼Ło mi vin juĝos…”

Ĉapitro xxvi

1 Kaj kiam Jesuo finis ĉiujn tiujn vortojn, li diris al siaj disĉiploj:

2 Vi scias, ke post du tagoj okazos la Pasko, kaj la Filo de homo estos transdonita, por esti krucumita.

3 Tiam kunvenis la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj de la popolo, en la korto de la ĉefpastro, kies nomo estis Kajafas; 4 kaj ili konsiliĝis, por ke ili povu per ruzo kapti Jesuon, por mortigi lin. 5 Sed ili diris:

Ne dum la festo, por ke ne leviĝu tumulto ĉe la popolo.

6 Kaj kiam Jesuo estis en Betania, en la domo de Simon, leprulo, 7 venis al li virino, havanta alabastran vazon de multekosta ŝmiraĵo, kaj ŝi verŝis ĝin sur lian kapon, dum li sidis ĉe manĝo. 8 Sed kiam la disĉiploj tion vidis, ili indignis, dirante:

9 Por kio estas ĉi tiu malŝparo? Ĉar ĉi tiun ŝmiraĵon oni povus vendi por granda prezo, kaj doni al malriĉuloj.

10 Sed Jesuo, tion sciante, diris al ili:

Kial vi ĝenas la virinon? ŝi faris bonan faron al mi. 11 Ĉar la malriĉulojn vi ĉiam havas kun vi,γ sed min vi ne ĉiam havas. 12 Ĉar verŝante ĉi tiun ŝmiraĵon sur mian korpon, ŝi tion faris por mia entombigo. 13 Vere mi diras al vi: Kie ajn estos predikata ĉi tiu evangelio en la tuta mondo, tio ankaŭ, kion faris ĉi tiu virino, estos priparolata, por memoraĵo de ŝi.

14 Tiam unu el la dek du, nomata Judas Iskariota, iris al la ĉefpastroj, 15 kaj diris:

Kion vi volas doni al mi, se mi lin transdonos al vi?

Kaj ili pesis por li tridek arĝentajn monerojn.δ 16 Kaj de tiam li serĉis okazon, por transdoni lin.

17 Kaj en la unua tago de macoj la disĉiploj venis al Jesuo, dirante:

Kie vi volas, ke ni pretigu por vi, por manĝi la Paskon?

18 Kaj li diris:

Iru en la urbon al trovotulo,ε kaj diru al li: La Majstro diras: Mia tempo estas proksima; mi faros la Paskon ĉe vi, kun miaj disĉiploj.

19 Kaj la disĉiploj faris, kiel Jesuo ordonis al ili, kaj ili pretigis la Paskon. 20 Kaj kiam vesperiĝis, li sidis ĉe manĝo kun la dek du disĉiploj; 21 kaj dum ili manĝis, li diris:

Vere mi diras al vi, ke unu el vi perfidos min.

22 Kaj ili tre malĝojis, kaj ĉiu komencis diri al li:

Sinjoro, ĉu eble mi?

23 Kaj li respondis kaj diris:

Tiu, kiu trempis kun mi la manon en la pladon, perfidos min. 24 La Filo de homo iros, kiel estas skribite pri li; sed ve al tiu viro, de kiu la Filo de homo estos perfidita! se tiu homo ne estus naskita, estus bone por li.

25 Kaj Judas, kiu estis lin perfidonta, responde diris:

Ĉu eble mi, rabeno?

Li diris al li:

Vi diris.

26 Kaj dum ili manĝis, Jesuo prenis panon, kaj beninte, dispecigis ĝin kaj donis al la disĉiploj, kaj diris:

Prenu, manĝu; ĉi tio estas mia korpo.

27 Kaj li prenis kalikon, kaj doninte dankon, donis al ili, dirante:

Vi ĉiuj trinku el ĝi; 28 ĉar ĉi tio estas mia sango de la interligo,ζ kiu estas elverŝata por multaj, por la pardonado de pekoj. 29 Sed mi diras al vi: De nun mi ne trinkos el ĉi tiu frukto de la vinberarbo, ĝis tiu tago, kiam mi trinkos ĝin novan kun vi en la regno de mia Patro.

30 Kaj kantinte himnon, ili foriris al la monto Olivarba. 31 Tiam diris Jesuo al ili:

Vi ĉiuj ofendiĝos pro mi dum ĉi tiu nokto; ĉar estas skribite:

Mi frapos la paŝtiston,
kaj la ŝafoj de la grego diskuros.η
32 Tamen, post mia releviĝo mi iros antaŭ vi en Galileon.

33 Sed Petro responde diris al li:

Eĉ se ĉiuj ofendiĝosθ pro vi, mi neniam ofendiĝos.

34 Jesuo diris al li:

Vere mi diras al vi, ke en ĉi tiu nokto, antaŭ ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min.

35 Petro diris al li:

Eĉ se mi devos morti kun vi, mi neniel vin malkonfesos.

Tiel same diris ĉiuj disĉiploj. 36 Tiam venis Jesuo kun ili al loko nomata Getsemane,ι kaj diris al siaj disĉiploj:

Sidiĝu ĉi tie, dum mi iros tien, por preĝi.

37 Kaj li prenis kun si Petron kaj la du filojn de Zebedeo, kaj komencis malĝoji kaj maltrankviliĝi. 38 Tiam li diris al ili:

Tre malĝoja estas mia animo, eĉ ĝis morto; restu ĉi tie, kaj viglu kun mi.

39 Kaj irinte iom antaŭen, li falis sur sian vizaĝon, preĝante, kaj dirante:

Ho mia Patro, se povas esti, ĉi tiu kaliko pasu for de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas.

40 Kaj li venis al la disĉiploj kaj trovis ilin dormantaj, kaj diris al Petro:

Ĉu vi do ne havis forton vigli kun mi eĉ unu horon? 41 Viglu kaj preĝu, por ke vi ne eniru en tenton; la spirito ja estas fervora, sed la karno estas malforta.

42 Denove la duan fojon foririnte, li preĝis, dirante:

Ho mia Patro, se ĉi tio ne povos forpasi, krom se mi trinkos ĝin, Via volo plenumiĝu.

43 Kaj denove reveninte, li trovis ilin dormantaj, ĉar iliaj okuloj peziĝis. 44 Kaj li denove lasis ilin kaj foriris, kaj la trian fojon preĝis, denove dirante la samajn vortojn. 45 Tiam li venis al la disĉiploj, kaj diris al ili:

Dormu nun kaj ripozu: jen la horo alproksimiĝis, kaj la Filo de homo estas perfidata en la manojn de pekuloj. 46 Leviĝu, ni iru; jen mia perfidanto alproksimiĝas.

47 Kaj dum li ankoraŭ parolis, jen venis Judas, unu el la dek du; kaj kun li granda homamaso kun glavoj kaj bastonoj venis de la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj de la popolo. 48 Kaj lia perfidanto jam aranĝis kun ili signon, dirante:

Kiun mi kisos, tiu estas li; kaptu lin.

49 Kaj tuj veninte al Jesuo, li diris:

Saluton, Rabeno;

kaj kisis lin. 50 Kaj Jesuo diris al li:

Amiko,κ por kio vi venis?

Tiam ili venis, kaj metis manojn sur Jesuon kaj arestis lin. 51 Kaj jen unu el tiuj, kiuj estis kun Jesuo, etendis sian manon kaj eltiris sian glavon, kaj frapis la sklavon de la ĉefpastro, kaj detranĉis lian orelon. 52 Tiam diris Jesuo al li:

Remetu vian glavon en ĝian ingon; ĉar ĉiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos. 53 Ĉu vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da anĝeloj? 54 Sed kiel plenumiĝus la Skriboj, ke tiel devas okazi?

55 En tiu horo Jesuo diris al la homamasoj:

Ĉu vi elvenis kvazaŭ kontraŭ rabiston, kun glavoj kaj bastonoj, por kapti min? Ĉiutage mi sidis en la templo, instruante, kaj vi ne arestis min. 56 Sed ĉio tio okazis, por ke plenumiĝu la Skriboj de la profetoj.

Tiam ĉiuj disĉiploj forlasis lin kaj forkuris. 57 Kaj la arestintoj de Jesuo forkondukis lin al la domo de la ĉefpastro Kajafas, kie jam kolektiĝis la skribistoj kaj pliaĝuloj. 58 Sed Petro malproksime sekvis lin ĝis la korto de la ĉefpastro, kaj eniris, kaj sidis kun la subuloj, por vidi la finon. 59 Kaj la ĉefpastroj kaj la tuta sinedrio serĉis malveran ateston kontraŭ Jesuo, por ke ili povu lin mortigi; 60 kaj ne trovis, kvankam multaj malveraj atestantoj venis. Sed poste venis du, kaj diris:

61 Ĉi tiu diris: Mi povas detrui la sanktejon de Dio, kaj rekonstrui ĝin en la daŭro de tri tagoj.

62 Kaj la ĉefpastro stariĝis, kaj diris al li:

Ĉu vi respondas nenion? kion atestas ĉi tiuj kontraŭ vi?

63 Sed Jesuo silentadis. Kaj la ĉefpastro diris al li:

Mi ĵurligas vin per Dio la vivanta, ke vi diru al ni, ĉu vi estas la Kristo, la Filo de Dio.

64 Jesuo diris al li:

Vi diris; tamen mi diras al vi: Poste vi vidos la Filon de homo, sidantan ĉe la dekstra mano de la Potenco,μ kaj venantan sur la nuboj de la ĉielo.ν

65 Tiam la ĉefpastro disŝiris siajn vestojn, dirante:

Li blasfemis; por kio ni plu bezonas atestantojn? jen nun vi aŭdis la blasfemon: 66 kion vi opinias?

Ili respondis kaj diris:

Li estas kondamninda al morto.

67 Tiam oni kraĉis sur lian vizaĝon kaj vangofrapis-ο lin, kaj iuj frapis lin per la manplatoj, 68 dirante:

Profetu al ni, ho Kristo, kiu vin frapis?

69 Kaj Petro sidis ekstere sur la korto; kaj venis al li unu servantino, dirante:

Vi ankaŭ estis kun Jesuo, la Galileano.

70 Sed li malkonfesis antaŭ ili ĉiuj, dirante:

Mi ne scias, kion vi diras.

71 Kaj post kiam li eliris en la vestiblon, alia vidis lin, kaj diris al la ĉeestantoj:

Ĉi tiu estis ankaŭ kun Jesuo, la Nazaretano.

72 Kaj denove li malkonfesis kun ĵuro:

Mi ne konas tiun homon.

73 Kaj post iom da tempo la apudstarantoj venis, kaj diris al Petro:

Vere vi ankaŭ estas el ili, ĉar via parolmaniero malkaŝas vin.

74 Tiam li komencis malbeni kaj ĵuri:

Mi ne konas tiun homon.

Kaj tuj koko kriis. 75 Kaj Petro rememoris la vorton, kiun Jesuo parolis:

Antaŭ ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min.

Kaj li eliris, kaj maldolĉe ploris.

α(v. 3) Kajafas– G2533 Καιαφας (Kaiafas, ♂): valley, dell
β(v. 8) malŝparo– not | sparing, thrifty = extravagance, waste, G684 απωλεια (apolia, ♀): destruction, loss [same as root as “Apollyon” the destroyer]
γ(v. 11) cf V Moseo xv.11
δ(v. 16) tridek arĝentajn monerojn– 30 silver coins, cf II Moseo xxi.32, ≈$540; G694 αργυριον (argurion, ⚲): lit silvery, fig money, shekel, drachma
ε(v. 18) trovotulo– find | one who will be | one, G1170 δεινα (dina, adj): one known, but name not used
ζ(v. 27) interligo– covenant, contract, lit between | bind, G1242 διαθηκη (diaθejkej, ♀): [common, everyday word for] contract, agreement
η(v. 31) cf Zeĥarja xiii.7
θ(v. 33) ofendiĝos– will become offended [which is the sense of the G4624; English versions, here: fall away, desert, turns against, stumble, abandon]
ι(v. 36) Getsemane– G1068 Γεθσημανη (ø): oil press, cf Marko xiv.32
κ(v. 50) Amiko– friend, G2083 εταιρος (hetairos, ♂): supposed friend, imposter, selfish pretender, cf xx.13, xxii.12; Note: normal “friend” is G5384 φιλος (philos, adj), cf xi.19.

λ(v. 52) legiojn– G3003 λεγεων (legeon, ♀): lit “6,100 foot soldiers, and 726 horsemen,” fig “a very large number”
μ(v. 64) Potenco– power, G1411 δυναμις (dunamis, ♀): power, marvelous works, efficacy, power of wealth, an army
ν cf Psalmo cx.1; Daniel vii.13. See especially Heiser for the “second deity.”
ξ(v. 67) kraĉis– spat
ο vangofrapis– cheek | strike = face-slap

Ĉapitro xxvii

1 Kaj kiam venis la mateno, ĉiuj ĉefpastroj kaj pliaĝuloj de la popolo konsiliĝis kontraŭ Jesuo, por mortigi lin; 2 kaj ili ligis lin, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato,א la ב-provincestro. 3 Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj reportis la tridek arĝentajn monerojn al la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj, 4 dirante:

Mi pekis, perfidante senkulpan sangon.

Sed ili diris:

Kiel tio koncernas nin? vi zorgu pri tio.

5 Kaj li ĵetis la arĝentajn monerojn en la sanktejon, kaj eliris; kaj foririnte, pendigis sin. 6 Kaj la ĉefpastroj prenis la arĝentajn monerojn, kaj diris:

Ne konvenas meti ilin en la trezorejon, ĉar tio estas prezo de sango.

7 Kaj ili konsiliĝis, kaj aĉetis per ili la kampon de la potisto, por enterigi fremdulojn. 8 Tial tiu kampo estas nomata Kampo de Sango, ankoraŭ ĝis hodiaŭ. 9 Tiam plenumiĝis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:

Kaj ili prenis la tridek arĝentajn monerojn,
taksoprezon de tiu, kiu estis taksita, kiujn iuj el la filoj de Izrael taksis;
10 kaj donis ilin por la kampo de la potisto,
kiel la Eternulo difinis al mi.ג
11 Kaj Jesuo staris antaŭ la provincestro; kaj la estro demandis lin, dirante:

Ĉu vi estas la Reĝo de la Judoj?

Kaj Jesuo diris al li:

Vi diras.

12 Kaj kiam la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj akuzis lin, li respondis nenion. 13 Tiam Pilato diris al li:

Ĉu vi ne aŭdas, kiom da aferoj oni atestas kontraŭ vi?

14 Kaj li ne respondis al li eĉ unu vorton, tiel ke la provincestro tre forte miris. 15 Sed ĉe tiu festo la provincestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris. 16 Kaj oni havis tiam faman malliberulon, nomatan Jesuo ה-Barabas. 17 Kiam do ili kolektiĝis, Pilato diris al ili:ו

Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi? ĉu Jesuon la Barabas, aŭ Jesuon la Kristo? 18 Ĉar li sciis, ke pro envio ili transdonis lin. 19 Kaj dum li sidis sur la tribunala seĝo, lia edzino sendis al li, por diri:

Nenion havu kun tiu justulo, ĉar mi suferis multe hodiaŭ en sonĝo kaŭze de li.

20 Kaj la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj decidigis la homamason postuli Barabason kaj pereigi Jesuon. 21 Sed la provincestro responde diris al ili:

Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi?

Kaj ili diris:

Barabason.

22 Pilato diris al ili:

Kion do mi faros al Jesuo, nomata Kristo?

Ĉiuj diris:

Li estu krucumita.

23 Kaj li diris:

Kial? kian malbonon li faris?

Sed ili des pli ekkriis, dirante:

Li estu krucumita.

24 Tial Pilato, vidante, ke neniel prosperas al li, sed ke kontraŭe tumulto leviĝas, prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaŭ la homamaso, dirante:

Mi estas senkulpa de tiu sango:ז vi zorgu pri ĝi.

25 Kaj la tuta popolo responde diris:

Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj.

26 Tiam li liberigis al ili Barabason; sed skurĝinte Jesuon, li transdonis lin, por esti krucumita. 27 Tiam la soldatoj de la provincestro, kondukinte Jesuon en la palacon, kolektis al li la tutan ח-kohorton. 28 Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis al li skarlatan mantelon. 29 Kaj ili plektis kronon el dornoj kaj metis ĝin sur lian kapon, kaj metis kanon en lian dekstran manon; kaj ili genuis antaŭ li, kaj mokis lin, dirante:

Saluton, Reĝo de la Judoj!

30 Kaj ili kraĉis sur lin, kaj prenis la kanon kaj frapis lian kapon. 31 Kaj mokinte lin, ili demetis de li la mantelon, kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn, kaj forkondukis lin, por krucumi lin. 32 Kaj elirinte, ili trovis viron Kirenanon,י nomatan Simon; tiun ili devigis, ke li portu lian krucon. 33 Kaj veninte al loko nomata Golgota,כ tio estas, Loko de Kranio, 34 ili donis al li trinki vinon kun galo enmiksita; kaj li gustumis ĝin, kaj ne volis trinki. 35 Kaj krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, ĵetante lotojn; 36 kaj ili sidiĝis, kaj gardis lin tie. 37 Kaj ili metis super lia kapo lian akuzon, skribitan:ל

ĈI TIU ESTAS JESUO, LA REĜO DE LA JUDOJ
ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
HIC EST IESUS REX IUDAEORUM
זה הוא ישׁוע מלך היהודים

38 Tiam kun li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre kaj unu maldekstre. 39 Kaj la preterpasantoj insultis lin, balancante la kapon, 40 kaj dirante:

Vi, kiu detruas la sanktejon kaj rekonstruas ĝin en la daŭro de tri tagoj, savu vin. Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la kruco.

41 Tiel same ankaŭ la ĉefpastroj, mokante kun la skribistoj kaj la pliaĝuloj, diris:

42 Aliajn li savis; sin mem li ne povas savi. Li ja estas Reĝo de Izrael, li nun deiru de la kruco, kaj ni kredos al li. 43 Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; ĉar li diris:

Mi estas la Filo de Dio.
44 Kaj ankaŭ la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun li, tiel same insultis lin. 45 Kaj de post la sesa horo fariĝis mallumo sur la tuta lando ĝis la naŭa horo. 46 Kaj ĉirkaŭ la naŭa horo Jesuo ekkriis per laŭta voĉo, dirante:

Eli, Eli, lama sabaĥtani?

tio estas:

Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis min?

47 Kaj iuj el la apudstarantoj, aŭdinte tion, diris:

Ĉi tiu vokas Elijan.

48 Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis ĝin per vinagro, kaj metinte ĝin sur kanon, donis al li trinki. 49 Kaj la aliaj diris:

Lasu; ni vidu, ĉu venos Elija, por savi lin.

50 Kaj Jesuo, denove kriinte per laŭta voĉo, ellasis for la spiriton. 51 Kaj jen la kurteno de la sanktejo disŝiriĝis en du pecojn de supre ĝis malsupre; kaj la tero tremis; kaj la rokoj diskrevis; 52 kaj la tomboj malfermiĝis, kaj multaj korpoj de dormantaj sanktuloj leviĝis, 53 kaj elirinte el la tomboj post lia releviĝo, ili eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj. 54 Kaj la centestro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, kiam ili vidis la tertremon kaj la okazantaĵojn, tre timis, dirante:

Vere ĉi tiu estis Filo de Dio.

55 Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li; 56 inter kiuj estis Maria Magdalena,ע kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj de Joses, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo. 57 Kaj kiam vesperiĝis, venis riĉulo, nomata Jozef, el Arimateo,פ kiu mem estis disĉiplo de Jesuo: 58 tiu, irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni ĝin. 59 Kaj Jozef prenis la korpon, kaj envolvis ĝin en pura צ-tolaĵo, 60 kaj metis ĝin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan ŝtonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris. 61 Kaj Maria Magdalena estis tie, kaj la alia Maria, sidantaj apud la tombo. 62 La sekvantan tagon, kiu estas la tago post la Preparado,ק la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kolektiĝis al Pilato, 63 dirante:

Sinjoro, ni ekrememoras, ke tiu trompanto diris, dum li ankoraŭ vivis:

Post tri tagoj mi releviĝos.
64 Ordonu do, ke oni gardu la tombon ĝis la tria tago, por ke liaj disĉiploj ne venu kaj ne forŝtelu lin kaj ne diru al la popolo:
Li releviĝis el la mortintoj;
kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua.

65 Pilato diris al ili:

Vi havas gardistaron; iru, kaj gardu ĝin laŭ via eblo.

66 Tial ili foriris kaj gardis la tombon, sigelinte la ŝtonon, kune kun gardistaro.

א(v. 2) Pilato– G4091 Πιλατο (♂): uncertain Latin, but possibly armed with a javelin, or adorned with a necklace
ב provincestro– province-boss, G2232 ηγεμων (hegemon, ♂): [English “hegemony”] lit leader, guide, representative, here, fig governor, fig prince, ruler
ג(v. 10) cf Zeĥarja xi.12, 13
ד(v. 11) The Greek does not abbreviate this repetition of G2232.
ה(v. 16) Barabas– G912 Βαραββας (♂) from Aramaic H1247 + H2, בּר אב, son of father
ו(v. 16-17) Original Esperanto reads:
…nomatan Barabas… liberigu al vi? ĉu Barabason, aŭ Jesuon, nomatan Kristo?
Like in modern Spanish, “Jesus” was apparently a common name of the time. Only a few Greek manuscripts, however, have “Jesuo Barabbas,” preferring only “Barabbas.” Matthew might have been setting up a parallelism for clarity or emphasis: nomatan Jesuo la Barabbas juxtaposed nomatan Jesuo la Kristo. Jesus, son of flesh, or Jesus, come from Heaven? Common Jesus or Holy Jesus? Are you choosing sin, or choosing salvation? Most folks choose sin: what is more obvious from the parallelism rendered here is the crowd’s choice: they were agitated, but not deceived. They choose sinful Jesus with full disclosure.
ז(v. 24) This rendering closer to the Greek. Original Esperanto: “pri la sango de tiu justulo”
ח(v. 27) kohorton– cohort, direct from Latin, 500-1000 soldiers.
ט(v. 29) kanon– cane, reed, rod
י(v. 32) Kirenanon– G2956 Κυρηναιος (Kurejnajos, ♂): from Cyrene (a city in modern Libya)

כ(v. 33) Golgota– G1115 Γολγοθα (ø) from גּלגּלת (golgolet, ⚢): skull, head
ל(v. 37) cf Marko xv.26, Luko xxiii.38 (Greek, Latin and Hebrew), Johano xix.19
מ(v. 39) balancante– swinging, nodding, rocking
נ(v. 43) apogis– supported, leaned
ס(v. 46) cf Psalm xxii.1, Marko xv.34
ע(v. 56) Magdalena– G3094 Μαγδαληνη (♀): female inhabitant of (the village) Magdala.
פ(v. 57) Arimateo– G707 Αριμαθαια (♀) from H7414 רמה (rama, ⊗): height, a city near Jerusalem
צ(v. 59) tolaĵo– linen
ק(v. 61) Preparado– G3904 Παρασκευη (Paraskuej, ♀): preparation day, the day before the Sabbath (Friday) or a feast

Ĉapitro xxviii

1 Kaj sabate malfrue, kiam eklumis por la unua tago de la semajno, venis Maria Magdalena kaj la alia Maria, por vidi la tombon. 2 Kaj jen okazis granda tertremo; ĉar anĝelo de la Eternulo malsupreniris el la ĉielo, kaj venis kaj derulis la ŝtonon, kaj sidiĝis sur ĝi. 3 Lia aspekto estis kiel fulmo, kaj lia vestaĵo estis blanka, kiel neĝo; 4 kaj pro timo al li la gardistoj tremis, kaj fariĝis kiel malvivuloj. 5 Kaj la anĝelo responde diris al la virinoj:

Ne timu; ĉar mi scias, ke vi serĉas Jesuon, la krucumitan. 6 Li ne estas ĉi tie; ĉar li leviĝis, kiel li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis. 7 Kaj iru rapide, kaj diru al liaj disĉiploj: Li leviĝis el la mortintoj, kaj jen li iras antaŭ vi en Galileon; tie vi vidos lin; jen mi sciigis al vi.

8 Kaj ili rapide foriris de la tombo kun timo kaj granda ĝojo, kaj kuris, por sciigi al liaj disĉiploj. 9 Kaj jen Jesuo renkontis ilin, dirante:

Saluton.

Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorkliniĝis al li. 10 Tiam Jesuo diris al ili:

Ne timu; iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ili min vidos.

11 Kaj dum ili iris, iuj el la gardistoj venis en la urbon, kaj rakontis al la ĉefpastroj ĉiujn okazintaĵojn. 12 Kaj kunveninte kun la pliaĝuloj, ili konsiliĝis kune, kaj ili donis al la soldatoj multe da mono, 13 dirante:

Diru: Liaj disĉiploj venis nokte, kaj forŝtelis lin, dum ni dormis. 14 Kaj se la provincestro tion aŭdos, ni konvinkos lin, kaj liberigos vin de ĉia zorgo.

15 Kaj ili prenis la monon, kaj faris, kiel ili estis instruitaj; kaj tiu diro disvastiĝis inter la Judoj ĝis hodiaŭ. 16 Sed la dek unu disĉiploj iris en Galileon, sur la monton, kiun Jesuo jam difinis al ili. 17 Kaj kiam ili vidis lin, ili adorkliniĝis al li; sed kelkaj dubis. 18 Kaj Jesuo venis al ili, kaj diris al ili:

Estas donita al mi ĉia aŭtoritato en la ĉielo kaj sur la tero. 19 Iru do kaj disĉipligu ĉiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito; 20 instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo.

ω(v. 18-20) cf Marko xvi.15-18