Sankta Biblio

Biblio  eliru

Miĥ
2 3 4 5 6 7

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Miĥa


Ĉapitro i – ø

1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Miĥa,א׳ la Moreŝetano,ב׳ en la tempo de Jotam,ג׳ Aĥaz,ד׳ kaj Ĥizkija,ה׳ reĝoj de Judujo,ו׳ kaj kiun li viziis pri Samario-ז׳ kaj Jerusalem.ח׳

2 Aŭskultu, ĉiuj popoloj,
atentu, ho tero, kaj ĉio, kio estas sur ĝi!
La Sinjoro, la Eternulo, estu atestanto kontraŭ vi,
la Sinjoro el Sia sankta templo.
3 Ĉar jen la Eternulo eliras el Sia loko,
iras kaj paŝas sur la altaĵoj de la tero.
4 Kaj fandiĝas la montoj sub Li,
kaj la valoj disfendiĝas,ט׳
kiel vakso-י׳ antaŭ fajro,
kiel akvo, falanta de י״א-krutaĵo.
5 Ĉio ĉi tio estas pro la krimo de Jakob
kaj pro la pekoj de la domo de Izrael.י״ב
Kiu krimigis Jakobon?
ĉu ne Samario?
Kiu aranĝis la altaĵojn de Judujo?
ĉu ne Jerusalem?
6 Tial Mi faros Samarion ŝtonamaso-י״ג sur la kampo,
por plantado de vinberoj;
Mi disĵetos ĝiajn ŝtonojn en la valon
kaj nudigos ĝiajn fundamentojn.
7 Ĉiuj ĝiaj idoloj estos disbatitaj,
ĉiuj ĝiaj promalĉastaj donacoj estos forbruligitaj per fajro,
kaj ĉiujn ĝiajn statuojn Mi ruinigos;
ĉar per promalĉastaj donacoj-י״ד ĝi ilin aranĝis,
kaj promalĉastaj donacoj ili fariĝos denove.
8 Pri tio mi ploras kaj ĝemas,
iras senŝue-ט״ו kaj nude;
mi krias plende, kiel la ŝakaloj,
kaj estas malgaja, kiel la strutoj.ט״ז
9 Ĉar senespera estas ĝia plago,
ĝi venis ĝis Judujo,
atingis ĝis la pordego de mia popolo,
ĝis Jerusalem.

10 Ne diru tion en Gat,י״ז ne ploru laŭte;
en Bet-Leafra-י״ח rulu vin en cindro.
11 Foriru, ho loĝantino de Ŝafir,י״ט en nudeco kaj honto;
ne eliros la loĝantino de Caanan;כ׳
la plorado en Bet-Ecel-כ״א ne permesos al vi tie halti.

12 Afliktiĝas pri sia bono la loĝantino de Marot;כ״ב
ĉar malfeliĉo venis de la Eternulo
al la pordego de Jerusalem.
13 Jungu al la ĉaro kurĉevalojn, ho loĝantino de Laĥiŝ;כ״ג
vi estas la komenco de pekoj de la filino de Cion,כ״ד
ĉar ĉe vi oni trovis la krimojn de Izrael.

14 Tial vi sendos donacojn en Moreŝet-Gaton;כ״ה
sed la domoj de Aĥzib-כ״ו trompos la reĝojn de Izrael.
15 Mi alkondukos al vi ankoraŭ la posedonton, ho loĝantino de Mareŝa;כ״ז
ĝis Adulam-כ״ח venos la gloro de Izrael.
16 Detondu viajn harojn kaj razu vin pro viaj amataj filoj;
larĝigu-כ״ט vian kalvon-ל׳ kiel aglo,ל״א
ĉar ili estos forkaptitaj for de vi.


ø(v. ø) Notes in Hebrew numeric order. Poetic indentations/layout from NKJV.
א׳(v. 1) Miĥa– H4318 מיכה: who is like Ja?
ב׳ Moreŝetano– H4183 מורשׁחּי (moraŝti): child of the village called, “possession of Gath”
ג׳ Jotam– H3147 יותם: Ja is perfect
ד׳ Aĥaz– H271 אחז: possessor

ה׳ Ĥizkija– H3169 יְחִזְקִיָּה (jaĥizkija): Ja has strengthened
ו׳ Judujo– cf 12 Triboj
ז׳ Samario– H8111 שׁמרון (ŝomron, ⊗): watch station
ח׳ Jerusalemanoj– H3389 ירוּשׁלם (jeruŝalaim, ⊗): dwelling of peace
ט׳(v. 4) disfendiĝas– cause to split away, cause to crack away

י׳ vakso– wax
י״א krutaĵo– lit. abrupt thing, ISV steep place
י״ב(v. 5) Jakob, Izrael– cf 12 Triboj
י״ג(v. 6) ŝtonamaso– a pile of stone; H5856 עי (i, ♂): ruin, overturned
י״ד(v. 7) promalĉastaj donacoj = about unchaste wages, H868 אתנן (etnan, ♂): wages of a prostitute

ט״ו(v. 8) senŝue– barefoot; cf Jesaja xx.
ט״ז strutoj– ostrich
י״ז(v. 10) Gat– H1661 גּת (⊗): winepress (a Philistine kingdom)
י״ח Bet-Leafra– H1036 בּת לעפרה: house of dust
י״ט(v. 11) Ŝafir– H8208 שׁפיר (⊗): beautiful

כ׳ Caanan– H6630 צאנן (⊗): sheep pasture
כ״א Bet-Ecel– H1036 בּת האצל: house nearby, house aside
כ״ב(v. 12) Marot– H4796 מרות (⚢): bitters, bitter springs
כ״ג(v. 13) Laĥiŝ– SFLB, Town of Horses
כ״ד Cion– H6726 ציון (⊗): a mountain in Jerusalem

כ״ה(v. 14) Moreŝet-Gaton– H4182 מורשׁת גת (⊗): possession of Gath
כ״ו Aĥzib– H392 אכזיב (⊗): deceitful
כ״ז(v. 15) Mareŝa– H4762 מרשׁה (⊗): summit, SFLB, Town of Inheritance
כ״ח(v. 16) Adulam– H5725 עדלּם (⊗): SFLB, Town of Refuge
כ״ט larĝigu– cause to enlarge/widen

ל׳ kalvon– baldness
ל״א aglo– H5404 נשׁר (neŝer, ♂): eagle, SFLB, “This species is actually a vulture having a bare head and neck.”

Ĉapitro ii
1 Ve al tiuj, kiuj meditas pri pekoj
kaj intencas malbonagojn sur sia kuŝejo,
por plenumi ilin matene,
kiam ilia mano havas forton.
2 Ili ekdeziras kampojn kaj rabas ilin, domojn kaj forprenas ilin;
ili premas homon kaj lian domon, viron kaj lian posedaĵon.

3 Tial tiele diras la Eternulo:

Jen Mi entreprenas kontraŭ tiu gento tian malbonon,
de kiu vi ne liberigos vian kolon
kaj ne iros kun levita kapo;
ĉar tio estos tempo malfacila.
4 En tiu tempo oni parolos pri vi parabolon,
kaj oni prikantos vin per plorkanto, dirante:
Ni estas tute ruinigitaj;
la posedaĵo de mia popolo transiris al alia;
kiamaniere povas reveni al ni niaj kampoj,
se ili jam estas disdividitaj!
5 Tial oni ne mezuros por vi per ŝnuro terpecon lote
en la komunumo de la Eternulo.

6 Ne prediku, ho predikantoj;
oni ne devas prediki al tiuj,
kiuj ne volas eviti malhonoron.
7 Ho, la tiel nomata domo de Jakob!
ĉu malgrandiĝis la spirito de la Eternulo?
ĉu tiaj estas Liaj agoj?
Ĉu ne estas bonfaraj Miaj vortoj
por tiu, kiu kondutas ĝuste?

8 Sed Mia popolo leviĝis kiel malamiko;
vi rabas la supran kaj la malsupran vestojn
de la trankvilaj preterirantoj,
kvazaŭ ili revenus de batalo.
9 La virinojn de Mia popolo vi elpelas
el iliaj amataj loĝejoj;
de iliaj junaj infanoj
vi forprenas por ĉiam Mian ornamon.

10 Leviĝu kaj foriru,
ĉar ĉi tie vi ne havos ripozon;
pro sia malpureco la lando estos kruele ruinigita.
11 Se iu falsanimulo elpensus mensogon, kaj dirus:
Mi predikos al vi pri vino kaj ebriigaĵo,
li estus ĝusta predikanto por ĉi tiu popolo.

12 Tamen Mi kolektos vin tutan, ho Jakob,
Mi kolektos la restaĵon de Izrael,
Mi kunigos ilin kiel ŝafojn en ŝafejo;
kiel grego en gregejo
ili ekbruos de multhomeco.
13 Murrompanto iros antaŭ ili;
ili trarompos la baron,
trapasos la pordegon,
kaj eliros el ĝi; ilia reĝo iros antaŭ ili,
kaj la Eternulo estos ilia antaŭgvidanto.


α(v. 4) popolo– typo fixed: “poolo” in original Esperanto
β(v. 5) terpecon– earth + piece + acc. noun
γ(v. 6) eviti– to avoid
δ(v. 12) grego– flock, herd
ε ekbruos– will begin to make noise, will begin to clamor

ζ(v. 13) Murrompanto– wall-breaker; H6555 פּרץ (perec, verb): break out, burst through, cf II Samuel v.20

Ĉapitro iii

1 Mi diris:

Aŭskultu, ho ĉefoj de Jakob
kaj estroj de la domo de Izrael!
Vi devas ja scii la juron;
2 tamen vi malamas la bonon, amas la malbonon;
vi deŝiras de ili ilian haŭton
kaj la karnon de iliaj ostoj.
3 Kaj kiam ili manĝas la karnon de mia popolo,
deŝiras de ili ilian haŭton,
rompas kaj dispecigas iliajn ostojn kvazaŭ por poto
kaj la karnon kvazaŭ por kaldrono:
4 tiam ili krios al la Eternulo;
sed Li ne respondos al ili,
Li kaŝos antaŭ ili Sian vizaĝon en tiu tempo,
ĉar ili faris siajn malbonajn agojn.
5 Tiele diras la Eternulo pri la profetoj,
kiu erarigas mian popolon,
kiuj mordas per siaj dentoj kaj predikas pacon,
kaj kontraŭ tiu,
kiu ne donas ion en ilian buŝon,
ili predikas militon:
6 Tial estos ĉe vi nokto, sed ne vizioj,
mallumo, sed ne antaŭdiroj;
subiros la suno super la profetoj,
kaj mallumiĝos super ili la tago.
7 Hontos tiuj viziistoj,
mokindaj fariĝos la antaŭdiristoj,
kaj ili ĉiuj fermos sian buŝon;
ĉar ili ne havas respondon de Dio.

8 Sed mi estas plena de forto de la spirito de la Eternulo,
de praveco kaj kuraĝo,
por montri al Jakob lian krimon
kaj al Izrael lian pekon.
9 Aŭskultu ĉi tion,
ho ĉefoj de la domo de Jakob
kaj estroj de la domo de Izrael,
kiuj abomenas juron
kaj kurbigas ĉion rektan,
10 kiuj konstruas Cionon per sango
kaj Jerusalemon per maljustaĵoj.
11 Ĝiaj ĉefoj juĝas pro subaĉeto,ב
ĝiaj pastroj instruas pro pago,
kaj ĝiaj profetoj antaŭdiras pro mono;
tamen ili apogas sin sur la Eternulo, kaj diras:
La Eternulo estas ja meze de ni,
ne trafos nin malfeliĉo.
12 Tial pro vi
Cion estos plugita kiel kampo,
Jerusalem fariĝos ruinaĵo,
kaj la monto de la templo
fariĝos arbara altaĵo.


א(v. 3) kvazaŭ– in a way, as if, as though
ב(v. 11) subaĉeto– bribe

Ĉapitro iv
1 Sed iam en la tempo estonta
la monto de la domo de la Eternulo
staros kiel ĉefo inter la montoj,
kaj ĝi estos pli alta ol ĉiuj altaĵoj;
kaj fluos al ĝi popoloj.
2 Kaj iros multaj nacioj, kaj diros:
Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo
kaj en la domon de Dio de Jakob,
por ke Li instruu nin pri Siaj vojoj
kaj ke ni iru laŭ Lia irejo;
ĉar el Cion eliros la instruo,
kaj la vorto de la Eternulo el Jerusalem.
3 Kaj Li juĝos inter multe da popoloj,
kaj Li decidos pri potencaj nacioj en landoj malproksimaj;
kaj ili forĝos el siaj glavoj plugilojn
kaj el siaj lancoj rikoltilojn;
ne levos nacio glavon kontraŭ nacion,
kaj oni ne plu lernos militon.
4 Sed ĉiu sidos sub sia vinberujo kaj sub sia figarbo,
kaj neniu timigos;
ĉar la buŝo de la Eternulo Cebaot tion diris.
5 Ĉiuj popoloj iros ĉiu en la nomo de sia dio,
sed ni irados en la nomo de la Eternulo, nia Dio,
ĉiam kaj eterne.

6 En tiu tago, diras la Eternulo,
Mi kolektos la lamulojn,
kunvenigos la dispelitojn,
kaj tiujn, kiujn Mi suferigis.
7 Kaj la lamulojn Mi faros restantaro,β
kaj la suferintojn potenca nacio,
kaj la Eternulo reĝos super ili sur la monto Cion
de nun kaj eterne.
8 Kaj vi, ho turo de la grego,
fortikaĵo de la filino de Cion,
al vi venos,
revenos la antaŭa reĝado,
la regno de la filino de Jerusalem.

9 Kial vi nun ploras tiel laŭte?
Ĉu vi ne havas reĝon?
ĉu pereis viaj konsilistoj,
ke vin atakis doloroj kiel naskantinon?
10 Suferu, kaj havu dolorojn,
ho filino de Cion,
kiel naskantino;
ĉar nun vi eliros el la urbo
kaj loĝos sur la kampo
kaj venos ĝis Babel;γ
tie vi estos savata;
tie la Eternulo liberigos vin
el la mano de viaj malamikoj.

11 Nun kolektiĝis kontraŭ vi multe da nacioj,
kiuj diras: Ĝi malsanktiĝu,δ
kun ĝuo ni rigardu Cionon!
12 Sed ili ne scias la pensojn de la Eternulo,
ili ne komprenas Lian intencon,
ke Li kolektis ilin kiel garbojn en la draŝejon.ζ

13 Leviĝu kaj draŝu, ho filino de Cion,
ĉar vian kornon Mi faros fera,
viajn hufojn Mi faros kupraj,
kaj vi dispremos multe da popoloj,
vi konsekros al la Eternulo ilian akiritaĵon,ι
kaj ilian havaĵon al la Sinjoro de la tuta tero.


α(v. 1) ĉefo– H7218 ראשׁ (roŝ): high, top, excellent (used once for high priest, II Kroniko xxiv.11; same root as “first day” — יום ראשׁון [Sunday])
β(v. 6) restantaro– a group of standing-ones; H7611 שׁארית (ŝearit): remnant, survivors, residual, final portion
γ(v. 10) Babel– H894 בּבל (♀): confusion
δ(v. 11) malsanktiĝu– H2610 חנפ (ĥanaf): defiled, polluted, profaned, soiled, corrupted
ε(v. 12) garbojn– sheaves

ζ draŝejon– threashing floor
η(v. 13) kornon– horn
θ hufojn– hoofs
ι akiritaĵon– booty, spoils of war

Ĉapitro v
1 Nun armu vin,
ho batalistino!
oni sieĝos nin;
per vergo oni frapos la vangon de la juĝisto de Izrael.

2 Kaj vi, ho Bet-Leĥem Efrata,ג
kiu estas malgranda inter la milejoj de Judujo,
el vi eliros al Mi tiu,
kiu devas esti reganto en Izrael
kaj kies deveno estas de tempo tre antikva.ד

3 Li lasos ilin ĝis la tempo,
kiam la naskontino estos naskinta;
tiam liaj ceteraj fratoj
revenos al la idoj de Izrael.
4 Li stariĝos kaj paŝtos
kun la forto de la Eternulo,
kun la majesto de la nomo de la Eternulo, lia Dio,
kaj tiuj konvertiĝos;
ĉar tiam li fariĝos granda
ĝis la randoj de la tero.
5 Kaj li estos paco.
Kiam la Asiriano venos en nian landon
kaj enpaŝos en niajn palacojn,
ni starigos kontraŭ li
sep paŝtistojn kaj ok eminentulojn.
6 Ili paŝtos la landon Asirian per glavo
kaj la landon de Nimrod per iliaj lancoj;
kaj li savos nin kontraŭ la Asiriano,
kiam ĉi tiu venos en nian landon
kaj enpaŝos en niajn limojn.

7 Kaj la restaĵo de Jakob
estos inter multe da popoloj
kiel roso de la Eternulo,
kiel pluvaj gutoj sur herbo;
kaj li ne esperos je homo
kaj ne fidos homidojn.
8 Kaj la restaĵo de Jakob
estos inter la nacioj,
meze de multaj popoloj,
kiel leono inter la bestoj de la arbaro,
kiel leonido meze de ŝafaroj,
kiu dispremas pasante, disŝiras,
kaj neniu povas savi.
9 Leviĝos via mano super viaj kontraŭuloj,
kaj ĉiuj viaj malamikoj ekstermiĝos.

10 En tiu tago, diras la Eternulo,
Mi ekstermos viajn ĉevalojn ĉe vi
kaj pereigos viajn ĉarojn;
11 Mi ekstermos la urbojn de via lando
kaj detruos ĉiujn viajn fortikaĵojn;
12 Mi ekstermos ĉe vi la sorĉistojn,
kaj vi ne plu havos aŭguristojn;
13 Mi ekstermos el via mezo
viajn idolojn kaj viajn statuojn,
kaj vi ne plu adorkliniĝos antaŭ la faritaĵo de viaj manoj;
14 Mi elŝiros el via mezo viajn sanktajn stangojn
kaj ekstermos viajn urbojn.
15 Kaj en kolero kaj indigno Mi faros venĝon
super la nacioj, kiuj ne volos obei.


א(v. 1) batalistino– battlemaid, H1323 + H1416 בת־גּדוּד, H1323 (bet, ♀) daughter, village, apple (of the eye); H1416 (gedud, ♂) troop, band, crowd
ב(v. 2) Bet-Leĥem– H1035 בית לחם (⊗): house of bread
ג Efrata– H672 אערת (♀): fruitfulness
ד(v. 2) cf Mateo ii.6a
ה(v. 4) cf Mateo ii.6b

ו(v. 5) Asiriano– H804 אשׁור (aŝur, ♂): success (2d son of Shem; eventually also the empire)
ז(v. 6) Nimrod– H5248 נמרד (♂): þ
ח(v. 7) gutoj– drops
ט(v. 14) stangojn– poles

Ĉapitro vi

1 Aŭskultu, kion diras la Eternulo:


Leviĝu, havu juĝan disputon kun la montoj,
kaj la montetoj aŭdu vian voĉon.
2 Aŭskultu, ho montoj, la juĝan disputon de la Eternulo,
kaj ankaŭ vi, ho potencaj fundamentoj de la tero;
ĉar la Eternulo havas juĝan disputon kun Sia popolo,
kaj al Izrael Li volas doni moralinstruon.

3 Ho Mia popolo! kion Mi faris al vi,
kaj per kio Mi faris al vi maljustaĵon?
respondu al Mi.
4 Mi elkondukis ja vin el la lando Egipta,α
kaj el la domo de sklaveco Mi vin elaĉetis,
kaj Mi sendis antaŭ vin Moseon,β Aaronon,γ kaj Mirjamon.δ
5 Ho Mia popolo! rememoru,
kion intencis Balak,ε reĝo de Moab,ζ
kaj kion respondis al li Bileam,η filo de Beor;θ
de Ŝitim ĝis Gilgal,κ
por ke vi sciu la bonfarojn de la Eternulo.

6 Kun kio mi povas stariĝu antaŭ la Eternulo,
kliniĝi antaŭ Dio en la alto?
ĉu mi stariĝu antaŭ Li kun bruloferoj,
kun jaraĝaj bovidoj?
7 Ĉu al la Eternulo faros plezuron miloj da ŝafoj
aŭ sennombraj torentoj da oleo?
ĉu mi donu mian unuenaskiton pro mia krimo,
la frukton de mia ventro pro la peko de mia animo?

8 Estas dirite al vi, ho homo,μ kio estas bona
kaj kion la Eternulo postulas de vi:
nur agi juste,
ami bonfarojn,ξ
kaj esti-ο modesta antaŭ via Dio.

9 La voĉo de la Eternulo vokas al la urbo,
kaj saĝuloj timas Vian nomon.

Humiliĝu antaŭ la puno,
kaj antaŭ Tiu, kiu ĝin destinis.
10 Ankoraŭ restas en la domo de malpiulo trezoroj de malpieco,
kaj malbeninda malĝusta mezurilo.
11 Ĉu Mi povas aprobi falsan pesilon
kaj trompajn pezilojn en la saketo?
12 Ĉar la riĉuloj de la urbo estas plenaj de rabemo,
kaj ĝiaj loĝantoj parolas mensogon,
kaj la lingvo de ilia buŝo estas falsaĵo,

13 tial Mi dolorige vin frapos
per dezertigo pro viaj pekoj.
14 Vi manĝos, sed ne fariĝos sata;
doloron pro malsato vi havos en via interno;
vi kaŝos, sed ne povos konservi;
kaj kion vi konservos, tion Mi transdonos al la glavo.
15 Vi semos, sed vi ne rikoltos;
vi premos olivojn, sed vi ne ŝmiros vin per oleo;
vi premos vinberojn, sed vi ne trinkos vinon.
16 Konserviĝis ĉe vi la moroj de Omri
kaj ĉiuj faroj de la domo de Aĥab,τ
kaj vi sekvas iliajn konsilojn,
por ke Mi faru vin dezerto,
viajn loĝantojn mokataĵo,
kaj por ke vi portu sur vi la malhonoron de Mia popolo.


α(v. 4) Egipta– H4714 מצרים (micraim, ⚣): lit borders, fig Egypt
β Moseon– H4872 משׁה (moŝe, ♂): rescued, drawn out of the water
γ Aaronon– H175 אהרון (aharon, ♂): þ
δ Mirjamon– H4813 מרים (mirjam, ♀): rebellion
ε(v. 5) Balak– H1111 בּלק (♂): waster, devastator

ζ Moab– H4124 מואב (⊗): from her father
η Bileamon– H1109 בּלעם (bilam, ♂): foreigner; cf IV Moseo xxii, et seq
θ Beor– H1160 בּעור (♂): lamp, burning
ι Ŝitim– H7851 שׁטּים (⚢): acacias, acacia groves
κ Gilgal– H1537 גּלגּל (♂): wheel, circle of stones

λ(v. 8) dirite– said, told; H5046 נגד (nagad, verb): announce, expose, fully, plainly, certify
μ homo– H120 אדם (adam, ♂): Adam, man, ruddy, red
ν postulas– demands, requires; H1875 דּרשׁ (daraŝ, verb): seek, investigate, demand, require
ξ bonfarojn– good deeds, H2617 חסד (ĥesed, ♂): loving-kindness, kindess, mercy, good deeds, piety
ο esti– to be, H3212 ילך (jalak, verb): to walk, to carry, to grow, to lead, to prosper

π(v. 11) aprobi– approve
ρ(v. 16) moroj– customs, habits, traditions
σ Omri– H6018 עמרי (♂): heap, pile
τ Aĥab– H256 אחאב (♂): father’s brother


Ĉapitro vii
1 Ho ve al mi!
ĉar mi fariĝis kiel kolektanto de someraj fruktoj
kaj de restaĵo de vinberoj,
kiu ne trovas beron manĝeblan;
bonan maturan frukton deziras mia animo.
2 Malaperis piuloj en la lando,
kaj ne troviĝas justulo inter la homoj;
ĉiuj insidas, por verŝi sangon,
unu la alian ĉasas, por pereigi lin.

3 Por pravigi malbonan faron,
la estro postulas donacon
kaj la juĝisto pagon;
la altrangulo parolas, kion li volas,
kaj konfuzas la aferojn.
4 La plej bona inter ili estas kiel dornarbetaĵo,
la justulo estas kiel pikaĵa barilo.
Sed venos la tago de Via esploro, de Via puno;
tiam ili ne scios, kion fari.

5 Ne kredu al proksimulo,
ne fidu amikon; kontraŭ tiu, kiu kuŝas ĉe via brusto,ב
gardu la aperturon de via buŝo;
6 ĉar filo malhonoras patron,
filino batalas kontraŭ sia patrino,
bofilino kontraŭ sia bopatrino;
la domanoj de homo estas liaj malamikoj.ד
7 Sed mi rigardas al la Eternulo,
mi fidas la Dion de mia savo;
mia Dio min aŭskultos.

8 Ne ĝoju pri mi, mia malamikino:
kvankam mi falis, mi releviĝos;
kvankam mi estas en mallumo,
la Eternulo estas lumo por mi.
9 La koleron de la Eternulo mi portos,
ĉar mi pekis antaŭ Li,
ĝis Li esploros mian aferon
kaj faros juĝon super mi;
tiam Li elkondukos min en lumon,
kaj mi vidos Lian bonecon.
10 Kaj tion vidos mia malamikino,
kaj honto ŝin kovros pro tio, ke ŝi diris al mi:
Kie estas la Eternulo, via Dio?
Miaj okuloj ŝin rigardos
tiam, kiam ŝi estos piedpremata,
kiel koto sur la stratoj.

11 En tiu tempo, kiam viaj muroj estos rekonstruataj,
en tiu tempo la leĝo disvastiĝos malproksime.
12 En tiu tempo oni venos al vi
el Asirio kaj el la urboj Egiptaj,
de Egiptujo ĝis la Rivero,
de maro ĝis maro,
kaj de monto ĝis monto.
13 La lando estos dezerta
pro ĝiaj loĝantoj,
pro la fruktoj de iliaj agoj.

14 Paŝtu per Via bastono Vian popolon,
Vian heredan ŝafaron,
kiu loĝas izolite en la arbaro,
meze de Karmel;ו
ili paŝtiĝu en Baŝan kaj Gilead,ח
kiel en la tempo antikva.

15 Kiel en la tempo de via eliro el la lando Egipta,
Mi montros al li mirindaĵojn.

16 La nacioj vidos kaj hontos, malgraŭ ilia tuta potenco;
ili metos la manon sur la buŝon,
iliaj oreloj surdiĝos.ט
17 Ili lekos polvon, kiel serpento;
kiel la rampaĵoj sur la tero,
kun tremado ili elvenos el siaj kaŝejoj;
ili ektimos la Eternulon, nian Dion,
ili ekrespektos Vin.
18 Kiu estas Dio simila al Vi,
kiu pardonas malbonagon
kaj preterlasas la kulpon de la restaĵo de Sia heredaĵo,
ne konservas por ĉiam Sian koleron,
ĉar Li amas bonfari?
19 Li denove kompatos nin,
malgrandigos niajn malbonagojn,
kaj ĵetos en la profundon de la maro ĉiujn niajn pekojn.
20 Vi montros fidelecon al Jakob,
favorkorecon al Abraham,כ
kiel Vi ĵuris al niaj patroj
en la tempo antikva.


א(v. 1) beron– berry
ב(v. 5) brusto– breast
ג aperturon– hole, opening (not aper + tur + o, but apertur + o); H6607 פּתח (petaĥ): door, opening
ד(v. 6) cf Mateo x.35-36
ה(v. 14) izolite– isolated

ו Karmel– H3760 כּרמל (⊗): fruitful place
ז Baŝan– H1316 בּשׁן (⊗): smooth, fertile
ח Gilead– H1568 גּלעד (♂): heap of testimony
ט(v. 16) surdiĝos– will become deaf
י(v. 17) lekos– will lick

כ(v. 20) Abraham– cf 12 Triboj