Sankta Biblio

Biblio  eliru

Oba

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Obadja


[ ne ĉapitroj ]

1 Vizio de Obadja.α Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri Edom:

Diron ni aŭdis de la Eternulo, kaj kurieroβ estas sendita al la nacioj:

Leviĝu, ni iru milite kontraŭ lin.
2 Vidu, Mi faris vin malgranda inter la nacioj; vi estas tre malestimata. 3 La fierecoγ de via koro delogisδ vin; loĝante en la fendegojε de rokoj, sur via alta sidejo, vi diras en via koro:
Kiu depuŝosζ min sur la teron?
4 Sed se vi eĉ leviĝus tiel alte, kiel aglo,η aŭ se vi aranĝus vian neston inter la steloj, eĉ de tie Mi ĵetos vin malsupren,

diras la Eternulo.

5 Ĉu ŝtelistoj venis al vi, aŭ noktaj rabistoj? kiamaniere vi estas tiel ruinigita? ili ŝtelus nur tiom, kiom sufiĉus por ili. Se vinberkolektantoj venus al vi, ili restigus ja forgesitajn berojn. 6 Kiel forte Esav estas priserĉitaθ kaj liaj kaŝejoj estas traesploritaj!ι 7 Al la limo vin puŝis ĉiuj viaj interliganoj,κ trompis kaj perfortisλ vin viaj amikoj; la manĝantoj de via pano metis sub vin kaptilon,μ kiun vi eĉ ne rimarkis. 8 En tiu tempo,

diras la Eternulo,

Mi pereigos ja la saĝulojn ĉe Edom kaj la prudenton sur la monto de Esav. 9 Ektimos viaj kuraĝuloj, ho Teman, por ke ĉiuj sur la monto de Esav estu ekstermitaj per mortigo. 10 Pro tio, ke vi premis vian fraton Jakob, kovros vin honto, kaj vi estos ekstermita por ĉiam. 11 En la tempo, kiam vi staris apude, kiam fremduloj kondukis lian militistaron en kaptitecon kaj aligentuloj eniris en liajn pordegojn kaj lotisν pri Jerusalem, vi ankaŭ estis kiel unu el ili. 12 Vi devus ne rigardi la malfeliĉan tagon de via frato, la tagon de lia forpuŝiteco,ξ kaj vi devus ne ĝoji pri la idoj de Jehuda en la tago de ilia pereo, nek fanfaroniο en la tago de ilia mizero. 13 Vi devus ne eniri en la pordegon de Mia popolo en la tago de ilia malfeliĉo, vi devus ne rigardi ilian suferadon en la tago de ilia malfeliĉo, nek tuŝiπ ilian havaĵon en la tago de ilia malfeliĉo. 14 Vi devus ne stari ĉe la vojdisiĝo,ρ por ekstermi iliajn forsaviĝintojn,σ nek transdoni iliajn restintojnτ en la tago de malfeliĉo. 15 Ĉar proksima estas la tago de la Eternulo kontraŭ ĉiuj nacioj. Kiel vi agis, tiel oni agos kun vi; kion vi meritas,υ tio venos sur vian kapon. 16 Ĉar kiel vi trinkis sur Mia sankta monto, tiel trinkos ĉiam ĉiuj nacioj; ili trinkos, trinkos ĝisfunde,φ ĝis ili fariĝos kiel tute ne ekzistintaj.χ 17 Sed sur la monto Cion estos saviĝo, kaj ĝi estos sankta; kaj la domo de Jakob ekposedos tiujn, kiuj ilin posedis. 18 La domo de Jakob estos fajro, la domo de Jozef estos flamo; sed la domo de Esav estos pajlo,ψ oni ekbruligos ĝin kaj ekstermos ĝin, kaj neniu restos el la domo de Esav; ĉar la Eternulo tion diris. 19 Kaj la sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la loĝantoj de la malaltaĵoω la Filiŝtojn; ili ekposedos la kampojn de Efraim kaj la kampojn de Samario; kaj Benjamen posedos Gileadon. 20 Kaj tiu multo da forkondukitajא Izraelidoj en la lando Kanaana ĝis Carfat kaj la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad ekposedos la urbojn sudajn. 21 Kaj venos savantoj sur la monton Cion, por juĝi la monton de Esav. Kaj la regado apartenos al la Eternulo.

α(v. 1) Strong's 5662 עֹבַדְיָו (obadeja): “servant of Yah.Wikipedia links this name to Arabic “Abdullah.” Rabinnic tradition has him as the same Obadiah that served at the time of Ahab and Elijah [I Reĝoj xviii], but modern scholars place him closer to II Kings viii.20-22, and II Chronicles xxi.8-10, 850 B.C. when Edom revolted against Jehoram, per Maxey.
β(v. 1) courier
γ(v. 3) pride
δenticed, seduced
εhuge crack, large crevice
ζwill push away
η(v. 4) Strong's 5404 נָשֶׁר (naŝer): eagle, vulture, maybe a generic word meaning “soaring bird”
θ(v. 6) ones searched for
ιexplored through
κ(v. 7) allies
λviolate
μtrap, snare
ν(v. 11) drew lots, threw dice
ξ(v. 12) exile, “pushed away -ness”
οto brag
π(v. 13) to touch
ρ(v. 14) crossroad
σrefugees
τsurvivors
υ(v. 15) deserve, merit
φ(v. 16) thoroughly. literally, “until the bottom”
χ“About 100 A.D. they [Esau, or the Edomites] become lost to history,” per Homer Hailey, as quoted by Maxey, ibid.
ψ(v. 18) straw
ω(v. 19) plain
א(v. 20) exiled