Sankta Biblio

Biblio  eliru

Oba

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Obadja


[ ne ĉapitroj ] – א׳

1 Vizio de Obadja.ב׳ Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri Edom:ג׳

Diron ni aŭdis de la Eternulo, kaj kuriero-ד׳ estas sendita al la nacioj:

Leviĝu, ni iru milite kontraŭ lin.
2 Vidu, Mi faris vin malgranda inter la nacioj; vi estas tre malestimata. 3 La fiereco-ה׳ de via koro delogis-ו׳ vin; loĝante en la fendegoj-ז׳ de rokoj, sur via alta sidejo, vi diras en via koro:
Kiu depuŝos-ח׳ min sur la teron?
4 Sed se vi eĉ leviĝus tiel alte, kiel aglo,ט׳ aŭ se vi aranĝus vian neston inter la steloj, eĉ de tie Mi ĵetos vin malsupren,

diras la Eternulo.

5 Ĉu ŝtelistoj venis al vi, aŭ noktaj rabistoj? kiamaniere vi estas tiel ruinigita? ili ŝtelus nur tiom, kiom sufiĉus por ili. Se vinberkolektantoj venus al vi, ili restigus ja forgesitajn berojn. 6 Kiel forte Esav-י׳ estas priserĉita-י״א kaj liaj kaŝejoj estas י״ב-traesploritaj! 7 Al la limo vin puŝis ĉiuj viaj interliganoj,י״ג trompis kaj perfortis-י״ד vin viaj amikoj; la manĝantoj de via pano metis sub vin kaptilon,ט״ו kiun vi eĉ ne rimarkis. 8 En tiu tempo,

diras la Eternulo,

Mi pereigos ja la saĝulojn ĉe Edom kaj la prudenton sur la monto de Esav. 9 Ektimos viaj kuraĝuloj, ho Teman,ט״ז por ke ĉiuj sur la monto de Esav estu ekstermitaj per mortigo. 10 Pro tio, ke vi premis vian fraton Jakob,י״ז kovros vin honto, kaj vi estos ekstermita por ĉiam. 11 En la tempo, kiam vi staris apude, kiam fremduloj kondukis lian militistaron en kaptitecon kaj aligentuloj eniris en liajn pordegojn kaj lotis-י״ח pri Jerusalem,י״ט vi ankaŭ estis kiel unu el ili. 12 Vi devus ne rigardi la malfeliĉan tagon de via frato, la tagon de lia forpuŝiteco,כ׳ kaj vi devus ne ĝoji pri la idoj de Jehuda en la tago de ilia pereo, nek fanfaroni-כ״א en la tago de ilia mizero. 13 Vi devus ne eniri en la pordegon de Mia popolo en la tago de ilia malfeliĉo, vi devus ne rigardi ilian suferadon en la tago de ilia malfeliĉo, nek tuŝi-כ״ב ilian havaĵon en la tago de ilia malfeliĉo. 14 Vi devus ne stari ĉe la vojdisiĝo,כ״ג por ekstermi iliajn forsaviĝintojn,כ״ד nek transdoni iliajn restintojn-כ״ה en la tago de malfeliĉo. 15 Ĉar proksima estas la tago de la Eternulo kontraŭ ĉiuj nacioj. Kiel vi agis, tiel oni agos kun vi; kion vi meritas,כ״ו tio venos sur vian kapon. 16 Ĉar kiel vi trinkis sur Mia sankta monto, tiel trinkos ĉiam ĉiuj nacioj; ili trinkos, trinkos ĝisfunde,כ״ז ĝis ili fariĝos kiel tute ne כ״ח-ekzistintaj. 17 Sed sur la monto Cion-כ״ט estos saviĝo, kaj ĝi estos sankta; kaj la domo de Jakob ekposedos tiujn, kiuj ilin posedis. 18 La domo de Jakob estos fajro, la domo de Jozef-ל׳ estos flamo; sed la domo de Esav estos pajlo,ל״א oni ekbruligos ĝin kaj ekstermos ĝin, kaj neniu restos el la domo de Esav; ĉar la Eternulo tion diris. 19 Kaj la sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la loĝantoj de la malaltaĵo-ל״ב la Filiŝtojn;ל״ג ili ekposedos la kampojn de Efraim-ל״ד kaj la kampojn de Samario;ל״ה kaj Benjamen-ל״ו posedos ל״ז-Gileadon. 20 Kaj tiu multo da forkondukitaj-ל״ח Izraelidoj-ל״ט en la lando Kanaana-מ׳ ĝis Carfat-מ״א kaj la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad-מ״ב ekposedos la urbojn sudajn. 21 Kaj venos savantoj sur la monton Cion, por juĝi la monton de Esav. Kaj la regado apartenos al la Eternulo.

א׳(v. ø) Footnotes in Hebrew numerical order.
ב׳(v. 1) Obadja– H5662 עֹבַדְיָו (♂): “servant of Ja.” Wikipedia links this name to Arabic “Abdullah.” Rabinnic tradition has him as the same Obadiah that served at the time of Ahab and Elijah [I Reĝoj xviii], but modern scholars place him closer to II Kings viii.20-22, and II Chronicles xxi.8-10, 850 B.C. when Edom revolted against Jehoram, per Maxey.
ג׳ Edom– H123 אדום (edom, ♂): a condiment, red, “man,” and the region
ד׳ kuriero– courier
ה׳(v. 3) fiereco– pride

ו׳ delogis– enticed, seduced
ז׳ fendegoj– huge crack, large crevice
ח׳ depuŝos– will push away
ט׳(v. 4) aglo– H5404 נָשֶׁר (naŝer, ♂): eagle, vulture, maybe a generic word meaning “soaring bird”
י׳(v. 6) Esav– H6215 עשׂו (♂): rough handling (Isaac's son & posterity)

י״א priserĉita– ones searched for
י״ב traesploritaj– explored through
י״ג(v. 7) interliganoj– allies
י״ד perfortis– violate
ט״ו kaptilon– trap, snare

ט״ז(v. 9) Teman– H8487 תמן (♂): the right, the South (both an Edomite and the region he lived in)
י״ז(v. 10) Jakob– cf 12triboj
י״ח(v. 11) lotis– drew lots, threw dice
י״ט Jerusalem– H3389 ירוּשׁלם (jeruŝalaim, ⊗): dwelling of peace
כ׳(v. 12) forpuŝiteco– exile, “pushed away -ness”

כ״א fanfaroni– to brag
כ״ב(v. 13) tuŝi– to touch
כ״ג(v. 14) vojdisiĝo– crossroad
כ״ד forsaviĝintojn– refugees
כ״ה restintojn– survivors

כ״ו(v. 15) meritas– deserve, merit
כ״ז(v. 16) ĝisfunde– thoroughly. literally, “until the bottom”
כ״ח ne ekzistintaj– “About 100 A.D. they [Esau, or the Edomites] become lost to history,” per Homer Hailey, as quoted by Maxey, ibid.
כ״ט(v. 17) Cion– H6726 ציון (⊗): a mountain in Jerusalem
ל׳(v. 18) Jozef– cf 12triboj

ל״א pajlo– straw
ל״ב(v. 19) malaltaĵo– plain
ל״ג Filiŝtojn– H6430 פּלשׁתּי (peliŝti, adj): wanderers
ל״ד Efraim– cf 12triboj
ל״ה Samario– H8111 שׁמרון (ŝomron, ⊗): watch station

ל״ו Benjamen– cf 12triboj
ל״ז Gileadon– H1568 גּלעד (gilad): heap of testimony (region East of Jordan, the blessed land given to Manasseh and Reuben, cf IV Moseo xxxii)
ל״ח(v. 20) forkondukitaj– exiled
ל״ט Izraelidoj– cf 12triboj
מ׳ Kanaana– H3669 כּנעני (kanaani, adj): humiliated, merchant, traffic

מ״א Carfat– H6886 צרפףת (carefat, ⊗): smelting place
מ״ב Sefarad– H5614 ספרד (⊗): þ (Assyrian region)