Sankta Biblio

Biblio  eliru

Amo
2 3 4 5 6 7 8 9

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Amos


Ĉapitro א׳ 1

1 Vortoj de Amos,ב׳ paŝtisto el Tekoa,ג׳ kiujn li laŭvizie eldiris pri Izrael-ד׳ en la tempo de Uzija,ה׳ reĝo de Judujo,ו׳ kaj en la tempo de Jerobeam,ז׳ filo de Joaŝ,ח׳ reĝo de Izrael, du jarojn antaŭ la tertremo. 2 Li diris:

La Eternulo ektondros el Cion-ט׳ kaj aŭdigos Sian voĉon el Jerusalem;י׳ kaj ekfunebros la paŝtejoj de la paŝtistoj, kaj sekiĝos la supro de Karmel.י״א

3 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Damasko-י״ב kaj pro kvar Mi ne indulgos ĝin, pro tio, ke ili draŝis-י״ג Gileadon-י״ד per fera draŝilo. 4 Mi sendos fajron sur la domon de Ĥazael,ט״ו kaj ĝi ekstermos la palacojn de ט״ז-Ben-Hadad. 5 Mi disrompos la riglilojn-י״ז de Damasko, Mi ekstermos la loĝantojn de la valo Aven-י״ח kaj la tenanton de sceptro el la domo Edena,י״ט kaj la popolo Siria-כ׳ estos forkondukita en Kiron,כ״א diras la Eternulo.

6 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Gaza-כ״ב kaj pro kvar Mi ne indulgos ĝin, pro tio, ke ili tute forkondukis la kaptitojn, por transdoni ilin al כ״ג-Edom. 7 Mi sendos fajron sur la muregon de Gaza, kaj ĝi ekstermos ĝiajn palacojn. 8 Mi ekstermos la loĝantojn de Aŝdod-כ״ד kaj la tenanton de sceptro el Aŝkelon,כ״ה Mi direktos Mian manon kontraŭ Ekronon,כ״ו kaj pereos la restintoj de la Filiŝtoj,כ״ז diras la Sinjoro, la Eternulo.

9 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Tiro-כ״ח kaj pro kvar Mi ne indulgos ĝin, pro tio, ke ili transdonis en plenan malliberecon al Edom kaj ne memoris la fratan interligon. 10 Mi sendos fajron sur la muregon de Tiro, kaj ĝi ekstermos ĝiajn palacojn.

11 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Edom kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke li persekutis kun glavo sian fraton, ke li sufokis en si la kompaton, ke li senĉese furiozas en sia kolero kaj konservas sian furiozon por ĉiam. 12 Mi sendos fajron sur Temanon,כ״ט kaj ĝi ekstermos la palacojn de Bocra.ל׳

13 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de la Amonidoj-ל״א kaj pro kvar Mi ne indulgos ilin, pro tio, ke ili dishakis gravedulinojn en Gilead, por plivastigi siajn limojn. 14 Mi ekbruligos fajron sur la murego de Raba,ל״ב kaj ĝi ekstermos ĝiajn palacojn, kun bruo en la tago de batalo, kun ventego en la tago de malkvieteco. 15 Kaj ilia reĝo iros en forkaptitecon, li, kaj kune ankaŭ liaj eminentuloj, diras la Eternulo.

א׳(v. ø) Notes in Hebrew numeric order.
ב׳(v. 1) Amos– H5986 עמוס (♂): SFLB burden-bearer
ג׳ Tekoa– H8620 תּקוע (♂): trumpet
ד׳ Izrael– cf 12 Triboj.
ה׳ Uzija– H5818 עזיּה (♂): my strength is Ja

ו׳ Judujo– cf 12 Triboj.
ז׳ Jerobeam– H3379 ירבעם(jarobam, ♂): people will contend
ח׳ Joaŝ– H3101 יאשׁ (♂): Ja is fire, Ja burns
ט׳(v. 2) Cion– H6726 ציון (♀): dry place, drought, wilderness
י׳ Jerusalem– H3389 ירוּשׁלם (⊗): dry place, drought, wilderness

י״א(v. 2) Karmel– H3760 כּרמל (♀): fruitful place, plentiful field (both a hill and a town in Palestine)
י״ב(v. 3) Damasko– H1834 דּמּשׁק (dameŝek, ♀): þ
י״ג draŝis– threashed
י״ד Gileadon– H1568 גּלעד (♀): heap of testimony
ט״ו(v. 4) Ĥazael– H2371 חזאל (♂): God has seen

ט״ז Ben-Hadad– H1130 בּן־הדד: son of Hadad, son of “fierce”
י״ז(v. 5) riglilojn– door bolts
י״ח Aven– H206 און (♂): evil, idolatry
י״ט Edena– H5731 עדן (eden, ♀): pleasure, delight
כ׳ Siria– H758 ארם (aram, ♀): highland, Syria, a son of Shem

כ״א Kiron– H7024 קיר (kir, ♀): fortress
כ״ב(v. 6) Gaza– H5804 עזּה (aza, ♀): strong
כ״ג Edom– H123 אדם (adam, ♂): red, ruddy, man, Idumea (land of Edomites)
כ״ד(v. 8) Aŝdod– H795 אשׁדּוד (♀): ravager
כ״ה Aŝkelon– H831 אשׁקלון (♀): market, weighing place

כ״ו Ekronon– H6138 עקרון (ekron, ♀): eradication
כ״ז Filiŝtoj– H6430 פּלשׁתּים (peleŝtim, ⚢): patrial for rolling, migratory
כ״ח(v. 9) Tiro– H6865 צר (cor, ♀): rock
כ״ט(v. 12) Temanon– H8487 תּהמן (teman, ♀): right, South
ל׳ Bocra– H1224 בּצרה (♀): sheepfold, corral

ל״א(v. 13) Amonidoj– H5983 עמּון (amon, ♂): tribal, inbred
ל״ב(v. 14) Raba– H7237 רבּה (♀): great

Ĉapitro 2

1 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Moab kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke li forbruligis la ostojn de la reĝo de Edom ĝis cindreco. 2 Mi sendos fajron sur Moabon, kaj ĝi ekstermos la palacojn de Keriot;β kaj Moab mortos en tumulto, ĉe bruo kaj sonado de trumpeto. 3 Mi ekstermos juĝiston el meze de li, kaj ĉiujn liajn eminentulojn Mi mortigos kune kun li, diras la Eternulo.

4 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Jehuda kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili forpuŝis la instruon de la Eternulo, ne observis Liajn leĝojn, kaj permesis sin delogiĝi per la mensogaĵoj, kiujn sekvis iliaj patroj. 5 Mi sendos fajron sur Judujon, kaj ĝi ekstermos la palacojn de Jerusalem.

6 Tiele diras la Eternulo:

Pro tri krimoj de Izrael kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili vendas virtulon pro arĝento kaj malriĉulon pro paro da ŝuoj. 7 Ili premas la kapon de senhavuloj en la polvon de la tero, ili baras la vojon de humiluloj; filo kaj patro iras al unu knabino, por malhonori Mian sanktan nomon. 8 Sur garantidonitaj vestoj ili kuŝas apud ĉiu altaro, kaj vinon de punitoj ili trinkas en la domo de sia dio. 9 Kaj Mi ekstermis antaŭ ili la Amoridon,δ kiu estis alta kiel cedro kaj forta kiel kverko; Mi ekstermis liajn fruktojn supre kaj liajn radikojn malsupre.ε 10 Mi elkondukis vin el la lando Egipta kaj kondukis vin en la dezerto dum kvardek jaroj, por ke vi ekposedu la landon de la Amorido. 11 El viaj filoj Mi faris profetojn kaj el viaj junuloj konsekritojn; ĉu ne estas tiel, ho filoj de Izrael? diras la Eternulo. 12 Sed vi trinkigis al la konsekritoj vinon, kaj al la profetoj vi ordonis: Ne profetu. 13 Jen Mi krakigos sub vi, kiel krakas veturilo,η plenigita de garboj.θ 14 Eĉ lertulo ne povos forkuri, fortulo ne povos ion fari per sia forto, kaj heroo ne povos savi sian vivon; 15 la arkpafistoj ne povos kontraŭstari, rapidpiedulo ne saviĝos, kaj rajdanto ne savos sian vivon; 16 kaj la plej kuraĝa el la herooj forkuros nuda en tiu tago, diras la Eternulo.

α(v. 1) Moab– H4124 מואב (♀): from her father
β(v. 2) Keriot– H7152 קריות (⚢): buildings
γ(v. 6) paro– pair, couple
δ(v. 9) Amoridon– H567 אמרי (amori, adj): patronymic for prominent, mountaineer
ε fruktojn… malsupre– SFLB: Fruit above and his roots beneath: totally!

ζ(v. 13) krakigos– cause a crack, cause to crack; H5781 עוּק (uk, verb): pressed, packed (loaded? burdened?)
η veturilo– travel tool; H5699 עגלה (agala, ♀): revolve, wagon, chariot
θ garboj– sheaves

Ĉapitro 3

1 Aŭskultu ĉi tiun vorton, kiun la Eternulo eldiris pri vi, ho Izraelidoj, pri la tuta gento, kiun Mi elkondukis el la lando Egipta:א

2 nur vin Mi distingis el ĉiuj gentoj de la tero, tial Mi punos vin pro ĉiuj viaj malbonagoj. 3 Ĉu iras du kune, se ili ne interkonsentis? 4 Ĉu leono krias en la arbaro, se ĝi ne havas disŝirotaĵon? ĉu leonido aŭdigas sian voĉon el sia kaverno, se ĝi nenion kaptis? 5 Ĉu birdo falas en kaptilon sur la tero, se ne ekzistas birdokaptisto? ĉu kaptilo leviĝas de la tero, se nenio kaptiĝis per ĝi? 6 Ĉu oni blovas per korno en urbo, kaj la popolo ne ektimas? ĉu okazas malfeliĉo en urbo, se tion ne faris la Eternulo? 7 La Sinjoro, la Eternulo, faras nenion, ne malkaŝinte Sian sekreton al Siaj servantoj, la profetoj. 8 Kiam leono ekkriis, kiu ne ektimos? kiam la Sinjoro, la Eternulo, parolis, kiu tiam ne profetos?

9 Aŭdigu en la palacoj de Aŝdod kaj en la palacoj de la lando Egipta, kaj diru:

Kolektiĝu sur la montoj de Samario,ג kaj rigardu, kia granda tumulto estas en ĝi kaj kia granda rabado estas farata meze de ĝi. 10 Ili ne povoscias agi juste, diras la Eternulo; trezoroj, akiritaj per rabado kaj perfortado, estas en iliaj palacoj. 11 Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:

Malamiko aperos kaj ĉirkaŭos la landon, kaj li deŝiros de vi vian forton, kaj viaj palacoj estos prirabitaj. 12 Tiele diras la Eternulo: Kiel paŝtisto savas el la buŝo de leono du krurojn aŭ parton de orelo, tiel saviĝos la Izraelidoj, kiuj sidos en Samario sur la rando de lito kaj en Damasko sur kuŝejo. 13 Aŭskultu, kaj atestu kontraŭ la domo de Jakob, diras la Sinjoro, la Eternulo, Dio Cebaot. 14 Ĉar en la tago, kiam Mi punos Izraelon pro liaj krimoj, Mi punos ankaŭ la altarojn en Bet-El,ה kaj dehakitaj estos la kornoj de la altaro kaj falos sur la teron. 15 Kaj Mi frapos la vintran domon kune kun la somera domo; kaj malaperos la domoj eburaj, kaj multe da domoj malaperos, diras la Eternulo.

א(v. 1) Egipta– H4714 מצרים (micraim): two fortresses, two borders (Egypt, as in Upper and Lower Nile)
ב(v. 2) distingis– H3045 ידע (jada): to know intimately (used as generically as knowledge, or as euphemistically as sex)
ג(v. 9) Samario– H8111 שׁמרון (ŝomeron): watch station
ד(v. 11) palacoj– H759 ארמון (armon): height, castle (cf iv.2)
ה(v. 14) Bet-El– H1008 בּית־אל (⊗): house of God, two sites, one in Ephraim and one in Southern Judah

Ĉapitro 4

1 Aŭskultu ĉi tiun vorton, vi grasaj bovinoj, kiuj estas sur la monto de Samario, kiuj turmentas senhavulojn, premas malriĉulojn, kaj kiuj diras al siaj mastroj:

Venu, ni drinku.
2 La Sinjoro, la Eternulo, ĵuris per Sia sankteco, ke jen venos sur vin tagoj, kiam oni forportos vin per hokoj kaj viajn idojn per fiŝhokoj. 3 Kaj tra breĉoj vi eliros, ĉiu aparte, kaj estos ĵetitaj sur Harmonon,β diras la Eternulo. 4 Iru en Bet-Elon, por peki, en Gilgalon,γ por multe krimi; alportu viajn oferojn ĉiumatene kaj vian dekonaĵon en ĉiu tria jaro.ε 5 Incensu laŭdoferon el fermentaĵo, kriu pri memvolaj oferoj, aŭdigu pri ili; ĉar tion vi amas, ho Izraelidoj, diras la Sinjoro, la Eternulo. 6 Tial Mi donis al vi purecon de la dentoj en ĉiuj viaj urboj kaj mankon de pano en ĉiuj viaj lokoj; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 7 Mi ankaŭ rifuzis al vi la pluvon, kiam estis ankoraŭ tri monatoj antaŭ la rikolto; Mi donis pluvon super unu urbo, kaj super alia Mi ne donis pluvon; unu kampo estis pripluvata, kaj alia, ne pripluvita, elsekiĝis. 8 Kaj du, tri urboj iris al unu urbo, pro trinki akvon, kaj ne povis trinki sufiĉe; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 9 Mi frapis vin per brulsekiĝo kaj velkiĝo de la greno; viajn multajn ĝardenojn, vinberĝardenojn, figarbojn, kaj olivarbojn formanĝis raŭpoj;η vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 10 Mi sendis sur vin peston sur la vojo al Egiptujo, Mi mortigis per glavo viajn junulojn kaj forkondukis viajn ĉevalojn, kaj Mi levis la malbonodoron de via tendaro en viajn nazotruojn; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 11 Mi faris inter vi renverson,θ kiel Dio renversis Sodomon kaj Gomoran, kaj vi fariĝis kiel brulanta ŝtipo,ι savita el brulo; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 12 Tial tiele Mi agos kun vi plue, ho Izrael; kaj ĉar Mi tiele agos kun vi, tial pretigu vin renkonte al via Dio, ho Izrael.

13 Ĉar Li estas Tiu, kiu faras montojn, kreas venton, diras al la homo, kion ĉi tiu intencas; Li faras la ĉielruĝon kaj la nebulon; Li iras sur la altaĵoj de la tero; Lia nomo estas Eternulo, Dio Cebaot.

α(v. 3) breĉoj– breaches, gaps
β Harmonon– H2038 הרמון (harmon): height, castle (proper name of a Canaanite king and others; cf iii.11)
γ(v. 4) Gilgalon– H1537 הגּלגּל (⊗): the circle of stones
δ dekonaĵon– tenth-things, tithe-things; H4643 מעשׂר (mamaser): tithe, tenth part
ε jaro– H3117 יום (jom): day, season, epoch, year (Changed here from “tago” in Esperanto text to “jaro” because there is a prescribed tithe every third year: V Moseo xiv.28)

ζ(v. 6) dentoj– SFLB: Their teeth were clean because they had nothing to eat.
η(v. 9) raŭpoj– caterpillars
θ(v. 11) renverson– upset, overthrow
ι ŝtipo– block or chunk of wood

Ĉapitro 5

1 Aŭskultu ĉi tiun vorton, per kiu mi plorkantas pri vi, ho domo de Izrael. 2 Falis kaj ne releviĝos la virgulino de Izrael; ŝi estas ĵetita sur la teron, kaj neniu ŝin restarigos. 3 Ĉar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:

La urbo, kiu elirigas milon, restos nur kun cento, kaj tiu, kiu elirigas centon, restos nur kun deko en la domo de Izrael. 4 Ĉar tiele diras la Eternulo al la domo de Izrael: Turnu vin al Mi, kaj tiam vi vivos. 5 Ne turnu vin al Bet-El, ne iru en Gilgalon, ne migru al Beer-Ŝeba;א ĉar Gilgal estos elpatrujigita kaj Bet-El fariĝos senvalora. 6 Turnu vin al la Eternulo, kaj vivu, por ke la domo de Jozef ne ekflamu kiel fajro, kiu ekstermos, kaj neniu estingos en Bet-El. 7 La juĝon vi faras vermuto,ד kaj la veron vi ĵetas sur la teron.

8 Li kreis la Plejadojn kaj Orionon;ו Li faras el la mallumo matenon, kaj el la tago Li faras malluman nokton; Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo. 9 Li sendas detruon sur fortulon, kaj detruo trafas urbon fortikigitan. 10 Sed ili malamas tiun, kiu admonas ilin en la pordego, kaj ili abomenas tiun, kiu parolas honestaĵon. 11 Tial pro tio, ke vi premas senhavulon kaj forprenas de li la panon per grandaj impostoj, vi konstruos domojn el hakitaj ŝtonoj, sed vi ne loĝos en ili; vi plantos ĉarmajn vinberĝardenojn, sed vi ne trinkos ilian vinon. 12 Ĉar Mi scias, kiel multaj estas viaj krimoj kaj kiel gravaj estas viaj pekoj: vi premas virtulon, vi prenas subaĉeton,ח vi forpuŝas malriĉulojn en la pordego. 13 Tial la saĝulo silentas en ĉi tiu tempo, ĉar ĝi estas tempo malbona. 14 Serĉu bonon, ne malbonon, por ke vi vivu; tiam la Eternulo, Dio Cebaot, estos kun vi, kiel vi diras. 15 Malamu la malbonon, amu la bonon, kaj starigu en la pordego justecon; eble la Eternulo, Dio Cebaot, indulgos la restintojn de Jozef.

16 Tial tiele diras la Eternulo, Dio Cebaot, la Sinjoro:

Sur ĉiuj placoj estos plorado, sur ĉiuj stratoj oni dirados:

Ho ve, ho ve!
kaj oni vokos la plugiston, por plori, kaj la sciantojn de funebraj kantoj, por plorkanti. 17 Kaj en ĉiuj vinberĝardenoj estos plorado, kiam Mi trairos meze de vi, diras la Eternulo. 18 Ve al tiuj, kiuj deziras vidi la tagon de la Eternulo! por kio vi ĝin deziras? la tago de la Eternulo estas malluma, ne luma. 19 Tiel same, kiel se iu forkuras de leono kaj lin kaptas urso, aŭ li venis hejmen kaj apogis sian manon al muro kaj lin pikas serpento. 20 Malluma estos ja la tago de la Eternulo, ne luma; malluma kaj sen ia brilo. 21 Mi malamas, Mi abomenas viajn festojn, kaj Mi ne flaras la oferojn de viaj solenaj tagoj. 22 Kiam vi alportas al Mi bruloferojn kaj viajn farunoferojn, Mi ne akceptas ilin, kaj viajn grasajn dankoferojn Mi ne rigardas. 23 Forigu de Mi la bruon de viaj kantoj, la sonadon de viaj psalteroj Mi ne volas aŭskulti. 24 Sed justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento. 25 Ĉu buĉoferojn kaj farunoferojn vi alportadis al Mi en la dezerto dum kvardek jaroj, ho domo de Izrael? 26 Vi portis la tabernaklon de via Moleĥ,י la kolonon de via idolo,כ la stelon de via dio, kiun vi faris al vi. 27 Tial Mi elpatrujigos vin trans Damaskon, diras la Eternulo, kies nomo estas Dio Cebaot.

א(v. 5) Beer-Ŝeba– H884 בּאר שׁבע: well of [an/the] oath
ב elpatrujigita– el + patr + uj + ig + it + a = from + father + land + cause + past-tense passive + adjective; H1540 גּלה (gala): denude, exile, captive, uncover; Amos is using wordplay, as “Gilgal” sounds like “estos elpatrujigita”
ג(v. 6) Jozef– cf 12 Triboj.
ד(v. 8) vermuto– H3939 לענה (laana, ♀): wormwood, hemlock
ה(v. 8) Plejadojn– H3598 כּמה (kima, ♀): cluster of stars; cf Job ix.9, xxxviii.31

ו Orionon– H3685 כּסיל (kesil, ♂): fat one, fool, burly one, any constellation, cf Jesaja xiii.10; “fool” is used throughout Psalms and Proverbs
ז(v. 9) detruon– destruction (original Esperanto, malfeliĉon, again in second half of verse); H7701 שׁד (ŝod, ♂): destruction, oppression, robbery, spoil
ח(v. 12) subaĉeton– bribes
ט(v. 21) solenaj– solemn, ceremonial
י(v. 26) Vi… Moleĥ– cf Agoj vii.43; SFLB some suspect a name is intended, “your King Sakkut.” Amos might be playing with the name of the deity to disparage it. Same process next note.

כ la… idolo– SFLB “Kaiwan the Ghost,” another name for Saturn in the Assyrian pantheon.

Ĉapitro 6

1 Ve al la senzorguloj en Cion, kaj al tiuj, kiuj fidas la monton de Samario, al la eminentuloj de la unuauloj inter la nacioj, al kiuj sin turnas la domo de Izrael! 2 Iru al Kalne,γ kaj rigardu; de tie iru en la grandan Ĥamat,δ poste iru al Gat de la Filiŝtoj: ĉu ili estas pli bonaj ol tiuj regnoj, ĉu iliaj limoj estas pli vastaj ol viaj limoj? 3 Tiuj, kiu pensas, ke la tago de malfeliĉo estas malproksima, kaj tenas sin proksime de la seĝo de maljusteco; 4 kiuj kuŝas sur eburaj litoj kaj dorlotas sin sur sia kuŝejo, manĝas la plej bonajn ŝafojn el la ŝafaro kaj bovidojn el la nutrejo;θ 5 kiuj tintas sur psalteroj, pensante, ke ili estas muzikistoj egalaj al David;ι 6 kiuj trinkas vinon el grandaj kalikoj, ŝmiras sin per la plej bonaj oleaĵoj, kaj ne zorgas pri la mizero de Jozef: 7 ili tial nun estos la unuaj, kiuj iros en forkaptitecon, kaj la ĝojkriado de la dorlotiĝantoj finiĝos. 8 La Sinjoro, la Eternulo, ĵuris per Si mem, diras la Eternulo, Dio Cebaot:

Mi abomenas la fierecon de Jakob, kaj liajn palacojn Mi malamas; Mi transdonos la urbon kun ĉio, kion ĝi enhavas.

9 Kaj se dek homoj restas en unu domo, ili ankaŭ mortos. 10 Kaj prenos ilin ilia amiko aŭ kadavrobruliganto, por elporti la ostojn el la domo, kaj li diros al tiu, kiu estas ĉe la domo:

Ĉu estas ankoraŭ iu ĉe vi?
Kaj ĉi tiu respondos:
Neniu plu.
Kaj tiu diros:
Silentu, oni ne devas elparoli la nomon de la Eternulo.
11 Ĉar jen la Eternulo donas ordonon frapi la grandajn domojn per fendoj kaj la malgrandajn domojn per breĉoj. 12 Ĉu kuras ĉevaloj sur roko? ĉu oni povas plugi ĝin per bovoj? Vi tamen faris la juĝon veneno, kaj la frukton de la vero vi faris vermuto. 13 Vi ĝojas pro senvaloraĵoj;λ vi diras:
Ĉu ne per nia forto ni akiris al ni potencon?
14 Jen, diras la Eternulo, Dio Cebaot,

Mi levos kontraŭ vin, ho domo de Izrael, nacion, kiu premos vin de Ĥamat ĝis la torento de la stepo.

α(v. 1) senzorguloj– H7600 שׁאנջ (ŝanan, ⚣): at ease and arrogant, smug
β unuauloj– unua+uloj = first ones; H7225 ראשׁית (rej-ŝe-et, ⚢): first fruit, chief, first rank, principal (paired with H7600 earlier this verse, perhaps the Hebrew ♂–♀ device for emphasis?)
γ(v. 2) Kalne– H3641 כּלנו (⊗): þ (site in Babylon)
δ Ĥamat– H2574 חמת (♂): skin, bottle (i.e. wineskin)
ε Gat– H1661 גּת: winepress (a Philistine city)

ζ(v. 3) seĝo– seat, chair
η(v. 4) dorlotas– pamper, coddle
θ nutrejo– lit feeding place, English versions, stall
ι(v. 5) David– H1732 דּויד (♂): beloved one
κ(v. 12) plugi– to plow

λ(v. 13) senvaloraĵoj– SFLB: “Lo Debar” was a city recovered by Jeroboam, here Amos uses a Hebrew pun to make the city name mean “nothing,” jeering at the people's foolishness.
μ forto– Ibid., same as previous note, city of “Karnaim” meaning “horn,” a symbol of strength.

Ĉapitro 7

1 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen Li kreis akridojn en la komenco de kreskado de la postfalĉaĵo;ב la postfalĉaĵo aperis post la falĉado por la reĝo. 2 Kiam li finis la manĝadon de la herbo sur la tero, mi diris:

Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu pardoni! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda.

3 Tiam la Eternulo bedaŭrisג tion:

Tio ne estos, diris la Eternulo.

4 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen la Sinjoro, la Eternulo, proklamis juĝon per fajro, ke ĝi ekstermu la grandan abismonד kaj ekstermu la kampojn. 5 Kaj mi diris:

Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu haltigi! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda.

6 La Eternulo bedaŭris ankaŭ tion:

Tio ne estos, diris la Sinjoro, la Eternulo.

7 Li donis al mi tian vizion: jen la Sinjoro staris sur murego vertikala,ה kaj vertikalon Li tenis en Sia mano. 8 Kaj la Eternulo diris al mi:

Kion vi vidas, Amos?

Mi respondis:

Vertikalon.

Kaj la Sinjoro diris:

Jen Mi metos vertikalon meze de Mia popolo Izrael; Mi ne plu indulgos ĝin; 9 kaj dezertiĝos la altaĵoj de Isaak, kaj la sanktejoj de Izrael estos ruinigitaj; kaj Mi levos Min kun glavo kontraŭ la domon de Jerobeam.

10 Amacja,ו pastro el Bet-El, sendis al Jerobeam, reĝo de Izrael, por diri:

Amos faras kontraŭ vi ribelon meze de la domo de Izrael; la lando ne povas toleri ĉiujn liajn vortojn; 11 ĉar tiele diras Amos:

Jerobeam mortos de glavo, kaj Izrael estos forkondukita el sia lando.
12 Kaj Amacja diris al Amos:

Ho viziisto,ז iru kaj forkuru en la landon de Jehuda, tie nutru vin, kaj tie profetu; 13 sed en Bet-El ne plu profetu, ĉar ĝi estas sanktejo de la reĝo kaj domo de la regno.

14 Amos respondis kaj diris al Amacja:

Mi ne estas profeto, nek filo de profeto, mi estas nur paŝtisto, kaj mi kultivas ח-sikomorojn; 15 sed la Eternulo prenis min de la ŝafaro, kaj la Eternulo diris al mi:

Iru kaj profetu al Mia popolo Izrael.
16 Kaj nun aŭskultu la vorton de la Eternulo: Vi diras:
Ne profetu pri Izrael, kaj ne prediku pri la domo de Isaak;
17 tial tiele diras la Eternulo:

Via edzino malĉastos en la urbo, viaj filoj kaj viaj filinoj falos de glavo, via tero estos dividita per la ŝnuro, kaj vi mortos sur tero malpura; kaj Izrael estos forkondukita el sia lando.

א(v. 1) akridojn– locusts
ב postfalĉaĵo– after + mowing + substance, NKJV “late crop”
ג(v. 3) bedaŭris– regretted
ד(v. 4) abismon– SFLB: either the Mediterranean Sea or an underground aquifer
ה(v. 7) vertikala– vertical; H594 אנך (anak, ♂): plumbline. SFLB: The plumbline is symbolic. Israel had been built “true” to God's standard; now she will be measured or tested by that same standard.

ו(v. 10) Amacja– H558 אמציה (♂): strength of Ja
ז(v. 12) viziisto– seer; SFLB: implies prophet-for-hire. H2374 חזה (ĥoza, ♂): seer, or agreement
ח(v. 14) sikomorojn– the Hebrew word can mean the fruit or the tree

Ĉapitro 8

1 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: mi vidis korbon kun maturaj fruktoj.α 2 Kaj Li diris:

Kion vi vidas, Amos?

Mi respondis:

Korbon kun maturaj fruktoj.β

Tiam la Eternulo diris al mi:

Venis la fino por Mia popolo Izrael; Mi ne plu indulgos ĝin. 3 La kantoj de la palaco fariĝos lamentoj en tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo; estos multe da kadavroj; sur ĉiu loko oni ĵetos ilin silente. 4 Aŭskultu ĉi tion, vi, kiuj penas engluti la malriĉulojn kaj pereigi la humilulojn de la tero, 5 kaj kiuj diras:

Kiam pasos la monatkomenco, ke ni povu vendadi grenon? kaj la sabato, ke ni povu malfermi la grenejon? Ni malgrandigos la mezuron, ni pligrandigos la prezon, kaj ni trompos per falsa pesilo; 6 ni aĉetos senhavulojn per mono kaj malriĉulon per paro da ŝuoj, kaj grenventumaĵon ni vendos kun la greno.
7 La Eternulo ĵuris per la gloro de Jakob: Neniam Mi forgesos ĉiujn iliajn farojn. 8 Ĉu pro tio ne ektremos la tero, ne ekploros ĉiuj ĝiaj loĝantoj? Ĝi tuta ekskuiĝos kiel lago, ĝi leviĝos kaj malleviĝos kiel la Rivero de Egiptujo. 9 En tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo, Mi subirigos la sunon en tagmezo, kaj Mi mallumigos la teron meze de luma tago. 10 Mi aliformigos viajn festojn en funebron kaj ĉiujn viajn kantojn en lamentojn; Mi metos sakaĵon sur ĉiujn lumbojn kaj kalvon sur ĉiun kapon; Mi aperigos ĉe ili funebron, kiel pri sola filo, kaj ilia fino estos tago de maldolĉeco. 11 Jen venos tagoj, diras la Sinjoro, la Eternulo, kaj Mi sendos malsaton en la landon, ne malsaton pri pano kaj ne soifon pri akvo, sed soifon por aŭskultado de la vortoj de la Eternulo. 12 Kaj ili vagados de maro ĝis maro, kaj de nordo ĝis oriento ili migrados, por serĉi la vorton de la Eternulo, sed ili ne trovos. 13 En tiu tago senfortiĝos de soifo la belaj junulinoj kaj la junuloj, 14 kiuj nun ĵuras per la peko de Samario, kaj diras:
Kiel vivas via dio, ho Dan!
kiel floras la vojo al Beer-Ŝeba!
ili falos, kaj ne plu releviĝos.

α(v. 1) maturaj fruktoj– SFLB: A pun or sound-play is used with the Hebrew words for summer fruit… and end… The “end” has come…
β(v. 2) maturaj fruktoj– H7019 קיץ (ke-jic, ♂): harvest (the season or the crop/fruit)
γ fino– H7093 קץ (kec, ♂): border, limit, end
δ(v. 10) kalvon– baldness

Ĉapitro 9

1 Mi vidis la Eternulon, kiu staris super la altaro; kaj Li diris:

Frapu la kapitelon,א ke la fostoj ekskuiĝu kaj la pecoj falu sur la kapojn de ĉiuj; kaj ilian naskitaron Mi mortigos per glavo, neniu el ili forkuros, neniu el ili saviĝos. 2 Eĉ se ili enfosus sin en Ŝeolon,ג eĉ de tie Mia mano ilin prenos; eĉ se ili suprenirus en la ĉielon, Mi de tie depuŝos ilin. 3 Se ili kaŝus sin sur la supro de Karmel, Mi tie elserĉos kaj prenos ilin; se ili kaŝiĝus for de Miaj okuloj sur la fundo de la maro, eĉ tie Mi ordonos al la serpento, ke ĝi piku ilin. 4 Se ili iros en forkaptitecon antaŭ siaj malamikoj, ankaŭ tie Mi ordonos al la glavo mortigi ilin. Mi direktos sur ilin Miajn okulojn por malfeliĉo,ד ne por bono.

5 La Sinjoro, la Eternulo Cebaot, ektuŝas landon, kaj ĝi tiam fandiĝas, kaj ĉiuj loĝantoj ploras; ĝi tuta ekskuiĝas kiel lago, malleviĝas kiel la Rivero de Egiptujo. 6 Li konstruis Sian loĝejon en la ĉielo, kaj Sian firmamenton Li fundamentis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.

7 Ĉu vi ne estas por Mi kiel la Etiopidoj,ה ho Izraelidoj? diras la Eternulo; ĉu Mi ne elkondukis Izraelon el la lando Egipta, la Filiŝtojn el Kaftor,ו kaj la Sirianojn el Kir? 8 Jen la okuloj de la Sinjoro, la Eternulo, estas direktitaj sur la pekan regnon, kaj Mi ekstermos ĝin de sur la tero; tamen ne tute Mi ekstermos la domon de Jakob, diras la Eternulo. 9 Jen Mi ordonos, kaj disĵetigos la domon de Izrael inter ĉiujn naciojn, kiel oni disĵetas per kribrilo,ז kaj eĉ unu grajno ne falos sur la teron. 10 De glavo mortos ĉiuj pekuloj de Mia popolo, kiuj diras:

Malfeliĉo ne alproksimiĝos al ni kaj ne trafos nin.
11 En tiu tempo Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, Mi reŝtopos ĝiajn breĉojn, Mi restarigos la detruitaĵon, kaj Mi rekonstruos ĝin, kiel en la tempo antikva, 12 por ke ili ekposedu la restaĵon de Edom kaj ankaŭ ĉiujn naciojn, inter kiuj estos proklamata Mia nomo, diras la Eternulo, kiu tion faras. 13 Jen venos tagoj, diras la Eternulo, kiam la pluganto renkontiĝos kun la rikoltanto, la vinberpremanto kun la semanto; kaj la montoj elgutigos dolĉan sukon, kaj ĉiuj montetoj fariĝos fruktoportaj. 14 Kaj Mi revenigos la forkaptitojn de Mia popolo Izrael, ili rekonstruos la ruinigitajn urbojn, enloĝiĝos, plantos vinberĝardenojn kaj trinkos ilian vinon, aranĝos ĝardenojn kaj manĝos iliajn fruktojn. 15 Kaj Mi replantos ilin sur ilia tero, kaj ili ne plu estos elŝirataj el sia tero, kiun Mi donis al ili, diras la Eternulo, via Dio.

א(v. 1) kapitelon– capital (head of a pillar)
ב fostoj– post, stanchion (any vertical support)
ג(v. 2) Ŝeolon– H7585 שׁאזל (ŝeol, ♀): grave, hell, pit
ד(v. 4, also v. 10) malfeliĉo– H7451 רע (ra, adj): adversity, misery, injury, calamity
ה(v. 7) Etiopidoj– original Esperanto, “Etiopoj,” Hebrew “sons of” + H3569 כּוּשׁי (kuŝi, adj): from Kush, þ

ו Kaftor– כּפתּר: circular, SFLB: the original island home of the Philistines, but God inspired their migration to Palestine.
ז(v. 9) kribrilo– sieve
ח(v. 11) reŝtopos– will plug again