Sankta Biblio

Biblio  eliru

Ezr
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Jos Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Ezra


Ĉapitro i

1 En la unua jaroא de Ciro,ב reĝo de Persujo,ג por ke plenumiĝu la vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia,ה la Eternulo ekscitis la spiriton de Ciro, reĝo de Persujo, kaj ĉi tiu ordonis proklami en sia tuta regno voĉe kaj skribe jenon:

2 Tiele diras Ciro, reĝo de Persujo: Ĉiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de la ĉielo, kaj Li komisiis al mi konstrui al Li domon en Jerusalem, kiu estas en Judujo. 3 Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo, kun tiu estu lia Dio; kaj li iru en Jerusalemon, kiu estas en Judujo, kaj konstruu la domon de la Eternulo, Dio de Izrael, de tiu Dio, kiu estas en ו-Jerusalem. 4 Kaj al ĉiu, kiu restis, en kiu ajn loko li loĝas, la loĝantoj de lia loko helpu al li per arĝento, per oro, per alia havo, kaj per brutoj, kun memvola donaco por la domo de Dio, kiu estas en Jerusalem.

5 Kaj leviĝis la ĉefoj de la patrodomoj de Jehuda kaj de Benjamen, kaj la pastroj kaj la Levidoj, ĉiu, en kiu Dio vekis lian spiriton, por iri konstrui la domon de la Eternulo en Jerusalem. 6 Kaj ĉiuj iliaj ĉirkaŭantoj helpis al ili per arĝentaj objektoj, per oro, per alia havo, per brutoj, kaj per multekostaĵoj, krom ĉiuj memvolaj donacoj. 7 Kaj la reĝo Ciro elportigis la vazojn de la domo de la Eternulo, kiujn Nebukadnecar estis elportinta el Jerusalem kaj metinta en la domon de liaj dioj; 8 Ciro, reĝo de Persujo, elportigis ilin per la trezoristo Mitredat,ח kiu laŭkalkule transdonis ilin al Ŝeŝbacar,ט princo de la Judoj. 9 Kaj jen estas ilia nombro:

da oraj pelvoj30,
da arĝentaj pelvoj1000,
da tranĉiloj29,
10 da oraj kalikoj30,
da arĝentaj duoblaj kalikoj410,
da aliaj vazoj1000,
11 La nombro de ĉiuj vazoj oraj kaj arĝentaj estis5,400.

Ĉion ĉi tion kunportis Ŝeŝbacar ĉe la foriro de la forkaptitoj el Babel en Jerusalemon.

א(v. 1) SFLB 538 B.C.
ב Ciro– H3566 כּורשׁ (koreŝ, ♂): þ
ג Persujo– H6539 פּרס (paras, ⊗): þ
ד cf Jeremia xxv.11, xxix.10
ה Jeremia– H3414 ירמיה (♂): Ja will rise
ו(v. 3) cf II Kroniko xxxvi.22-23
ז(v. 7) Nebukadnecar– H5019 נבוכדנאצר (♂): Nebo, protect the boundary.
ח(v. 8) Mitredat– H4990 מתרדת (♂): þ
ט Ŝeŝbacar– H8339 שׁשׁבּצּר (♂): þ
י(v. 10) kalikoj– chalices, goblets; H3713 כּפור (kefor, ♂): covered tankard

Ĉapitro ii – ø

1 Jen estas la loĝantoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis en Babelon Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, ĉiu en sian urbon, 2 kiuj venis kun Zerubabel, Jeŝua, Neĥemja, Seraja, Reelaja, Mordeĥaj, Bilŝan, Miŝpar, Bigvaj, Reĥum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela estis:

  3de la idoj deParoŝ,2,172, 
4Ŝefatja,372,
5Araĥ,775,
6Paĥat-Moab, el la idoj de Jeŝua kaj Joab,2,812,
7Elam,1,254,
8Zatu,945,
9Zakaj,760,
10Bani,642,
11Bebaj,623,
12Azgad,1,222,
13Adonikam,666,
14Bigvaj,2,056,
15Adin,454,
16Ater, el la domo de Ĥizkija,98,
17Becaj,323,
18Jora,112,
19Ĥaŝum,223,
20Gibar,95,
21Bet-Leĥem,123,
22de la loĝantoj deNetofa,56,
23Anatot,128,
24de la idoj deAzmavet,42,
25Kirjat-Arim, Kefira, kaj Beerot,743,
26Rama kaj Geba,621,
27de la loĝantoj deMiĥmas,122,
28Bet-El kaj Aj,223,
29de la idoj deNebo,52,
30Magbiŝ,156,
31la alia Elam,1,254,
32Ĥarim,320,
33Lod, Ĥadid, kaj Ono,725,
34Jeriĥo,345,
35Senaa,3,630.

36 De la pastroj:

   de la idoj deJedaja, el la domo de Jeŝua,973,
37Imer,1,502,
38Paŝĥur,1,247,
39Ĥarim,1,017.

40 De la Levidoj:

   de la idoj deJeŝua kaj Kadmiel, el la filoj de Ĥodavja,74.

41 De la kantistoj:

   de la idoj deAsaf,128.

42 De la idoj de la pordegistoj:

  la idoj deŜalum, 
Ater,
Talmon,
Akub,
Ĥatita,
Ŝobaj, ĉiuj kune139.

43 De la Netinoj:

 
  la idoj deCiĥa,
Ĥasufa,
Tabaot,
44 Keros,
Siaha,
Padon,
45 Lebana,
Ĥagaba,
Akub,
46 Ĥagab,
Ŝalmaj,
Ĥanan,
47 Gidel,
Gaĥar,
Reaja,
48 Recin,
Nekoda,
Gazam,
49 Uza,
Paseaĥ,
Besaj,
50 Asna,
Meunim,
Nefusim,
51 Bakbuk,
Ĥakufa,
Ĥarĥur,
52 Baclut,
Meĥida,
Ĥarŝa,
53 Barkos,
Sisra,
Tamaĥ,
54 Neciaĥ,
Ĥatifa,

55 La idoj de la servantoj de Salomono:

 la idoj de Sotaj,
Soferet,
Peruda,
56 Jaala,
Darkon,
Gidel,
57 Ŝefatja,
Ĥatil,
Poĥeret-Cebaim,
Ami

58 La nombro de ĉiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono estis

392.

59 Kaj jen estas la elirintoj el Tel-Melaĥ, Tel-Ĥarŝa, Kerub, Adan, kaj Imer, kiuj ne povis montri sian patrodomon kaj devenon, ĉu ili devenas de Izrael:

60la idoj de Delaja,  
Tobija,
Nekoda,652.

61 Kaj el la pastridoj:

 la idoj de Ĥabaja,
Hakoc,
Barzilaj,
kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata per ilia nomo. 62 Ili serĉis siajn dokumentojn genealogiajn, sed ĉi tiuj ne troviĝis; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj. 63 Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne manĝu el la plejsanktaĵo, ĝis aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de justo.

  64 La tuta komunumo kune konsistis el 42,360, 
65 krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies nombro estis 7,337,
  kaj al tio kantistoj kaj kantistinoj estis 200.
66 Da ĉevaloj ili havis 736;
  da muloj ili havis 245;
67 da kameloj ili havis 435;
  da azenoj 6,720.

68 Kelkaj el la ĉefoj de patrodomoj, veninte al la domo de la Eternulo en Jerusalem, faris memvolan oferon por la domo de Dio, por restarigi ĝin sur ĝia fundamento. 69 Laŭ sia povo ili donis en la trezorejon de la laboroj:

  da oro darkemonojn 61,000,γ
da arĝento min'ojn 5,000,δ
kaj da pastraj vestoj 100. 

70 Kaj ekloĝis la pastroj kaj la Levidoj kaj la popolanoj kaj la kantistoj kaj la pordegistoj kaj la Netinoj en siaj urboj, kaj la tuta Izrael en siaj urboj.

ø(v. ø) Notes tied to verse numbers until verse 61. Quantities changed from words to numbers. Table spacing mostly from NIV. Much of this chapter is duplicated in Neĥemja vii.
(v. 1) Babel– H894 בּבל (verb): confuse
(v. 2) Zerubabel– H2216 זרבׁבל (♂): begotten in Babylon
• Jeŝua– H3442 ישׁוּע (♂): he will save
• Neĥemja– H5166 נחמיה (♂): consolation of Ja
• Seraja– H8304 שׂריה (♂): Ja has prevailed
• Reelaja– H7480 רעליה (♂): Ja makes one tremble
• Mordeĥaj– H4782 מרדּכי (♂): þ
• Bilŝan– H1114 בּלשׁן (♂): inquirer
• Miŝpar– H4558 מספּר (mispar, ♂): number

• Bigvaj– H902 בּגוי (♂): happy
• Reĥum– H7348 רחוּם (♂): compassion, softness, splendor
• Baana– H1196 בּענה (♂): in affliction
(v. 3) Paroŝ– H6551 פּרעשׁ (♂): flea
(v. 4) Ŝefatja– H8203 שׁפטיה (♂): Ja has judged
(v. 5) Araĥ– H733 ארח (♂): traveler
(v. 6) Paĥat-Moab– H6355 פחת מואב (♂): pit of Moab: (“Moab” lit from father, fig incest)
• Joab– H3097 יואב (♂): Ja is father, Ja has fathered
(v. 7) Elam– H5867 עילם (verb): hidden
(v. 8) Zatu– H2240 זתּוּא: (♂) þ

(v. 9) Zakaj– H2140 זכּי: (♂) bright, clean, pure
(v. 10) Bani– H1137 בּני: (♂): built
(v. 11) Bebaj– H893 בּבי (♂): þ
(v. 12 Azgad– H5803 עזגּד (♂): “Gad” is mighty, really good fortune
(v. 13) Adonikam– H140 אדניקם (♂): the Lord has risen, high Lord
(v. 15) Adin– H5720 עדין (♂): pleasure, delicate, delight (same as the garden of Eden)
(v. 16) Ater– H333 אטר (♂): lit closed, shut, fig maimed
• Ĥizkija– H2396 חזקיּה (♂): Ja has strengthened
(v. 17) Becaj– H1209 בצי (verb): trample, desecrate
(v. 18) Jora– H3139 יורה (verb): lit throw, shoort, fig teach, instruct

(v. 19) Ĥaŝum– H2828 חשׁם: (♂): enriched, ambassador, envoy
(v. 20) Gibar– H1402 גבּר: (♂): mighty one, hero
(v. 21) Bet-Leĥem– H1035 בית לחם (⊗): house of bread
(v. 22) Netofa– H5199 נטפה (verb): lit to drip, distill fig prophesy
(v. 23) Anatot– H6068 ענתות (⚣): answers
(v. 24) Azmavet– H5820 עזמות (azmavet, ♂): strong one of death
(v. 25) Kirjat-Arim– H7157 קרית יערים (⊗): city of forests
• Kefira– H3716 כּפירה (♀): young lion
• Beerot– H881 בּארות (⚢): wells
(v. 26) Rama– H7414 רמה (♀): high place

• Geba– H1387 גּבע (♂): cup, bowl, hillock
(v. 27) Miĥmas– H4363 מכמס (verb): store up, lay up
(v. 28) Bet-El– H1008 אּית־אל (⊗): house of God
• Aj– H5857 עי (a-i, ♂): ruin
(v. 29) Nebo– H5015 נבו (⊗): þ, proper name for a city, a mountain, and a Babylonian deity
(v. 30) Magbiŝ– H4019 מגבּישׁ (♂): pearl, crystal
(v. 32) Ĥarim– H2766 חרמ (♂): lit snubnosed, flat-nosed, fig consecrated, accursed
(v. 33) Lod– H3850 לד (⊗): þ
• Ĥadid– H2307 חדיד (♂): peak
• Ono– H207 אונו (ono, ♂): vigorous

(v. 34) Jeriĥo– H3405 ירחו (⊗): fragrant, moon, month
(v. 35) Senaa– H5570 סנאה (♂): thorny, prickly
• Jedaja– H3048 יגעיה (♂): Ja has known
(v. 37) Imer– H564 אמּר (♂): talkative
(v. 38) Paŝĥur–H6583 פשׁחוּר (♂): liberation
(v. 40) Kadmiel– H6934 קדמיאל (♂): God is the ancient one
• Ĥodavja– H1938 הודויה (♂): majesty of Ja
(v. 41) Asaf– H623 אסף (♂): gatherer
(v. 42) Ŝalum– H7967 שַׁלּוּם (♂): reward, retribution, bribe, fee
• Talmon– H2929 טלמון (♂): oppressive, locust

• Akub– H6126 עקּוּב (♂, same root as “Jacob”): deceitful, heal-grabber
• Ĥatita– H2410 חטיטא (♂): digger, explorer
• Ŝobaj– H7630 שׁבי (♂): captor
(v. 43) Netinoj– H5411 נתינים (netinim, ⚢, not a proper name): lit those given… fig …to be temple servants
• Ciĥa– H6727 ציחא (♂): drought, parched
• Ĥasufa– H2817 חשׂוּפא (♂): nude
• Tabaot– H2884 טבּעות (⚢): rings
(v. 44) Keros– H7026 קרע (♂): ankle, foot
• Siaha– H5517 עיסא (♂): converse, congregate
• Padon– H6303 פּדון (♂): ransom, redemption

(v. 45) Lebana– H3838 לבנא (♀): white, moon
• Ĥagaba– H2286 חגבה (♀): locust
(v. 46) Ĥagab– H2285 חגב (♂): locust
• Ŝalmaj– H8014 שׁלמי (ŝalma-i, ♂): clothed
• Ĥanan– H2605 חנן (♂): favor
(v. 47) Gidel– H1435 גּדּל (♂): stout, make large, excellent
• Gaĥar– H1515 גּדר (♂): lurker, stalker
• Reaja– H7211 ראיה (♂): Ja has seen
(v. 48) Recin– H7526 רצין (♂): goodwill, favor, acceptance
• Nekoda– H5353 נקודא (♀): distinction

• Gazam– H1502 גּזּם (♂): devourer
(v. 49) Uza– H5798 עזה (♀): strength
• Paseaĥ– H6454 פּסח (♂): limper
• Besaj– H1153 בעי (besa-i, ♂): domineering, trampler
(v. 50) Asna– H619 אסנה (♀): thornbush
• Meunim– H4586 מעוּנים (meonim, ⚣): those from the dwelling
• Nefusim– H5300 נפוּשׁסים (⚣): scatterers, expanders, a name for temple servants
(v. 51) Bakbuk– H1227 בּקבּוּק (♂): bottle, pouring, emptying
• Ĥakufa– H2709 חקוּפא (♂): bend, crooked
• Ĥarĥur– H2744 חרחוּר (♂): inflammation, fever

(v. 52) Baclut– H1213 בּצלוּת (♂): lit onion, fig peeling, stripping
• Meĥida– H4240 מחידא (♂): junction
• Ĥarŝa– H2797 חרשׁא (♂): magician
(v. 53) Barkos– H1302 בּרקוס (♂): þ
• Sisra– H5516 סיסרא (♂): þ
• Tamaĥ– H8547 תּח (♂): þ
(v. 54) Neciaĥ– H5335 נציח (♂, cf Neĥemja vii.56): conspicuous (If, however, Hebrew typ-o for Neciah, ה instead of ח, i.e. נציה, then Ja is preeminent, enduring
• Ĥatifa– H2412 חטיפא (♂): robber
(v. 55) Salomono– H8010 שׁלמה (ŝelomo, ♀): peaceful
• Sotaj– H5479 סוטי (♂): rover, wanderer, fall away

• Soferet– H5618 ספרת (♀): scribe, counter
• Peruda– H6514 פּרידא (♂): separation, dispersion
(v. 56) Jaala– cf Sentencoj v.19, Neĥemja vii.58
• Darkon– H1874 דּרקון (♂): flowing, shining
(v. 57) Ĥatil– H2411 חטּיל (verb): wave, fluctuate
• Poĥeret-Cebaim– H6380 פּכרת הצּביים (⚢ + ⚣): bindresses of gazelles
• Ami– H532 אמי (♂): masterworkman
(v. 59) Tel-Melaĥ– H8528 תּל מלח: mound of salt (a Babylonian city)
• Tel-Ĥarŝa– H8521 תּל חרשׁא: mound of craftsmen (a Babylonian city)
• Kerub– H3743 כּרוּב (♂): place in Babylon and order of angels

• Adan– H135 אדּן (⊗): master, owner, lord
(v. 60) Delaja– H1806 דּליה (♂): Ja has delivered
• Tobija– H2900 טוביה (♂): Ja is [my] good
(v. 61) Ĥabaja– H2252 חביה (♂): Ja has hidden
• Hakoc– H6976 קוץ (koc, ♂): thorns, thornbushes
• Barzilaj– H1271 בּרזלּי (barzilai, ♂): man of iron
• Gileadano– H1569 גּלעדי (giladi, adj): lit expose, lay bare, fig quarrel, intermeddle

α(v. 65, also 66, 69) Word order altered slightly to fit table format.
β(v. 66) darkemonojn– H150 אדרכּן (adarkon): daric, a Persian coin, ISV reports 1/4 ounce or 8.5 gr.
γ(v. 69) NIV ≈ 1,100# ≈ 500 kg. Based upon a.D. 2017, $1300/oz ≈ $21 millions.
δ NIV ≈ 3 tons ≈ 2.8 metric tons. Based upon a.D. 2017, $17/oz ≈ $550,000.

Ĉapitro iii

1 Kiam venis la sepa monato kaj la Izraelidoj estis jam en la urboj, kolektiĝis la tuta popolo, kiel unu homo, en Jerusalem. 2 Kaj leviĝis Jeŝua, filo de Jocadak,ב kaj liaj fratoj, la pastroj, kaj Zerubabel, filo de Ŝealtiel,ג kaj liaj fratoj, kaj ili konstruis la altaron de Dio de Izrael, por alportadi sur ĝi bruloferojn, kiel estas skribite en la instruo de Moseo, la homo de Dio. 3 Kaj ili aranĝis la altaron sur ĝia loko, ĉar ili timis la popolojn de la landoj; kaj ili komencis alportadi sur ĝi bruloferojn al la Eternulo, bruloferojn matenajn kaj vesperajn. 4 Kaj ili solenis la feston de laŭboj, kiel estas skribite, kaj faris la ĉiutagajn bruloferojn laŭ ilia nombro, konforme al tio, kio estas preskribita por ĉiu tago; 5 kaj post tio la ĉiutagajn bruloferojn, kaj por la monatkomencoj kaj por ĉiuj sanktigitaj festoj de la Eternulo, kaj por ĉiu, kiu alportis memvolan oferon al la Eternulo. 6 De la unua tago de la sepa monato ili komencis alportadi bruloferojn al la Eternulo. Sed la fundamento por la templo de la Eternulo ankoraŭ ne estis starigita. 7 Kaj ili donis monon al la ŝtonhakistoj kaj ĉarpentistoj, kaj manĝaĵon, trinkaĵon, kaj oleon al Cidonanoj kaj Tiranoj,ה por ke ili venigu cedrojn de Lebanon per la maro ĝis Jafo,ו konforme al la permeso, kiun donis al ili Ciro, reĝo de Persujo.

8 En la dua jaro post ilia alveno al la domo de Dio en Jerusalem, en la dua monato, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj Jeŝua, filo de Jocadak, kaj iliaj ceteraj fratoj, la pastroj, kaj la Levidoj, kaj ĉiuj, kiuj venis el la kaptiteco en Jerusalemon, faris la komencon, kaj starigis la Levidojn, havantajn la aĝon de dudek jaroj kaj pli, por inspekti la laborojn en la domo de la Eternulo. 9 Kaj Jeŝua kun siaj filoj kaj fratoj, kaj Kadmiel kun siaj filoj, la idoj de Jehuda, stariĝis kiel unu homo, por inspekti la faradon de la laboroj en la domo de Dio, ankaŭ la idoj de Ĥenadad kun siaj filoj kaj fratoj, la Levidoj. 10 Kiam la konstruistoj starigis fundamenton por la templo de la Eternulo, tiam stariĝis la pastroj en siaj vestoj kun trumpetoj, kaj la Levidoj, idoj de Asaf, kun cimbaloj, por glori la Eternulon per la kantoj de David, reĝo de Izrael. 11 Kaj ili ekkantis gloron kaj laŭdon al la Eternulo, ke Li estas bona, ke eterna estas Lia favorkoreco al Izrael; kaj la tuta popolo ĝojkriis laŭte, glorante la Eternulon pro la fondo de la domo de la Eternulo. 12 Kaj multaj el la pastroj kaj el la Levidoj kaj el la ĉefoj de patrodomoj, maljunuloj, kiuj vidis la unuan templon, nun, ĉe la fondado de ĉi tiu templo antaŭ iliaj okuloj, laŭte ploris; sed multaj laŭte ĝojkriis. 13 Kaj la popolo ne povis distingi inter la sonoj de la ĝojkriado kaj la sonoj de la popola plorado; ĉar la popolo kriis tre laŭte, kaj tiu kriado estis aŭdata malproksime.

א(v. 1) la sepa monato– The Hebrew 7th ecclesiastical month and the 1st civil month is Tishri, תִּשׁרִי, September/October.
ב(v. 2) Jocadak– H3136 יוצדק (♂): Ja is righteous, Ja makes right
ג Ŝealtiel– H7597 שׁאלתּיאל (♂): I have asked of God
ד(v. 7) Cidonanoj– H6722 צידני (cidoni, adj): from Cidon, meaning, fishery
ה Tiranoj– H6876 צרי (cori, adj): men of Tyre, (which means rock)
ו Jafo– H3305 יפו (jafa, verb): lit bright, fig beautiful, beautify
ז(v. 8) la dua monato– The Hebrew 2d ecclesiastical/8th or 9th civil month is Ijar, אייר, April/May.
ח(v. 9) Ĥenadad– H2582 חנדד (♂): favor of Hedad, favorable shout, favorable cheer

Ĉapitro iv

1 Kiam la malamikoj de Jehuda kaj Benjamen aŭdis, ke la revenintoj el la kaptiteco konstruas templon al la Eternulo, Dio de Izrael, 2 tiam ili venis al Zerubabel kaj al la ĉefoj de la patrodomoj, kaj diris al ili:

Ni ankaŭ deziras konstrui kun vi, ĉar simile al vi ni ankaŭ serĉas vian Dion, kaj al Li ni alportas oferojn de post la tempo de Esar-Ĥadon,α reĝo de Asirio,β kiu venigis nin ĉi tien.

3 Sed Zerubabel kaj Jeŝua kaj la aliaj ĉefoj de patrodomoj de Izrael diris al ili:

Ne estas bone, ke vi kune kun ni konstruu domon por nia Dio; ni solaj konstruos por la Eternulo, Dio de Izrael, kiel ordonis al ni la reĝo Ciro, reĝo de Persujo.

4 Tiam la popolo de la lando komencis malfortigadi la manojn de la Juda popolo kaj malhelpadi al ĝi en la konstruado. 5 Kaj ili dungadis kontraŭ ili konsilistojn, por detrui ilian entreprenon, dum la tuta tempo de Ciro, reĝo de Persujo, ĝis la reĝado de Dario,γ reĝo de Persujo. 6 Kaj en la tempo de la reĝado de Aĥaŝveroŝ,δ en la komenco de lia reĝado, ili skribis akuzon kontraŭ la loĝantoj de Judujo kaj de Jerusalem.

7 En la tempo de Artaĥŝaŝt skribis Biŝlam,ζ Mitredat, Tabeel,η kaj la aliaj iliaj kunuloj al Artaĥŝaŝt, reĝo de Persujo: la letero estis skribita Sirie kaj klarigita Sirie.θ 8 Reĥum, konsilisto, kaj Ŝimŝaj,ι skribisto, skribis unu leteron kontraŭ Jerusalem al Artaĥŝaŝt, la reĝo, en la sekvanta maniero: 9 Ni, Reĥum, konsilisto, kaj Ŝimŝaj, skribisto, kaj iliaj aliaj kunuloj, κ-Dinaanoj, Afarsatĥanoj, Tarpelanoj, Afarsanoj, Arkevanoj, Babelanoj, Ŝuŝananoj, Dehaanoj, Elamanoj, 10 kaj la aliaj popoloj, kiujn transloĝigis Asnapar,λ la granda kaj glora, kaj enloĝigis en Samario kaj en la aliaj urboj transriveraj, kaj tiel plu. 11 Jen estas la teksto de la letero, kiun ili sendis al li:

Al la reĝo Artaĥŝaŝt viaj sklavoj, la transriveranoj, kaj tiel plu. 12 Estu sciate al la reĝo, ke la Judoj, kiuj foriris de vi kaj venis al ni en Jerusalemon, rekonstruas nun tiun ribeleman kaj malbonan urbon kaj faras muregojn kaj starigas jam la fundamentojn. 13 Nun estu sciate al la reĝo, ke se tiu urbo estos konstruita kaj la muregoj estos finitaj, tiam ili ne donos tributon nek impostojn nek jarpagon, kaj la reĝa kaso havos malprofiton. 14 Ĉar ni manĝas salon el la reĝa palaco, kaj ni ne volas vidi ion, kio malhonoras la reĝon, tial ni sendas kaj sciigas al la reĝo, 15 ke oni serĉu en la kronikoj de viaj patroj, kaj vi trovos en la kronikoj kaj konkvinkiĝos, ke tiu urbo estas urbo ribelema kaj malutila por la reĝoj kaj landoj, kaj ke ribeloj estis farataj en ĝi de la plej malproksimaj tempoj, kio estas la kaŭzo, pro kiu tiu urbo estis detruita. 16 Ni sciigas al la reĝo, ke se tiu urbo estos rekonstruita kaj ĝiaj muregoj estos finitaj, tiam vi poste havos nenian parton en la regiono transrivera.
17 La reĝo sendis respondon:
Al Reĥum, konsilisto, Ŝimŝaj, skribisto, kaj al la aliaj iliaj kunuloj, kiuj loĝas en Samario kaj en la aliaj transriveraj lokoj, pacon kaj saluton. 18 La letero, kiun vi sendis al ni, estas klare legita antaŭ mi; 19 kaj mi donis ordonon, ke oni serĉu; kaj oni trovis, ke tiu urbo de malproksima tempo ribeladis kontraŭ la reĝoj, kaj tumultoj kaj defaloj estis farataj en ĝi; 20 ke potencaj reĝoj estis en Jerusalem kaj posedis la tutan transriveran regionon, kaj tributo, impostoj, kaj jarpagoj estis donataj al ili. 21 Tial agu laŭ ĉi tiu ordono: malhelpu tiujn homojn en ilia laborado, ke la urbo ne estu rekonstruata, ĝis estos donita ordono de mi. 22 Kaj estu singardaj, ke vi ne estu malatentaj en tio, por ke ne naskiĝu granda malprofito por la reĝo.
23 Kiam ĉi tiu letero de la reĝo Artaĥŝaŝt estis tralegita antaŭ Reĥum, la skribisto Ŝimŝaj, kaj iliaj kunuloj, ili tuj iris en Jerusalemon al la Judoj kaj haltigis ilian laboradon per forta mano. 24 Tiam ĉesiĝis la laborado ĉe la domo de Dio en Jerusalem; kaj tiu stato daŭris ĝis la dua jaro de reĝado de Dario, reĝo de Persujo.

α(v. 2) Esar-Ĥadon– H634 אסר־חדון (♂): þ
β Asirio– H804 אשׁוּר (proper name): successful
γ(v. 5) Dario– H1867 דּריושׁ (darejaveŝ, ♂): Persian title for king
δ(v. 6) Aĥaŝveroŝ– H325 אחשׁורושׁ: Persian title for king
ε(v. 7) Artaĥŝaŝt– H783 ארתּחשׁשׁתּ: Persian title for king
ζ Biŝlam– H1312 בּשׁלם (♂): son of peace
η Tabeel– H2870 טבּאל (♂): pleasing to God
θ Sirie– H762 ארנית (aramit, adverb): language of the highland (Aram, Syria). NIV: “The text of 4:8-6:18 is in Aramaic.”
ι(v. 8) Ŝimŝaj– H8124 שׁמשׁי (♂): sunny
κ(v. 9) Dinaanoj– H1784 דּיניא (dina-i, ♂): þ
• Afarsatĥanoj– H671 אפרסכיא (aparaĥa-i, ♂): þ
• Tarpelanoj– H2967 טרפּליא (tarpela-i, ♂, Persian): officials
• Afarsanoj– H670 אפרסיא (aparesa-i, ♂, Aramaic): officials
• Arkevanoj– H756 ארכּוי (arkeva-i, ♂): one from “Erek,” length (Babylonian city)
• Babelanoj– H896 בּבליא (babeli, adj): from Babelon
• Ŝuŝananoj– H7801 שׁוּשׁנכיא (ŝuŝanki, adj): from Susa
• Dehaanoj– דּהיא (deha-i): þ
• Elamanoj– H5962 עלמיא (alami, adj): from Elam
λ(v. 10) Asnapar– H620 אסנפּר (♂): þ
μ Samario– H8115 שׁנרין (ŝomra-jin, ⊗): Samaria

Ĉapitro v

1 Kaj la profetoj, Ĥagaj,א la profeto, kaj Zeĥarja,ב filo de Ido,ג profetis pri la Judoj, kiuj estis en Judujo kaj Jerusalem, en la nomo de Dio de Izrael. 2 Tiam leviĝis Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj Jeŝua, filo de Jocadak, kaj komencis konstrui la domon de Dio en Jerusalem, kaj kun ili estis la profetoj de Dio, kiuj fortigadis ilin. 3 En tiu tempo venis al ili Tatnaj,ד la estro de la transrivera regiono, kaj Ŝetar-Boznaj,ה kaj iliaj kunuloj, kaj tiele diris al ili:

Kiu permesis al vi konstrui ĉi tiun domon kaj starigi ĉi tiujn murojn?

4 Tiam ni diris al ili, kiaj estis la nomoj de tiuj homoj, kiuj konstruis tiun konstruaĵon. 5 Sed la okulo de ilia Dio estis super la plejaĝuloj de la Judoj, kaj ili ne estis malhelpataj, ĝis la afero estis raportita al Dario kaj ĝis revenis decido pri tio. 6 Jen la enhavo de la letero, kiun sendis Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, kaj Ŝetar-Boznaj, kun siaj kunuloj la Afarsatĥanoj,ו kiuj estis en la transrivera regiono, al la reĝo Dario; 7 la raporto, kiun ili sendis al li, havis la sekvantan tekston:

Al la reĝo Dario plenan pacon. 8 Estu sciate al la reĝo, ke ni iris en la Judan landon, al la domo de la granda Dio; ĝi estas konstruata el grandaj ŝtonoj, kaj trabojn oni enmetas en la murojn, kaj la laboro estas farata vigle kaj sukcesas en iliaj manoj. 9 Tiam ni demandis tiujn plenaĝulojn, kaj diris al ili:
Kiu donis al vi la permeson konstrui ĉi tiun domon kaj starigi ĉi tiujn murojn?
10 Kaj krom tio ni demandis pri iliaj nomoj, por raporti al vi, kaj skribi la nomojn de tiuj homoj, kiuj estas iliaj ĉefoj. 11 Per la sekvantaj vortoj ili respondis al ni kaj diris:
Ni estas servantoj de Dio de la ĉielo kaj de la tero, kaj ni konstruas la domon, kiu estis konstruita antaŭ multe da jaroj, kaj granda reĝo de Izrael konstruis ĝin kaj finis ĝin. 12 Sed kiam niaj patroj kolerigis Dion de la ĉielo, Li transdonis ilin en la manon de Nebukadnecar, reĝo de Babel, la Ĥaldeo;ז kaj tiun domon li detruis, kaj la popolon li transloĝigis en Babelon. 13 Sed en la unua jaro de Ciro, reĝo de Babel, la reĝo Ciro donis permeson rekonstrui ĉi tiun domon de Dio. 14 Eĉ la vazojn de la domo de Dio, la orajn kaj arĝentajn, kiujn Nebukadnecar elportis el la templo de Jerusalem kaj forportis en la templon de Babel, ilin la reĝo Ciro elportis el la templo de Babel, kaj oni transdonis ilin al Ŝeŝbacar, kiun li starigis kiel regionestron; 15 kaj li diris al li: Prenu ĉi tiujn vazojn, iru, kaj forportu ilin en la templon de Jerusalem, kaj la domo de Dio estu konstruata sur sia loko. 16 Tiam venis tiu Ŝeŝbacar kaj metis la fundamenton por la domo de Dio en Jerusalem; kaj de tiu tempo ĝis nun ĝi estas konstruata, kaj ĝi ankoraŭ ne estas finita.
17 Tial, se plaĉas al la reĝo, oni serĉu en la domo de la reĝaj trezoroj tie en Babel, ĉu efektive la reĝo Ciro donis permeson konstrui ĉi tiun domon de Dio en Jerusalem; kaj la volon de la reĝo pri tio oni sendu al ni.
א(v. 1) Ĥagaj– H2292 חגּי (♂): festive
ב Zeĥarja– H2148 זכריה (♂): Ja has remembered
ג Ido– H5714 עדּו (♂): timely
ד(v. 3) Tatnaj– H8674 תּתּני (tatena-i, ♂): þ
ה Ŝetar-Boznaj– H8370 שׁתר בּזני (♂): þ
ו(v. 6) Esperanto typo fixed: formerly Afarseĥanoj. Also at vi.6.
ז(v. 12) Ĥaldeo– H3679 כּסדּיא (kasda-i, adj): Chaldean

Ĉapitro vi

1 Tiam la reĝo Dario ordonis, ke oni serĉu en la domo de dokumentoj, kie la trezoroj estis deponitaj, en Babel. 2 Kaj oni trovis en Aĥmeta,α la reĝa kastelo en la Medaβ lando, unu skribrulaĵon, en kiu estis skribita la sekvanta pormemoraĵo:

3 En la unua jaro de la reĝo Ciro, la reĝo Ciro donis ordonon:

Pri la domo de Dio en Jerusalem, estu konstruata domo, loko, kie oni alportas oferojn, kaj fortikaj fundamentoj por ĝi estu starigitaj; la alto de la domo estu sesdek ulnoj,γ ĝia larĝo estu sesdek ulnoj. 4 Da vicoj el grandaj ŝtonoj estu tri, kaj unu vico el ligno; la elspezoj estu donataj el la reĝa domo. 5 Ankaŭ la vazojn de la domo de Dio, orajn kaj arĝentajn, kiujn Nebukadnecar elportis el la templo de Jerusalem kaj forportis en Babelon, oni redonu, kaj ili iru en la templon de Jerusalem sur sian lokon kaj estu lokitaj en la domo de Dio.

6 Tial Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, Ŝetar-Boznaj, kaj iliaj kunuloj, la Afarsatĥanoj, kiuj estas en la transrivera regiono, foriĝu de tie; 7 permesu al ili labori ĉe la domo de Dio; la regionestro de Judujo kaj la plejaĝuloj de la Judoj konstruu tiun domon de Dio sur ĝia loko.

8 Kaj de mi estas donata ordono pri tio, kio devas esti farata al la plejaĝuloj de la Judoj por la konstruado de tiu domo:

el la apartenaĵo de la reĝo, el la transriveraj impostoj oni tuj donu la elspezojn al tiuj homoj, por ke la laborado ne haltu. 9 Kaj tiom estos necese da bovoj, ŝafoj, aŭ ŝafidoj por bruloferoj por Dio de la ĉielo, da tritiko, salo, vino, oleo, kiel diros la pastroj en Jerusalem, oni donadu al ili ĉiutage sen halto, 10 por ke ili alportadu agrablodoran oferon al la Dio de la ĉielo, kaj por ke ili preĝu pri la vivo de la reĝo kaj de liaj infanoj.

11 De mi estas donata la ordono, ke se iu homo ŝanĝos ĉi tiun decidon, oni elprenu trabon el lia domo, kaj li estu levita kaj alnajlita al ĝi, kaj lia domo pro tio estu ruinigita. 12 Kaj Dio, kiu loĝigis tie Sian nomon, faligu ĉiun reĝon kaj popolon, kiu etendus sian manon, por ŝanĝi ĉi tion, por fari ion malutilan al tiu domo de Dio en Jerusalem.

Mi, Dario, donis la ordonon; ĝi estu tuj plenumita.

13 Tiam Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, Ŝetar-Boznaj, kaj iliaj kunuloj komencis tuj agadi konforme al tio, kion ordonis la reĝo Dario. 14 Kaj la plejaĝuloj de la Judoj konstruis kun sukceso, konforme al la profetado de Ĥagaj, la profeto, kaj de Zeĥarja, filo de Ido. Kaj ili konstruis kaj finis laŭ la volo de Dio de Izrael, kaj laŭ la volo de Ciro, de Dario, kaj de Artaĥŝaŝt, reĝoj de Persujo. 15 Kaj oni finis la domon en la tria tago de la monato Adar,δ en la sesa jaro de reĝado de la reĝo Dario. 16 Kaj la Izraelidoj, la pastroj, la Levidoj, kaj la aliaj revenintoj el la kaptiteco faris kun ĝojo la sanktigon de tiu domo de Dio. 17 Kaj oni alportis ĉe la sanktigo de tiu domo de Dio: cent bovojn, ducent ŝafojn, kvarcent ŝafidojn, kaj dek du pekoferajn kaprojn pro la tuta Izrael, laŭ la nombro de la triboj de Izrael. 18 Kaj oni starigis la pastrojn laŭ iliaj ordoj, kaj la Levidojn laŭ iliaj vicoj, por la servado al Dio en Jerusalem, kiel estas preskribite en la libro de Moseo.

19 Kaj la revenintoj el la kaptiteco faris Paskon en la dek-kvara tago de la unua monato.ε 20 Ĉar la pastroj kaj la Levidoj purigis sin ĉiuj kiel unu homo; kaj ili buĉis Paskajn ŝafidojn por ĉiuj revenintoj el la kaptiteco, por siaj fratoj, la pastroj, kaj por si. 21 Kaj manĝis la Izraelidoj, kiuj revenis el la kaptiteco, kaj ĉiuj, kiuj apartigis sin de la malpureco de la nacioj de la tero, por turni sin al la Eternulo, Dio de Izrael. 22 Kaj ili en ĝojo solenis la feston de macoj dum sep tagoj; ĉar la Eternulo ĝojigis ilin, kaj turnis al ili la koron de la reĝo de Asirio, por ke li fortigu iliajn manojn ĉe la laborado koncerne la domon de Dio, la Dio de Izrael.

α(v. 2) Aĥmeta– H307 אחמתא (⊗): capital of Media
β Meda– H4076 מדי (medej, ⊗): Media
γ(v. 3) sesdek ulnoj– 60 cubits NIV ≈ 90’ ≈ 27 meters
δ(v. 15) Adar– H144 אדר (♂): fire, dark; in normal years, Adar is the 12th Hebrew ecclesiastical month, 6th civil month, corresponding to February/March. In “leap” years, Adar I takes the same place, Adar II follows.
ε(v. 19) unua monato– i.e. March/April, H5212 ניסן (nisan): ecclesiastical 1st month, civil 7th or 8th.

Ĉapitro vii

1 Post tiuj okazintaĵoj, dum la reĝado de Artaĥŝast, reĝo de Persujo, el Babel iris Ezra,א filo de Seraja, filo de Azarja,ב filo de ג-Ĥilkija, 2 filo de Ŝalum, filo de Cadok,ד filo de ה-Aĥitub, 3 filo de Amarja,ו filo de Azarja, filo de ז-Merajot, 4 filo de Zeraĥja,ח filo de Uzi,ט filo de י-Buki, 5 filo de Abiŝua,כ filo de Pineĥas,ל filo de Eleazar,מ filo de Aaron,נ la ĉefpastro. 6 Tiu Ezra iris el Babel. Li estis lerta scienculo koncerne la instruon de Moseo, kiun donis la Eternulo, Dio de Izrael. Kaj la reĝo donis al li ĉion laŭ lia deziro, ĉar la mano de la Eternulo, lia Dio, estis super li. 7 Ankaŭ kelkaj el la Izraelidoj, el la pastroj, el la Levidoj, el la kantistoj, el la pordegistoj, kaj el la Netinoj iris en Jerusalemon en la sepa jaro de la reĝo Artaĥŝast. 8 Kaj li venis en Jerusalemon en la kvina monato,ס en la sepa jaro de la reĝo. 9 Ĉar en la unua tago de la unua monato estis la komenco de la irado el Babel, kaj en la unua tago de la kvina monato li venis en Jerusalemon, ĉar la mano de lia Dio favore estis super li. 10 Ĉar Ezra pretigis sian koron, por studi la instruon de la Eternulo kaj plenumi ĝin, kaj por instrui en Izrael leĝojn kaj ordonojn.

11 Kaj jen estas la teksto de la letero, kiun la reĝo Artaĥŝast donis al Ezra, la pastro, la scienculo, kiu instruis la vortojn de la ordonoj de la Eternulo kaj Liajn leĝojn pri Izrael:

12 Artaĥŝast, reĝo de la reĝoj,ע

al Ezra, pastro, kaj scienculo pri la leĝoj de Dio de la ĉielo, pacon kaj saluton.

13 De mi estas ordonite, ke en mia regno ĉiu el la popolo de Izrael kaj el ĝiaj pastroj kaj Levidoj, kiu volas iri en Jerusalemon, iru kun vi. 14 Ĉar vi estas sendata de la reĝo kaj de liaj sep konsilistoj, por pririgardi Judujon kaj Jerusalemon laŭ la en via mano troviĝanta leĝo de via Dio, 15 kaj por tien forporti la arĝenton kaj oron, kiun la reĝo kaj liaj konsilistoj oferis al Dio de Izrael, kies loĝejo estas en Jerusalem, 16 kaj la tutan arĝenton kaj oron, kiun vi akiros en la tuta provinco de Babel, kune kun la memvolaj donacoj de la popolo kaj de la pastroj, kiuj oferos por la domo de sia Dio, kiu estas en Jerusalem. 17 Aĉetu tuj pro tiu mono bovojn, ŝafojn, kaj ŝafidojn, kaj la al tio apartenantajn farunoferojn kaj verŝoferojn, kaj alportu ilin sur la altaron de la domo de via Dio en Jerusalem.

18 Kaj kion vi kaj viaj fratoj trovos bona fari el la cetera arĝento kaj oro, tion laŭ la volo de via Dio faru. 19 Kaj la vazojn, kiuj estas donitaj al vi por la servado en la domo de via Dio, prezentu antaŭ la Dio de Jerusalem. 20 Kaj ĉion ceteran, kio estas necesa por la domo de via Dio, kion vi trovos bona doni, donu el la reĝa trezorejo.

21 Kaj de mi, Artaĥŝast, la reĝo, estas farata ordono al ĉiuj trezorgardistoj trans la rivero, ke ĉio, kion postulos de vi Ezra, la pastro, instruisto de la leĝoj de Dio de la ĉielo, estu tuj plenumata, 22 ĝis jena kvanto: arĝento ĝis cent kikaroj,פ tritiko ĝis cent kor'oj,צ vino ĝis cent bat'oj,ק ankaŭ oleo ĝis cent bat'oj, kaj salo en kvanto senlima. 23 Ĉio, kio estas ordonita de Dio de la ĉielo, devas esti farata tuj por la domo de Dio de la ĉielo, por ke Lia kolero ne trafu la regnon, la reĝon, aŭ liajn infanojn. 24 Kaj ni sciigas al vi, ke sur neniun el la pastroj, Levidoj, kantistoj, pordegistoj, Netinoj, aŭ servantoj ĉe tiu domo de Dio vi devas meti tributon, imposton, aŭ depagojn.

25 Kaj vi, Ezra, laŭ la saĝo, kiun via Dio donis al vi, starigu registojn kaj juĝistojn, kiuj juĝadus la tutan popolon, kiu estas trans la rivero, ĉiujn, kiuj scias la leĝojn de via Dio; kaj kiu ne scias, tiun instruu. 26 Kaj ĉiu, kiu ne plenumos la leĝojn de via Dio aŭ la leĝojn de la reĝo, tuj estu juĝe kondamnata, ĉu al morto, ĉu al elpelo, ĉu al monpuno, ĉu al meto en malliberejon.

27 Benata estu la Eternulo, Dio de niaj patroj, kiu metis en la koron de la reĝo la ideon beligi la domon de la Eternulo en Jerusalem, 28 kaj sur min turnis favoron de la reĝo kaj de liaj konsilistoj kaj de ĉiuj potencaj princoj de la reĝo. Kaj mi ricevis kuraĝon, ĉar la mano de la Eternulo, mia Dio, estis super mi; kaj mi kolektis en Izrael ĉefojn, por ke ili iru kun mi.

א(v. 1) Ezra– H5834 נזרה (♀): help
ב Azarja– H5838 עזריה (♂): Ja has helped
ג Ĥilkija– H2518 חלקיה (♂): Ja’s portion
ד(v. 2) Cadok– H6659 צדוק (♂): just, righteous
ה Aĥitub– H285 אחיטוב (♂): brother of goodness
ו(v. 3) Amarja– H568 אמריה (♂): Ja has said, Ja has promised
ז Merajot– H4812 מריות (⚢): rebellions
ח(v. 4) Zeraĥja– H2228 זרחיה (♂): Ja has risen
ט Uzi– H5813 עזּי (♂): forceful
י Buki– H1231 בּקּי (♂): + spread out, pour out, profuse, luxurious, - depopulate, devastate, wasteful
כ(v. 5) Abiŝua– H50 אבישׁוּע (♂): my father is rescue
ל Pineĥas– H6372 פּינחס (♂): mouth of a serpent
מ Eleazar– H499 אלעזר (elazar, ♂): God has helped
נ Aaron– H175 אהרון (aharon, ♂): þ
ס(v. 8) kvina monato– אב (ab) is the 5th ecclesiastical month in the Hebrew calendar, July/August.
ע(v. 12) NIV, “…7:12-26 is in Aramaic.”
פ(v. 22) cent kikaroj– 100 talents, NIV ≈ 33/4 tons ≈ 3.4 metric tons
צ cent kor'oj– 100 kors, NIV ≈ 18 tons ≈ 16 metric tons
ק cent bat'oj– 100 baths, NIV ≈ 600 gallons ≈ 2,200 liters
ר(v. 27) beligi– to cause beauty, H6286 פאר (paar, verb); to glorify, to boast, to honor

Ĉapitro viii – ø

1 Jen estas la ĉefoj de patrodomoj kun ilia genealogio, kiuj iris kun mi el Babel en la tempo de reĝado de la reĝo Artaĥŝast:

  2el la idoj dePineĥas: Gerŝom;150; 
Itamar: Daniel;
David: Ĥatuŝ;
3Ŝeĥanja: el la idoj de Paroŝ: Zeĥarja,
  kaj kun li la familianoj, viroj en la nombro de
4el la idoj dePaĥat-Moab: Eljoenaj, filo de Zeraĥja,kaj kun li virseksuloj200;
5Ŝeĥanja: la filo de Jaĥaziel,300;
6Adin: Ebed, filo de Jonatan,50;
7Elam: Jeŝaja, filo de Atalja,70;
8Ŝefatja: Zebadja, filo de Miĥael,80;
9Joab: Obadja, filo de Jeĥiel,218;
10Ŝelomit: la filo de Josifja,160;
11Bebaj: Zeĥarja, filo de Bebaj,28;
12Azgad: Joĥanan, filo de Hakatan,110;
13Adonikam la lastaj, kaj jen estas iliaj nomoj:60;
  Elifelet, Jeiel, kaj Ŝemaja,kaj kun ili virseksuloj
14el la idoj deBigvaj: Utaj kaj Zakur,70.

15 Kaj mi kolektis ilin ĉe la rivero, kiu enfluas en Ahavan, kaj ni restis tie tri tagojn; kaj kiam mi pririgardis la popolon kaj la pastrojn, mi el la idoj de Levi trovis tie neniun. 16 Tiam mi sendis Eliezeron, Arielon, Ŝemajan, Elnatanon, Jaribon, Elnatanon, Natanon, Zeĥarjan, kaj Meŝulamon, la ĉefojn, kaj Jojaribon kaj Elnatanon, la scienculojn; 17 kaj mi donis al ili komision al Ido, la ĉefo en la loko Kasifja, kaj mi donis al ili instrukcion pri tio, kion ili devas diri al Ido, kaj al liaj fratoj, la Netinoj, en la loko Kasifja, por venigi al ni servistojn por la domo de nia Dio. 18 Kaj ili venigis al ni, ĉar super ni estis la favora mano de nia Dio, homon saĝan

   el la idoj deMaĥli, filo de Levi, filo de Izrael,18, 
  kaj Ŝerebjan kun liaj filoj kaj fratoj, homojn
19 kaj Ĥaŝabjan, kaj kun li Jeŝajan,20;
el la idoj deMerari, kun liaj fratoj kaj iliaj filoj,
20 kaj el la Netinoj, kiujn David kaj la princoj starigis por servi al la Levidoj, Netinojn220;

ĉiuj ili estis registritaj laŭ siaj nomoj. 21 Kaj mi proklamis tie faston ĉe la rivero Ahava, por ke ni humiligu nin antaŭ nia Dio, por peti de Li ĝustan vojon por ni, por niaj infanoj, kaj por nia tuta havo. 22 Ĉar mi hontis peti de la reĝo militistojn kaj rajdistojn por defendi nin kontraŭ malamikoj sur la vojo; ĉar ni tiele diris al la reĝo:

La mano de Dio estas bonfaranta por ĉiuj, kiuj sin turnas al Li, kaj Lia potenco kaj Lia kolero estas kontraŭ ĉiuj, kiuj Lin forlasas.

23 Ni do fastis, kaj petis nian Dion pri tio; kaj Li aŭskultis nin. 24 Kaj mi apartigis el la ĉefaj pastroj dek du, kaj mi aligis al ili Ŝerebjan kaj Ĥaŝabjan kaj dek el iliaj fratoj. 25 Kaj mi pese transdonis al ili la arĝenton kaj la oron kaj la vazojn, kiuj estis donacitaj por la domo de nia Dio kaj kiujn donacis la reĝo kaj liaj konsilistoj kaj liaj princoj, kaj ĉiuj Izraelidoj, kiuj tie troviĝis. 26 Kaj mi pese transdonis al ili:

  da arĝento kikarojn,650,α
da arĝentaj vazoj kikarojn,100,β
kaj da oro kikarojn;100,γ
  27da oraj kalikoj20 
je la sumo de darkemonoj1000,δ
kaj vazojn el brilanta plej bona kupro, multekosta kiel oro2. 

28 Kaj mi diris al ili:

Vi estas sanktaj al la Eternulo, kaj la vazoj estas sanktaj, ankaŭ la arĝento kaj la oro, memvole donacitaj al la Eternulo, Dio de viaj patroj. 29 Maldormu, kaj gardu tion, ĝis vi transdonos pese al la ĉefaj pastroj, Levidoj, kaj ĉefoj de patrodomoj de Izrael en Jerusalem, en la ĉambroj de la domo de la Eternulo.

30 Kaj la pastroj kaj la Levidoj akceptis la pesitajn arĝenton, oron, kaj vazojn, por forporti en Jerusalemon en la domon de Dio. 31 Kaj ni ekvojiris de la rivero Ahava en la dek-dua tago de la unua monato, por iri en Jerusalemon; kaj la mano de nia Dio estis super ni, kaj Li savis nin kontraŭ la manoj de malamikoj kaj kontraŭ insidantoj ĉe la vojo. 32 Kaj ni venis en Jerusalemon kaj restis tie dum tri tagoj. 33 En la kvara tago la arĝento, oro, kaj vazoj estis transdonitaj pese en la domon de nia Dio, en la manojn de la pastro Meremot,ε filo de Urija,ζ kune kun Eleazar, filo de Pineĥas, kune kun Jozabad,η filo de Jeŝua, kaj Noadja,θ filo de Binuj,ι la Levidoj. 34 Ĉio estis farita laŭnombre kaj laŭpeze, kaj ĉio pesita estis tiutempe enskribita. 35 La forkaptitoj, kiuj revenis el la kaptiteco, alportis bruloferojn al Dio de Izrael: dek du bovojn, pro la tuta Izrael, naŭdek ses ŝafojn, sepdek sep ŝafidojn, dek du pekoferajn kaprojn, ĉion kiel bruloferon al la Eternulo. 36 Kaj oni transdonis la ordonojn de la reĝo al la satrapoj de la reĝo kaj al la transriveraj regionestroj; kaj ĉi tiuj subtenis la popolon kaj la domon de Dio.

ø(v. ø) Notes tied to verse numbers until verse 25. Quantities changed from words to numbers. Table spacing mostly from NIV. Some word order changed to fit table format.
(v. 2) Gerŝom– H1647 גּרשׁם (♂): drive out, cast away
• Itamar– H385 איתמר (♂): land of palms, coast of palms
• Daniel– H1840 דָּנִיֵּאל (♂): God is my judge
• Ĥatuŝ– H2407 חטּוּשׁ (♂): þ
(v. 3) Ŝeĥanja– H7935 שׁכניה (♂): Ja has taken his abode
(v. 4) Eljoenaj– H454 אליהועיני (eljehoena-i, ♂): my eyes are fixed on Ja. Spelling here changed to match Ezra x.22 & 27; original Esperanto text, Eljehoenaj.
(v. 5) Jaĥaziel– H3166 יחזיאל (♂): God sees
(v. 6) Ebed– H5651 עבד (♂): bondage, bondman, servant
• Jonatan– H3129 יונתן (♂): given of Ja
(v. 7) Jeŝaja– H3470 ירׁעיה (♂): salvation of Ja

• Atalja– H6271 עתליה (þ): Ja has constrained
(v. 8) Zebadja– H2069 זבדיה (♂): Ja has given
• Miĥael– H4317 מיכאל (miĥael, ♂): who is like God?
(v. 9) Obadja– H5662 עבדיה (♂): servant of Ja
• Jeĥiel– H3171 יְחִיאֵל (♂): may God live, God will live
(v. 10) Ŝelomit– H8019 שׁלמית (⚢): tranquility
• Josifja– H3131 יוספיה (♂): Ja adds
(v. 12) Joĥanan– H3110 יוחנן (♂): Ja has been gracious
• Hakatan– H6997 הקּטן (♂): the small
(v. 13) Elifelet– H467 אלפּלט (♂): God of deliverance

• Jeiel– H3273 יעיאל (♂): carried away by God
• Ŝemaja– H8098 שׁמעיה (♂): Ja heard
(v. 14) Utaj– H5793 עוּתי (♂): to help, to succor
• Zakur– H2072 זכּוּר (♂): bestowed, given
(v. 15) Ahavan– H163 אהוא (⊗): þ (a river in Babylon)
(v. 16) Eliezeron– H461 אליעזר (eliezer, ♂): God is help
• Arielon– H740 אראל (ariel, ♂): God is a lion
• Elnatanon– H494 אלנתן (elnatan, ♂): God is giver
• Jaribon– H3402 יריב (jarib, ♂): he contends
• Natanon– H5416 נתן (natan, ♂): give/given, delivered, appoint

• Meŝulamon– H4918 משׁלּם (meŝulam, ♂): allied, complete, make amends
• Jojaribon– H3114 יויריב (jojarib, ♂): Ja will contend
(v. 17) Kasifja– H3703 כּספיא (⊗): silvery (site in Babylon)
(v. 18) Maĥli– H4249 מחלי (♂): sick
• Ŝerebjan– H8274 שׁרביה (ŝerebja, ♂): Ja has brought heat
(v. 19) Ĥaŝabjan– H2811 חשׁביה (♂): Ja has accounted, Ja has considered
• Merari– H4847 מררי (♂): bitter

α(v. 26) NIV ≈ 24 tons ≈ 22 metric tons. Per Ezra ii.69, $12 millions.
β NIV ≈ 33/4 tons ≈ 3.4 metric tons. Per Ezra ii.69, $1.9 millions.
γ Same weight, but gold valued per Ezra ii.69, thus $142 millions.
δ(v. 27) 1,000 coins (cf Ezra ii.66, I Kr xix.6, xxix.7) ≈ 8.5 kg ≈ 20# ≈ $4700
ε(v. 33) Meremot– H4822 מרמות: (⚢) deceits, treacheries
ζ Urija– H223 אוּריה (♂): flame of Ja
η Jozabad– H3107 יוֹזָבָד (♂): Ja has bestowed
θ Noadja– H5129 נועדיה (♀): convened of Ja, betrothed to Ja
ι Binuj– H1131 אּנּוּי (♂): built up
κ(v. 36) satrapoj– H323 אחשׁדּרפּנים (aĥaŝdarpan, ⚣): satraps, lieutenants

Ĉapitro ix

1 Kiam ĉio tio estis finita, aliris al mi la estroj, kaj diris:

La popolo Izraela kaj la pastroj kaj la Levidoj ne apartigis sin de la popoloj de la landoj koncerne iliajn abomenindaĵojn, de la א-Kanaanidoj, Ĥetidoj, Perizidoj, Jebusidoj, Amonidoj, Moabidoj, Egiptoj, kaj Amoridoj; 2 ĉar ili prenis el iliaj filinoj edzinojn por si kaj por siaj filoj, kaj miksiĝis la sankta semo kun la popoloj de la landoj; kaj la mano de la eminentuloj kaj ĉefoj estis la unua en ĉi tiu malbonago.

3 Kiam mi aŭdis tion, mi disŝiris miajn vestojn kaj mian tunikon, mi elŝiris harojn de mia kapo kaj el mia barbo, kaj mi sidis konsternite. 4 Kaj kolektiĝis al mi ĉiuj, kiuj timis la vortojn de Dio de Izrael, pro la krimo de la forkaptitoj; kaj mi sidis konsternite ĝis la vesperofero. 5 Kaj ĉe la vesperofero mi leviĝis de mia aflikto, kaj kun disŝiritaj vestoj kaj tuniko mi stariĝis surgenue kaj etendis miajn manojn al la Eternulo, mia Dio, 6 kaj mi diris:

Ho mia Dio, mi hontas, kaj ĝenas min levi mian vizaĝon al Vi, ho mia Dio; ĉar niaj malbonagoj kreskis pli alten ol nia kapo, kaj nia kulpo fariĝis granda ĝis la ĉielo. 7 De post la tempo de niaj patroj ni estas en granda kulpo ĝis la nuna tago; pro niaj malbonagoj ni estis transdonitaj, ni kaj niaj reĝoj kaj niaj pastroj, en la manojn de la alilandaj reĝoj, sub glavon, en kaptitecon, al disrabo kaj malhonoro, kiel tio estas nun. 8 Kaj nun antaŭ momento venis pardono de la Eternulo, nia Dio, kaj Li restigis al ni saviĝintojn kaj permesis al ni alfortikiĝi sur Lia sankta loko; nia Dio donis lumon al niaj okuloj, kaj Li permesis al ni iom reviviĝi en nia sklaveco. 9 Ni estas ja sklavoj; sed en nia sklaveco nia Dio nin ne forlasis. Kaj Li donis al ni favorkorecon de la reĝoj de Persujo, por permesi al ni reviviĝi, por konstrui la domon de nia Dio kaj restarigi ĝiajn ruinojn, kaj por doni al ni barilon en Judujo kaj Jerusalem. 10 Kaj nun kion ni diros, ho nia Dio, post tio? ĉar ni forlasis Viajn ordonojn, 11 kiujn Vi ordonis per Viaj servantoj, la profetoj, dirante:

La lando, en kiun vi venas por ekposedi ĝin, estas lando malpura pro la malpureco de la popoloj alilandaj, pro iliaj abomenindaĵoj, per kiuj ili plenigis ĝin de rando al rando en sia malpureco; 12 ne donu do viajn filinojn al iliaj filoj, kaj iliajn filinojn ne prenu por viaj filoj, neniam zorgu pri ilia paco kaj bonstato, por ke vi fortiĝu kaj por ke vi nutru vin per la bonaĵoj de la tero kaj por ke vi heredigu ĝin por eterne al viaj filoj.
13 Kaj post ĉio, kio trafis nin pro niaj malbonaj faroj kaj pro nia granda kulpo, kaj kiam nun Vi indulgis nin malgraŭ niaj malbonagoj kaj donis al ni tian saviĝon, 14 ĉu ni nun denove malobeu Viajn ordonojn, kaj boparenciĝu kun la popoloj de tiuj abomenindaĵoj? Ĉu Vi ne koleros kontraŭ ni ĝis plena ekstermo sen restigo de ia restaĵo kaj savitaĵo? 15 Ho Eternulo, Dio de Izrael! Vi estas justa; ĉar ni restis saviĝintoj ĝis la nuna tago. Jen ni estas antaŭ Vi en nia kulpo; ni ne povas teni nin antaŭ Vi pro tio.

א(v. 1) Kanaanidoj– H3669 כּנעני (kanaani, adj): humiliated, merchant, traffic
• Ĥetidoj– H2850 חתּי (ĥiti, ♂): terror
• Perizidoj– H6522 פּרזי (perizi, adj): unwalled villages, open country
• Jebusidoj– H2983 יבוּטי (jebusi, ♂): trodden, threashing-place
• Amonidoj– H5984 עמּוני (amoni, adj): lit tribal, fig inbred
• Egiptoj– H4713 מצרי (micri, adj): lit seiged place, enclosure, fig Egyptian
• Amoridoj– H567 אמרי (amori, adj): lit prominent-ones, fig mountaineers
ב(v. 5) surgenue– sur | genu | adverb = on-knees
ג(v. 6) ĝenas– disturbs, bothers
ד(v. 9) barilon– fence
ה(v. 15) teni– to hold, H5975 עמד (amad, verb): stand, oppose, present oneself

Ĉapitro x

1 Kiam Ezra preĝis kaj faris konfeson, plorante kaj kuŝante antaŭ la domo de Dio, kolektiĝis al li el la Izraelidoj tre granda amaso, viroj, virinoj, kaj infanoj; ĉar ankaŭ la popolo tre multe ploris. 2 Kaj ekparolis Ŝeĥanja, filo de Jeĥiel, el la idoj de Elam, kaj diris al Ezra:

Ni faris krimon kontraŭ nia Dio, prenante edzinojn aligentajn el la popoloj de la lando. Tamen nun ekzistas espero por Izrael en ĉi tiu afero. 3 Nun ni faru interligon kun nia Dio, ke laŭ la konsilo de mia sinjoro, kaj de tiuj, kiuj havas timon antaŭ la ordonoj de nia Dio, ni forigos ĉiujn virinojn kaj iliajn naskitojn, kaj estu farite konforme al la leĝo. 4 Leviĝu, ĉar vi devas okupi vin pri tio, kaj ni estos kun vi; estu kuraĝa, kaj agu.

5 Tiam Ezra leviĝis, kaj ĵurigis la ĉefajn pastrojn, la Levidojn, kaj la tutan Izraelon, ke ili agos tiel; kaj ili ĵuris. 6 Kaj Ezra leviĝis de antaŭ la domo de Dio, kaj iris al la ĉambro de Jehoĥanan,α filo de Eljaŝib,β kaj eniris tien. Panon li ne manĝis kaj akvon li ne trinkis, ĉar li funebris pri la krimo de la kaptitecanoj. 7 Kaj oni proklamis en Judujo kaj Jerusalem al ĉiuj, kiuj venis el la kaptiteco, ke ili kolektiĝu en Jerusalem, 8 kaj ke al ĉiu, kiu ne venos tien post paso de tri tagoj, laŭ decido de la estroj kaj plejaĝuloj estos anatemita lia tuta havo, kaj li estos ekskomunikita el la komunumo de la reenmigrintoj. 9 Kaj kolektiĝis ĉiuj idoj de Jehuda kaj de Benjamen en Jerusalem post tri tagoj. Tio estis en la naŭa monato,δ en la dudeka tago de la monato. Kaj la tuta popolo sidis sur la placo antaŭ la domo de Dio, tremante pro ĉi tiu afero kaj pro pluvo. 10 Kaj leviĝis Ezra, la pastro, kaj diris al ili:

Vi faris krimon, prenante aligentajn edzinojn kaj pligrandigante la kulpon de Izrael. 11 Tial faru nun konfeson al la Eternulo, Dio de viaj patroj, kaj plenumu Lian volon: apartigu vin de la popoloj de la lando kaj de la aligentaj edzinoj.

12 Kaj la tuta komunumo respondis kaj diris per laŭta voĉo:

Jes, kiel vi diras, tiel estu farite. 13 Tamen la popolo estas grandnombra, kaj la tempo nun estas pluva, kaj ni ne havas forton, por stari sur la strato; cetere tio ne estas afero de unu tago aŭ de du, ĉar ni multe pekis en tiu afero. 14 Niaj estroj do stariĝu pro la tuta komunumo, kaj ĉiuj en niaj urboj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, venu en difinita tempo, kaj kun ili la plejaĝuloj de ĉiu urbo kaj ĝiaj juĝistoj, ĝis oni forturnos de ni la flaman koleron de nia Dio pro tiu afero.

15 Sed Jonatan, filo de Asahel,ε kaj Jaĥzeja,ζ filo de Tikva,η kontraŭstaris tion, kaj Meŝulam, kaj Ŝabtaj,θ la Levido, helpis ilin. 16 Kaj tiel faris la revenintoj el la kaptiteco. Kaj apartiĝis por tio la pastro Ezra kaj ĉefoj de patrodomoj laŭ iliaj patrodomoj, ĉiuj laŭnome; kaj ili sidiĝis en la unua tago de la deka monato,ι por esplori la aferon. 17 Kaj ĝis la unua tago de la unua monato ili finis la aferon pri ĉiuj viroj, kiuj prenis aligentajn edzinojn.

18 Kaj troviĝis el la pastridoj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, el la filoj de Jeŝua, filo de Jocadek, kaj el liaj fratoj: Maaseja, Eliezer, Jarib, kaj Gedalja. 19 Kaj ili donis sian manon, ke ili forigos siajn edzinojn, kaj ke ili alportos pro sia kulpo virŝafon kaj kulpoferon.

20 Kaj el la filoj de Imer: Ĥanani kaj Zebadja;

21 el la filoj de Ĥarim: Maaseja, Elija, Ŝemaja, Jeĥiel, kaj Uzija;

22 el la filoj de Paŝĥur: Eljoenaj, Maaseja, Iŝmael, Netanel, Jozabad, kaj Eleasa;

23 kaj el la Levidoj: Jozabad, Ŝimei, Kelaja (ankaŭ nomata Kelita), Petaĥja, Jehuda, kaj Eliezer;

24 el la kantistoj: Eljaŝib;

el la pordegistoj: Ŝalum, Telem, kaj Uri;

25 el la Izraelidoj:

el la filoj de Paroŝ: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija, kaj Benaja;

26 el la filoj de Elam: Matanja, Zeĥarja, Jeĥiel, Abdi, Jeremot, kaj Elija;

27 el la filoj de Zatu: Eljoenaj, Eljaŝib, Matanja, Jeremot, Zabad, kaj Aziza;

28 el la filoj de Bebaj: Jehoĥanan, Ĥananja, Zabaj, Atlaj;

29 el la filoj de Bani: Meŝulam, Maluĥ, Adaja, Jaŝub, Ŝeal, kaj Ramot;

30 el la idoj de Paĥat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becalel, Binuj, kaj Manase;

31 el la filoj de Ĥarim: Eliezer, Jiŝija, Malkija, Ŝemaja, Ŝimeon, 32 Benjamen, Maluĥ, Ŝemarja;

33 el la filoj de Ĥaŝum: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Ŝimei;

34 el la filoj de Bani: Maadaj, Amram, Uel, 35 Benaja, Bedja, Keluhu, 36 Vanja, Meremot, Eljaŝib, 37 Matanja, Matnaj, Jaasaj, 38 Bani, Binuj, Ŝimei, 39 Ŝelemja, Natan, Adaja, 40 Maĥnadbaj, Ŝaŝaj, Ŝaraj, 41 Azarel, Ŝelemja, Ŝemarja, 42 Ŝalum, Amarja, Jozef;

43 el la filoj de Nebo: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.

44 Ĉiuj tiuj prenis edzinojn aligentajn; kelkaj el tiuj edzinoj naskis infanojn.

α(v. 6) Jehoĥanan– H3076 יְהוֹחָןָנ (♂): Javej has been gracious
β Eljaŝib– H475 אלישׁיב (♂): God restores
γ(v. 8) ekskomunikita– excommunicated, H914 בּדל (badal, verb): separated, excluded
δ(v. 9) naŭa monato– The 9th ecclesiastical month is “Kislev,” November/December.
ε(v. 15) Asahel– H6214 עֲשָׂהאֵל (♂): God has made
ζ Jaĥzeja– H3167 יחזיה (♂): Ja sees
η Tikva– H8616 תּקוה (♀): hope
θ Ŝabtaj– H7678 שׁבּתי (♂): restful
ι(v. 16) deka monato– The 10th ecclesiastical month is “Tebet,” November/December.
κ(v. 17) unua monato– The 1st ecclesiastical month is “Nissan,” March/April.

Subsequent notes tied to verse numbers, not “the usual suspects,” superscripted letters.

(v. 18) Jocadek– H3136 יוצדק (♂): Ja is holy, Ja is righteous
• Maaseja– H4641 מַעֲשֵׂיָה (♂): work of Ja
• Gedalja– H1436 גדליה (♂): Ja became great
(v. 20) Ĥanani– H2607 חנני (♂): gracious
(v. 21) Elija– H452 אליה (♂): Ja is God
• Uzija– H5818 עזּיה (♂): my strength is Ja
(v. 22) Iŝmael– H3458 ישׁמעאל (♂): God hears
• Netanel– H5417 נתנאל (♂): given of God
• Eleasa– H501 אלעשׂה (♂): God has accomplished
(v. 23) Ŝimei– H8096 שִׁמְעִי (ŝimi, ♂): heard, famous

• Kelaja– H7041 קליה (♂): Ja is insignificant, despised
• Kelita– H7042 קליטא (♂): maiming, lacking
• Petaĥja– H6611 פּתחיה (♂): Ja has opened
(v. 24) Telem– H2928 טלם (♂): oppression, violence
• Uri– H221 אוּרי (♂): fiery
(v. 25) Ramja– H7422 רמיה (♂): Ja is exalted, Ja has raised
• Jizija– H3150 יזיה (♂): Ja has sprinkled
• Malkija– H4441 מלכּיה (♂): Ja is king! (or appointed king by Ja)
• Mijamin– H4326 מימן (♂): from the right
• Benaja– H1141 בּניה (♂): Ja builds

(v. 26) Matanja– H4983 מתּניה (♂): gift of Ja
• Abdi– H5660 עַבְדִּי (♂): serviceable
• Jeremot– H3406 ירימות (⚢): heights, exalted, proud
(v. 27) Zabad– H2066 זבד (♂): he has given
• Aziza– H5819 עזיזא (♂): strength
(v. 28) Ĥananja– H2608 חנניה (♂): Ja is gracious, Ja has favored
• Zabaj– H2079 זבד (♂): flies, but Strong’s, “probably an orthographical error for” H2140, pure, cf Ezra ii.9, Neĥemja iii.20, vii.14.
• Atlaj– H6270 עתלי (♂): compress, squeeze
(v. 29) Maluĥ– H4409 מלּוּך (♂): royal, consultant, cf I Reĉoj xii.1, H4427.
• Adaja– H5718 עדיה (♂): Ja has lit passed by, fig adorned, bedazzled

• Jaŝub– H3437 ישׁוּב (♂): he will return
• Ŝeal– H7594 שׁאל (♂): request
• Ramot– H3406, previous
(v. 30) Adna– H5733 עדנא (♂): pleasure, delight; from the same as Eden
• Kelal– H3636 כּלל (♂): complete, perfect
• Becalel– H1212 בּצלאל: in the shadow (i.e. under his protection) of God
(v. 31) Jiŝija– H3449 ישׁיה (♂): Ja will lend, Ja will forget
(v. 32) Ŝemarja;– H8114 שׁמריה (♂): Ja has guarded, preserved
(v. 33) Matnaj– H4982 מתּני (♂): liberal, generous
• Matata– H4992 מתּתּה (♀): gift

• Jeremaj– H3413 ירמי (♂): elevated
(v. 34) Maadaj– H4572 מעדי (♂): either from verb slip, totter, shake; or adorn, ornament
• Amram– H6019 עמרם (♂): high people
• Uel– H177 אוּאל (♂): desire of God
(v. 35) Bedja– H912 בּדיה (♂): servant of Ja
• Keluhu– H3622 כּלהי (keluai, ♂): complete, perfect
(v. 36) Vanja– H2057 וניה (♂): Ja has answered
(v. 37) Jaasaj– H3299 יעשׂו (♂): they will do
(v. 39) Ŝelemja– H8018 שׁלמיה (♂): thank offering of Ja.
(v. 40) Maĥnadbaj– H4367 מכנדבי (♂): what is like a liberal man?

• Ŝaŝaj– H8343 שׁשׁי (ŝaŝa-i, ♂): white
• Ŝaraj,– H8298 שׁרי (ŝara-i, ♂): hostile
(v. 41) Azarel– H5832 עזראל (♂): God has helped
(v. 43) Matitja– H4993, מתּתיה: same as H4983, previous at x.26.
• Jadaj– H3035 ידּו (♂): either praised or beloved, lovely
• Joel– H3100 יוֹאֵל (♂): Ja is God