Sankta Biblio

Biblio  eliru

Jos
5 10 15 20 24

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Juĝ Rut 1Sa 2Sa 1Re 2Re 1Kr 2Kr Ezr Neĥ Est Ijo Psa Sen Pre Alt Jes Jer Plo Jeĥ Dan Hoŝ Jol Amo Oba Jon Miĥ Naĥ Ĥab Cef Ĥag Zeĥ Mal

Mat Mar Luk Joh Ago Rom 1Ko 2Ko Gal Efe Fil Kol 1Te 2Te 1Ti 2Ti Tit Flm Heb Jak 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Apo

schuerman schuerman

Sankta Biblio

Josuo


Ĉapitro 1

1 Post la morto de Moseo,א servanto de la Eternulo, la Eternulo diris al Josuo,ב filo de Nun,ג helpanto de Moseo, jene:

2 Mia servanto Moseo mortis; kaj nun leviĝu, transiru ĉi tiun Jordanon, vi kaj ĉi tiu tuta popolo, en la landon, kiun Mi donas al ili, al la Izraelidoj. 3 Ĉiun lokon, sur kiun paŝos la plando de via piedo, Mi donas al vi, kiel Mi diris al Moseo. 4 De la dezerto kaj de ĉi tiu Lebanon ĝis la granda rivero, la rivero Eŭfrato, la tuta lando de la Ĥetidoj, ĝis la Granda Maro okcidente, estu viaj limoj. 5 Neniu rezistos al vi dum via tuta vivo; kiel Mi estis kun Moseo, tiel Mi estos kun vi; Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin. 6 Estu fortaד kaj kuraĝa;ה ĉar vi ekposedigos al ĉi tiu popolo la landon, pri kiu Mi ĵuris al iliaj patroj, ke Mi donos ĝin al ili. 7 Nur estu forta kaj treו kuraĝa, penante agi laŭ la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne dekliniĝu de ĝi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu ĉie, kien vi iros. 8 Ĉi tiu libro de la instruo ne foriĝu de via buŝo, sed meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu ĉion, kio estas skribita en ĝi; ĉar tiam vi havos feliĉon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson. 9 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros.

10 Kaj Josuo ordonis al la oficistoj de la popolo, dirante:

11 Iru tra la tendaro, kaj ordonu al la popolo, dirante: Pretigu por vi manĝaĵon, ĉar post tri tagoj vi transiros ĉi tiun Jordanon, por iri ekposedi la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel posedaĵon.

12 Kaj al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al la duontribo de Manase, Josuo diris jene:

13 Memoru la aferon, kiun ordonis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, dirante:

La Eternulo, via Dio, ripozigis vin, kaj donis al vi ĉi tiun teron;
14 viaj edzinoj, viaj infanoj, kaj viaj brutoj restos sur la tero, kiun donis al vi Moseo transe de Jordan; kaj vi iru armitaj antaŭ viaj fratoj, ĉiuj, kiuj taŭgas por la milito, kaj helpu ilin, 15 ĝis la Eternulo ripozigos viajn fratojn, kiel vin, kaj ili ankaŭ ekposedos la teron, kiun la Eternulo, via Dio, donas al ili; tiam vi reiros sur la teron de via posedado, kaj vi posedos ĝin, kiun donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, transe de Jordan, sur la flanko de sunleviĝo.

16 Kaj ili respondis al Josuo, dirante:

Ĉion, kion vi ordonis, ni faros, kaj ĉien, kien vi sendos nin, ni iros. 17 Tute tiel, kiel ni obeis Moseon, ni obeos vin; nur la Eternulo, via Dio, estu kun vi, kiel Li estis kun Moseo. 18 Ĉiu, kiu malobeos vian diron kaj ne aŭskultos viajn vortojn en ĉio, kion vi ordonis al li, estos mortigita. Nur estu forta kaj kuraĝa.

א(v. 1) Moseo– H4872 משׁה (moŝe): drawing out, rescued
ב Josuo– H3091 יהושׁוּע (jehoŝua): Jahweh saved
ג Nun– H5126 נון: perpetuity
ד(v. 6, 7, 9, 18) H2388 חזק (ĥazak): to fasten, to seize, to conquer, tenacious, valiant, mighty, urgent, manly
ה H553 אמץ (amac): alert, courageous, prevail
ו(v. 7) H3966 מאד (meod): exceedingly, vehemenently

Ĉapitro 2

1 Kaj Josuo, filo de Nun, sendis el Ŝitimα du esplorrigardantojn sekrete, dirinte:

Iru, pririgardu la landon kaj Jeriĥon.β

Kaj ili iris, kaj venis en la domon de malĉastistino, kies nomo estis Raĥab,γ kaj ili dormis tie. 2 Kaj oni diris al la reĝo de Jeriĥo jene:

Jen venis ĉi tien en la nokto viroj el la Izraelidoj, por esplorrigardi la landon.

3 Tiam la reĝo de Jeriĥo sendis al Raĥab, por diri:

Elirigu la virojn, kiuj venis al vi, kiuj venis en vian domon; ĉar por esplorrigardi la tutan landon ili venis.

4 Sed la virino prenis la du virojn kaj kaŝis ilin, kaj diris:

Efektive venis al mi la viroj, sed mi ne scias, el kie ili estas; 5 kaj kiam en la mallumo oni estis fermontaj la pordegon, la viroj eliris; mi ne scias, kien la viroj iris; postkuru ilin rapide, ĉar vi kuratingos ilin.

6 Sed ŝi suprenirigis ilin sur la tegmenton, kaj kaŝis ilin en la trunkoj de lino,δ kiuj kuŝis ĉe ŝi sur la tegmento. 7 La viroj postkuris ilin en la direkto al Jordan ĝis la transirejo; kaj la pordegon oni fermis, post kiam eliris la postkurantoj. 8 Kaj antaŭ ol la kaŝitoj kuŝiĝis, ŝi supreniris al ili sur la tegmenton, 9 kaj ŝi diris al la viroj:

Mi scias, ke la Eternulo transdonis al vi la landon, kaj ke teruro pri vi falis sur nin kaj ke timuliĝis antaŭ vi ĉiuj loĝantoj de la lando; 10 ĉar ni aŭdis, ke la Eternulo sekigis antaŭ vi la akvon de la Ruĝa Maro, kiam vi eliris el Egiptujo, kaj kiel vi agis kun la du reĝoj de la Amoridoj, kiuj estis transe de Jordan, kun Siĥonε kaj kun Og,ζ kiujn vi ekstermis. 11 Ni aŭdis, kaj ektimis nia koro, kaj en neniu restis kuraĝo antaŭ vi; ĉar la Eternulo, via Dio, estas Dio en la ĉielo supre kaj sur la tero malsupre. 12 Kaj nun ĵuru al mi per la Eternulo, ke ĉar mi faris favorkoraĵon al vi, tial ankaŭ vi faros favorkoraĵon al la domo de mia patro; kaj donu al mi signon de vereco, 13 ke vi konservos la vivon al mia patro kaj al mia patrino kaj al miaj fratoj kaj al miaj fratinoj, kaj al ĉiu, kiun ili havas, kaj vi savos niajn animojn kontraŭ morto.

14 Kaj la viroj diris al ŝi:

Nia animo mortu anstataŭ via, se vi ne rakontos pri ĉi tiu nia afero; kaj kiam la Eternulo donos al ni la landon, tiam ni faros al vi favorkoraĵon kaj fidelaĵon.

15 Kaj ŝi malsuprenigis ilin per ŝnuro tra la fenestro; ĉar ŝia domo estis en la muro de la urbo, kaj ŝi loĝis en la muro. 16 Kaj ŝi diris al ili:

Iru sur la monton, por ke ne renkontu vin la postkurantoj, kaj kaŝu vin tie dum tri tagoj, ĝis la postkurantoj revenos; kaj poste vi iros vian vojon.

17 Kaj la viroj diris al ŝi:

Jen kiamaniere ni estos liberaj de via ĵuro, per kiu vi ĵurigis nin: 18 jen ni venos en la landon, kaj vi alligu al la fenestro la ruĝan ŝnuron, per kiu vi nin malsuprenigis; kaj vian patron kaj vian patrinon kaj viajn fratojn kaj la tutan familion de via patro kolektu al vi en la domon; 19 kaj se iu eliros el la pordo de via domo eksteren, lia sango estos sur lia kapo, kaj ni estos senkulpaj; kaj pri ĉiu, kiu estos kun vi en la domo, lia sango estos sur nia kapo, se ies mano lin tuŝos. 20 Sed se vi rakontos ĉi tiun nian aferon, tiam ni estos liberaj de via ĵuro, per kiu vi ĵurigis nin.

21 Kaj ŝi diris:

Ĝi estu, kiel vi diris. Kaj ŝi foririgis ilin, kaj ili iris; kaj ŝi alligis la ruĝan ŝnuron al la fenestro.

22 Kaj ili iris, kaj venis sur la monton, kaj restis tie dum tri tagoj, ĝis revenis la postkurantoj. Kaj la postkurantoj serĉis sur la tuta vojo, kaj ne trovis. 23 Tiam la du viroj iris returne, kaj malsupreniris de la monto, kaj transiĝis, kaj venis al Josuo, filo de Nun, kaj rakontis al li ĉion, kio okazis al ili. 24 Kaj ili diris al Josuo:

La Eternulo transdonis en nian manon la tutan landon, kaj ĉiuj loĝantoj de la lando havas timon antaŭ ni.

α(v. 1) H7851 שׁטּים: acacia groves
β H3405 יריחו: fragrant, moon
γ H7343 רחב: proud
δ(v. 6) flax
ε(v. 10) Siĥon– H5511 סיחן: tempestuous
ζ Og– H5747 עוג (♂): round

Ĉapitro 3

1 Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj ili elmoviĝis de Ŝitim kaj alvenis al Jordan, li kaj ĉiuj Izraelidoj, kaj ili tradormis tie la nokton, antaŭ ol transiri. 2 Kaj post paso de tri tagoj la oficistoj iris tra la tendaro, 3 kaj ordonis al la popolo, dirante:

Kiam vi ekvidos la kestonא de interligoב de la Eternulo, via Dio, kaj la pastrojn Levidojn, kiuj portas ĝin, tiam ekmoviĝu de viaj lokoj kaj iru post ili. 4 Sed inter vi kaj ĝi devas esti interspaco de ĉirkaŭ du mil ulnojג da mezuro; ne alproksimiĝu al ĝi, por ke vi sciu la vojon, laŭ kiu vi devas iri; ĉar vi ne iris laŭ tiu vojo antaŭe.

5 Kaj Josuo diris al la popolo:

Sanktigu vin, ĉar morgaŭ la Eternulo faros inter vi miraklojn.

6 Kaj Josuo diris al la pastroj jene:

Prenu la keston de interligo, kaj preteriru antaŭ la popolo.

Kaj ili prenis la keston de interligo, kaj preteriris antaŭ la popolo. 7 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

En ĉi tiu tago Mi komencos altigi vin antaŭ la okuloj de la tuta Izrael, por ke ili sciu, ke kiel Mi estis kun Moseo, tiel Mi estos kun vi. 8 Kaj vi ordonu al la pastroj, kiuj portas la keston de interligo, dirante: Kiam vi venos al la rando de la akvo de Jordan, tiam stariĝu en Jordan.

9 Kaj Josuo diris al la Izraelidoj:

Aliru ĉi tien, kaj aŭskultu la vortojn de la Eternulo, via Dio.

10 Kaj Josuo diris:

Per tio vi ekscios, ke la vivanta Dio estas inter vi, kaj ke Li forpelos de antaŭ vi la Kanaanidojn kaj la Ĥetidojn kaj la Ĥividojn kaj la Perizidojnו kaj la Girgaŝidojn kaj la Amoridojn kaj la Jebusidojn: 11 jen la kesto de interligo de la Sinjoro de la tuta tero transiros antaŭ vi Jordanon. 12 Kaj nun prenu al vi dek du virojn el la triboj de Izrael, po unu viro el ĉiu tribo. 13 Kaj kiam la plandoj de la piedoj de la pastroj, kiuj portas la keston de la Eternulo, la Sinjoro de la tuta tero, haltos en la akvo de Jordan, la akvo de Jordan detiriĝos, la akvo, kiu fluas de supre; kaj ĝi stariĝos, kiel unu muro.

14 Kaj kiam la popolo elmoviĝis el siaj tendoj, por transiri Jordanon, kaj la pastroj, kiuj portis la keston de interligo, estis antaŭ la popolo, 15 kaj kiam la portantoj de la kesto venis al Jordan, kaj la piedoj de la pastroj, kiuj portis la keston, trempiĝis en la rando de la akvo (kaj Jordan estis plena ĉe ĉiuj siaj bordoj dum la tuta tempo de rikoltado), 16 tiam la akvo, kiu fluis de supre, haltis, stariĝis kiel unu muro, tre malproksime, ĉe la urbo Adam,ד kiu estas apud Cartan;ה kaj la akvo, kiu fluis al la maro de la stepo, al la Sala Maro, tute foriris. Kaj la popolo transiris kontraŭ Jeriĥo. 17 Kaj la pastroj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, staris forte sur seka tero meze de Jordan, kaj la tuta Izrael iris trans seka tero, ĝis la tuta popolo transiris Jordanon.

א(v. 3) H727 ארון (aron): chest, ark, coffin
ב H1285 בּרית (berit ♀): covenant, alliance…
ג(v. 4) ISV 2,000 cubits ~= 1,000 yards ~= 900 meters; H520 אמּה (ama): forearm, cubit, mother
ד(v. 16) H121 אדם: same as first man, so man, ruddy, red
ה H6891 צרתן: possibly pierce
ו(v. 10) Perizidoj– H6522 פּרוּי: from the open country

Ĉapitro 4

1 Kaj kiam la tuta popolo transiris Jordanon, la Eternulo diris al Josuo jene:

2 Prenu al vi el la popolo dek du virojn, po unu viro el ĉiu tribo, 3 kaj ordonu al ili, dirante: Prenu al vi de ĉi tie, el la mezo de Jordan, kie firme staris la piedoj de la pastroj, dek du ŝtonojn, kaj transportu ilin kun vi, kaj metu ilin sur la nokthaltejo,α kie vi pasigos ĉi tiun nokton.

4 Kaj Josuo alvokis la dek du virojn, kiujn li destinis el la Izraelidoj, po unu viro el ĉiu tribo; 5 kaj Josuo diris al ili:

Iru antaŭ la kesto de la Eternulo, via Dio, en la mezo de Jordan, kaj levu al vi sur vian ŝultron ĉiu po unu ŝtono, laŭ la nombro de la triboj de la Izraelidoj; 6 por ke ĉi tio estu signo inter vi. Se viaj infanoj morgaŭ demandos vin, dirante:

Pro kio estas ĉe vi ĉi tiuj ŝtonoj?
7 tiam vi diros al ili:
Pro tio, ke disflankiĝis la akvo de Jordan antaŭ la kesto de interligo de la Eternulo; kiam ĝi iris trans Jordanon, disflankiĝis la akvo de Jordan.
Kaj ĉi tiuj ŝtonoj estos memorigaĵo por la Izraelidoj eterne.

8 Kaj la Izraelidoj faris tiel, kiel ordonis Josuo; kaj ili prenis dek du ŝtonojn el meze de Jordan, kiel la Eternulo diris al Josuo, laŭ la nombro de la triboj de la Izraelidoj; kaj ili transportis ilin kun si al la nokthaltejo, kaj kuŝigis ilin tie. 9 Kaj dek du ŝtonojn Josuo starigis meze de Jordan, sur la loko, sur kiu staris la piedoj de la pastroj, kiuj portis la keston de interligo; kaj ili restis tie ĝis hodiaŭ. 10 Kaj la pastroj, kiuj portis la keston, staris meze de Jordan, ĝis finiĝis ĉio, kion la Eternulo ordonis al Josuo diri al la popolo, konforme al ĉio, kion Moseo ordonis al Josuo. Kaj la popolo rapide transiris. 11 Kaj kiam la tuta popolo transiris, tiam transiris la kesto de la Eternulo kaj la pastroj antaŭ la popolo. 12 Kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase transiris armitaj antaŭ la Izraelidoj, kiel diris al ili Moseo. 13 Ĉirkaŭ kvardek mil armitaj militistoj transiris antaŭ la Eternulo por la milito, sur la stepon de Jeriĥo. 14 En tiu tago la Eternulo altigis Josuon antaŭ la okuloj de la tuta Izrael; kaj ili komencis timi lin, kiel ili timis Moseon dum lia tuta vivo. 15 Kaj la Eternulo diris al Josuo jene:

16 Ordonu al la pastroj, kiuj portas la keston de atesto, ke ili supreniru el Jordan.

17 Kaj Josuo ordonis al la pastroj, dirante:

Supreniru el Jordan.

18 Kaj kiam la pastroj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, supreniris el Jordan, kaj kiam la plandoj de la pastroj leviĝis sur la sekan teron, la akvo de Jordan reiris al sia loko kaj ekfluis kiel antaŭe laŭ ĉiuj siaj bordoj. 19 Kaj la popolo eliris el Jordan en la deka tago de la unua monato,β kaj ili starigis sian tendaron en Gilgal,γ oriente de Jeriĥo. 20 Kaj la dek du ŝtonojn, kiujn ili prenis el Jordan, Josuo starigis en Gilgal. 21 Kaj li diris al la Izraelidoj jene:

Se en la venonta tempo viaj filoj demandos siajn patrojn, dirante:

Kion signifas ĉi tiuj ŝtonoj?
22 tiam diru al viaj filoj jene: Sur seka tero Izrael transiris ĉi tiun Jordanon; 23 ĉar la Eternulo, via Dio, elsekigis la akvon de Jordan antaŭ vi, ĝis vi transiris, kiel la Eternulo, via Dio, faris kun la Ruĝa Maro, kiun Li elsekigis antaŭ ni, ĝis ni transiris; 24 por ke ĉiuj popoloj de la tero sciu, ke la mano de la Eternulo estas forta, kaj por ke ili timu la Eternulon, vian Dion, en ĉiu tempo.

α(v. 3) H4411 מלון (malon): lodging, inn
β(v. 19) The “first month” of the Hebrew ecclesiastical calendar is ניסן (Nisan), March/April.
γ H1537 גּלגּל: wheel, rolling

Ĉapitro 5

1 Kaj kiam ĉiuj reĝoj de la Amoridoj, kiuj loĝis transe de Jordan okcidente, kaj ĉiuj reĝoj de la Kanaanidoj, kiuj loĝis apud la maro, aŭdis, ke la Eternulo elsekigis la akvon de Jordan antaŭ la Izraelidoj, ĝis ili transiris, tiam ektimis ilia koro, kaj ili ne havis plu kuraĝon antaŭ la Izraelidoj. 2 En tiu tempo la Eternulo diris al Josuo:

Faru al vi ŝtonajn tranĉilojn,א kaj cirkumcidu la Izraelidojn denove, duan fojon.

3 Kaj Josuo faris al si ŝtonajn tranĉilojn, kaj cirkumcidis la Izraelidojn sur la monteto de בprepucioj. 4 Kaj jen estas la kaŭzo, pro kiu Josuo cirkumcidis: la tuta popolo, kiu eliris el Egiptujo, la virseksuloj, ĉiuj militkapablaj, mortis en la dezerto, sur la vojo, kiam ili iris el Egiptujo; 5 ĉar cirkumcidita estis la tuta popolo, kiu eliris; sed ĉiuj, kiuj naskiĝis en la dezerto, sur la vojo, kiam ili iris el Egiptujo, ne estis cirkumciditaj. 6 Ĉar dum kvardek jaroj la Izraelidoj iris en la dezerto, ĝis la tuta popolo militkapabla, kiu eliris el Egiptujo, elmortis, pro tio, ke ili ne obeis la voĉon de la Eternulo; al ili la Eternulo ĵuris, ke Li ne montros al ili la landon, pri kiu la Eternulo ĵuris al iliaj patroj, ke Li donos al ni landon, en kiu fluas lakto kaj mielo. 7 Iliajn filojn Li starigis anstataŭ ili. Tiujn Josuo cirkumcidis; ĉar ili estis necirkumciditaj, ĉar oni ne cirkumcidis ilin dum la vojo. 8 Kaj kiam estis finita la cirkumcidado de la tuta popolo, ili restis sur sia loko en la tendaro, ĝis ili resaniĝis. 9 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Hodiaŭ Mi derulis de vi la hontindaĵon de Egiptujo.

Kaj tiu loko ricevis la nomon Gilgal ĝis hodiaŭ. 10 Kaj la Izraelidoj staris tendare en Gilgal, kaj faris la Paskon en la dek-kvara tago de la monatoג vespere sur la stepo de Jeriĥo. 11 Kaj ili manĝis el la produktoj de la tero en la sekvanta tago post la Pasko, macojn kaj rostitajn grajnojn en la sama tago. 12 Kaj la manao ĉesis fali en la sekvanta tago, post kiam ili manĝis el la produktoj de la tero; kaj la Izraelidoj ne plu havis manaon, sed ili manĝis la produktojn de la lando Kanaana en tiu jaro. 13 Kaj okazis, ke kiam Josuo estis apud Jeriĥo, li levis siajn okulojn, kaj ekvidis, ke jen viro staras antaŭ li kaj en sia mano li tenas nudigitan glavon. Kaj Josuo aliris al li, kaj diris al li:

Ĉu vi estas nia, aŭ ĉu el niaj malamikoj?

14 Kaj tiu diris:

Ne, mi estas militestro de la Eternulo, mi nun venis.

Tiam Josuo ĵetis sin vizaĝaltere kaj faris adoron, kaj diris al li:

Kion mia sinjoro diros al sia sklavo?

15 Kaj la militestro de la Eternulo diris al Josuo:

Demetu viajn ŝuojn de viaj piedoj; ĉar la loko, sur kiu vi staras, estas sankta.

Kaj Josuo faris tiel.

א(v. 2) H6697 + H2719; קור (cur): cliff, sharp-stone; H2719 חרב (ĥereb): knife, sword, cutting-tool
ב(v. 3) Apparently the Esperanto translator was squeamish: the original “Aralot” is transliteration of the Hebrew plural of, H6190 ערלה (arla ♀): foreskin, prepuce.
ג(v. 10) cf Josuo iv.19

Ĉapitro 6

1 (Kaj Jeriĥo estis fermita kaj ŝlosita kontraŭ la Izraelidoj; neniu eliris, kaj neniu eniris.) 2 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Vidu, Mi transdonis en vian manon Jeriĥon kaj ĝian reĝon kaj ĝiajn fortajn militistojn. 3 Ĉirkaŭiru la urbon ĉiuj militistoj, ĉirkaŭiru la urbon unu fojon; tiel faru dum ses tagoj. 4 Kaj sep pastroj portu sep trumpetojn jubileajn antaŭ la kesto; kaj en la sepa tago ĉirkaŭiru la urbon sep fojojn, kaj la pastroj sonigu per la trumpetoj. 5 Kaj kiam oni ektrumpetos per la jubilea korno kaj vi ekaŭdos la sonadon de la trumpeto, tiam la tuta popolo ekkriu per laŭta voĉo; kaj la muro de la urbo falos malsupren, kaj la popolo eniru, ĉiu rekteα antaŭen.

6 Kaj Josuo, filo de Nun, alvokis la pastrojn, kaj diris al ili:

Portu la keston de interligo, kaj sep pastroj portu sep jubileajn trumpetojn antaŭ la kesto de la Eternulo.

7 Kaj li diris al la popolo:

Iru, kaj ĉirkaŭiru la urbon, kaj la armitoj preteriru antaŭ la kesto de la Eternulo.

8 Kaj post kiam Josuo tion diris al la popolo, sep pastroj, portantaj sep jubileajn trumpetojn antaŭ la Eternulo, ekiris kaj ektrumpetis per la trumpetoj; kaj la kesto de interligo de la Eternulo iris post ili. 9 Kaj la armitoj iris antaŭ la pastroj, kiuj trumpetis per la trumpetoj, kaj la resto de la popolo iris post la kesto; oni iris kaj trumpetis per trumpetoj. 10 Kaj al la popolo Josuo ordonis, dirante:

Ne kriu, kaj ne aŭdigu vian voĉon, kaj neniu vorto eliru el via buŝo, ĝis la tago, kiam mi diros al vi, ke vi kriu; tiam vi krios.

11 Kaj la kesto de la Eternulo ekiris ĉirkaŭ la urbo, ĉirkaŭiris ĝin unu fojon; kaj ili venis en la tendaron kaj tranoktis en la tendaro. 12 Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj la pastroj ekportis la keston de la Eternulo. 13 Kaj la sep pastroj, kiuj portis sep jubileajn trumpetojn antaŭ la kesto de la Eternulo, iris kaj senĉese trumpetis per la trumpetoj; kaj la armitoj iris antaŭ ili, kaj la resto de la popolo iris post la kesto de la Eternulo, kaj oni senĉese trumpetis per trumpetoj. 14 Kaj ili ĉirkaŭiris la urbon en la dua tago unu fojon, kaj revenis en la tendaron. Tiel oni faris dum ses tagoj. 15 En la sepa tago ili leviĝis frue, kiam montriĝis la matena ĉielruĝo, kaj ili ĉirkaŭiris la urbon en la sama maniero sep fojojn; en tiu sola tago ili ĉirkaŭiris la urbon sep fojojn. 16 Kaj ĉe la sepa fojo, kiam la pastroj trumpetis per la trumpetoj, Josuo diris al la popolo:

Ekkriu, ĉar la Eternulo transdonis al vi la urbon. 17 Kaj la urbo estu sub anatemo de la Eternulo, ĝi kaj ĉio, kio estas en ĝi; nur la malĉastistinoβ Raĥab restu viva, ŝi kaj ĉiu, kiu estas kun ŝi en la domo; ĉar ŝi kaŝis la senditojn, kiujn ni sendis. 18 Sed vi gardu vin kontraŭ la anatemitaĵo, por ke vi ne anatemiĝu, se vi prenos ion el la anatemitaĵo, kaj por ke vi ne faligu anatemon sur la tendaron de Izrael kaj ne malfeliĉigu ĝin. 19 Kaj la tuta arĝento kaj oro, kaj ĉiuj vazoj kupraj kaj feraj, estu sanktigitaj al la Eternulo; en la trezorejon de la Eternulo ili venos.

20 Kaj la popolo ekkriis, kaj oni ektrumpetis per trumpetoj. Kaj kiam la popolo ekaŭdis la sonadon de la trumpeto, la popolo ekkriis per laŭta voĉo; kaj la muro falis malsupren, kaj la popolo eniris en la urbon, ĉiu rekte antaŭen, kaj ili prenis la urbon. 21 Kaj ili ekstermis per glavo ĉion, kio estis en la urbo, la virojn kaj virinojn, junulojn kaj maljunulojn, bovojn kaj ŝafojn kaj azenojn. 22 Kaj al la du viroj, kiuj esplorrigardis la landon, Josuo diris:

Iru en la domon de la malĉastistino, kaj elkonduku el tie la virinon, kaj ĉiujn, kiuj estas ĉe ŝi, kiel vi ĵuris al ŝi.

23 Kaj la junuloj esplorrigardintoj iris, kaj elkondukis Raĥabon kaj ŝian patron kaj ŝian patrinon kaj ŝiajn fratojn, kaj ĉiujn, kiuj estis ĉe ŝi, kaj ŝian tutan familion ili elkondukis, kaj starigis ilin ekster la tendaron de Izrael. 24 Kaj la urbon oni forbruligis per fajro, kaj ĉion, kio estis en ĝi; nur la arĝenton kaj oron kaj la kuprajn kaj ferajn vazojn oni donis en la trezorejon de la domo de la Eternulo. 25 Kaj la malĉastistinon Raĥab, kaj la domon de ŝia patro, kaj ĉiujn, kiuj estis kun ŝi, Josuo lasis vivaj, kaj ŝi restis inter Izrael ĝis nun; ĉar ŝi kaŝis la senditojn, kiujn Josuo sendis por esplorrigardi Jeriĥon. 26 Kaj en tiu tempo Josuo faris ĵuron, dirante:

Malbenita antaŭ la Eternulo estu tiu viro, kiu restarigos kaj konstruos ĉi tiun urbon Jeriĥo. Sur sia unuenaskito li ĝin fondos, kaj sur sia plej juna filo li starigos ĝiajn pordegojn.γ

27 Kaj la Eternulo estis kun Josuo, kaj li estis fama sur la tuta lando.

α(v. 5) straight, directly
β(v. 17) exposed woman; H2181 זנה (zana): idolater, adulterer
γ(v. 26) fulfilled I Reĝoj xvi.34

Ĉapitro 7

1 Sed la Izraelidoj pekis kontraŭ la anatemo; Aĥan,א filo de Karmi,ב filo de Zabdi,ג filo de Zeraĥ,ד el la tribo de Jehuda, prenis el la anatemitaĵo, kaj la kolero de la Eternulo ekflamis kontraŭ la Izraelidoj. 2 Kaj Josuo sendis virojn el Jeriĥo al Aj,ה kiu estis apud Bet-Aven,ו oriente de Bet-El, kaj li diris al ili jene:

Iru kaj esplorrigardu la landon.

Kaj la viroj iris kaj esplorrigardis Ajon. 3 Kaj ili revenis al Josuo, kaj diris al li:

Ne iru la tuta popolo, nur du mil aŭ tri mil viroj iru kaj venkobatu Ajon; ne lacigu tien la tutan popolon, ĉar ili estas malgrandnombraj.

4 Kaj iris tien el la popolo ĉirkaŭ tri mil viroj; sed ili forkuris de antaŭ la loĝantoj de Aj. 5 Kaj la loĝantoj de Aj mortigis el ili tridek ses homojn, kaj persekutis ilin de la pordego ĝis Ŝebarim,ז kaj venkobatis ilin sur la deklivo de la monto; kaj malkuraĝiĝis la koro de la popolo kaj fariĝis kiel akvo. 6 Tiam Josuo disŝiris siajn vestojn, kaj ĵetis sin vizaĝaltere antaŭ la keston de la Eternulo, restante tiel ĝis la vespero, li kaj la plejaĝuloj de Izrael; kaj ili ŝutis polvon sur siajn kapojn. 7 Kaj Josuo diris:

Ho, mia Sinjoro, Eternulo, kial Vi transirigis ĉi tiun popolon trans Jordanon, por transdoni nin en la manon de la Amoridoj, por pereigi nin? ho, kial ni ne restis sur tiu flanko de Jordan? 8 Ho, mia Sinjoro! kion mi povas diri, post kiam Izrael turnis sian dorson al siaj malamikoj? 9 Kiam aŭdos la Kanaanidoj kaj ĉiuj loĝantoj de la lando, ili ĉirkaŭos nin kaj ekstermos nian nomon de sur la tero; kaj kion Vi faros por Via granda nomo?

10 Tiam la Eternulo diris al Josuo:

Leviĝu! por kio vi ĵetis vin vizaĝaltere? 11 Izrael pekis, kaj ili agis kontraŭ Mia interligo, kiun Mi donis al ili, kaj ili prenis el la anatemitaĵo, kaj ŝtelis, kaj mensoge neis,ח kaj metis inter siajn vazojn. 12 Tial la Izraelidoj ne povos rezisti antaŭ siaj malamikoj, sian dorson ili turnos al siaj malamikoj, ĉar ili falis sub anatemon; Mi ne estos plu kun vi, se vi ne malaperigos la anatemitaĵon el inter vi. 13 Leviĝu, sanktigu la popolon, kaj diru: Sanktigu vin por morgaŭ; ĉar tiel diris la Eternulo, Dio de Izrael: Anatemitaĵo estas inter vi, Izrael; vi ne povos rezisti antaŭ viaj malamikoj, ĝis vi forigos la anatemitaĵon el inter vi. 14 Kaj vi aliros matene laŭ viaj triboj; kaj la tribo, kiun montros la Eternulo, aliros laŭ la familioj; kaj la familio, kiun montros la Eternulo, aliros laŭ la domoj; kaj la domo, kiun montros la Eternulo, aliros laŭ apartaj homoj. 15 Kaj tiun, ĉe kiu montriĝos la anatemitaĵo, oni forbruligu per fajro, lin kaj ĉion, kio apartenas al li; ĉar li agis kontraŭ la interligo de la Eternulo, kaj ĉar li faris malnoblaĵon en Izrael.

16 Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj alirigis Izraelon laŭ liaj triboj; kaj la montro falis sur la tribon de Jehuda. 17 Kaj li alirigis la tribon de Jehuda, kaj la montro falis sur la familion de la Zeraĥidoj; kaj li alirigis la familion de la Zeraĥidoj laŭ apartaj homoj, kaj la montro falis sur Zabdin. 18 Kaj li alirigis lian domon laŭ apartaj homoj, kaj la montro falis sur Aĥanon, filon de Karmi, filo de Zabdi, filo de Zeraĥ, el la tribo de Jehuda. 19 Tiam Josuo diris al Aĥan:

Mia filo! donu gloron al la Eternulo, Dio de Izrael, kaj faru al Li konfeson, kaj diru al mi, kion vi faris; ne kaŝu antaŭ mi.

20 Kaj Aĥan respondis al Josuo, kaj diris:

Efektive, mi pekis antaŭ la Eternulo, Dio de Izrael, kaj tiel kaj tiel mi faris. 21 Mi vidis inter la militakiraĵo belan Ŝinaranט mantelon, kaj ducent siklojnי da arĝento, kaj unu stangetonכ da oro, havantan la pezon de kvindek sikloj,ל kaj mi ekdeziris ilin kaj prenis ilin; kaj nun ili estas kaŝitaj en la tero meze de mia tendo, kaj la arĝento estas sub tio.

22 Kaj Josuo sendis senditojn, kaj ili kuris en la tendon; kaj montriĝis, ke tio estas kaŝita en lia tendo kaj la arĝento estas sub tio. 23 Kaj ili prenis tion el meze de la tendo, kaj alportis al Josuo kaj al ĉiuj Izraelidoj, kaj elmetis tion antaŭ la Eternulo. 24 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael prenis Aĥanon, filon de Zeraĥ, kaj la arĝenton kaj la mantelon kaj la stangeton da oro, kaj liajn filojn kaj liajn filinojn, kaj liajn bovojn kaj liajn azenojn kaj liajn ŝafojn, kaj lian tendon, kaj ĉion, kio apartenis al li, kaj elkondukis ilin en la valon מAĥor. 25 Kaj Josuo diris:

Pro tio, ke vi malĝojigisנ nin, la Eternulo malĝojigos vin en ĉi tiu tago.

Kaj la tuta Izrael mortigis lin per ŝtonoj; kaj oni forbruligis ilin per fajro, kaj ĵetis sur ilin ŝtonojn. 26 Kaj oni amasigis super li grandan amason da ŝtonoj, kiu restis ĝis hodiaŭ. Kaj malaperis la flama kolero de la Eternulo. Pro tio tiu loko havas la nomon valo Aĥor ĝis hodiaŭ.

א(v. 1) Aĥan– H5912 עכן: troublesome
ב Karmi– H3756 כּרמי (♂): gardener, vintner
ג Zabdi– H2067 זבדּי: giving
ד Zeraĥ– H2226 זרח: light rising
ה(v. 2) Aj– H5857 עי (a-i, ♂): ruin
ו Bet-Aven– H1007 בּת און: house of vanity
ז(v. 5) Ŝebarim– H7671 שׁברים: ruins
ח(v. 11) neis– denied
ט(v. 21) Ŝinaran– H8152 שׁנער: Babylonian
י siklo– H8255 שׁקל (ŝekel): a standard weight; GWT, about 5#. At $20/troy oz., about $1500
כ strangeton– peculiarity, strange thing; H3956 לשׁן (laŝon): tongue, ingot, wedge
לGWT, about 1#. At $1200/troy oz., about $18,000
מ(v. 24) Aĥor– H5916 עכר: to trouble, to disturb, to stir
נ(v. 25) malĝojigis– H5911 עכור: troubled

Ĉapitro 8

1 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Ne timu, kaj ne estu malkuraĝa; prenu kun vi ĉiujn militistojn, kaj leviĝu kaj iru al Aj; vidu, Mi transdonis en vian manon la reĝon de Aj kaj lian popolon kaj lian urbon kaj lian landon. 2 Kaj agu kun Aj kaj kun ĝia reĝo, kiel vi agis kun Jeriĥo kaj kun ĝia reĝo; nur ilian militakiraĵon kaj iliajn brutojn vi povas rabi por vi. Faru insidonα malantaŭ la urbo.

3 Kaj leviĝis Josuo kaj ĉiuj militistoj, por iri al Aj; kaj Josuo elektis tridek mil homojn, bonajn militistojn, kaj sendis ilin nokte, 4 kaj ordonis al ili, dirante:

Vidu, vi faros insidon ĉe la urbo, malantaŭ la urbo; no tro malproksimiĝu de la urbo, kaj estu ĉiuj pretaj. 5 Kaj mi, kaj la tuta popolo, kiu estas kun mi, alproksimiĝos al la urbo. Kaj kiam ili eliros kontraŭ nin, kiel antaŭe, ni forkuros de ili. 6 Kaj ili eliros post ni, ĝis ni ellogos ilin el la urbo; ĉar ili diros:

Ili forkuras de ni, kiel antaŭe. Kaj ni kuros de ili.
7 Tiam vi leviĝu el la insido kaj ekposedu la urbon; kaj la Eternulo, via Dio, transdonos ĝin en vian manon. 8 Kaj kiam vi okupos la urbon, ekbruligu la urbon per fajro; faru laŭ la diro de la Eternulo. Vidu, mi tion ordonas al vi.

9 Kaj Josuo sendis ilin, kaj ili iris en insidejon, kaj ili eksidis inter Bet-El kaj Aj, okcidente de Aj. Kaj Josuo pasigis tiun nokton meze de la popolo. 10 Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj ordigis la popolon, kaj ekiris li kaj la plejaĝuloj de Izrael antaŭ la popolo al Aj. 11 Kaj ĉiuj militistoj, kiuj estis kun li, iris, kaj alproksimiĝis, kaj venis antaŭ la urbon, kaj starigis sian tendaron nordeβ de Aj; kaj inter ili kaj Aj estis valo. 12 Kaj li prenis ĉirkaŭ kvin mil homojn, kaj aranĝis ilin inside inter Bet-El kaj Aj, okcidente de Aj. 13 Kaj la popolo starigis la tutan tendaron, kiu estis norde de la urbo, tiel, ke ĝia fina partoγ estis okcidente de la urbo. Kaj Josuo iris en tiu nokto en la mezon de la valo. 14 Kiam la reĝo de Aj tion ekvidis, tiam la loĝantoj de la urbo rapide leviĝis kaj eliris kontraŭ Izraelon milite, li kaj lia tuta popolo, sur difinitan lokon antaŭ la valo. Kaj li ne sciis, ke estas kontraŭ li insidoδ malantaŭ la urbo. 15 Kaj Josuo kaj la tuta Izrael ŝajnigis sin venkobatitaj de ili, kaj ekkuris en la direkto al la dezerto. 16 Kaj ili per krio vokis la tutan popolon, kiu estis en la urbo, por persekuti ilin; kaj ili postkuris Josuon, kaj malproksimiĝis de la urbo. 17 Kaj en Aj kaj en Bet-El restis neniu homo, kiu ne kuris post Izrael. Kaj ili lasis la urbon malfermita, kaj postkuris Izraelon. 18 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Etendu la lancon, kiu estas en via mano, kontraŭ Ajon; ĉar en vian manon Mi ĝin transdonos.

Kaj Josuo etendis la lancon, kiu estis en lia mano, kontraŭ la urbon. 19 Kaj la insidanoj rapide leviĝis de sia loko, kaj ekkuris, kiam li etendis sian manon, kaj ili venis en la urbon kaj okupis ĝin, kaj rapide ekbruligis la urbon per fajro. 20 Kaj la loĝantoj de Aj ekrigardis malantaŭen, kaj vidis, ke fumo de la urbo iras al la ĉielo. Kaj ili ne havis lokon, kien forkuri— nek tien nek ĉi tien; kaj la popolo, kiu estis kurinta al la dezerto, turniĝis kontraŭ la persekutantojn. 21 Kaj kiam Josuo kaj la tuta Izrael ekvidis, ke la insidanoj okupis la urbon kaj ke leviĝas fumo de la urbo, ili turniĝis kaj ekbatis la loĝantojn de Aj. 22 Kaj tiuj el la urbo eliris renkonte al ili, kaj ili troviĝis en la mezo inter la Izraelidoj, el kiuj unuj estis sur unu flanko kaj aliaj sur la dua flanko, kaj ili batis ilin tiel, ke neniu el ili restis kaj neniu povis forkuri. 23 Kaj la reĝon de Aj oni kaptis vivan, kaj alkondukis lin al Josuo. 24 Kaj kiam Izrael mortigis ĉiujn loĝantojn de Aj sur la kampo, en la dezerto, kien tiuj ilin postkuris, kaj ĉiuj falis de glavo ĝis plena ekstermiĝo, tiam ĉiuj Izraelidoj reiris en la urbon kaj mortigis tie ĉiujn per glavo. 25 Kaj la nombro de ĉiuj falintoj en tiu tago, viroj kaj virinoj, estis dek du mil, ĉiuj loĝantoj de Aj. 26 Kaj Josuo ne retiris sian manon, kiun li etendis kun la lanco, ĝis estis ekstermitaj ĉiuj loĝantoj de Aj. 27 Nur la brutojn kaj la militakiraĵon de tiu urbo la Izraelidoj rabis al si, laŭ la diro de la Eternulo, kiun Li ordonis al Josuo. 28 Kaj Josuo forbruligis la urbon Aj, kaj faris ĝin eterna ruino, dezertaĵo ĝis hodiaŭ. 29 Kaj la reĝon de Aj li pendigis sur arbo, kie li restis ĝis la vespero; kaj kiam la suno subiris, Josuo ordonis, kaj oni deprenis lian kadavron de la arbo, kaj ĵetis ĝin antaŭ la pordegon de la urbo, kaj amasigis super ĝi grandan amason da ŝtonoj, kiu restis ĝis hodiaŭ.

30 Tiam Josuo konstruis sur la monto Ebalε altaron al la Eternulo, Dio de Izrael, 31 kiel ordonis Moseo, servanto de la Eternulo, al la Izraelidoj, kiel estas skribite en la libro de instruo de Moseo, altaron el ŝtonoj nehakitaj, sur kiujn oni ne levis feron. Kaj oni alportis sur ĝi bruloferojn al la Eternulo, kaj oni buĉis pacoferojn. 32 Kaj li skribis tie sur la ŝtonoj kopion de la instruo de Moseo, kiun li skribis antaŭ la Izraelidoj. 33 Kaj la tuta Izrael kaj liaj plejaĝuloj kaj oficistoj kaj liaj juĝistoj staris ĉe ambaŭ flankoj de la kesto, kontraŭ la pastroj Levidoj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, kiel la fremduloj, tiel ankaŭ la indiĝenoj; duono staris kontraŭ la monto Gerizim,ζ kaj la dua duono kontraŭ la monto Ebal, kiel ordonis antaŭe Moseo, servanto de la Eternulo, por beni la popolon. 34 Kaj poste li laŭte legis ĉiujn vortojn de la instruo, la benon kaj la malbenon, konforme al ĉio, kio estas skribita en la libro de la instruo. 35 El ĉio, kion ordonis Moseo, ne estis eĉ unu vorto, kiun ne antaŭlegis Josuo antaŭ la tuta komunumo de Izrael, kaj antaŭ la virinoj, infanoj, kaj fremduloj, kiuj estis inter ili.

α(v. 2) trap, snare
β(v. 11) H6828 צפון (cafon): North (from dark, hidden)
γ(v. 13) end part; H6119 עקבי (akebi): heel (lit), rear guard (fig)
δ(v. 14, 19) H693 ארב (arab): to ambush, to lie in wait
ε(v. 30) H5858 עיבל: (uncertain) bald
ζ(v. 33) H1630 גּרזים: rockies, cuts

Ĉapitro 9

1 Kaj kiam aŭdis ĉiuj reĝoj, kiuj loĝis trans Jordan, sur la monto kaj en la valo, kaj sur la tuta bordo de la Granda Maro kontraŭ Lebanon, la Ĥetidoj, kaj la Amoridoj, la Kanaanidoj, la Perizidoj, la Ĥividoj, kaj la Jebusidoj, 2 ili kolektiĝis kune, por militi unuanime kontraŭ Josuo kaj kontraŭ Izrael. 3 Kaj la loĝantoj de Gibeonא aŭdis, kion faris Josuo al Jeriĥo kaj al Aj, 4 kaj ili ankaŭ faris ruzaĵon: ili iris kaj provizis sin per manĝaĵoj, kaj metis malnovajn sakojn sur siajn azenojn kaj malnovajn disŝiritajn kaj flikitajn vinsakojn; 5 kaj ŝuoj malnovaj kaj flikitaj estis sur iliaj piedoj, kaj vestoj malnovaj estis sur ili, kaj ilia tuta pano estis malfreŝa kaj ŝimiĝinta. 6 Kaj ili iris al Josuo en la tendaron ĉe Gilgal, kaj diris al li kaj al la tuta Izrael:

El lando malproksima ni venis; faru do kun ni interligon.

7 Kaj la Izraelidoj diris al la Ĥividoj:

Eble vi loĝas apude de ni; kiel do ni povas fari kun vi interligon?

8 Kaj ili diris al Josuo:

Ni estas viaj sklavoj.

Kaj Josuo diris al ili:

Kiuj vi estas? kaj el kie vi venas?

9 Kaj ili diris al li:

El lando tre malproksima venis viaj sklavoj pro la nomo de la Eternulo, via Dio; ĉar ni aŭdis Lian gloron, kaj ĉion, kion Li faris en Egiptujo, 10 kaj ĉion, kion Li faris al la du reĝoj de la Amoridoj transe de Jordan, al Siĥon, reĝo de Ĥeŝbon,ב kaj al Og, reĝo de Baŝan,ג kiu loĝis en דAŝtarot. 11 Kaj diris al ni niaj plejaĝuloj kaj ĉiuj loĝantoj de nia lando jene: Prenu en viajn manojn manĝaĵon por la vojo, kaj iru renkonte al ili, kaj diru al ili: Ni estas viaj sklavoj; faru do kun ni interligon. 12 Ĉi tiu nia pano estis varma, kiam ni prenis ĝin provize el niaj domoj en la tago, en kiu ni eliris, por iri al vi; kaj nun jen ĝi malfreŝiĝis kaj הŝimiĝis. 13 Kaj ĉi tiuj niaj felsakoj kun vino, kiujn ni plenigis novajn, jen ili disfendiĝis;ו kaj ĉi tiuj niaj vestoj kaj ŝuoj malnoviĝis pro la tre longa vojo.

14 Tiam la homoj prenis iom el ilia pano, kaj la Eternulon ili ne demandis. 15 Kaj Josuo faris pacon kun ili, kaj starigis interligon kun ili, por lasi ilin vivaj; kaj la ĉefoj de la komunumo ĵuris al ili. 16 Sed post paso de tri tagoj, post kiam ili faris kun ili interligon, ili ekaŭdis, ke ili estas iliaj najbaroj kaj loĝas apude de ili. 17 Kaj la Izraelidoj elmoviĝis, kaj venis al iliaj urboj en la tria tago; iliaj urboj estis Gibeon kaj Kefiraז kaj Beerot kaj חKirjat-Jearim. 18 Kaj la Izraelidoj ne batis ilin, ĉar la estroj de la komunumo ĵuris al ili per la Eternulo, Dio de Izrael. Kaj la tuta komunumo ekmurmuris kontraŭ la estroj. 19 Kaj ĉiuj estroj diris al la tuta komunumo:

Ni ĵuris al ili per la Eternulo, Dio de Izrael, kaj nun ni ne povas tuŝi ilin; 20 tion ni faros al ili: ni lasu ilin vivaj, por ke ne trafu nin kolero pro la ĵuro, kiun ni ĵuris al ili.

21 Kaj la estroj diris al ili:

Ili vivu.

Kaj ili fariĝis lignohakistoj kaj akvoportistoj por la tuta komunumo, kiel diris al ili la estroj. 22 Kaj Josuo alvokis ilin, kaj diris al ili jene:

Kial vi nin trompis, dirante, ke vi estas tre malproksimaj de ni, dum vi loĝas apude de ni? 23 estu do nun malbenitaj: ne ĉesiĝu inter vi sklavoj kaj lignohakistoj kaj akvoportistoj por la domo de mia Dio.

24 Kaj ili respondis al Josuo kaj diris:

Estis dirite al viaj sklavoj, ke la Eternulo, via Dio, promesis al Sia servanto Moseo, ke Li donos al vi la tutan landon kaj ekstermos antaŭ vi ĉiujn loĝantojn de la lando; tial ni tre ektimis antaŭ vi pri nia vivo, kaj ni faris tiun aferon. 25 Kaj nun jen ni estas en via mano: kiel vi trovas bona kaj justa agi kun ni, tiel agu.

26 Kaj li agis kun ili tiel: li savis ilin kontraŭ la manoj de la Izraelidoj, kaj ĉi tiuj ne mortigis ilin. 27 Sed Josuo destinis al ili en tiu tago, ke ili estu lignohakistoj kaj akvoportistoj por la komunumo kaj por la altaro de la Eternulo, ĝis la nuna tago, sur la loko, kiun Li elektos.

א(v. 3) H1391 דּבעון: hilly
ב(v. 10) Ĥeŝbon– H2809 חתׁבּון: to account, to think
ג Baŝan– H1316 בּשׁן: uncertain
ד Aŝtarot– H6252 עשׁתּרות (⚢): flocks, to make rich, to grow, name of Sidonian deity
ה(v. 12) become moldy
ו(v. 13) cracked apart, split open
ז(v. 17) Kefira– H3716 כּפירה (♀): village, young lionness
ח city of Jearim, H3293 יער: honeycomb, forest

Ĉapitro 10 α

1 Kiam Adoni-Cedek,β reĝo de Jerusalem, aŭdis, ke Josuo prenis Ajon kaj ekstermis ĝin; ke kiel li agis kun Jeriĥo kaj kun ĝia reĝo, tiel li agis kun Aj kaj kun ĝia reĝo; kaj ke la loĝantoj de Gibeon faris pacon kun Izrael kaj restis inter ili: 2 tiam ili tre ektimis; ĉar Gibeon estis urbo granda, kiel unu el la reĝaj urboj, kaj ĝi estis pli granda ol Aj, kaj ĉiuj ĝiaj loĝantoj estis homoj fortaj. 3 Kaj Adoni-Cedek, reĝo de Jerusalem, sendis al Hoham,γ reĝo de Ĥebron,δ kaj al Piram,ε reĝo de Jarmut,ς kaj al Jafia,ζ rego de Laĥiŝ,η kaj al Debir,θ reĝo de Eglon,ι por diri:

4 Venu al mi kaj helpu min, ke ni venkobatu Gibeonon pro tio, ke ĝi faris pacon kun Josuo kaj kun la Izraelidoj. 5 Kaj kuniĝis kaj iris la kvin reĝoj de la Amoridoj, la reĝo de Jerusalem, la reĝo de Ĥebron, la reĝo de Jarmut, la reĝo de Laĥiŝ, la reĝo de Eglon, ili kaj ilia tuta militistaro; kaj ili starigis tendarojn ĉirkaŭ Gibeon kaj ekmilitis kontraŭ ĝi. 6 Tiam la loĝantoj de Gibeon sendis al Josuo en la tendaron ĉe Gilgal, por diri:

Ne forprenu viajn manojn de viaj sklavoj; venu al ni rapide kaj savu nin kaj helpu nin, ĉar kolektiĝis kontraŭ ni ĉiuj reĝoj de la Amoridoj, kiuj loĝas sur la monto.

7 Kaj Josuo eliris el Gilgal, li kaj la tuta militistaro kun li, kaj ĉiuj militotaŭguloj. 8 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Ne timu ilin; ĉar en vian manon Mi transdonis ilin; neniu el ili povos rezisti antaŭ vi.

9 Kaj Josuo venis al ili neatendite; la tutan nokton li iris el Gilgal. 10 Kaj la Eternulo konfuzegis ilin antaŭ Izrael, kaj ĉi tiu batis ilin per granda venkobato en Gibeon, kaj persekutis ilin laŭ la vojo, kiu suprenkondukas al Bet-Ĥoron,ια kaj batis ilin ĝis Azekaιβ kaj ĝis Makeda.ιγ 11 Kaj kiam ili, forkurante de la Izraelidoj, estis sur la deklivo de Bet-Ĥoron, la Eternulo ĵetadis sur ilin grandajn ŝtonojn el la ĉielo, ĝis Azeka, kaj ili mortis; pli granda estis la nombro de tiuj, kiuj mortis de la ŝtonoj de hajlo, ol la nombro de tiuj, kiujn la Izraelidoj mortigis per la glavo.

12 Tiam Josuo parolis al la Eternulo en la tago, en kiu la Eternulo transdonis la Amoridojn al la Izraelidoj; kaj li diris antaŭ la ĉeestanta Izrael:

Suno, haltu super Gibeon,
Kaj luno super la valo de Ajalon.
13 Kaj la suno haltis, kaj la luno staris tiel longe,
Kiel la popolo faris venĝon al siaj malamikoj.
Tio estas ja skribita en la libro de la Justulo.ιδ Kaj la suno staris meze de la ĉielo, kaj ne rapidis subiri preskaŭ dum tuta tago. 14 Kaj nek antaŭe nek poste estis tago simila al tiu, en kiu la Eternulo obeis la voĉon de homo; ĉar la Eternulo batalis por Izrael. 15 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael revenis en la tendaron ĉe Gilgal. 16 Kaj forkuris tiuj kvin reĝoj kaj kaŝis sin en kaverno en Makeda. 17 Kaj oni sciigis al Josuo, dirante:

Estas trovitaj la kvin reĝoj, kaŝitaj en kaverno en Makeda.

18 Tiam Josuo diris:

Alrulu grandajn ŝtonojn al la aperturo de la kaverno, kaj starigu ĉe ĝi homojn, por gardi ĝin; 19 sed vi ne haltu, persekutu viajn malamikojn kaj ekstermu iliajn malantaŭajn taĉmentojn; ne permesu al ili veni en iliajn urbojn; ĉar la Eternulo, via Dio, transdonis ilin en viajn manojn.

20 Kaj kiam Josuo kaj la Izraelidoj finis bati ilin per tre granda venkobato ĝis preskaŭ plena ekstermo, kaj la restintoj el ili forkuris en la fortikigitajn urbojn, 21 kaj la tuta popolo revenis al Josuo en la tendaron en Makedan sendifekta, kaj neniu movis sian langon kontraŭ la Izraelidojn, 22 tiam Josuo diris:

Malfermu la aperturon de la kaverno, kaj elkonduku al mi tiujn kvin reĝojn el la kaverno.

23 Kaj oni faris tiel, kaj oni elkondukis al li tiujn kvin reĝojn el la kaverno: la reĝon de Jerusalem, la reĝon de Ĥebron, la reĝon de Jarmut, la reĝon de Laĥiŝ, la reĝon de Eglon. 24 Kaj kiam oni elkondukis tiujn reĝojn al Josuo, tiam Josuo alvokis ĉiujn Izraelidojn, kaj diris al la estroj de la militistoj, kiuj iris kun li:

Alproksimiĝu, metu viajn piedojn sur la kolojn de ĉi tiuj reĝoj; kaj ili aliris, kaj metis siajn piedojn sur iliajn kolojn.

25 Kaj Josuo diris al ili:

Ne timu kaj ne tremu, estu fortaj kaj kuraĝaj;ιε ĉar tiel la Eternulo faros al ĉiuj viaj malamikoj, kontraŭ kiuj vi militas.

26 Kaj poste Josuo frapis ilin, kaj mortigis ilin, kaj pendigis ilin sur kvin arboj; kaj ili pendis sur la arboj ĝis la vespero. 27 Kaj post la subiro de la suno Josuo ordonis, kaj oni deprenis ilin de la arboj, kaj ĵetis ilin en la kavernon, en kiu ili estis kaŝintaj sin; kaj oni almetis al la aperturo de la kaverno grandajn ŝtonojn, kiuj restis ĝis la nuna tago.

28 Kaj Makedan Josuo prenis en tiu sama tago, kaj batis ĝin per glavo, ankaŭ ĝian reĝon; kaj li ekstermis ilin kaj ĉion vivantan, kio estis en ĝi; li lasis neniun restanton. Kaj li agis kun la reĝo de Makeda, kiel li agis kun la reĝo de Jeriĥo.

29 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el Makeda al Libna,ις kaj militis kontraŭ Libna. 30 Kaj la Eternulo transdonis ankaŭ ĝin kaj ĝian reĝon en la manon de Izrael; kaj li per glavo batis ĝin kaj ĉion vivantan, kio estis en ĝi; li lasis en ĝi neniun restanton. Kaj li agis kun ĝia reĝo, kiel li agis kun la reĝo de Jeriĥo.

31 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el Libna al Laĥiŝ, kaj starigis tendaron ĉirkaŭ ĝi, kaj militis kontraŭ ĝi. 32 Kaj la Eternulo transdonis Laĥiŝon en la manon de Izrael, kaj li prenis ĝin en la dua tago, kaj per glavo ekstermis ĝin kaj ĉion vivantan en ĝi, simile al ĉio, kion li faris al Libna.

33 Tiam venis Horam, reĝo de Gezer,ιζ por alporti helpon al Laĥiŝ; sed Josuo venkobatis lin kaj lian popolon tiel, ke li lasis al li neniun restanton.

34 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el Laĥiŝ al Eglon, kaj starigis tendaron ĉirkaŭ ĝi, kaj militis kontraŭ ĝi. 35 Kaj ili prenis ĝin en tiu tago, kaj ekstermis ĝin per glavo, kaj ĉion vivantan en ĝi li ekstermis en tiu tago, simile al ĉio, kion li faris al Laĥiŝ.

36 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael iris el Eglon al Ĥebron, kaj militis kontraŭ ĝi. 37 Kaj ili prenis ĝin, kaj per glavo ekstermis ĝin kaj ĝian reĝon kaj ĉiujn ĝiajn urbojn kaj ĉion vivantan, kio estis en ĝi; li lasis neniun restanton, simile al ĉio, kion li faris al Eglon; kaj li ekstermis ĝin, kaj ĉion, kio vivis en ĝi.

38 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael iris returne al Debir, kaj militis kontraŭ ĝi. 39 Kaj li prenis ĝin kaj ĝian reĝon kaj ĉiujn ĝiajn urbojn, kaj batis ilin per glavo, kaj ekstermis ĉion vivantan, kio estis en ĝi; li lasis neniun restanton; kiel li faris al Ĥebron, tiel li faris al Debir kaj al ĝia reĝo, kaj kiel li faris al Libna kaj al ĝia reĝo.

40 Kaj Josuo venkobatis la tutan landon sur la monto, kaj la sudan kaj la malaltan kaj la deklivan, kaj ĉiujn iliajn reĝojn; li lasis neniun restanton, kaj li ekstermis ĉion vivantan, kiel ordonis la Eternulo, Dio de Izrael. 41 Kaj Josuo batis ilin de Kadeŝ-Barneaιη ĝis Gaza, kaj la tutan landon Goŝen, ĝis Gibeon. 42 Kaj ĉiujn tiujn reĝojn kaj iliajn landojn Josuo prenis per unu fojo; ĉar la Eternulo, Dio de Izrael, batalis por Izrael. 43 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael revenis en la tendaron, en Gilgalon.

α(v. ø) Footnotes in Greek numerical order.
β(v. 1) Adoni-Cedek– H139 אדני־קדק: lord of justice, ruler of righteousness
γ(v. 3) Hoham– H1944 הוהם: uncertain
δ Ĥebron– H2275 חברון (♂): association, league, spell
ε Piram– H6502 פראם: wild donkey
ς Jarmut– H3412 ירמוּת: high place, rise
ζ Jafia– H3309 יפיע: shiny, beaming
η Laĥiŝ– H3923 לכישׁ: uncertain
θ Debir– H1688 דּביר: place of speaking, inner sanctum
ι Eglon– H5700 עגלון: calf, vituline
ια(v. 10) Bet-Ĥoron– H1032 בית־חורן: place of a hollow
ιβAzeka– H5825 עזקה: tilled, plowed, dug
ιγMakeda– H4719 מקּדה: spotted, speckled, marked
ιδ(v. 13) Justulo– H3477 ישׁר (jaŝer): straight, right
ιε(v. 25) cf Josuo i.6, 7, 9, 18
ις(v. 29) Libna– H3835 לבנה: make white, brick, purify
ιζ(v. 33) Gezer– H1507 גּזר: portion, part, piece
ιη(v. 41) Kadeŝ-Barnea– H6947 קדשׁ בּרנע: holy desert of wandering

Ĉapitro 11

1 Kiam tion aŭdis Jabin,א reĝo de Ĥacor,ב li sendis al Jobab,ג reĝo de Madon,ד kaj al la reĝo de Ŝimronה kaj al la reĝo de וAĥŝaf, 2 kaj al la reĝoj, kiuj loĝis norde sur la monto, kaj sur la stepo sude de Kinerot,ז kaj sur la malaltaĵo, kaj en Nafot-Dorח apud la maro, 3 al la Kanaanidoj oriente kaj okcidente, kaj al la Amoridoj kaj Ĥetidoj kaj Perizidoj, kaj Jebusidoj sur la monto, kaj al la Ĥividoj sub Ĥermonט en la lando יMicpa. 4 Kaj eliris ili kaj ilia tuta militistaro kun ili, granda nombro da homoj, kiel la sablo sur la bordo de la maro, kaj tre multe da ĉevaloj kaj ĉaroj. 5 Kaj kuniĝis ĉiuj tiuj reĝoj, kaj venis kaj starigis siajn tendarojn kune apud la akvo Merom,כ por batali kontraŭ Izrael. 6 Kaj la Eternulo diris al Josuo:

Ne timu ilin, ĉar morgaŭ en ĉi tiu tempo Mi transdonos ilin ĉiujn mortigotajn al Izrael; iliajn ĉevalojn vi lamigos, kaj iliajn ĉarojn vi forbruligos per fajro.

7 Kaj eliris kontraŭ ilin Josuo kune kun ĉiuj militistoj subite al la akvo Merom, kaj ĵetis sin sur ilin. 8 Kaj la Eternulo transdonis ilin en la manojn de la Izraelidoj, kaj ĉi tiuj batis ilin, kaj persekutis ilin ĝis Granda Cidonל kaj ĝis Misrefot-Maim,מ kaj ĝis la valo de Micpe oriente, kaj batis ilin tiel, ke ili lasis al ili neniun restanton. 9 Kaj Josuo agis kun ili tiel, kiel diris al li la Eternulo: iliajn ĉevalojn li lamigis, kaj iliajn ĉarojn li forbruligis per fajro.

10 Kaj en tiu tempo Josuo iris returne, kaj prenis Ĥacoron, kaj ĝian reĝon li mortigis per glavo; ĉar Ĥacor antaŭe estis la ĉefa el ĉiuj tiuj regnoj. 11 Kaj ili mortigis per glavo ĉion vivantan, kio estis en ĝi; ili ekstermis tiel, ke restis neniu animo; kaj Ĥacoron li forbruligis per fajro. 12 Kaj ĉiujn urbojn de tiuj reĝoj kaj ĉiujn iliajn reĝojn Josuo prenis, kaj mortigis ilin per glavo, ekstermis ilin, kiel ordonis Moseo, servanto de la Eternulo. 13 Sed ĉiujn urbojn, kiuj staris sur montetoj, la Izraelidoj ne forbruligis; nur Ĥacoron solan Josuo forbruligis. 14 Kaj la tutan akireblaĵon el tiuj urboj kaj la brutojn la Izraelidoj rabis al si; nur ĉiujn homojn ili mortigis per glavo, ĝis ili ekstermis ilin, restigante neniun animon. 15 Kiel la Eternulo ordonis al Sia servanto Moseo, tiel Moseo ordonis al Josuo, kaj tiel faris Josuo; li mankigis nenion el ĉio, kion la Eternulo ordonis al Moseo.

16 Tiamaniere Josuo prenis tiun tutan landon, la monton kaj la tutan sudan parton kaj la tutan landon Goŝenנ kaj la malaltaĵon kaj la stepon kaj la monton de Izrael kun ĝia bazo; 17 de la monto Ĥalak,ס kiu leviĝas en la direkto al Seir,פ ĝis Baal-Gadצ en la valo de Lebanon,ק sub la monto Ĥermon; kaj ĉiujn iliajn reĝojn li prenis, kaj batis ilin kaj mortigis ilin. 18 Dum longa tempo Josuo militis kontraŭ ĉiuj tiuj reĝoj. 19 Ne ekzistis urbo, kiu faris pacon kun la Izraelidoj, krom la Ĥividoj, loĝantoj en Gibeon; ĉiujn ili prenis per milito. 20 Ĉar de la Eternulo venis la obstiniĝo de ilia koro al milito kontraŭ Izrael, por ekstermi ilin, por ke ne estu indulgo por ili, sed por ekstermi ilin plene, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.

21 Kaj en tiu tempo venis Josuo, kaj ekstermis la Anakidojnק sur la monto, en Ĥebron, en Debir, en Anab,ר kaj sur la tuta monto de Jehuda kaj sur la monto de Izrael; kun iliaj urboj Josuo ekstermis ilin. 22 Ne restis Anakidoj en la lando de la Izraelidoj; nur en Gaza,ש en Gat,ת kaj en Aŝdodך ili restis. 23 Tiamaniere Josuo prenis la tutan landon, konforme al ĉio, kion la Eternulo diris al Moseo; kaj Josuo donis ĝin kiel heredan posedaĵon al Izrael, laŭ iliaj partoj, laŭ iliaj triboj. Kaj la lando trankviliĝis de milito.

א(v. 1) Jabin– H2985 יבין: intelligent, prudent
ב Ĥacor– H2674 חצור: village, fenced-in yard, court
ג Jobab– H3103 יובב: howler
ד Madon– H4068 מדון: height, stature, stretch, measure
ה Ŝimron– H8110 שׁמרון: guardianship
ו Aĥŝaf– H407 אכשׁף: fascination, enchanting (practise magic)
ז(v. 2) Kinerot– H3672 כּנּרת (♀, plural): harp, pluck (a string)
ח Nafot-Dor– H5299 + H1756; H5299 נפה: height, sieve, coast. H5299 דור: dwelling, age, generation.
ט(v. 3) Ĥermon– H2768 חרמום: abrupt, blunt, flat-nosed
י Micpa– H4709 מצפּה (♀): watch tower
כ(v. 5) Merom– H4792 מרום: height
ל(v. 8) Cidon– H6721 צידון: fishery, hunt, catch
מ Misrefot-Maim– H4956 משׂרפות מים: burnings of water
נ(v. 16) Goŝen– H1657 גּשׁן (⊗): same word as the Hebrews' land in Egypt
ס(v. 17) Ĥalak– H2510 חלק: bare
ע Seir– H8165 שׂעיר: rough
פ Baal-Gad– H1171 בּעל גּד: lord of luck, lord of fortune
צ Lebanon– H3844 לבנון: white mountain, heart
ק(v. 21) Anakidoj– H6062 ענקי (anaki): childern of chains
ר Anab– H6024 ענב: strong
ש(v. 22) Gaza– H5804 עזּה (aza ♀): strong
ת Gat– H1661 גּת: winepress
ך Aŝdod– H795 אשׁדּוד: ravager

Ĉapitro 12 α

1 Kaj jen estas la reĝoj de la lando, kiujn venkobatis la Izraelidoj, kaj kies landon ili ekposedis transe de Jordan oriente, de la torento Arnonβ ĝis la monto Ĥermon, kaj la tutan stepon en la oriento: 2 Siĥon, reĝo de la Amoridoj, kiu loĝis en Ĥeŝbon, kaj regis de Aroer,γ kiu troviĝas sur la bordo de la torento Arnon, la mezon de la valo, kaj duonon de Gilead,γγ ĝis la torento Jabok,δ limo de la Amonidoj; 3 kaj la stepon ĝis la maro Kinerot, oriente, kaj ĝis la maro de la stepo, la Sala Maro, oriente en la direkto al Bet-Jeŝimot,ε kaj sude la bazon de la deklivo de Pisga;ς 4 kaj la regiono de Og, reĝo de Baŝan, restinto el la Rafaidoj,ζ kiu loĝis en Aŝtarot kaj Edrei,η 5 kaj regis la monton Ĥermon kaj Salĥanθ kaj la tutan Baŝanon ĝis la limo de la Geŝuridojι kaj Maaĥatidoj,ια kaj duonon de Gilead ĝis la limo de Siĥon, reĝo de Ĥeŝbon. 6 Moseo, servanto de la Eternulo, kaj la Izraelidoj venkobatis ilin; kaj Moseo, servanto de la Eternulo, donis la landon kiel posedaĵon al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al la duontribo de Manase.

7 Kaj jen estas la reĝoj de la lando, kiujn venkobatis Josuo kaj la Izraelidoj transe de Jordan, okcidente, de Baal-Gad en la valo de Lebanon, ĝis la monto Ĥalak, kiu leviĝas en la direkto al Seir; kaj Josuo donis ĝin al la triboj de Izrael kiel posedaĵon laŭ iliaj partoj; 8 sur la monto kaj sur la malaltaĵo kaj en la stepo kaj sur la deklivoj kaj en la dezerto kaj sude, la Ĥetidoj, la Amoridoj, kaj la Kanaanidoj, la Perizidoj, la Ĥividoj, kaj la Jebusidoj:

9 la reĝo de Jeriĥo, unu;
la reĝo de Aj, kiu estas flanke de Bet-El, unu;
10 la reĝo de Jerusalem, unu;
la reĝo de Ĥebron, unu;
11 la reĝo de Jarmut, unu;
la reĝo de Laĥiŝ, unu;
12 la reĝo de Eglon, unu;
la reĝo de Gezer, unu;
13 la reĝo de Debir, unu;
la reĝo de Geder,ιβ unu;
14 la reĝo de Ĥorma,ιγ unu;
la reĝo de Arad,ιδ unu;
15 la reĝo de Libna, unu;
la reĝo de Adulam,ιε unu;
16 la reĝo de Makeda, unu;
la reĝo de Bet-El, unu;
17 la reĝo de Tapuaĥ,ις unu;
la reĝo de Ĥefer,ιζ unu;
18 la reĝo de Afek,ιη unu;
la reĝo de Laŝaron,ιθ unu;
19 la reĝo de Madon, unu;
la reĝo de Ĥacor, unu;
20 la reĝo de Ŝimron-Meron,κ unu;
la reĝo de Aĥŝaf, unu;
21 la reĝo de Taanaĥ,κα unu;
la reĝo de Megido,κβ unu;
22 la reĝo de Kedeŝ,κγ unu;
la reĝo de Jokneamκδ ĉe Karmel,κε unu;
23 la reĝo de Dor en Nafot-Dor, unu;
la reĝo de la popoloj en Gilgal, unu;
24 la reĝo de Tirca,κς unu.
La nombro de ĉiuj reĝoj estis tridek unu.
α(v. ø) Footnotes in Greek numerical order.
β(v. 1) Arnon– ארנון: brawling, shouting for joy
γ(v. 2) Aroer– ערוער: nudity
γγ Gilead– H1568 גּלעד: expose, intermeddle
δ Jabok– יבּק: pouring forth
ε(v. 3) Bet-Jeŝimot– בּית הישׁיות: house of deserts (latter is ♀ plural)
ς Pisga– פּסגּה: cleft (a mountain's name)
ζ(v. 4) Rafaidoj– H7497 רפאים (rafaim, ⚣): giants (also to heal, to leave alone, dead, ghosts)
η Edrei– H154 אדרעי: mighty
θ(v. 5) Salĥan– סלכה: walking
ι Geŝuridoj– גּשׁוּרי: of/from the bridge
ια Maaĥatidoj– מעכתי: from/of the piercing, bruising, pressing
ιβ(v. 13) Geder– H1445 גּדר: wall, hedge, fence (cf H1446, H1449, H1450, H1453)
ιγ(v. 14) Ĥorma– חרמה: devoted, destroy
ιδ Arad– ערד: fugitive, sequester
ιε(v. 15) Adulam– עגלּם: unknown
ις(v. 17) Tapuaĥ– תּפּוּח: apple, appletree
ιζ Ĥefer– חפר: pit, shame
ιη(v. 18) Afek– אפק: fortress, strength
ιθ Laŝaron– שׁרון: plain
κ(v. 20) Ŝimron-Meron– שׁמרון מראון: guard of lashing
κα(v. 21) Taanaĥ– תּענך: unknown
κβ Megido– מגדּו: rendevous
κγ(v. 22) Kedeŝ– קדשׁ: clean, pure, sanctum
κδ Jokneam– יקנעם: the people will be lamented
κε Karmel– כּרמל: fruitful
κς(v. 24) Tirca– תּרצה: delightsome, favor

Ĉapitro 13 – א׳

1 Josuo maljuniĝis, atingis profundan aĝon, kaj la Eternulo diris al li:

Vi maljuniĝis, atingis profundan aĝon, kaj da tero restas ankoraŭ tre multe por ekposedi. 2 Jen estas la tero, kiu restas: ĉiuj regionoj de la Filiŝtoj,ב׳ kaj la tuta lando de la Geŝuridoj; 3 komencante de Ŝiĥor,ג׳ kiu estas antaŭ Egiptujo, ĝis la limoj de Ekronד׳ norde, kiu estas alkalkulata al la lando de la Kanaanidoj; kvin regantoj Filiŝtaj: de Gaza, kaj de Aŝdod, de Aŝkelon,ה׳ de Gat, kaj de Ekron; kaj la ו׳Avidoj 4 sude; la tuta lando de la Kanaanidoj, kaj Mearaז׳ de la Cidonanoj, ĝis Afek, ĝis la limoj de la Amoridoj; 5 kaj la lando de la Gebalanoj,ח׳ kaj la tuta Lebanon oriente de Baal-Gad, sub la monto Ĥermon, ĝis ט׳Ĥamat; 6 ĉiuj loĝantoj de la montoj, de Lebanon ĝis Misrefot-Maim, ĉiuj Cidonanoj. Mi forpelos ilin de antaŭ la Izraelidoj; dividu ĉion kiel partojn heredajn por Izrael, kiel Mi ordonis al vi. 7 Kaj nun dividu ĉi tiun landon en heredajn partojn por la naŭ triboj kaj por la duontribo de Manase.

8 Kun ĉi tiu tribo la Rubenidoj kaj la Gadidoj prenis sian heredan parton, kiun donis al ili Moseo transe de Jordan oriente, kiel donis al ili Moseo, servanto de la Eternulo; 9 de Aroer, kiu estas sur la bordo de la torentoי׳ Arnon, kaj la urbon, kiu estas meze de la valo, kaj la tutan ebenaĵon Medbaי״א ĝis Dibon; 10 kaj ĉiujn urbojn de Siĥon, reĝo de la Amoridoj, kiu regis en Ĥeŝbon, ĝis la limo de la Amonidoj; 11 kaj Gileadon, kaj la regionon de la Geŝuridoj kaj Maaĥatidoj, kaj la tutan monton Ĥermon, kaj la tutan Baŝanon ĝis Salĥa; 12 la tutan regnon de Og en Baŝan, kiu regis en Aŝtarot kaj Edrei. Li restis el la Rafaidoj. Kaj Moseo venkobatis ilin, kaj forpelis ilin. 13 Sed la Izraelidoj ne forpelis la Geŝuridojn kaj la Maaĥatidojn; kaj la Geŝuridoj kaj la Maahatidoj restis inter la Izraelidoj ĝis nun. 14 Nur al la tribo de Levi li ne donis heredan parton; la fajroferoj de la Eternulo, Dio de Izrael, estas ilia hereda parto, kiel Li diris al li.

15 Kaj Moseo donis al la tribo de la Rubenidoj laŭ iliaj familioj. 16 Kaj ilia regiono estis de Aroer, kiu estas sur la bordo de la torento Arnon, kaj la urbo, kiu estas meze de la valo, kaj la tuta ebenaĵo ĝis Medba, 17 Ĥeŝbon, kaj ĉiuj ĝiaj urboj, kiuj estas sur la ebenaĵo, Dibon kaj Bamot-Baalי״ב kaj Bet-Baal-Meon 18 kaj Jahacי״ג kaj Kedemot kaj Mefaat 19 kaj Kirjataimי״ד kaj Sibma kaj Ceret-Ŝaĥar sur la monto Emek 20 kaj Bet-Peorט״ו kaj la deklivoj de Pisga kaj Bet-Jeŝimot, 21 kaj ĉiuj urboj de la ebenaĵo, kaj la tuta regno de Siĥon, reĝo de la Amoridoj, kiu regis en Ĥeŝbon, kaj kiun mortigis Moseo, kiel ankaŭ la ט״זMidjanajn princojn Evi kaj Rekem kaj Cur kaj Ĥur kaj Reba, princojn de Siĥon, kiuj loĝis en la lando. 22 Kaj Bileamon,י״ז filon de Beor, la sorĉiston, mortigis la Izraelidoj per glavo kune kun la aliaj mortigitoj. 23 Kaj limo de la Rubenidoj estis Jordan kaj ĝia regiono. Tio estas la posedaĵo de la Rubenidoj laŭ iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vilaĝoj.

24 Kaj Moseo donis al la tribo de Gad, al la Gadidoj, laŭ iliaj familioj. 25 Kaj ilia regiono estis Jazer, kaj ĉiuj urboj de Gilead, kaj duono de la lando de la Amonidoj, ĝis Aroer, kiu estas antaŭ י״חRaba; 26 kaj de Ĥeŝbon ĝis י״טRamat-Micpe, kaj Betonim; kaj de Maĥanaim ĝis la limo de Debir; 27 kaj en la valo, Bet-Haramכ׳ kaj Bet-Nimra kaj Sukot kaj Cafon, la restaĵo de la regno de Siĥon, reĝo de Ĥeŝbon; limo estis Jordan ĝis la fino de la maro Kineret, transe de Jordan, oriente. 28 Tio estas la posedaĵo de la Gadidoj laŭ iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vilaĝoj.

29 Kaj Moseo donis al la duontribo de Manase; kaj tio estis por la duontribo de Manase laŭ iliaj familioj. 30 Kaj ilia regiono estis: de Maĥanaim la tuta Baŝan, la tuta regno de Og, reĝo de Baŝan, kaj ĉiuj Vilaĝoj de Jair,כ״א kiuj estas en Baŝan, sesdek urboj; 31 kaj duono de Gilead, kaj Aŝtarot kaj Edrei, urboj de la regno de Og en Baŝan, estis donitaj al la idoj de Maĥir, filo de Manase, al duono de la idoj de Maĥirכ״ב laŭ iliaj familioj.

32 Tio estas, kion Moseo disdividis sur la stepoj de Moab, transe de Jordan, antaŭ Jeriĥo, oriente. 33 Sed al la tribo de Levi Moseo ne donis posedaĵon: la Eternulo, Dio de Izrael, estas ilia hereda parto, kiel Li diris al ili.

א׳(v. ø) Notes in Hebrew numeric order.
ב׳(v. 2) Filiŝtoj– H6430 פלשׁתי: from the rollers, from the rolling ones
ג׳(v. 3) Ŝiĥor– H7883 שׁיחור: dark, black
ד׳ Ekron– H6138 עקרהן: transplanted
ה׳ Aŝkelon– H832 אשׁקלוני: from the weighing-place
ו׳ Avidoj– H5757 עוּים: from ruins (“kaj la Avidoj” in verse 4 in the original Esperanto text, but in verse 3 in all the Hebrew & English texts)
ז׳(v. 4) Meara– H4632 מערה: cave
ח׳(v. 5) Gebalanoj– H1382 גּבלי (gibli): from Gabal; from stone-squarers
ט׳ Ĥamat– H2574 חמת (♂): skin, bottle (i.e. wineskin)
י׳(v. 9) torrent; H5158 נחל (naĥal): brook, mineshaft, narrow valley. ISV, wadi, a water channel during rainy season, but dry otherwise
י״אMedba– H4311 מידבא: quiet water
Dibon– H1769 דּיבון (verb): to pine
י״ב(v. 17) Bamot-Baal– H1120 במות בּעל: high places of the lord (Baal)
Bet-Baal-Meon– H1010 בית בּעל מעון: house + habitation + lord
י״ג(v. 18) Jahac– H3096 יהץ: to stamp, to threash
Kedemot– H6932 קדמות: to meet, to be in front
Mefaat– H4158 מופעת: shine, illuminate
י״ד(v. 19) Kirjataim– H7156 קריתים: (double-) appoint, join
Sibma– H7643 שׂבמה: spice, balsam tree
Ceret-Ŝaĥar– H6890 צרת השׁחר: splendor of the dawn
Emek– H6010 עמק: valley
ט״ו(v. 20) Bet-Peor– H1047 בית פּער: house of the gap
ט״ז(v. 21) Midjanajn– H4080 מדין: strife
Evi– H189 אוי (verb): crave, desire
Rekem– H7552 רקם (♀): multi-colored
Ĥur– H2354 חוּר (♂): white stuff, white linen
Reba– H7254 רבע (♂): fourth part, ¼, square
י״ז(v. 22) Bileamon– H1109 בּלעם (bilam): foreigner (cf IV Moseo xxxi.8)
Beor– H1160 בּעור: burning
י״ח(v. 25) Raba– H7237 רבּה: great, many
י״ט(v. 26) Ramat-Micpe– H7434 רמת: height, + Micpe (watchtower, cf xi.3)
Betonim– H993 בטנים: pistachios
Maĥanaim– H4266 מחנים: two camps
כ׳(v. 27) Bet-Haram– H1027 בית הרם: house of height
Bet-Nimra– H1039 בית נמרה: house of leopard
Sukot– H5523 סכּות: booths
כ״א(v. 30) Jair– H2971 יאיר: he enlightens
כ״ב(v. 31) Maĥir– H4353 מכיר: salesman

Ĉapitro 14

1 Kaj jen estas, kion la Izraelidoj ekposedis en la lando Kanaana, kaj kion posedigis al ili la pastro Eleazar,α kaj Josuo, filo de Nun, kaj la familiestroj de la triboj de Izrael. 2 Laŭ loto ili donis posedaĵon, kiel ordonis la Eternulo per Moseo, al la naŭ triboj kaj duono. 3 Ĉar Moseo donis al du triboj kaj duono posedaĵon transe de Jordan; kaj al la Levidoj li ne donis posedaĵon inter ili; 4 ĉar la idoj de Jozef estis du triboj, Manase kaj Efraim; kaj al la Levidoj oni ne donis parton en la lando, sed nur urbojn por loĝado, kune kun iliaj antaŭurboj por iliaj brutoj kaj por ilia havo. 5 Kiel la Eternulo ordonis al Moseo, tiel faris la Izraelidoj kaj dividis la teron. 6 Kaj aliris la idoj de Jehuda al Josuo en Gilgal, kaj diris al li Kaleb,β filo de Jefune,γ Kenizido:δ

Vi scias tion, kion la Eternulo diris al Moseo, la homo de Dio, pri mi kaj pri vi en Kadeŝ-Barnea. 7 Mi havis la aĝon de kvardek jaroj, kiam Moseo, servanto de la Eternulo, sendis min el Kadeŝ-Barnea, por esplorrigardi la landon; kaj mi alportis al li raporton laŭ mia konscienco. 8 Kaj miaj fratoj, kiuj iris kun mi, malkuraĝigis la koron de la popolo; sed mi obeis la Eternulon, mian Dion. 9 Kaj Moseo ĵuris en tiu tago, dirante:

La tero, sur kiu paŝis via piedo, estos posedaĵo por vi kaj por viaj filoj eterne, ĉar vi obeis la Eternulon, mian Dion.
10 Kaj nun jen la Eternulo konservis min viva, kiel Li diris. Nun pasis kvardek kvin jaroj de tiu tempo, kiam la Eternulo diris tion al Moseo, dum Izrael iradis en la dezerto; kaj nun jen mi havas la aĝon de okdek kvin jaroj. 11 Ankoraŭ hodiaŭ mi estas tiel forta, kiel en la tago, kiam Moseo min sendis; kiom da forto mi tiam havis, tiom mi nun havas por la milito, por eliri kaj eniri. 12 Donu do al mi nun ĉi tiun monton, pri kiu la Eternulo parolis en tiu tago; ĉar vi aŭdis en tiu tago, ke tie estas Anakidoj kaj grandaj kaj fortikigitaj urboj; eble la Eternulo estos kun mi kaj mi forpelos ilin, kiel diris la Eternulo.

13 Tiam Josuo benis lin, kaj donis Ĥebronon al Kaleb, filo de Jefune, kiel posedaĵon. 14 Tial Ĥebron fariĝis posedaĵo de Kaleb, filo de Jefune, la Kenizido, ĝis la nuna tago; pro tio, ke li obeis la Eternulon, Dion de Izrael. 15 Kaj la nomo de Ĥebron antaŭe estis urbo de Arba,ε granda homo inter la Anakidoj. Kaj la tero trankviliĝis de milito.

α(v. 1) Eleazar– H499 אלעזר: God has helped
β(v. 6) Kaleb– H3612 כּלב (♂): dog
γ Jefune– H3312 יפנּה (♂): he will turn, he will prepare
δ Kenizido– H7074 קנזּי: from the hunter
ε(v. 15) Arba– H7153 קרית ארבּע: city of four (here “urbo de Arba,” also elsewhere “Kirjat-Arba”)

Ĉapitro 15 – א׳

1 La lotaĵo de la tribo de la Jehudaidoj laŭ iliaj familioj estis: ĉe la limo de Edom la dezerto Cin,ב׳ sude, en la suda fino de la lando. 2 Ilia suda limo estis de la fino de la Sala Maro, de la golfo, kiu direktiĝas suden. 3 Kaj ĝi iras de sude al la altaĵo Akrabimג׳ kaj pasas tra Cin kaj leviĝas de sude ĝis Kadeŝ-Barnea kaj pasas tra Ĥecronד׳ kaj leviĝas ĝis Adarה׳ kaj turniĝas al ו׳Karka 4 kaj pasas tra Acmonז׳ kaj iras al la torento Egipta; kaj la fino de la limo estas la maro. Tio estu por vi la limo suda. 5 Kaj la limo oriente estas la Sala Maro ĝis la fino de Jordan; kaj la limo de la flanko norda estas de la golfo de la maro ĉe la fino de Jordan; 6 kaj la limo leviĝas al Bet-Ĥoglaח׳ kaj pasas norde al Bet-Araba,ט׳ kaj la limo leviĝas al la ŝtono de Bohan,י׳ filo de Ruben. 7 Kaj la limo leviĝas al Debir de la valo Aĥor, kaj norde ĝi turniĝas al Gilgal, kiu estas kontraŭ la altaĵo Adumim,י״א kiu estas sude de la torento; kaj la limo pasas al la akvo En-Ŝemeŝי״ב kaj finiĝas ĉe י״גEn-Rogel. 8 Kaj la limo leviĝas al la valo de la filo de Hinom,י״ד ĉe la suda flanko de la Jebusidoj, kio estas Jerusalem, kaj la limo leviĝas al la supro de la monto, kiu estas okcidente kontraŭ la valo de Hinom, kiu estas ĉe la fino de la valo Rafaimט״ו norde. 9 Kaj de la supro de la monto la limo turniĝas al la fonto de la akvo Neftoaĥט״ז kaj iras al la urboj de la monto Efron;י״ז kaj la limo turniĝas al Baala,י״ח kiu estas Kirjat-Jearim.

א׳(v. ø) Notes in Hebrew numeric order.
ב׳(v. 1) Cin– H6790 צן: to prick, a crag
ג׳(v. 3) Akrabim– H6137 עקרבים: scorpions
ד׳ Ĥecron– H2696 חצרון (♂): village, town, court, yard
ה׳ Adar– H146 אדּר: ample
ו׳ Karka– H7173 קרקע: floor
ז׳(v. 4) Acmon– H6111 עצמון: bone, to break a bone
ח׳(v. 6) Ĥogla– H1031 חגלה: partridge
ט׳ Araba– H1026 ערבה (♀): steppe, desert plain, desert valley
י׳ Bohan– H932 בּהן: closing, big toe, thumb
י״א(v. 7) Adumin– H131 אדמּים: plural of Adam, thus red spots, men
י״ב Ŝemeŝ– H8121 שׁמשׁ: sun, East, daylight
En– H5871 עין (a-in): fountain, spring
י״ג En-Rogel– H5883 עין רגל traveller's spring
י״ד(v. 8) Hinom– H2011 הנּם: uncertain
ט״ו “Refaim” in original Esperanto, also xviii.16, per H7497.
ט״ז(v. 9) Neftoaĥ– H5318 נפתּוח: to appear, to open
י״ז Efron– H6085 עפרון: young buck, stag
י״ח Baala– H1173 בּעלה: mistress, witch (♀ of “baal”)
10 Kaj la limo turniĝas de Baala okcidenten al la monto Seir,י״ט kaj iras preter la norda flanko de la monto Jearim, kiu estas Kesalon,כ׳ kaj malleviĝas al Bet-Ŝemeŝ kaj iras al כ״אTimna; 11 kaj la limo iras preter la norda flanko de Ekron; kaj la limo turniĝas al Ŝikronכ״ב kaj pasas tra la monto Baala kaj iras al Jabneel; kaj la fino de la limo estas ĉe la maro. 12 La okcidenta limo estas la Granda Maro. Ĉi tiu limo estas la limo de la Jehudaidoj ĉirkaŭe, laŭ iliaj familioj.

13 Kaj al Kaleb, filo de Jefune, estis donita parto meze de la Jehudaidoj, laŭ la diro de la Eternulo al Josuo, la urbo de Arba, patro de Anak (tio estas Ĥebron). 14 Kaj Kaleb elpelis el tie la tri filojn de Anak: כ״גŜeŝaj kaj Aĥiman kaj Talmaj, la naskitojn de Anak. 15 Kaj de tie li iris al la loĝantoj de Debir; la nomo de Debir antaŭe estis כ״דKirjat-Sefer. 16 Kaj Kaleb diris:

Kiu venkobatos Kirjat-Seferon kaj prenos ĝin, al tiu mi donos mian filinon Aĥsaכ״ה kiel edzinon.

17 Kaj prenis ĝin Otniel,כ״ו filo de Kenaz, frato de Kaleb; kaj li donis al li sian filinon Aĥsa kiel edzinon. 18 Kaj kiam ŝi venis, ŝi instigis lin peti de ŝia patro kampon. Kaj ŝi malsupreniĝis de la azeno, kaj Kaleb diris al ŝi:

Kio estas al vi?

19 Kaj ŝi diris:

Donu al mi benon; ĉar vi donis al mi teron sudflankan, tial donu al mi ankaŭ akvofontojn.

Kaj li donis al ŝi fontojn suprajn kaj fontojn malsuprajn.

י״ט(v. 10) “Ŝeir” in original Esperanto, per H8165.
כ׳ Kesalon– H3693 כּסלון (cf xv.31): fat, fertile
כ״א Timna– H8553 תמנה: territory, portion
כ״ב(v. 11) Ŝikron– H7942 שׁכּרונה: drunk
כ״ג(v. 14) Ŝeŝaj– H8344 שׁשׁי (♂): white, whitish
Aĥiman– H289 אחימן (♂): brother of a portion, my brother is a gift
Talmaj– H8526 תּלמי (talma-i, ♂): ridged, furrowed, plowman
כ״ד(v. 15) city of Sefer– H7158 ספר: book (cf xv.49)
כ״ה(v. 16) Aĥsa– H5915 עכסה: anklet, bangle, tinkling ornament
כ״ו(v. 17) Otniel– H6274 עתניאל: force of God
Kenaz– H7073 קנז: hunter
20 Jen estas la posedaĵo de la tribo de la Jehudaidoj laŭ iliaj familioj. 21 Kaj la urboj ĉe la rando de la tribo de la Jehudaidoj, apud la limo de Edom sude, estis: כ״זKabceel kaj Eder kaj Jagur 22 kaj כ״חKina kaj Dimona kaj Adada 23 kaj Kedeŝ kaj Ĥacor kaj כ״טJitnan, 24 Zifל׳ kaj Telem kaj Bealot 25 kaj Ĥacor-Ĥadataל״א kaj Kirjat-Ĥecron (tio estas Ĥacor), 26 Amamל״ב kaj Ŝema kaj Molada 27 kaj ל״גĤacor-Gada kaj Ĥeŝmon kaj Bet-Pelet 28 kaj ל״דĤacor-Ŝual kaj Beer-Ŝeba kaj Bizjotja, 29 Baala kaj ל״הIjim kaj Ecem כ״ז(v. 21) Kabceel– H6909 קבצאל: God gathers
Eder– H5740 עדר: flock, herd
Jagur– H3017 יגוּר: abide, assemble, be afraid
כ״ח(v. 22) Kina– H7015 קינה: dirge, lamentation
Dimona– H1776 דימונה (♀): mope, sorrow, pining
Adada– H5735 עדעדה: festival
כ״ט(v. 23) Jitnan– H3497 יתנן: extensive, huge (same root as whale, dragon, monster)
ל׳(v. 24) Zif– H2128 זיף: pitch, flowing
Telem– H2928 טלם (♂): oppression, violence
Bealot– H1175 בּעלות (♀ plural of H1173, cf xv.9): mistresses
ל״א(v. 25) Ĥadata– H2675 חדתּה (Chaldean ♀): new
“Keriot” in original Esperanto, per H7151.
ל״ב(v. 26) Amam– H538 אמם: gathering place
Ŝema– H8090 שׁמע: rumor, sound, announcement
Molada– H4137 מולדה: birth
ל״ג(v. 27) All “Ĥacar” changed from original Esperanto.
Gada– H2693 גּדה (♀): fortune, glad (thus, happy-girl-village)
Ĥeŝmon– H2829 חשׁמון: opulent, wealthy
house of Pelet– H1046 פּלט: escape, fugitive
ל״ד(v. 28) village of Ŝual– H2705 שׁוּעל: fox
Bizjotja– H964 בּויותיה: things despised by Ja
ל״ה(v. 29) Ijim– H5864 עיים: ruins (plural of H5857, cf Josuo i.2)
Ecem– H6107 עצם: bone
30 kaj ל״וEltolad kaj Kesil kaj Ĥorma 31 kaj ל״זCiklag kaj Madmana kaj Sansana 32 kaj ל״חLebaot kaj Ŝiliĥim kaj Ain kaj Rimon. La nombro de ĉiuj urboj estis dudek naŭ kaj iliaj vilaĝoj.

33 Sur la malaltaĵo: ל״טEŝtaol kaj Corea kaj Aŝna 34 kaj מ׳Zanoaĥ kaj En-Ganim, Tapuaĥ kaj Enam, 35 Jarmut kaj Adulam, Soĥoמ״א kaj Azeka 36 kaj מ״בŜaaraim kaj Aditaim kaj Gedera kaj Gederotaim: dek kvar urboj kaj iliaj vilaĝoj.

37 Cenanמ״ג kaj Ĥadaŝa kaj Migdal-Gad 38 kaj מ״דDilan kaj Micpe kaj Jokteel, 39 Laĥiŝ kaj Bockatמ״ה kaj Eglon

ל״ו(v. 30) Eltolad– H513 אלתּולד: God is first cause, God [made] posterity
Kesil– H3686 כּסיל (cf xv.10): fat, silly
ל״ז(v. 31) Ciklag– H6860 צקלג uncertain
Madmana– H4089 מדמנּה (♀): dung hill
Sansana– H5578 סנסנּה (♀): twig, branch
ל״ח(v. 32) Lebaot– H3822 לבאות (♀ plural): lionnesses
Ŝiliĥim– H7978 שׁלחים (plural): spear, missile, sprout
Ain– H5871 עין: fountain
Rimon– H7417 רמּן: Syrian deity of thunderstorms, or pomegranate
ל״ט(v. 33) Eŝtaol– H847 אשׁתּאל: intreaty, request, inquire
Corea– H6881 צרעה: wasp, hornet
Aŝna– H823 אשׁנה: old
מ׳(v. 34) Zanoaĥ– H2182 זנוח: rejected
En-Ganim– H5873 fountain of גּנּים: gardens
Enam– H5879 עינם: double fountain
מ״א(v. 35) Soĥo– H7755 שׂוכה: branch
מ״ב(v. 36) Ŝaaraim– H8189 שׁערים: double gate
Aditaim– H5723 עדיתים: double prey
Gedera– H1449 גּדרה (♀): wall
Gederotaim– H1453 גּדרתים: double wall
מ״ג(v. 37) Cenan– H6799 פנן: flock of small mammals: sheep, goats, small cattle
Ĥadaŝa– H2322 חדשׁה: new
Migdal-Gad– H4028 מגדּל־גּד: happy tower
מ״ד(v. 38) Dilan– H1810 דּלען: languishing (from “Delilah”)
Jokteel– H3371 יקתאל: obedient to God
מ״ה(v. 39) Bockat– H1218 בּפקת: swelling, boil (a blemish, not hot water)
40 kaj מ״וKabon kaj Laĥmas kaj Kitliŝ 41 kaj מ״זGederot, Bet-Dagon kaj Naama kaj Makeda: dek ses urboj kaj iliaj vilaĝoj.

42 Libna kaj מ״חEter kaj Aŝan 43 kaj מ״טJiftaĥ kaj Aŝna kaj Necib 44 kaj נ׳Keila kaj Aĥzib kaj Mareŝa: naŭ urboj kaj iliaj vilaĝoj.

45 Ekron kaj ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj. 46 De Ekron ĝis la maro ĉio, kio estas ĉirkaŭ Aŝdod kaj ĝiaj vilaĝoj.

47 Aŝdod, ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj; Gaza, ĝiaj urbetoj kaj ĝiaj vilaĝoj, ĝis la torento Egipta; kaj la Granda Maro estas la limo.

48 Kaj sur la monto: נ״אŜamir kaj Jatir kaj Soĥo 49 kaj נ״בDana kaj Kirjat-Sana (tio estas Debir)

מ״ו(v. 40) Kabon– H3522 כּבּון: hilly
Laĥmas– H3903 לחמס: edible, to eat
Kitliŝ– H3798 כתלישׁ: wall
מ״ז(v. 41) Gederot– H1450 גּדרות (♀ plural): walls
Bet-Dagon– H1016 בית־דּגון: house of the fish god
Naama– H5279 נעמה (♀): pleasure
מ״ח(v. 42) Eter– H6281 עתר: abundance
Aŝan– H6228 עשׁן: smoke, anger
מ״ט(v. 43) Jiftaĥ– H3316 יפתּח: he opens
Necib– H5334 נציב: station, pillar, post
נ׳(v. 44) Keila– H7084 קעילה: to carve, to enclose, citadel
Aĥzib– H392 אכזיב: deceptive
Mareŝa– H4762 מרשׁה (♀): summit
נ״א(v. 48) Ŝamir– H8069 שׁמיר: briar, thorn, adamant
Jatir– H1450 יתּיר: leftover, surviving
נ״ב(v. 49) Dana– H1837 דּנּה: uncertain
Kirjat-Sana– city of H7158 סנּה (♀, cf xv.15): writing
50 kaj Anab kaj נ״גEŝtemo kaj Anim 51 kaj Goŝen kaj נ״דĤolon kaj Gilo: dek unu urboj kaj iliaj vilaĝoj.

52 Arab kaj נ״הDuma kaj Eŝan 53 kaj נ״וJanum kaj Bet-Tapuaĥ kaj Afeka 54 kaj נ״זĤumta kaj Kirjat-Arba (tio estas Ĥebron) kaj Cior; naŭ urboj kaj iliaj vilaĝoj.

55 Maon,נ״ח Karmel kaj Zif kaj Juta 56 kaj Jizreelנ״ט kaj Jokdeam kaj Zanoaĥ, 57 Kain,ס׳ Gibea kaj Timna: dek urboj kaj iliaj vilaĝoj.

58 Ĥalĥul,ס״א Bet-Cur kaj Gedor 59 kaj ס״בMaarat kaj Bet-Anot kaj Eltekon: ses urboj kaj iliaj vilaĝoj.

נ״ג(v. 50) Eŝtemo– H851 אשׁתּמה: to hear, to obey
Anim– H6044 ענים: fountains, springs
נ״ד(v. 51) Ĥolon– H2473 חלון: rampart, fortress
Gilo– H1542 גּלה: rejoice
נ״ה(v. 52) Duma– H1746 דּמה: silence
Eŝan– H824 אשׁען: support
נ״ו(v. 53) Janum– H3241 ינים: sleep, slumber
Afeka– H664 אפקה (♀): fortress, to hold, to be strong
נ״ז(v. 54) Ĥumta– H2547 חמטה (♀): sand lizard, snail, “low thing”
Cior– H6730 ציער: small
נ״ח(v. 55) Maon– H4584 מעון: habitation
Juta– H3194 יטּה: spread out, extended, stretch (“Utah”?)
נ״ט(v. 56) Jizreel– H3157 יזרעאל: God sows (cf Hoŝea i.4)
Jokdeam– H3347 יקדען: burning of the people
ס׳(v. 57) Kain– H7014 קין: spear (but sounds like to acquire, to get; the son of Adam & Eve)
Gibea– H1390 גּבעה: hill
ס״א(v. 58) Ĥalĥul– H2478 חלחול: contort, bear (labor with child)
Gedor– H1446 גּדור: wall
ס״ב(v. 59) Maarat– H4638 מערת: waste
Bet-Anot– H1042 בית־ענות: testify house
Eltekon– H515 אלתּקן: God is straight
60 Kirjat-Baal (tio estas Kirjat-Jearim) kaj Raba: du urboj kaj iliaj vilaĝoj.

61 En la dezerto: Bet-Araba kaj ס״גMidin kaj Seĥaĥa 62 kaj ס״דNibŝan kaj la Urbo de Salo kaj En-Gedi: ses urboj kaj iliaj vilaĝoj.

63 Sed la Jebusidojn, loĝantojn de Jerusalem, la Jehudaidoj ne povis forpeli; kaj la Jebusidoj restis kun la Jehudaidoj en Jerusalem ĝis la nuna tago.

ס״ג(v. 61) Midin– H4081 מדּין: strife
Seĥaĥa– H5527 סככה: cover, defend
ס״ד(v. 62) Nibŝan– H5044 נבשׁן: smooth
En-Gedi– H5872 עין גּדי: spring/fountain of a kid/young goat

Ĉapitro 16

1 Kaj la loto por la Jozefidoj donis: de Jordan kontraŭ Jeriĥo, ĉe la akvo de Jeriĥo, orienten, la dezerton, kiu etendiĝas de Jeriĥo ĝis la monto Bet-El. 2 Kaj la limo iras de Bet-El ĝis Luz,α kaj transiras ĝis la limo de la Arkanojβ al Atarot;γ 3 kaj ĝi malleviĝas okcidenten al la limo de la Jafletidoj,δ ĝis la limo de la malsupra Bet-Ĥoron kaj ĝis Gezer; kaj ĝi finiĝas ĉe la maro. 4 Tion ricevis kiel posedaĵon Manase kaj Efraim, filoj de Jozef. 5 Kaj la regiono de la Efraimidoj estis laŭ iliaj familioj: la limo de ilia posedaĵo oriente estis de Atarot-Adarε ĝis la supra Bet-Ĥoron. 6 Kaj la limo iras al la maro ĉe Miĥmetatζ norde; kaj la limo turniĝas orienten ĉe Taanat-Ŝilo,η kaj trapasas ĝin orienten al Janoaĥ.θ 7 Kaj ĝi malleviĝas de Janoaĥ al Atarot kaj Naara,ι kaj tuŝas Jeriĥon, kaj finiĝas ĉe Jordan. 8 De Tapuaĥ la limo iras okcidenten al la torento Kana, kaj finiĝas ĉe la maro. Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Efraimidoj laŭ iliaj familioj; 9 kaj la urboj, kiuj estas apartigitaj por la Efraimidoj meze de la posedaĵo de la Manaseidoj, ĉiuj urboj kun iliaj vilaĝoj. 10 Kaj ili ne forpelis la Kanaanidojn, kiuj loĝis en Gezer; kaj la Kanaanidoj restis meze de la Efraimidoj ĝis la nuna tago, servante kiel tributuloj.

α(v. 2) Luz– H3870 לוּז: almond tree
β Arkanoj– H757 ארכי: descendant of “Arek,” long, length
γ Atarot– H5852 עטרות: crowns
δ(v. 3) Jafletidoj– H3311 יפלטי: descendant of “he will deliver”
ε(v. 5) ample crowns; “Atrot” in original Esperanto.
ζ(v. 6) Miĥmetat– H4366 מכמתת: concealed
η Taanat-Ŝilo– H8387 תּאנח שׁלה: approach to peace
θ Janoaĥ– H3239 ינוח: quiet
ι(v. 7) Naara– H5292 נערה (♀): damsel, young girl

Ĉapitro 17

1 Kaj la loto donis al la tribo de Manase, ĉar li estas la unuenaskito de Jozef; al Maĥir, unuenaskito de Manase kaj patro de Gilead, ĉar li estis homo militema, estis donitaj Gilead kaj Baŝan. 2 Estis donite ankaŭ al la ceteraj filoj de Manase laŭ iliaj familioj: al la filoj de Abiezerא kaj al la filoj de Ĥelekב kaj al la filoj de Asrielג kaj al la filoj de Ŝeĥemד kaj al la filoj de Ĥefer kaj al la filoj de Ŝemida.ה Tio estas la naskitoj de Manase, filo de Jozef, la virseksuloj, laŭ iliaj familioj. 3 Sed Celofĥad,ו filo de Ĥefer, filo de Gilead, filo de Maĥir, filo de Manase, ne havis filojn, sed nur filinojn; jen estas la nomoj de liaj filinoj: Maĥla,ז kaj Noa,ח Ĥogla, Milka,ט kaj Tirca. 4 Kaj ili aliris al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo de Nun, kaj al la estroj, dirante:

La Eternulo ordonis al Moseo doni al ni posedaĵon meze de niaj fratoj.

Kaj li donis al ili, konforme al la diro de la Eternulo, posedaĵon inter la fratoj de ilia patro. 5 Kaj Manase ricevis dek parcelojn, krom la lando Gileada kaj Baŝana, kiu estas transe de Jordan; 6 ĉar la filinoj de Manase ricevis posedaĵon inter liaj filoj, kaj la lando Gileada estis por la ceteraj filoj de Manase. 7 Kaj la limo de Manase estis de Aŝer ĝis Miĥmetat, kiu estas kontraŭ Ŝeĥem; kaj la limo iras dekstren, al la loĝantoj de En-Tapuaĥ. 8 Manase ricevis la landon Tapuaĥ; sed la urbon Tapuaĥ ĉe la limo de Manase ricevis la Efraimidoj. 9 Kaj la limo malsupreniras al la torento Kana,י sude de la torento. Tiuj urboj apartenas al Efraim meze de la urboj de Manase. Kaj la limo de Manase estas norde de la torento, kaj finiĝas ĉe la maro. 10 La suda parto apartenis al Efraim, kaj la norda parto apartenis al Manase, kaj la maro estis lia limo. Kaj kun Aŝer ili kuntuŝiĝis norde, kaj kun Isaĥar oriente. 11 Ĉe Isaĥar kaj Aŝer apartenis al Manase Bet-Ŝeanכ kaj ĝiaj urbetoj, kaj Jibleamל kaj ĝiaj urbetoj, kaj la loĝantoj de Dorמ kaj de ĝiaj urbetoj, kaj la loĝantoj de En-Dor kaj de ĝiaj urbetoj, kaj la loĝantoj de Taanaĥ kaj de ĝiaj urbetoj, kaj la loĝantoj de Megido kaj de ĝiaj urbetoj, kaj la triobla altaĵo. 12 La filoj de Manase ne povis preni tiujn urbojn; kaj la Kanaanidoj plue restis en tiu lando. 13 Sed kiam la Izraelidoj plifortiĝis, ili faris la Kanaanidojn tributuloj, sed ne forpelis ilin.

14 Kaj la filoj de Jozef ekparolis al Josuo, dirante:

Kial vi donis al mi kiel posedaĵon nur unu lotaĵon kaj unu parcelon, dum mi estas ja multnombra, ĉar la Eternulo min benis?

15 Kaj Josuo diris al li:

Se vi estas multnombra, iru supren en la arbaron, kaj elhaku al vi tie lokon en la lando de la Perizidoj kaj de la Rafaidoj; ĉar la monto de Efraim estas malvasta por vi.

16 Kaj la filoj de Jozef diris:

Ne sufiĉos por ni la monto; kaj ferajn ĉarojn havas ĉiuj Kanaanidoj, kiuj loĝas en la valo, tiuj, kiuj loĝas en Bet-Ŝean kaj en ĝiaj urbetoj, kaj ankaŭ tiuj, kiuj loĝas en la valo Jizreel.

17 Kaj Josuo diris al la domo de Jozef, al Efraim kaj Manase, jene:

Vi estas multnombra kaj havas grandan forton, tial vi ne havos unu lotaĵon, 18 sed vi havos monton, sur kiu estas arbaro; elhaku ĝin, kaj ĝi estos via ĝis sia fino; ĉar vi forpelos la Kanaanidojn, malgraŭ ke ili havas ferajn ĉarojn, kaj malgraŭ ke ili estas fortaj.

א(v. 2) Abiezer– H44 אביעזר: my father is help
ב Ĥelek– H2507 חלק: portion, territory
ג Asriel– H844 אשׂריאל: right/ advance/ straight of God
ד Ŝeĥem– H7928 שׁכם: shoulder, burden-bearer
ה Ŝemida– H8061 שׁמידע: name of knowing
ו(v. 3) Celofĥad– H5270 צלפחד: another + Celof (צלף, unknown)
ז Maĥla– H4244 מחלה (♀): beseech, be weak, be sick
ח Noa– H5270 נעה (♀): quiver/shake, wander
ט Milka– H4435 מלכּה (♀): queen
י(v. 9) Kana– H7071 קנה: cane, reed, stalk
כ (v. 11) Bet-Ŝean– H1052 house of שׁן: ease
ל Jibleam– H2991 יבלעם: devouring people
מ Dor– H1756 דּאר: dwelling, generation

Ĉapitro 18

1 Kaj la tuta komunumo de la Izraelidoj kolektiĝis en Ŝilo, kaj ili starigis tie la tabernaklon de kunveno; kaj la lando estis jam submetita al ili. 2 Kaj restis inter la Izraelidoj ankoraŭ sep triboj, al kiuj ankoraŭ ne estis disdividita ilia hereda posedaĵo. 3 Kaj Josuo diris al la Izraelidoj:

Ĝis kiam vi prokrastos iri kaj ekposedi la landon, kiun donis al vi la Eternulo, Dio de viaj patroj? 4 Elektu al vi po tri homoj el ĉiu tribo, kaj mi sendos ilin, ke ili leviĝu kaj trairu la landon kaj priskribu ĝin laŭ ĝiaj heredaj partoj kaj venu al mi. 5 Kaj dividu ĝin en sep partojn. Jehuda restu en siaj limoj sude, kaj la domo de Jozef restu en siaj limoj norde. 6 Kaj vi disskribu la landon en sep partojn, kaj alportu al mi ĉi tien; kaj mi faros lotadon ĉi tie antaŭ la Eternulo, nia Dio. 7 La Levidoj ne havos parton inter vi, ĉar la pastrado antaŭ la Eternulo estas ilia hereda parto; kaj Gad kaj Ruben kaj la duontribo de Manase prenis sian parton transe de Jordan, oriente, kion donis al ili Moseo, servanto de la Eternulo.

8 Kaj la viroj leviĝis kaj iris. Kaj Josuo ordonis al tiuj, kiuj iris priskribi la landon, dirante:

Iru kaj trairu la landon kaj priskribu ĝin kaj revenu al mi, kaj ĉi tie mi faros al vi lotadon antaŭ la Eternulo en Ŝilo.

9 Kaj la viroj foriris kaj trairis la landon kaj disskribis ĝin laŭ la urboj en sep partojn en libro, kaj revenis al Josuo en la tendaron, al Ŝilo. 10 Kaj Josuo faris al ili lotadon en Ŝilo antaŭ la Eternulo, kaj Josuo dividis tie la landon por la Izraelidoj laŭ iliaj partoj.

11 Kaj eliris la loto de la tribo de la Benjamenidoj, laŭ iliaj familioj; kaj la limoj de ilia lotita parto estis inter la Jehudaidoj kaj la Jozefidoj. 12 Kaj ilia limo norde estas de Jordan, kaj la limo leviĝas al la norda flanko de Jeriĥo, kaj leviĝas sur la monton okcidente, kaj finiĝas en la dezerto Bet-Aven. 13 Kaj de tie la limo iras la Luz, al la suda flanko de Luz (tio estas Bet-El); kaj la limo plue iras al Atarot-Adar, sur la monton, kiu estas sude de la malsupra Bet-Ĥoron. 14 Kaj la limo turniĝas kaj dekliniĝas okcidenten, suden de la monto, kiu estas sude de Bet-Ĥoron; kaj ĝi finiĝas ĉe Kirjat-Baal (tio estas Kirjat-Jearim), urbo de la Jehudaidoj. Tio estas la flanko okcidenta. 15 Kaj la suda flanko komenciĝas de la fino de Kirjat-Jearim; kaj la limo iras okcidenten, kaj finiĝas ĉe la fonto de la akvo Neftoaĥ. 16 Kaj la limo malleviĝas al la fino de la monto, kiu estas antaŭ la valo de la filo de Hinom, kiu troviĝas en la valo Rafaim norde; kaj ĝi iras tra la valo de Hinom al la sude flanko de la Jebusidoj, kaj malleviĝas al En-Rogel. 17 Kaj ĝi turniĝas de norde, kaj eliras al En-Ŝemeŝ, kaj iras al Gelilot,α kiu estas kontraŭ la altaĵo Adumim; kaj ĝi malleviĝas al la ŝtono de Bohan, filo de Ruben. 18 Kaj ĝi iras preter la stepo norden, kaj malleviĝas sur la stepon. 19 Kaj la limo iras preter Bet-Ĥogla norden; kaj la limo finiĝas ĉe la golfo de la Sala Maro norde, ĉe la suda fino de Jordan. Tio estas la limo suda. 20 Kaj Jordan limas sur la flanko orienta. Tio estas la posedaĵo de la Benjamenidoj laŭ ĝiaj limoj ĉirkaŭe, laŭ iliaj familioj.

21 Kaj la urboj de la tribo de la Benjamenidoj laŭ iliaj familioj estis: Jeriĥo kaj Bet-Ĥogla kaj Emek-Kecicβ 22 kaj Bet-Araba kaj Cemaraimγ kaj Bet-El 23 kaj Avimδ kaj Paraε kaj Ofraζ 24 kaj Kefer-Amonaη kaj Ofniθ kaj Geba: dek du urboj kaj iliaj vilaĝoj. 25 Gibeon kaj Rama kaj Beerot 26 kaj Micpe kaj Kefira kaj Mocaι 27 kaj Rekem kaj Jirpeelκ kaj Taralaλ 28 kaj Cela,μ Elef,ν kaj la Jebusidoj (tio estas Jerusalem), Gibeat,ξ Kirjat: dek kvar urboj kaj iliaj vilaĝoj. Tio estas la posedaĵo de la Benjamenidoj, laŭ iliaj familioj.

α(v. 17) Gelilot– H1552 גּלילות (♀ plural): circuits, circles, regions
β(v. 21) Emek-Kecic– H6010+H5270, former at xiii.19, valley, latter, קציץ: hewing, cut off
γ(v. 22) Cemaraim– H6787 צמרים: double fleece
δ(v. 23) Avim– H5761 עוּים (adjective): from the region of Assyria called guilty, iniquity
εcf Jeremia xiii.4, H6511 פרה (para): cow, heifer
ζ Ofra– H6084 עפתה (♀): fawn
η(v. 24) Kefer-Amona– H3726 כפר העמּני: village of Ammonites
θ Ofni– H6078 עפני: heedless
ι(v. 26) Moca– H4681 מצה (♀): drained, drunk
κ(v. 27) Jirpeel– H3416 יתפאל: God will heal
λ Tarala– H8634 תּראלה (♀): reeling
μ(v. 28) Cela– H6762 תלע (♀): rib, side
ν Elef– H507 אלף: one thousand
ξ Gibeat– H1394 גּבעת: hilly

Ĉapitro 19 – א׳

1 Kaj la dua loto eliris por Simeon, por la tribo de la Simeonidoj, laŭ iliaj familioj. Kaj ilia posedaĵo estis meze de la posedaĵo de la Jehudaidoj. 2 Apartenis al ili en ilia posedaĵo: Beer-Ŝeba (kun Ŝeba) kaj Molada 3 kaj Ĥacor-Ŝual kaj Balaב׳ kaj Ecem 4 kaj Eltolad kaj Betulג׳ kaj Ĥorma 5 kaj Ciklag kaj Bet-Markabotד׳ kaj ה׳Ĥacor-Susa 6 kaj Bet-Lebaot kaj Ŝaruĥen:ו׳ dek tri urboj kaj iliaj vilaĝoj. 7 Ain, Rimon kaj Eter kaj Aŝan: kvar urboj kaj iliaj vilaĝoj. 8 Kaj ĉiuj vilaĝoj, kiuj estas ĉirkaŭ tiuj urboj, ĝis Baalat-Beer,ז׳ Ramat sude. Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Simeonidoj, laŭ iliaj familioj. 9 El la landpeco de la Jehudaidoj estis la posedaĵo de la Simeonidoj; ĉar la parto de la Jehudaidoj estis tro granda por ili, tial la Simeonidoj ricevis posedaĵon meze de ilia posedaĵo.

א׳(v. ø) Notes in Hebrew numeric order.
ב׳(v. 3) Bala– H1088 בּלה (♀): failure
ג׳(v. 4) Betul– H1329 בּתול: destroyed by God
ד׳(v. 5) Bet-Markabot– H1024 house of מּרכּבות: chariots
ה׳Ĥacor-Susa– H2701 village of סוסה: cavalry
ו׳(v. 6) Ŝaruĥen– H8287 שׁרוחן: abode of pleasure
ז׳(v. 8) Baalat-Beer– H1192 בּעלת בּאר: mistress of a well
10 Kaj la tria loto eliris por la Zebulunidoj, laŭ iliaj familioj; kaj la limo de ilia posedaĵo estis ĝis ח׳Sarid. 11 Kaj ilia limo iras ĝis la maro kaj Marala,ט׳ kaj kuntuŝiĝas kun Dabeŝet,י׳ kaj kuntuŝiĝas kun la torento, kiu estas antaŭ Jokneam. 12 Kaj ĝi iras returne de Sarid orienten, al la flanko de sunleviĝo, ĝis la limo de Kislot-Tabor;י״א kaj ĝi iras al Dabrat,י״ב kaj leviĝas al Jafia. 13 Kaj de tie ĝi iras orienten, al la flanko de sunleviĝo, tra Gat-Ĥefer kaj Et-Kacin,י״ג kaj eliras al Rimon-Metoarי״ד kaj ט״וNea. 14 Kaj la limo turniĝas de nordo al Ĥanaton,ט״ז kaj finiĝas en la valo Jiftaĥ-El. 15 Kaj Katat,ט״ז kaj Nahalalט״ח kaj Ŝimron kaj Jidalaי״ח kaj Bet-Leĥem:י״ט dek du urboj kaj iliaj vilaĝoj. 16 Tio estas la posedaĵo de la Zebulunidoj, laŭ iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vilaĝoj.
ח׳(v. 10) Sarid– H8301 שׂריד: survivor
ט׳(v. 11) Marala– H4831 מרעלה: earthquake
י׳ Dabeŝet– H1708 דּבּשׁת: honeycomb, hump
י״א(v. 12) Kislot-Tabor– H1366 כּסלת תבר: broken and foolish
י״ב Dabrat– H1705 דּברת: speech, manner or habit
י״ג(v. 13) Et-Kacin– H6278 עת קצין: time of a ruler
י״ד Rimon-Metoar– H7417 רמּון המּתאר: inclined to worship Rimon
ט״ו(v. 14) Ĥanaton– H2615 חנתן: favored
ט״ז(v. 15) Katat– H7005 קטּת: smallness
י״ז Nahalal– H5096 נהלל: pasture, watering hole
י״ח Jidala– H3030 ידאלה: unknown
י״ט Bet-Leĥem– H1035 בית לחם (⊗): house of bread
17 Por Isaĥar eliris la kvar loto, por la Isaĥaridoj, laŭ iliaj familioj. 18 Kaj ilia limo estis: Jizreel kaj Kesulotכ׳ kaj Ŝunem 19 kaj כ״אĤafaraim kaj Ŝion kaj Anaĥarat 20 kaj כ״בRabit kaj Kiŝjon kaj Abec 21 kaj כ״גRemet kaj En-Ganim kaj En-Ĥada kaj Bet-Pacec. 22 Kaj la limo kuntuŝiĝas al Tabor kaj Ŝaĥacimaכ״ד kaj Bet-Ŝemeŝ; kaj ilia limo finiĝas ĉe Jordan: dek ses urboj kaj iliaj vilaĝoj. 23 Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Isaĥaridoj, laŭ iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vilaĝoj.

כ׳(v. 18) Kesulot– H3694 כּסלות (♀): fattened
Ŝunem– H7766 שׁונן: quietly
כ״א(v. 19) Ĥafaraim– H2663 חפרים: double pit, double shame
Ŝion– H7866 שׁיאונ: ruin
Anaĥarat– H588 אנחרת: gorge, narrow pass
כ״ב(v. 20) Rabit– H7245 רבּית: multitude
Kiŝjon– H7766 קשׁיון: hard ground
Abec– H77 אבק: conspicuous
כ״ג(v. 21) Remet– H7432 רמת: height
En-Ĥada– H5876 fountain of חדּה: sharpness
Bet-Pacec– H1048 house of פצץ: dispersion
כ״ד(v. 22) Ŝaĥacima– H7831 שׁחצום: to strut, haughty
24 Kaj la kvina loto eliris por la tribo de la Aŝeridoj, laŭ iliaj familioj. 25 Kaj ilia limo estis: כ״הĤelkat kaj Ĥali kaj Beten kaj Aĥŝaf 26 kaj כ״וAlameleĥ kaj Amad kaj Miŝal. Kaj ĝi kuntuŝiĝas al Karmel okcidente, kaj al Ŝiĥor-Libnat. 27 Kaj ĝi returniĝas oriente al Bet-Dagon, kaj kuntuŝiĝas al Zebulun kaj al la valo Jiftaĥ-El norde, al Bet-Emek kaj Neiel,כ״ז kaj eliras al Kabul maldekstre. 28 Kaj כ״חEbron kaj Reĥob kaj Ĥamon kaj Kana ĝis Granda Cidon. 29 Kaj la limo returniĝas al Rama kaj al la fortikigita urbo כ״טTiro; kaj la limo returniĝas al Ĥosa, kaj finiĝas ĉe la maro, de Ĥebel ĝis Aĥzib; 30 kaj Uma kaj Afek kaj Reĥob: dudek du urboj kaj iliaj vilaĝoj. 31 Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Aŝeridoj, laŭ iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vilaĝoj.
כ״ה(v. 25) Ĥelkat– H2520 חלקת: smoothness
Ĥali– H2492 חלי: trinket, polished
Beten– H991 בּטן: hollow, belly, womb
כ״ו(v. 26) Alameleĥ– H487 אלמּלך: oak of the king
Amad– H6008 עמעד: people of time
Miŝal– H4861 משׁאל: request
Ŝiĥor-Libnat– H7884 שׁיחור לבנת: darkish whiteness
כ״ז(v. 27) Neiel– נעיאל: moved of God
כ״ח(v. 28) Ebron– H5683 עברן: transitional
Reĥob– H7340 רחב (♂): lit. width, fig. street, avenue, area
Ĥamon– H2540 חמּון: warm spring
כ״ט(v. 29) Tiro– H6865 צר: rock
Ĥosa– H2621 חסה: hopeful
Ĥebel– H2256 חבל: rope, twisted, ruin, portion
ל׳(v. 30) Uma– H5981 עמּה: association, near, beside, along
32 Por la Naftaliidoj eliris la sesa loto, por la Naftaliidoj, laŭ iliaj familioj. 33 Kaj ilia limo estis de ל״אĤelef, de la kverkaro ĉe Caananim, Adami-Nekeb, kaj Jabneel, ĝis Lakum; kaj ĝi finiĝas ĉe Jordan. 34 Kaj la limio turniĝas okcidenten al ל״בAznot-Tabor, kaj eliras de tie al Ĥukok, kaj kuntuŝiĝas al Zebulun sude, kaj al Aŝer ĝi kuntuŝiĝas okcidente, kaj al Jehuda ĉe Jordan oriente. 35 Kaj fortikigitaj urboj: ל״גCidim, Cer kaj Ĥamat, Rakat kaj Kineret 36 kaj Adamaל״ד kaj Rama kaj Ĥacor 37 kaj Kedeŝ kaj Edrei kaj En-Ĥacor 38 kaj ל״הJiron kaj Migdal-El, Ĥorem kaj Bet-Anat kaj Bet-Ŝemeŝ: dek naŭ urboj kaj iliaj vilaĝoj. 39 Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Naftaliidoj, laŭ iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vilaĝoj.
ל״א(v. 33) Ĥelef– H2501 חלף: change
Adami-Nekeb– H129+H5346; H129 אדמי earthy; H5346 נקב: dell
Jabneel– H2995 יבנאל: built of God
Lakum– H3946 לקּום: fortification, barricade
ל״ב(v. 34) Aznot-Tabor– H243 אזנות תּבור: tops/flats of trouble/broken
Ĥukok– H2712 חקּק: appointed
ל״ג(v. 35) Cidim– H6661 צדּים: sides
Cer– H6863 צר: cramp, trouble, vex
Rakat– H7557 רקּת: beach
Kineret– H3672 כּנּרת (♀): harp-shaped
ל״ד(v. 36) Adama– H127 אדמה (♀): ground, dirt
ל״ה(v. 38) Jiron– H3375 יראון: fearfulness, frightened
Ĥorem– H2765 חרם: sacred
Bet-Anat– H1043, house/temple of ענת: answer
40 Por la tribo de la Danidoj, laŭ iliaj familioj, eliris la sepa loto. 41 Kaj la limo de ilia posedaĵo estis: Corea kaj Eŝtaol kaj ל״וIr-Ŝemeŝ 42 kaj ל״זŜaalabin kaj Ajalon kaj Jitla 43 kaj ל״חElon kaj Timna kaj Ekron 44 kaj ל״טElteke kaj Gibeton kaj Baalat 45 kaj Jehud kaj Bene-Berakמ׳ kaj Gat-Rimon 46 kaj מ״אMe-Jarkon kaj Rakon, kun la limo apud Jafo. 47 Kaj tie finiĝas la limo de la Danidoj. Kaj la Danidoj iris kaj militis kontraŭ Leŝem,מ״ב kaj prenis ĝin kaj batis ĝin per glavo, kaj ekposedis ĝin kaj enloĝiĝis en ĝi, kaj donis al Leŝem la nomon Dan, laŭ la nomo de Dan, ilia patro. 48 Tio estas la posedaĵo de la tribo de la Danidoj, laŭ iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vilaĝoj. 49 Kaj ili finis la dividadon de la lando laŭ ĝiaj limoj; kaj la Izraelidoj donis al Josuo, filo de Nun, heredan posedaĵon inter si. 50 Laŭ la ordono de la Eternulo ili donis al li la urbon, kiun li petis, Timnat-Seraĥמ״ג sur la monto de Efraim; kaj li konstruis la urbon kaj loĝis en ĝi.

51 Tio estas la posedaĵoj, kiujn la pastro Eleazar, kaj Josuo, filo de Nun, kaj la familiestroj disdividis al la triboj de la Izraelidoj laŭ loto, en Ŝilo, antaŭ la Eternulo, antaŭ la pordo de la tabernaklo de kunveno. Kaj ili finis la dividadon de la lando.

ל״ו(v. 41) city of the East, city of the sun; Ir– H5892 עיר: city
ל״ז(v. 42) Ŝaalabin– H8169 שׁעלבּין: foxholes
Ajalon– H357 אילון: deer
Jitla– H3494 יתלה: it will hang
ל״ח(v. 43) Elon– H356 אילון: terebinth
Timna– H8553 תמנה: territory, assigned area
ל״ט(v. 44) Elteke– H514 אלתּקה: uncertain
Gibeton– H1405 גּבּתון: hilly spot, little hill
Baalat– H1191 בּעלת: mistresses, witches
מ׳(v. 45) Bene-Berak– H1139 בּני־בּרק: sons of lightning
מ״א(v. 46) Me-Jarkon– H4313 מי הירקון: yellow water
Rakon– H7542 רקון: to spit
Jafo– H3305 יפו (jafa, verb): lit bright, fig beautiful, beautify
מ״ב(v. 47) Leŝem– H3959 לשׁם: a gem, perhaps jacinth or amber
מ״ג(v. 50) Timnat-Seraĥ– H8556 תּמנת־סרח: portion of the sun/East

Ĉapitro 20

1 Kaj la Eternulo ekparolis al Josuo, dirante:

2 Diru al la Izraelidoj jene: Aranĝu al vi la urbojn de rifuĝo, pri kiuj Mi parolis al vi per Moseo, 3 por ke tien povu forkuri mortiginto,α kiu mortigis homon per eraro kaj ne sciante; kaj ili estu ĉe vi rifuĝejo kontraŭ sangovenĝanto.β 4 Kaj li forkuros al unu el tiuj urboj, kaj stariĝos antaŭ la pordego de la urbo, kaj rakontos al la plejaĝuloj de tiu urbo sian aferon; kaj ili enprenos lin en la urbon al si, kaj donos al li lokon, por ke li loĝu ĉe ili. 5 Kaj kiam la sangovenĝanto postkuros lin, ili ne transdonu la mortiginton en liajn manojn; ĉar senintence li mortigis sian proksimulon, kaj ne estis malamiko de li de antaŭe. 6 Kaj li loĝos en tiu urbo, ĝis li stariĝos antaŭ la komunumo por juĝo, ĝis la morto de la granda pastro, kiu estos en tiu tempo. Tiam la mortiginto reiru, kaj venu en sian urbon kaj al sia domo, en la urbon, el kiu li forkuris.

7 Kaj ili konsekris la urbon Kedeŝ en Galileo,γ sur la monto de Naftali, kaj Ŝeĥem, sur la monto de Efraim, kaj Kirjat-Arba (tio estas Ĥebron), sur la monto de Jehuda. 8 Kaj transe de Jordan, oriente de Jeriĥo, ili donis: Becer,δ en la dezerto, sur la ebenaĵo, de la tribo de Ruben, kaj Ramot en Gilead, de la tribo de Gad, kaj Golan en Baŝan, de la tribo de Manase. 9 Tiuj urboj estis destinitaj por ĉiuj Izraelidoj, kaj por la fremduloj, kiuj loĝas inter ili, por ke tien povu forkuri ĉiu, kiu mortigis homon per eraro, kaj por ke li ne mortu de la mano de sangovenĝanto, ĝis li stariĝos antaŭ la komunumo.

α(v. 3) H7523 רצח (racaĥ): murderer, one that dashed to pieces
β Esperanto original “venĝanto pro sango,” but same as vs. 5 & 9: H1350+H1818, גּאל הדּם. H1350 גּאל (gal): redeemer, avenger (same as Ruth ii.20, et al); H1818 דּם (dam): blood
γ(v. 7) Galileo– H1551 גּליל (galil): cylinder, rod, circuit, district
δ(v. 8) Becer– H1221 בּצר: fortress

Ĉapitro 21

1 Kaj la familiestroj de la Levidoj aliris al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo de Nun, kaj al la familiestroj de la triboj de la Izraelidoj, 2 kaj ekparolis al ili en Ŝilo, en la lando Kanaana, dirante:

La Eternulo ordonis per Moseo doni al ni urbojn por loĝi, kaj iliajn ĉirkaŭaĵojn por niaj brutoj.

3 Tiam la Izraelidoj donis al la Levidoj el siaj posedaĵoj, konforme al la ordono de la Eternulo, tiujn urbojn kaj iliajn ĉirkaŭaĵojn. 4 Kaj eliris la loto por la familio de la Kehatidoj; kaj al la filoj de la pastro Aaron, el la Levidoj, estis donitaj de la tribo de Jehuda kaj de la tribo de la Simeonidoj kaj de la tribo de Benjamen, per loto, dek tri urboj. 5 Kaj al la ceteraj filoj de Kehatא estis donitaj de la familioj de la tribo de Efraim kaj de la tribo de Dan kaj de la duontribo de Manase, per loto, dek urboj. 6 Kaj al la filoj de Gerŝonב estis donitaj de la familioj de la tribo de Isaĥar kaj de la tribo de Aŝer kaj de la tribo de Naftali kaj de la duontribo de Manase en Baŝan, per loto, dek tri urboj. 7 Al la filoj de Merari,ג laŭ iliaj familioj, estis donitaj de la tribo de Ruben kaj de la tribo de Gad kaj de la tribo de Zebulun dek du urboj. 8 Kaj la Izraelidoj donis al la Levidoj per loto tiujn urbojn kaj iliajn ĉirkaŭaĵojn, kiel ordonis la Eternulo per Moseo. 9 Kaj ili donis de la tribo de la Jehudaidoj kaj de la tribo de la Simeonidoj tiujn urbojn, kies nomojn ili difinis. 10 Al la filoj de Aaron el la familioj de la Kehatidoj, el la Levidoj— ĉar ilia estis la loto unua— 11 al ili oni donis la urbon de Arba, patro de Anak (tio estas, la urbon Ĥebron), sur la monto de Jehuda, kaj ĝiajn suburbaĵojn ĉirkaŭ ĝi. 12 Kaj la kampon de la urbo kaj ĝiajn vilaĝojn oni donis al Kaleb, filo de Jefune, kiel propraĵon.

13 Kaj al la filoj de la pastro Aaron oni donis la urbon de rifuĝo por mortiginto Ĥebron kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Libna kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 14 kaj Jatir kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Eŝtemoaד kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 15 kaj Ĥolon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Debir kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 16 kaj Ain kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Juta kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Bet-Ŝemeŝ kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: naŭ urbojn de tiuj du triboj. 17 Kaj de la tribo de Benjamen: Gibeon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Geba kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 18 Anatotה kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Almonו kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 19 La nombro de ĉiuj urboj de la Aaronidoj, la pastroj, estis dek tri urboj kaj iliaj ĉirkaŭaĵoj.

20 Kaj por la familioj de la Kehatidoj, la Levidoj, la restintaj el la Kehatidoj, la urboj de ilia loto estis de la tribo de Efraim. 21 Kaj oni donis al ili la rifuĝurbon por mortiginto Ŝeĥem kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, sur la monto de Efraim, kaj Gezer kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 22 kaj Kibcaimז kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Bet-Ĥoron kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 23 Kaj de la tribo de Dan: Elteke kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Gibeton kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 24 Ajalon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Gat-Rimon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 25 Kaj de la duontribo de Manase: Taanaĥ kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Gat-Rimon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn; du urbojn. 26 La nombro de ĉiuj urboj kun iliaj ĉirkaŭaĵoj por la familioj de la restintaj Kehatidoj estis dek.

27 Kaj al la Gerŝonidoj, el la familioj de la Levidoj, oni donis de la duontribo de Manase la rifuĝurbon por mortiginto Golan en Baŝan kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Beeŝteraח kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: du urbojn. 28 Kaj de la tribo de Isaĥar: Kiŝjon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Dabrat kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 29 Jarmut kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, En-Ganim kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 30 Kaj de la tribo de Aŝer: Miŝal kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Abdonט kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 31 Ĥelkat kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Reĥob kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 32 Kaj de la tribo de Naftali la rifuĝurbon por mortiginto Kedeŝ en Galileo kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Ĥamot-Dorי kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Kartanכ kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: tri urbojn. 33 La nombro de ĉiuj urboj de la Gerŝonidoj, laŭ iliaj familioj, estis dek tri urboj kaj iliaj ĉirkaŭaĵoj.

34 Kaj al la familioj de la Merariidoj, la ceteraj Levidoj, oni donis de la tribo de Zebulun: Jokneam kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Kartaל kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 35 Dimnaמ kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Nahalal kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 36 Kaj de la tribo de Ruben: Becer kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Jahac kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 37 Kedemot kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Mefaat kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kvar urbojn. 38 Kaj de la tribo de Gad: la rifuĝurbon por mortiginto Ramot en Gilead kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, kaj Maĥanaim kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, 39 Ĥeŝbon kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn, Jazerנ kaj ĝiajn ĉirkaŭaĵojn: kune kvar urbojn. 40 La nombro de ĉiuj urboj, kiujn lote ricevis la Merariidoj, laŭ iliaj familioj, la restintaj el la familioj de la Levidoj, estis dek du.

41 La nombro de ĉiuj urboj de la Levidoj meze de la posedaĵoj de la Izraelidoj estis kvardek ok urboj kaj iliaj ĉirkaŭaĵoj. 42 Tiuj urboj estis ĉiu urbo kun ĝiaj ĉirkaŭaĵoj; tiel estis kun ĉiuj tiuj urboj. 43 Kaj la Eternulo donis al la Izraelidoj la tutan landon, kiun doni Li ĵuris al iliaj patroj; kaj ili ekposedis ĝin kaj enloĝiĝis en ĝi. 44 Kaj la Eternulo donis al ili trankvilecon ĉirkaŭe, konforme al ĉio, kion Li ĵuris al iliaj patroj; kaj neniu homo el ĉiuj iliaj malamikoj rezistis antaŭ ili; ĉiujn iliajn malamikojn la Eternulo transdonis en iliajn manojn. 45 Ne mankis eĉ unu vorto el ĉiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo diris al la domo de Izrael; ĉio plenumiĝis.

א(v. 5) Kehat– H6955 קהת (♂): allied
ב(v. 6) Gerŝon– H1648 גּרשׁון (♂): refugee
ג(v. 7) Merari– H4847 מררי (♂): bitter
ד(v. 14) Eŝtemoa– H851 אשׁתּמע: obedience
ה(v. 18) Anatot– H6068 ענתות (⚣): answers
ו Almon– H5960 עלמון: hidden
ז(v. 22) Kibcaim– H6911 קבצים: double heap
ח(v. 27) Beeŝtera– H1203 בּעשׁתּרה: with a flock, with youth (“Ashtoroth”= “eŝtera” is also a Syrian deity)
ט(v. 30) Abdon– H5658 עבדּון: servitude
י(v. 32) Ĥamot-Dor– H2576 חמּת דאר: hot springs + dwelling
כ Kartan– H7178 קרתּן: city plot
ל(v. 34) Karta– H7177 קרתּה: city
מ(v. 35) Dimna– H1829 דּמנה (♀): dung heap
נ(v. 39) Jazer– H1829 יעזיר: helpful

Ĉapitro 22

1 Tiam Josuo alvokis la Rubenidojn kaj la Gadidojn kaj la duontribon de Manase; 2 kaj li diris al ili:

Vi plenumis ĉion, kion ordonis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, kaj vi obeis mian voĉon en ĉio, kion mi ordonis al vi. 3 Vi ne forlasis viajn fratojn dum longa tempo ĝis nun, kaj vi plenumis la deciditaĵon laŭ la ordono de la Eternulo, via Dio. 4 Nun la Eternulo, via Dio, donis ripozon al viaj fratoj, kiel Li diris al ili; turnu do vin nun, kaj iru al viaj tendoj sur la teron de via posedaĵo, kiun donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, transe de Jordan. 5 Sed forte penu plenumi la ordonojn kaj la instruon, kiujn donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, por ami la Eternulon, vian Dion, kaj iri laŭ ĉiuj Liaj vojoj kaj observi Liajn ordonojn kaj alfortikiĝi al Li kaj servi al Li per via tuta koro kaj per via tuta animo.

6 Kaj Josuo benis ilin kaj forliberigis ilin; kaj ili iris al siaj tendoj. 7 Kaj al unu duono de la tribo de Manase Moseo donis posedaĵon en Baŝan, kaj al la dua duono Josuo donis posedaĵon kun iliaj fratoj transe de Jordan, okcidente. Kaj kiam Josuo forliberigis ilin al iliaj tendoj, li benis ilin. 8 Kaj li diris al ili jene:

Kun granda riĉaĵo vi reiras nun al viaj tendoj, kaj kun tre granda brutaro, kun arĝento kaj kun oro kaj kun kupro kaj kun fero, kaj kun tre multe da vestoj; dividu la militakiron, kiun vi ricevis de viaj malamikoj, kun viaj fratoj. 9 Kaj turniĝis la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase, kaj foriris de la Izraelidoj el Ŝilo, kiu estas en la lando Kanaana, por iri en la landon Gilead, en la landon de ilia posedaĵo, kiun ili ekposedis laŭ la ordono de la Eternulo per Moseo. 10 Kaj ili venis en la distriktojn ĉe Jordan, kiuj estas en la lando Kanaana; kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase konstruis tie altaron ĉe Jordan, altaron grandan kaj bonaspektan. 11 Kaj aŭdis la Izraelidoj:

Jen la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase konstruis altaron apud la lando Kanaana, en la distriktoj de Jordan, sur la flanko de la Izraelidoj.

12 Kaj kiam la Izraelidoj tion aŭdis, tiam la tuta komunumo de la Izraelidoj kolektiĝis en Ŝilo, por iri kontraŭ ilin milite. 13 Kaj la Izraelidoj sendis al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase en la landon Gilead Pineĥason,α filon de la pastro Eleazar, 14 kaj kun li dek ĉefojn, po unu ĉefo el tribo, el ĉiuj triboj de Izrael; kaj ĉiu el ili estis estro de patrodomo inter la miloj de Izrael. 15 Kaj ili venis al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase en la landon Gilead, kaj ekparolis al ili, dirante:

16 Tiel diras la tuta komunumo de la Eternulo: Kio estas ĉi tiu krimo, kiun vi faris kontraŭ la Dio de Izrael, forturniĝinte hodiaŭ de la Eternulo, konstruinte al vi altaron kaj ribelante hodiaŭ kontraŭ la Eternulo? 17 Ĉu ne sufiĉas al ni la krimo pri Peor, de kiu ni ne puriĝis ĝis la nuna tago kaj pro kiu trafis frapo la komunumon de Izrael? 18 Kaj vi forturniĝas nun de la Eternulo! estos tiel: hodiaŭ vi ribelas kontraŭ la Eternulo, kaj morgaŭ Li koleros kontraŭ la tuta komunumo de Izrael. 19 Se la lando de via posedaĵo ŝajnas al vi malpura, tiam transiru en la landon de la posedaĵo de la Eternulo, en kiu staras la loĝejo de la Eternulo, kaj prenu posedaĵon inter ni; sed kontraŭ la Eternulo ne ribelu, kaj kontraŭ ni ne ribelu, konstruante al vi altaron krom la altaro de la Eternulo, nia Dio. 20 Jen, Aĥan, filo de Zeraĥ, faris krimon koncerne la anatemitaĵon, kaj la kolero estis kontraŭ la tuta komunumo de Izrael, kaj ne li sola mortis pro sia krimo.

21 Kaj respondis la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase, kaj diris al la milestroj de Izrael:

22 Dio de la dioj, la Eternulo, Dio de la dioj, la Eternulo, Li scias, kaj Izrael sciu; se ni agis pro ribelo aŭ por defali de la Eternulo, tiam Li ne helpu nin hodiaŭ. 23 Se ni konstruis al ni la altaron por tio, ke ni defalu de la Eternulo, aŭ ke ni alportu sur ĝi bruloferon kaj farunoferon, aŭ ke ni faru sur ĝi pacoferojn, tiam la Eternulo nin punu. 24 Ni faris tion pro zorgo pri tio, ke morgaŭ ne diru viaj filoj al niaj filoj: Kion komunan vi havas kun la Eternulo, Dio de Izrael? 25 kiel limon inter ni kaj vi, Rubenidoj kaj Gadidoj, la Eternulo metis Jordanon; vi ne havas parton en la Eternulo. Kaj tiamaniere viaj filoj malhelpus niajn filojn respekti la Eternulon. 26 Tial ni diris: Ni konstruu al ni altaron, ne por brulofero nek por aliaj oferoj, 27 sed nur por ke ĝi estu atesto inter ni kaj vi kaj inter niaj estontaj generacioj, ke ni havas la rajton fari servon al la Eternulo antaŭ Li per niaj bruloferoj kaj per niaj buĉoferoj kaj per niaj pacoferoj, kaj por ke ne diru viaj filoj morgaŭ al niaj filoj: Vi ne havas parton en la Eternulo. 28 Kaj ni pensis: Se ili diros tion al ni kaj al niaj estontaj generacioj, tiam ni diros: Vidu la similaĵon de la altaro de la Eternulo, kiun faris niaj patroj, ne por brulofero nek por buĉofero, sed nur kiel ateston inter ni kaj vi. 29 Malproksima de ni estas la deziro ribeli kontraŭ la Eternulo kaj defali hodiaŭ de la Eternulo, konstrui altaron por brulofero, por farunofero kaj por buĉofero, krom la altaro de la Eternulo, nia Dio, kiu estas antaŭ Lia tabernaklo.

30 Kaj la pastro Pineĥas, kaj la ĉefoj de la komunumo, kaj la milestroj de Izrael, kiuj estis kun li, aŭdis la vortojn, kiujn diris la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj, kaj tio plaĉis al ili. 31 Kaj la pastro Pinaĥas, filo de Eleazar, diris al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj:

Nun ni scias, ke la Eternulo estas inter ni, ĉar vi ne faris kontraŭ la Eternulo tiun krimon; vi savis la Izraelidojn kontraŭ la mano de la Eternulo.

32 Kaj la pastro Pineĥas, filo de Eleazar, kaj la ĉefoj reiris de la Rubenidoj kaj la Gadidoj el la lando Gilead en la landon Kanaanan, al la Izraelidoj, kaj alportis al ili respondon. 33 Kaj tio plaĉis al la Izraelidoj; kaj la Izraelidoj benis Dion, kaj ne havis plu la intencon iri kontraŭ ilin milite, por ruinigi la landon, en kiu loĝis la Rubenidoj kaj la Gadidoj. 34 Kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj donis nomon al la altaro:

ke ĝi estu atesto inter ni, ke la Eternulo estas la Dio.
כּי עד הוּא בּותינוּ כּי יהוה האלהים פ

α(v. 13) Pineĥas– H6372 פּינחס (♂): mouth of a serpent

Ĉapitro 23

1 Longan tempon post kiam la Eternulo donis al Izrael ripozon kontraŭ ĉiuj aliaj malamikoj ĉirkaŭe, Josuo maljuniĝis, atingis profundan aĝon. 2 Tiam Josuo alvokis la tutan Izrael, iliajn plejaĝulojn kaj ĉefojn kaj juĝistojn kaj observistojn, kaj diris al ili:

Mi maljuniĝis, mi atingis profundan aĝon. 3 Kaj vi vidis ĉion, kion faris la Eternulo, via Dio, al ĉiuj tiuj popoloj antaŭ vi; ĉar la Eternulo, via Dio, mem batalis por vi. 4 Vidu, mi dividis por vi lote tiujn restintajn popolojn, kiel posedaĵon por viaj triboj, komencante de Jordan, kaj ĉiujn popolojn, kiujn mi ekstermis, ĝis la Granda Maro, kie subiras la suno. 5 Kaj la Eternulo, via Dio, forpuŝos ilin de antaŭ vi kaj forpelos ilin de antaŭ vi; kaj vi ekposedos ilian landon, kiel diris al vi la Eternulo, via Dio. 6 Penu do bone, ke vi observu kaj plenumu ĉion, skribitan en la libro de instruo de Moseo, ne forkliniĝante de ĝi dekstren nek maldekstren, 7 ne komunikiĝante kun tiuj popoloj, kiuj restis kun vi; kaj la nomon de iliaj dioj ne citu, kaj ne ĵuru per ili, kaj ne servu al ili, kaj ne adoru ilin; 8 nur al la Eternulo, via Dio, alfortikiĝu, kiel vi faris ĝis la nuna tago. 9 Kaj la Eternulo forpelis de antaŭ vi popolojn grandajn kaj fortajn; kaj neniu rezistis antaŭ vi ĝis la nuna tago. 10 Unu el vi forpelas milon; ĉar la Eternulo, via Dio, mem batalas por vi, kiel Li diris al vi. 11 Gardu do bone viajn animojn, por ami la Eternulon, vian Dion. 12 Ĉar se vi forkliniĝos, kaj aliĝos al tiuj restintaj popoloj, kiuj restis kun vi, kaj vi boparenciĝos kun ili, kaj vi iros al ili kaj ili al vi: 13 tiam sciu, ke la Eternulo, via Dio, ne plu forpelos tiujn popolojn de antaŭ vi; kaj ili fariĝos por vi kaptilo kaj reto, kaj vipo por viaj flankoj, kaj pikilo por viaj okuloj, ĝis vi forpereos de sur tiu bona tero, kiun donis al vi la Eternulo, via Dio. 14 Nun mi ekiras hodiaŭ la vojon de la tuta mondo; kaj vi sciu per via tuta koro kaj per via tuta animo, ke ne restis neplenumita eĉ unu vorto el ĉiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo, via Dio, diris pri vi; ĉio plenumiĝis por vi, ne mankis el ĝi eĉ unu vorto. 15 Sed kiel plenumiĝis por vi ĉiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo, via Dio, diris al vi, tiel la Eternulo venigos sur vin ĉion malbonan, ĝis Li ekstermos vin de sur tiu bona tero, kiun donis al vi la Eternulo, via Dio. 16 Se vi malobeos la interligon de la Eternulo, via Dio, kiun Li starigis kun vi, kaj vi iros kaj servos al aliaj dioj kaj adoros ilin: tiam ekflamos kontraŭ vin la kolero de la Eternulo, kaj vi forpereos rapide de sur la bona tero, kiun Li donis al vi.

ø


Ĉapitro 24

1 Kaj Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael en Ŝeĥemon, kaj alvokis la plejaĝulojn de Izrael kaj iliajn ĉefojn kaj juĝistojn kaj observistojn; kaj ili stariĝis antaŭ Dio. 2 Kaj Josuo diris al la tuta popolo:

Tiel diris la Eternulo, Dio de Izrael:

Transe de la Rivero loĝis viaj patroj en la tempo antikva, Teraĥ,τ patro de Abraham kaj patro de Naĥor;υ kaj ili servis al aliaj dioj. 3 Sed Mi prenis vian patron Abraham de trans la Rivero kaj kondukis lin tra la tuta lando Kanaana, kaj Mi multigis lian idaron, kaj Mi donis al li Isaakon. 4 Kaj Mi donis al Isaak Jakobon kaj Esavon; kaj Mi donis al Esav la monton Seir, ke li posedu ĝin; sed Jakob kaj liaj filoj foriris en Egiptujon. 5 Kaj Mi sendis Moseon kaj Aaronon, kaj frapis Egiptujon, kiel Mi faris inter ili; kaj poste Mi elkondukis vin. 6 Kaj Mi elkondukis viajn patrojn el Egiptujo; kaj vi venis al la maro. Kaj la Egiptoj postkuris viajn patrojn per ĉaroj kaj rajdantoj ĝis la Ruĝa Maro.
7 Kaj ili ekkriis al la Eternulo, kaj Li aperigis mallumon inter vi kaj la Egiptoj, kaj venigis sur ilin la maron kaj kovris ilin.
Kaj viaj okuloj vidis, kion Mi faris en Egiptujo; kaj vi loĝis en la dezerto dum longa tempo. 8 Kaj Mi venigis vin al la lando de la Amoridoj, kiuj loĝas transe de Jordan, kaj ili militis kontraŭ vi; kaj Mi transdonis ilin en viajn manojn, kaj vi ekposedis ilian landon, kaj Mi ekstermis ilin antaŭ vi. 9 Kaj leviĝis Balak, filo de Cipor, reĝo de Moab, kaj militis kontraŭ Izrael, kaj sendis kaj alvokis Bileamon, filon de Beor, por malbeni vin. 10 Sed Mi ne volis aŭskulti Bileamon; kaj li benis vin, kaj Mi savis vin el liaj manoj. 11 Kaj vi transiris Jordanon kaj venis al Jeriĥo; kaj militis kontraŭ vi la loĝantoj de Jeriĥo, la Amoridoj kaj la Perizidoj kaj la Kanaanidoj kaj la Ĥetidoj kaj la Girgaŝidoj, la Ĥividoj kaj la Jebusidoj; sed Mi transdonis ilin en viajn manojn. 12 Kaj Mi sendis antaŭ vi krabrojn,φ kaj ili forpelis de vi la du reĝojn de la Amoridoj; ne per via glavo, kaj ne per via pafarko. 13 Kaj Mi donis al vi landon, pri kiu vi ne laboris, kaj urbojn, kiujn vi ne konstruis, kaj vi loĝas en ili; de vinberĝardenoj kaj olivarboj, kiujn vi ne plantis, vi manĝas.
14 Timu do la Eternulon, kaj servu al Li fidele kaj vere; kaj forpuŝu la diojn, al kiuj servis viaj patroj transe de la Rivero kaj en Egiptujo, kaj servu al la Eternulo. 15 Sed se ne plaĉas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiaŭ, al kiu vi volas servi: ĉu al la dioj, al kiuj servis viaj patroj, kiuj loĝis transe de la Rivero, ĉu al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas; sed mi kaj mia domo servos al la Eternulo.

16 Tiam la popolo respondis kaj diris:

Malproksima de ni estas la deziro forlasi la Eternulon kaj servi al aliaj dioj; 17 ĉar la Eternulo estas nia Dio, Li, kiu elkondukis nin kaj niajn patrojn el Egiptujo, el la domo de sklaveco, kaj kiu faris antaŭ niaj okuloj tiujn grandajn signojn, kaj gardis nin dum la tuta vojo, kiun ni iris, kaj inter ĉiuj popoloj, tra kies mezo ni trairis. 18 Kaj la Eternulo forpelis antaŭ vi ĉiujn popolojn, kaj la Amoridojn, kiuj loĝis en la lando. Ni do ankaŭ servos al la Eternulo; ĉar Li estas nia Dio.

19 Kaj Josuo diris al la popolo:

Vi ne povas servi al la Eternulo; ĉar Li estas Dio sankta, Dio severa; Li ne estos indulga kontraŭ viaj malbonagoj kaj pekoj. 20 Se vi forlasos la Eternulon kaj servos al fremdaj dioj, tiam Li Sin turnos kaj faros al vi malbonon kaj ekstermos vin, post kiam Li faris al vi bonon.

21 Kaj la popolo diris al Josuo:

Ne, nur al la Eternulo ni servos.

22 Kaj Josuo diris al la popolo:

Vi estas atestantoj por vi, ke vi elektis al vi la Eternulon, por servi al Li.

Kaj ili respondis:

Ni estas atestantoj. 23 Nun forpuŝu do la fremdajn diojn, kiuj estas inter vi, kaj turnu vian koron al la Eternulo, Dio de Izrael.

24 Kaj la popolo diris al Josuo:

Al la Eternulo, nia Dio, ni servos, kaj Lian voĉon ni obeos.

25 Kaj Josuo faris interligon kun la popolo en tiu tago, kaj donis al ĝi leĝojn kaj regulojn en Ŝeĥem. 26 Kaj Josuo skribis tiujn vortojn en la libron de instruo de Dio, kaj li prenis grandan ŝtonon, kaj starigis ĝin tie sub la kverko, kiu estis apud la sanktejo de la Eternulo. 27 Kaj Josuo diris al la tuta popolo:

Jen ĉi tiu ŝtono estos por ni atestanto; ĉar ĝi aŭdis ĉiujn vortojn de la Eternulo, kiujn Li diris al ni; kaj ĝi estu atestanto pri vi, por ke vi ne forneu vian Dion.

28 Kaj Josuo forliberigis la popolon, ĉiun al lia posedaĵo. 29 Post tiu okazintaĵo mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, havante la aĝon de cent dek jaroj. 30 Kaj oni enterigis lin inter la limoj de lia posedaĵo en Timnat-Seraĥ, kiu estas sur la monto de Efraim, norde de la monto Gaaŝ.χ 31 Kaj Izrael servis al la Eternulo dum la tuta vivo de Josuo, kaj dum la tuta vivo de la plejaĝuloj, kiuj vivis longe post Josuo, kaj kiuj sciis ĉiujn farojn de la Eternulo, kiujn Li faris al Izrael. 32 Kaj la ostojn de Jozef, kiujn la Izraelidoj kunportis el Egiptujo, oni enterigis en Ŝeĥem, sur la kampoparto, kiun Jakob aĉetis de la filoj de Ĥamor,ψ patro de Ŝeĥem, pro cent kesitoj,ω kaj kiu fariĝis posedaĵo de la filoj de Jozef. 33 Kaj Eleazar, filo de Aaron, mortis; kaj oni enterigis lin sur la monteto de Pineĥas, lia filo, la monteto, kiu estis donita al li sur la monto de Efraim.

τ(v. 2) Teraĥ– H8646 תּרח: uncertain
υ Naĥor– H5152 נחור: snorer
φ(v. 12) krabrojn– hornets (accusative plural)
χ(v. 30) Gaaŝ– H7192 גּעשׁ: quaking
ψ(v. 32) Ĥamor– H2544 חמור: donkey
ω kesitoj– H7192 קשׂטה (kesita): pieces of money